Tải Thông tư 60/2014/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Thông tư 60/2014/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 60/2014/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 14/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/2014   Số công báo: Từ số 1185 đến số 1186
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 60/2014/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 60/2014/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
60/2014/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 14
tháng 11 năm 2014

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CHI CỤC THUỘC
CỤC THUỘC TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và
Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng
12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính
phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên
và Môi trường;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Nội
vụ tại Công văn số 4638/BNV-TL ngày 03 tháng
11 năm 2014 và của Bộ Tài chính tại Công văn số 5079/BTC-HCSN ngày 18 tháng 4 năm 2014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ
chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi
cục thuộc Cục thuộc Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 1. Phạm vi
và đối tượng áp dụng

Thông tư quy định việc thực hiện chế
độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với công
chức được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng
cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Phụ cấp
chức vụ lãnh đạo

1. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong
Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
như sau:

STT

Chức danh lãnh
đạo

Hệ số

1

Chi cục trưởng

0,60

2

Phó Chi cục trưởng

0,40

3

Trưởng phòng

0,30

4

Phó Trưởng phòng

0,20

2. Nguyên tắc và các trường hợp được
hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và cách trả phụ cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư số
02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực
hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức và
Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng
dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với
cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Hiệu lực
và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường
có trách nhiệm chỉ đạo các Cục thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát cơ cấu tổ
chức và các chức danh lãnh đạo để thực hiện thống nhất chế độ phụ cấp chức vụ
lãnh đạo theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và thủ
trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định
tại Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có
khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường
(qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Lưu: VT, TCCB (03). PC (03). Sg 300./.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *