Tải Thông tư 65/2014/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 65/2014/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 65/2014/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 29/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/01/2015   Số công báo: Từ số 141 đến số 142
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 65/2014/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 65/2014/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số:
65/2014/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 29
tháng 12 năm 2014

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2011/TT-BTNMT VỀ ĐỊNH
MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày
23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày
04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số
04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số
18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường,

Điều 1. Những nội
dung bổ sung Thông tư 18/2011/TT-BTNMT ngày 08 tháng 06 năm 2011 quy định Định
mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa,
nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với
đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa

1. Bổ sung vào điểm
b, mục 4.2.2.1, hạng mục 4, phần I số ca máy sử dụng trong một năm: máy nội
nghiệp là 500 ca.

2. Bổ sung vào điểm
c, mục 4.2.2.1, hạng mục 4, phần I thời hạn sử dụng thiết bị như sau:

a. Thiết bị có thời gian sử dụng 5
năm: Máy vi tính PC, máy in laze.

b. Thiết bị có thời gian sử dụng 10
năm: Máy quét, máy photocopy, điều hòa nhiệt độ, máy in phun A0 (máy vẽ
Ploter), phần mềm số hóa, máy xử lý phim, máy soát phim, máy in phim, máy phơi
bản, máy sấy bản kẽm, thiết bị điện kẽm, máy in thử, máy in thật, máy nâng giấy,
máy xén giấy.

Điều 2. Thông tư
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2015

Những nội dung bổ sung thuộc Thông tư
này được áp dụng cùng với Thông tư 18/2011/TT-BTNMT ngày 08 tháng 06 năm 2011
quy định Định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước
mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa
lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa.

Điều 3. Tổ chức
thực hiện

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải
quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng thông tin Bộ TN&MT;
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Lưu: VT, TCMT, KH, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *