Tải Thông tư 58/2013/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 58/2013/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 58/2013/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 31/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/02/2014   Số công báo: Từ số 205 đến số 206
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 58/2013/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 58/2013/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:
58/2013/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 31
tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN
HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG TÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH KHÍ
TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ DỰ BÁO

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình
khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng
11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng
nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng
3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng
Thủy văn quốc gia, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ
trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác hệ thống thông tin
chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo.

Điều 1. Ban hành kèm theo
Thông tư này “Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác hệ thống Thông tin chuyên
ngành Khí tượng Thủy văn phục vụ dự báo”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2014.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng
các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành
phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc
đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– HĐND, UBND, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp)
– Các Đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website của Bộ;
– Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Lưu: VT, PC, KH, KTTVBĐKH, TTKTTVQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

 

ĐỊNH MỨC

KINH
TẾ – KỸ THUẬTCÔNG TÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ
DỰ BÁO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm
2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác hệ thống thông
tin chuyên ngành khí tượng thủy văn quy định mức sử dụng lao động, dụng cụ, thiết
bị, vật liệu cho hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn (KTTV) phục
vụ dự báo, cụ thể cho các công tác nghiệp vụ sau:

1. Quản trị, điều hành hệ thống LAN, WAN, Internet,
Website và E-mail;

2. Quản trị, điều hành hệ thống vô tuyến điện;

3. Quản trị, điều hành hệ thống Met-TV;

4. Quản trị, điều hành hệ thống GTS;

5. Quản trị, điều hành hệ thống PCVSAT;

6. Thu thập, xử lý và lưu giữ thông tin, dữ liệu phục
vụ dự báo;

7. Thu thập, phân phối và chia sẻ thông tin dữ liệu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác hệ thống thông
tin chuyên ngành phục vụ dự báo KTTV được áp dụng để tính đơn giá sản phẩm, lập
dự toán, giao kế hoạch, quyết toán kinh phí xây dựng và duy trì hoạt động các hệ
thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo của các đơn vị,
tổ chức sử dụng ngân sách Nhà nước, bao gồm ba cấp: Trung ương, khu vực và tỉnh.

Điều 3. Cơ sở xây dựng định mức
kinh tế – kỹ thuật

Định mức được xây dựng dựa trên thực tiễn công tác
thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn và các văn bản quy phạm pháp luật
sau:

– Nghị định số 201/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 1981 của
Hội đồng Chính phủ về quản lý Định mức kinh tế – kỹ thuật. Bổ sung nghị định số
32/HĐBT ngày 14 tháng 4 năm 1983;

– Nghị định số 204/2004/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm
2004 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định về chế độ
tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

– Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 01
năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng
định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

– Công văn số 1607/BTNMT-KHTC ngày 18 tháng 4 năm
2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế – kỹ
thuật;

– Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm
2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn
tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ
chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

– Quyết định số 01/2008/QĐ-BNV ngày 04 tháng 8 năm
2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh và mã số ngạch viên chức
ngành tài nguyên và môi trường;

– Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm
2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản
cố định.

– Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về việc
“Công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT”;

– Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 về
“Công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng CNTT;

– Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày
26/5/2008 của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý
và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan nhà nước;

– Căn cứ theo thực tế thực hiện công tác hệ thống
công nghệ thông tin KTTV: Trang thiết bị kỹ thuật đã và đang sử dụng phổ biến
trong hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV; Các quy trình công nghệ thực hiện
công tác quản trị, điều hành các hệ thống LAN, WAN, Internet, Website, Email,
Vô tuyến điện, Met-TV, GTS, PCVSAT; Các quy trình công nghệ thực hiện công tác
thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối chia sẻ dữ liệu của hệ thống thông tin
chuyên ngành KTTV phục vụ dự báo;

– Kết quả tính thử đơn giá áp dụng theo dự thảo Định
mức KT-KT tại 03 đơn vị trong Trung tâm KTTV quốc gia: Trung tâm Công nghệ
thông tin KTTV, Đài KTTV Khu vực Đông Bắc, Trung tâm KTTV tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Kết cấu của Định mức
kinh tế – kỹ thuật

1. Định mức lao động công nghệ

Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là Định
mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản
phẩm.

Kết cấu của định mức lao động bao gồm:

a. Nội dung công việc: liệt kê các thao tác cơ bản,
thao tác chính để thực hiện bước công việc sản xuất ra một sản phẩm;

b. Định biên: xác định số lượng và cấp bậc lao động
kỹ thuật cần thiết để thực hiện bước công việc sản xuất ra một sản phẩm;

c. Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp
sản xuất một sản phẩm; đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm.
Công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.

2. Định mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu

a. Định mức dụng cụ

Định mức dụng cụ là thời gian người lao động trực
tiếp sử dụng dụng cụ cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Đơn vị tính là ca.

– Thời hạn sử dụng dụng cụ là thời gian dự kiến sử
dụng dụng cụ vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với
các thông số kinh tế – kỹ thuật của dụng cụ.

– Thời hạn sử dụng dụng cụ xác định bằng phương
pháp thống kê và kinh nghiệm. Đơn vị tính là tháng.

– Mức cho dụng cụ nhỏ và phụ được tính bằng 5% mức
dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ

b. Định mức thiết bị

– Định mức thiết bị là thời gian người lao động trực
tiếp sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Đơn vị tính là ca.

Thời hạn sử dụng thiết bị theo quy định của Bộ Tài
chính.

c. Định mức vật liệu

– Định mức vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết
để sản xuất ra một sản phẩm.

– Mức vật liệu nhỏ và hao hụt được tính bằng 8% mức
vật liệu trong bảng định mức vật liệu.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

1. Cấp quản trị điều hành hệ thống gồm
cấp trung ương, khu vực và tỉnh: là các đơn vị, tổ chức có quản trị, điều hành
hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV phục vụ dự báo sử dụng ngân sách Nhà nước,
cấp Trung ương là đơn vị có quản lý hệ thống thông tin trao đổi số liệu KTTV phục
vụ dự báo với tất cả các cấp khu vực và cấp tỉnh, cấp khu vực là đơn vị có quản
lý hệ thống thông tin trao đổi số liệu KTTV phục vụ dự báo với các cấp tỉnh nằm
trong vùng quản lý. Cấp khu vực là đơn vị có quản lý hệ thống thông tin trao đổi
số liệu KTTV phục vụ dự báo với các trạm đo. Ví dụ: Trong Trung tâm KTTV quốc
gia: Cấp trung ương là Trung tâm Công nghệ thông tin KTTV; cấp khu vực là các
Đài KTTV khu vực; và cấp tỉnh là các Trung tâm KTTV tỉnh.

2. Quản trị điều hành: Là việc điều
phối, kiểm soát, chỉ huy, chỉnh sửa, giám sát nhằm duy trì hoạt động của một hệ
thống nào đó.

3. Tháng hệ thống: Là công tác quản
trị, điều hành hệ thống trong một tháng.

4. Tháng số liệu: Là công tác quản trị,
điều hành thu thập, xử lý và lưu giữ hay phân phối số liệu KTTV, số liệu ra đa
và ảnh vệ tinh, sản phẩm dự báo phục vụ dự báo.

5. Hệ thống mạng Local Local Area Network:
Là hệ thống mạng cục bộ dùng để kết nối các máy tính với nhau trong một khu vực
như trong Trung tâm Công nghệ thông tin KTTV, trong một đài KTTV, trong một
Trung tâm KTTV tỉnh….

6. Hệ thống mạng Wide Area Networks:
Là hệ thống mạng được thiết lập để liên kết các máy tính của hai hay nhiều khu
vực khác nhau, ở khoảng cách xa về mặt địa lý, như giữa các đơn vị khác nhau của
Trung tâm KTTVQG.

7. Hệ thống mạng Internet: Là hệ thống
trao đổi thông tin KTTV qua mạng internet được sử dụng trong các đơn vị của
trung tâm KTTVQG

8. Hệ thống Email: Là hệ thống trao đổi
thông tin KTTV qua các tài khoản email do trung tâm KTTVQG cung cấp cho các đơn
vị trực thuộc.

9. Website: Là website của mỗi đơn vị
trong trung tâm KTTVGQ như website của trung tâm CNTT KTTV, website của một đài
KTTV khu vực, website của một trung tâm KTTV tỉnh.

10. Hệ thống vô tuyến điện: Là hệ thống
trao đổi số liệu KTTV dùng một phần trong dải tần vô tuyến từ 1,6 MHz đến 30
MHz để thực hiện liên lạc trao đổi số liệu.

11. Hệ thống Met-TV: Là một hệ thống bao
gồm các thiết bị truyền dẫn tín hiệu kết hợp với hệ thống phần mềm ứng dụng
công nghệ VBI (Vetical Blanking Interval) truyền số liệu quảng bá thông qua tín
hiệu truyền hình.

12. Hệ thống GTS: là hệ thống trao đổi
thông tin số liệu khí tượng thủy văn giữa các quốc gia trong khuôn khổ WMO bằng
các kênh truyền internet. Các kênh truyền từ Việt Nam bao gồm Hà Nội – Bắc
Kinh, Hà Nội – Matxcơva, Hà Nội – BăngKok.

13. Hệ thống PCVSAT: Là hệ thống nhận
thông tin KTTV quốc tế từ trạm phát báo quốc tế đặt tại Trung Quốc tới TT CNTT
KTTV qua vệ tinh.

Điều 6. Quy định các chữ viết tắt

KT-KT: Kinh tế – kỹ thuật

KTTV: Khí tượng thủy văn

CNTT: Công nghệ thông tin

LAN: Local Area Network (Mạng máy tính cục bộ)

WAN: Wide Area Network (Mạng diện rộng)

GTS: Global Telecommunication Systerm (Hệ thống viễn
thông toàn cầu)

Obs: Kỳ quan trắc

PCVSAT: Personal company to Very small aperture
terminal

KS1, KS2, KS3, KS4: Kỹ sư bậc 1, kỹ sư bậc 2, kỹ sư
bậc 3, kỹ sư bậc 4

Phần 2.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ
THUẬT CÔNG TÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ DỰ
BÁO

Chương 1.

QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH HỆ
THỐNG LAN, WAN, INTERNET, WEBSITE VÀ E-MAIL

Điều 7. Tham số tính định mức

Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện công tác quản
trị, điều hành hệ thống LAN, WAN, Internet, Website và E-mail phụ thuộc vào quy
mô của từng hệ thống, khi quy mô của hệ thống thay đổi thì định mức cũng thay đổi
theo và được tính lại theo tỷ lệ thuận. Quy mô của hệ thống được xác định bằng
số lượng nút của hệ thống LAN, số đường kết nối của WAN, số kênh kết nối của
Internet, số trang web của Website và số địa chỉ Email của người sử dụng.

Trong phạm vi Thông tư này, các tham số trong bảng
1 được lấy làm căn cứ tính định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác nghiệp vụ quản
trị, điều hành LAN, WAN, Internet, Website và E-mail.

Bảng 1. Thông số hệ
thống mạng LAN, WAN, internet, email và website

TT

Công việc quản trị,
điều hành hệ thống

Thông số hệ thống
cấp

Trung ương

Khu vực

Tỉnh

1

LAN

50 nút

40 nút

25 nút

2

WAN

9 kết nối

3 kết nối

2 kết nối

3

Internet

2 kênh kết nối

1 kênh kết nối

1 kênh kết nối

4

Web

1 trang

1 trang

1 trang

5

Email

100 địa chỉ

50 địa chỉ

30 địa chỉ

Điều 8. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

a. Quản trị, điều hành hệ thống mạng LAN

– Duy trì hệ thống:

+ Kiểm tra:

* Kiểm tra các ghi chép lỗi xảy ra ở ca gần nhất để
kiểm soát lỗi và duy trì ổn định hệ thống mạng LAN.

* Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị, đường
truyền và nút mạng; khắc phục sự cố tại chỗ (nếu có).

* Kiểm tra giám sát băng thông giữa các thiết bị mạng,
vùng mạng và giữa thiết bị mạng với nút mạng; khắc phục sự cố tại chỗ (nếu có).

* Kiểm tra an ninh mạng như trạng thái thiết bị có
bị lây nhiễm virut hay xâm nhập hoặc tấn công bởi hacker; khắc phục sự cố tại
chỗ (nếu có).

+ Giám sát, duy trì hệ thống mạng LAN hoạt động, đảm
bảo ổn định:

* Giám sát, duy trì thiết bị và đường truyền hệ thống
hoạt động;

* Giám sát, duy trì trạng thái chia sẻ băng thông;

* Giám sát, duy trì môi trường an ninh ổn định hoạt
động hệ thống.

+ Xử lý sự cố:

* Phát hiện sự cố;

* Cô lập; phát hiện nguyên nhân; phân loại sự cố và
đề xuất giải pháp;

* Xử lý sự cố thông thường;

* Xử lý sự cố nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc
có thời gian kéo dài qua các obs quan trắc và truyền số liệu KTTV phục vụ dự
báo;

* Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

– Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống định kỳ:

+ Vệ sinh công nghiệp các thiết bị mạng như dây
cáp, Switch, Hub, Router, Wireless Access Point, các máy tính, máy chủ trong hệ
thống LAN.

+ Chữa trị các lỗi tiềm ẩn, các dịch vụ mạng.

+ Dọn dẹp “rác” và tối ưu hóa các chương trình ứng
dụng;

+ Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

– Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa:

+ Hướng dẫn các mạng LAN thành viên phòng chống
virus;

+ Giải đáp thắc mắc (nếu có)

– Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống hoạt
động ổn định:

+ Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; Đề xuất
phương án khắc phục lỗi để hệ thống mạng LAN hoạt động ổn định;

+ Báo cáo tiến độ sửa chữa bảo hành thiết bị và thiết
lập các thủ tục liên quan;

+ Báo cáo tổng hợp các lỗi trong sổ theo dõi;

+ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống mạng LAN;

+ Báo cáo đánh giá tổng hợp hiện trạng hoạt động và
phương án cải thiện hệ thống mạng LAN.

b. Quản trị, điều hành hệ thống mạng WAN

– Duy trì hệ thống:

+ Kiểm tra:

* Kiểm tra các ghi chép lỗi xảy ra ở ca gần nhất để
kiểm soát lỗi và duy trì ổn định hệ thống mạng WAN.

* Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị, đường
truyền và khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

* Kiểm tra giám sát băng thông giữa các vùng WAN và
khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

* Kiểm tra, theo dõi các tài khoản và an ninh giữa
các vùng WAN; khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

+ Giám sát hệ thống mạng WAN hoạt động, đảm bảo ổn
định:

* Giám sát, duy trì thiết bị và đường truyền hệ thống
hoạt động;

* Giám sát, duy trì trạng thái chia sẻ băng thông tại
WAN đơn vị;

* Giám sát, duy trì tài khoản và an ninh giữa các
vùng WAN kết nối.

* Sao lưu, back up dữ liệu định kỳ cho máy chủ.

+ Xử lý sự cố:

* Phát hiện, thông báo sự cố;

* Cô lập; phát hiện nguyên nhân; phân loại sự cố và
đề xuất giải pháp;

* Xử lý sự cố thông thường;

* Xử lý sự cố nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng
hoặc có thời gian kéo dài qua các obs quan trắc và truyền số liệu KTTV phục vụ
dự báo;

* Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

– Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống mạng WAN định kỳ:

+ Vệ sinh công nghiệp các thiết bị phần cứng trong
hệ thống mạng WAN như WAN switch, máy chủ…

+ Chữa trị các lỗi tiềm ẩn;

+ Sao lưu và backup hệ thống;

+ Báo cáo đánh giá lưu hồ sơ.

– Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa và đến trực tiếp
các điểm:

+ Hướng dẫn các mạng WAN thành viên phòng chống
virus;

+ Giải đáp thắc mắc (nếu có)

– Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống hoạt
động ổn định:

+ Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; Đề xuất
phương án khắc phục lỗi để hệ thống mạng WAN hoạt động ổn định;

+ Báo cáo tiến độ sửa chữa bảo hành thiết bị và thiết
lập các thủ tục liên quan;

+ Báo cáo tổng hợp các lỗi trong sổ theo dõi;

+ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ
nhắm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống mạng WAN;

+ Báo cáo đánh giá tổng hợp hiện trạng hoạt động và
phương án cải thiện hệ thống mạng WAN.

c. Quản trị, điều hành hệ thống mạng Internet

– Duy trì hệ thống:

+ Kiểm tra:

* Kiểm tra các ghi chép lỗi xảy ra ở ca gần nhất để
kiểm soát lỗi và duy trì ổn định hệ thống mạng Internet;

* Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị, đường
truyền và khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

* Kiểm tra giám sát băng thông giữa giữa mạng đơn vị
và nhà cung cấp dịch vụ và khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

* Kiểm tra an ninh Internet và khắc phục khi có sự
cố tại chỗ.

+ Giám sát hệ thống mạng Internet hoạt động, đảm bảo
ổn định:

* Giám sát, duy trì thiết bị và đường truyền hệ thống
hoạt động;

* Giám sát, duy trì chính sách quản trị tại môi trường
và người dùng mạng gồm: Duy trì cấu hình tài khoản và tài nguyên mạng; Duy trì
hệ điều hành, phần mềm và ứng dụng mạng; duy trì hệ thống lưu trữ và cân bằng tải;

* Giám sát, duy trì sao lưu và backup cho máy chủ;

* Giám sát, duy trì ổn định an ninh mạng Internet.

+ Xử lý sự cố:

* Phát hiện, thông báo sự cố;

* Cô lập; phát hiện nguyên nhân; phân loại sự cố và
đề xuất giải pháp;

* Xử lý sự cố thông thường;

* Xử lý sự cố nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng
hoặc có thời gian kéo dài qua các ca làm việc.

* Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

– Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống mạng Internet định kỳ:

+ Vệ sinh công nghiệp vật lý cho các thiết bị trong
hệ thống internet;

+ Chữa trị các lỗi tiềm ẩn và nâng cao hiệu suất sử
dụng các dịch vụ;

+ Cấu hình và cài đặt các phần mềm đảm bảo an ninh
mạng;

+ Dọn dẹp “rác” và tối ưu hóa các trình ứng dụng;

+ Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

* Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa:

+ Giải đáp thắc mắc cho các thành viên tham gia mạng
Internet;

+ Hướng dẫn các mạng Internet thành viên phòng chống
virus trong mạng.

– Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống hoạt
động ổn định:

+ Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; Đề xuất
phương án khắc phục lỗi để hệ thống mạng internet hoạt động ổn định;

+Báo cáo tiến độ sửa chữa bảo hành thiết bị và thiết
lập các thủ tục liên quan;

+ Báo cáo tổng hợp các lỗi trong sổ theo dõi;

+ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống mạng internet;

+ Báo cáo đánh giá tổng hợp hiện trạng hoạt động và
phương án cải thiện hệ thống mạng internet định kỳ.

d. Quản trị, điều hành hệ thống Website

– Duy trì hệ thống:

+ Kiểm tra:

* Kiểm tra các ghi chép lỗi xảy ra ở ca trước để kiểm
soát lỗi và duy trì ổn định hệ thống website;

* Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị (máy
chủ và thiết bị kết nối) và khắc phục khi có sự cố tại chỗ.

* Kiểm tra giám sát các dịch vụ website và khắc phục
khi có sự cố tại chỗ.

* Kiểm tra trạng thái an ninh bảo mật website và khắc
phục khi có sự cố tại chỗ.

+ Giám sát hệ thống hoạt động đảm bảo ổn định:

* Giám sát, duy trì máy chủ hoạt động, dung lượng
lưu trữ và đảm bảo kết nối ổn định;

* Giám sát, duy trì hoạt động của các chương trình
hoạt động;

* Giám sát, duy trì tính bảo mật và độ ổn định an
ninh hệ thống;

+ Thực hiện cập nhật sao lưu dữ liệu và quản trị
thông tin website:

* Sao lưu và backup dữ liệu định kỳ

* Quản trị nội dung và cập nhật dữ liệu website

* Quản lý tài khoản các đơn vị

+ Xử lý sự cố:

* Phát hiện sự cố;

* Truy tìm nguyên nhân; đề xuất giải pháp;

* Xử lý sự cố thông thường;

* Xử lý sự cố nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
hoặc có tính chất kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh và đẩy lên mạng của
website;

* Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

– Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống website:

+ Vệ sinh công nghiệp vật lý với hệ thống phục vụ
website;

+ Chữa tộ các lỗi tiềm ẩn mất an ninh và ổn định
cho website;

+ Sao lưu và backup dữ liệu;

+ Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

– Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa:

Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn các thành viên tham
gia website khi cập nhật thông tin…

– Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
Website hoạt động ổn định:

+ Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; Đề xuất
phương án khắc phục lỗi để hệ thống website hoạt động ổn định;

+ Báo cáo tiến độ sửa chữa bảo hành thiết bị, cài đặt
phần mềm, sao lưu, backup dữ liệu và thiết lập các thủ tục liên quan;

+ Báo cáo tổng hợp các lỗi trong số theo dõi;

+ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ
nhắm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống website;

+ Báo cáo đánh giá tổng hợp hiện trạng hoạt động và
phương án cải thiện hệ thống website.

e. Quản trị, điều hành hệ thống Email

– Duy trì hệ thống:

+ Kiểm tra:

* Kiểm tra, kiểm soát các lỗi đã ghi chép ở ca gần
nhất.

* Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị (máy
chủ và thiết bị kết nối) và khắc phục khi có sự cố tại chỗ.

* Kiểm tra giám sát các dịch vụ email và khắc phục
khi có sự cố lại chỗ.

* Kiểm tra trạng thái an ninh bảo mật email và khắc
phục khi có sự cố tại chỗ.

+ Giám sát hệ thống Email hoạt động đảm bảo ổn định:

* Giám sát, duy trì hoạt động ổn định của hệ thống
thiết bị máy chủ, dung lượng bộ nhớ và kết nối thông suốt;

* Giám sát, duy trì hoạt động hệ điều hành và hệ thống
tài khoản người dùng;

* Bổ sung cấp phát và cấu hình tài khoản mới hoạt động.

+ Thực hiện cập nhật sao lưu dữ liệu và quản trị
tài khoản email người dùng

+ Xử lý sự cố:

* Phát hiện, nhận thông báo sự cố;

* Truy tìm nguyên nhân; đề xuất giải pháp;

* Xử lý sự cố thông thường;

* Xử lý sự cố nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
hoặc có tính chất kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh đến các tài khoản email người
sử dụng trong hệ thống;

* Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

– Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống email:

+ Kiểm tra máy chủ mail server, đảm bảo hoạt động ổn
định;

+ Kiểm tra, cập nhật và quét virus, spyware cho
toàn hệ thống;

+ Sao lưu và backup dữ liệu;

– Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa:

Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn các thành viên tham
gia email

– Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
E-mail hoạt động ổn định:

+ Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; Đề xuất
phương án khắc phục lỗi để hệ thống email hoạt động ổn định;

+ Báo cáo tiến độ sửa chữa bảo hành thiết bị, cài đặt
phần mềm, sao lưu, backup dữ liệu và thiết lập các thủ tục liên quan;

+ Báo cáo tổng hợp các lỗi trong sổ theo dõi;

+ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ
nhắm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống email;

+ Báo cáo đánh giá tổng hợp hiện trạng hoạt động và
phương án cải thiện hệ thống email.

2. Định biên: nhóm 3 lao động gồm 1 KS1, 1 KS2 và 1
KS4

3. Định mức:

a. Mức lao động sử dụng cho từng bước công việc được
tính theo hệ số tại bảng 1.3 của tổng mức lao động sử dụng cho từng hệ thống
thông tin được quy định trong bảng 1.2.

b. Mức lao động sử dụng cho từng cấp đơn vị được
tính theo hệ số tại bảng 1.4 với tổng mức lao động sử dụng cho từng hệ thống
thông tin quy định trong bảng 1.2.

Bảng 1.2. Mức lao động
cho công tác quản trị, điều hành hệ thống LAN, WAN, Internet, Website và E-mail

TT

Công việc quản trị,
điều hành hệ thống

Mức
(công nhóm/tháng hệ thống)

1

LAN

16,60

2

WAN

11,00

3

Internet

11,00

4

Web

5,30

5

Email

5,30

Bảng 1.3. Hệ số quy
định để tính mức lao động cho từng bước công việc quản trị, điều hành hệ thống
LAN, WAN, Internet, Website và E-mail

TT

Các bước công việc

Hệ số

LAN

WAN

Internet

Website

Email

I

Quản trị, điều hành hệ thống

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1

Duy trì hệ thống

0,60

0,64

0,64

0,75

0,75

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống

0,22

0,12

0,12

0,06

0,06

3

Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa

0,14

0,18

0,18

0,06

0,06

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

0,04

0,06

0,06

0,13

0,13

Bảng 1.4. Hệ số tính
mức theo các cấp quản trị, điều hành hệ thống LAN, WAN, Internet, Website và
E-mail

TT

Công việc quản trị, điều hành hệ thống

Cấp trung ương

Cấp khu vực

Cấp tỉnh

1

LAN

1,00

0,75

0,45

2

WAN

1,00

0,75

0,45

3

Internet

1,00

0,75

0,45

4

Web

1,00

1,00

0,40

5

Email

1,00

1,00

0,40

Điều 9. Định mức dụng cụ, thiết
bị và vật liệu

1. Định mức dụng cụ

a. Mức sử dụng dụng cụ cho từng cấp quản trị tính theo
hệ số tại bảng 1.4 với tổng mức dụng cụ sử dụng cho từng hệ thống thông tin quy
định trong bảng 1.5.

b. Mức sử dụng dụng cụ cho từng bước công việc được
tính theo hệ số tại bảng 1.6 của tổng mức sử dụng dụng cụ cho từng hệ thống
thông tin quy định trong bảng 1.5.

Bảng 1.5. Mức sử dụng
dụng cụ cho công tác quản trị, điều hành hệ thống LAN, WAN, Internet, Website
và E-mail

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Mức
(ca/tháng hệ thống)

1

Hộp đựng tài liệu

cái

12

118,08

2

File đựng tài liệu

cái

12

118,08

3

Túi đựng tài liệu

cái

12

118,08

4

Tủ đựng tài liệu

cái

36

29,52

5

Giá để tài liệu

cái

12

29,52

6

Bàn làm việc

cái

60

118,08

7

Ghế tựa

cái

48

118,08

8

Đồng hồ treo tường

cái

36

29,52

9

Đèn neon (cả bóng) 40W

30

118,08

10

Quạt thông gió 40W

cái

36

19,78

11

Quạt trần 100W

cái

36

19,78

12

Lưa điện 600W

cái

60

91,50

13

Ổn áp (chung) 10KVA

cái

60

91,50

14

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,89

15

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

7,38

16

Dập ghim

cái

24

1,18

17

Nhổ ghim

cái

12

1,18

18

Máy đục 2 lỗ

cái

12

1,18

19

Dao dọc giấy

cái

12

1,18

20

Kéo cắt giấy

cái

12

1,18

21

Khay cắm bút

cái

12

118,08

22

Ố cắm điện, dây điện LIOA

cái

12

118,08

23

USB loại 2Gb

cái

24

1,18

24

Dụng cụ test hệ thống

cái

12

29,52

25

Bộ dụng cụ làm hệ thống

hộp

12

29,52

26

Panel (48port)

cái

36

118,08

27

Dao phập phiến

cái

12

1,18

28

Kìm bấm dây hệ thống

cái

12

1,18

29

Tuốc nơ vít

cái

36

1,18

30

Đồng hồ đo điện

cái

36

1,18

31

Khoan

cái

36

1,18

32

Cưa nhựa

cái

12

1,18

33

Búa

cái

36

1,18

34

Thang nhôm

cái

60

1,18

35

Bộ dụng cụ vệ sinh máy

12

1,18

36

Moderm 0,02 kW

cái

36

118,08

37

WAN Router 0,05 kW

cái

36

118,08

38

Internet Router 0,05 kW

cái

36

118,08

39

Converter 0,03 kW

cái

36

118,08

40

Đầu nối, bộ đổi quang – Analog (Converter)

cái

36

91,50

41

Điện năng tiêu thụ cho toàn bộ dụng cụ

kWh

 

297,32

Bảng 1.6. Hệ số quy định
để tính mức sử dụng dụng cụ, thiết bị và vật liệu quản trị, điều hành hệ thống
LAN, WAN, Internet, Website và E-mail

TT

Công việc

Hệ số

LAN

WAN

INTERNET

WEBSITE

EMAIL

I

Quản trị, điều hành hệ thống

0,34

0,22

0,22

0,11

0,11

1

Duy trì hệ thống

0,20

0,14

0,14

0,08

0,08

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống

0,07

0,03

0,03

0,01

0,01

3

Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa

0,05

0,04

0,04

0,01

0,01

4

Báo cáo đánh giá hoạt động và đưa các phương án
khắc phục/ các đề xuất để hệ thống hoạt động ổn định

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

2. Định mức thiết bị

a. Mức sử dụng thiết bị của từng cấp quản trị hệ thống
tính theo hệ số quy định tại bảng 1.4 với tổng mức sử dụng thiết bị cho tất cả
hệ thống mạng LAN, WAN, Internet, Website và E-mail quy định trong bảng 1.7.

b. Mức sử dụng thiết bị cho từng bước công việc được
tính theo hệ số quy định tại bảng 1.7 của tổng mức sử dụng thiết bị cho tất cả
hệ thống mạng LAN, WAN, Internet, Website và E-mail chuyên ngành quy định trong
bảng 1.7.

Bảng 1.7. Mức sử dụng
thiết bị cho công tác quản trị, điều hành hệ thống LAN, WAN, Internet, Website
và E-mail

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (kW)

Mức
(ca/tháng hệ thống)

1

Máy tính để bàn

bộ

0,40

0,66

2

Máy in laser

cái

0,40

0,07

3

Máy in màu

cái

0,90

0,05

4

Máy scan

cái

0,30

0,05

5

Máy photocopy

cái

1,50

0,20

6

Ổ ghi DVD

cái

0,04

0,01

7

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

61,30

8

Switch 24 cổng

cái

0,03

91,50

9

Máy chủ

cái

0,96

91,50

10

Firewall

cái

 

91,50

11

Thiết bị cân bằng tải

bộ

0,04

91,50

12

Camera giám sát

cái

0,02

91,50

13

Máy chủ giám sát camera

cái

0,40

91,50

14

Màn hình giám sát

cái

0,08

91,50

15

Tủ rack

cái

 

91,50

16

Phần mềm hệ điều hành

bản quyền

 

91,50

17

Phần mềm quản lý email

bản quyền

 

91,50

18

Phần mềm diệt virut

bản quyền

 

91,50

19

WAN Switch

cái

0,03

91,50

20

Điện năng

kWh

 

2337,32

3. Định mức vật liệu

a. Mức sử dụng vật liệu dùng chung cho từng hệ thống
và bước công việc được tính theo hệ số quy định tại bảng 1.8 của tổng mức sử dụng
vật liệu dùng chung cho công tác quản trị điều hành toàn bộ hệ thống mạng LAN,
WAN, Internet, Website và E-mail quy định trong bảng 1.8.

b. Mức sử dụng vật liệu dung riêng của từng bước
công việc được tính theo hệ số quy định tại bảng 1.9.

c. Mức sử dụng vật liệu cho quản trị, điều hành hệ
thống tại các cấp quy định như nhau.

Bảng 1.8. Mức sử dụng
vật liệu dùng chung cho công việc quản trị, điều hành hệ thống LAN, WAN, INTERNET,
WEB và E-mail tính cho 1 tháng

TT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Giấy A4

ram

2,00

2

Giấy bìa A4

ram

0,35

3

Giấy note

tập

3,75

4

Mực in laser

hộp

0,30

5

Mực in máy photocopy

hộp

0,10

6

Bút bi

cái

6,50

7

Bút viết bảng

cái

1.00

8

Bút xóa

cái

3,50

9

Bút đánh dấu

cái

3,50

10

Bút ghi đĩa CD, DVD

cái

1,00

11

Sổ các loại

quyển

2,00

12

Hộp ghim kẹp

hộp

0,75

13

Hộp ghim dập to

hộp

0,35

14

Hộp ghim dập nhỏ

hộp

0,35

15

Kẹp tài liệu to

hộp

1,50

16

Kẹp tài liệu nhỏ

hộp

1,50

17

Băng dính to

cuộn

1,50

18

Băng dính nhỏ

cuộn

1,50

19

Băng dính điện

cuộn

1,50

20

Hồ dán

hộp

1,50

21

Pin các loại

đôi

0,75

22

Túi nilon đựng tài liệu (100 cái/hộp)

hộp

0,10

23

Vải sạch để lau giá, cặp…

cái

0,75

24

Đĩa CD, DVD

cái

8,00

Bảng 1.9. Mức sử dụng
vật liệu dùng riêng cho công việc quản trị, điều hành từng hệ thống LAN, WAN,
Internet, Website và E-mail tính cho 1 tháng

TT

Hệ thống

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

LAN

Đầu hệ thống RJ45 (100 cái/hộp)

hộp

0,35

Ổ cắm hệ thống (2 lỗ)

cái

1,70

Cáp hệ thống CAT 5e, CAT 6e (305m/cuộn)

cuộn

1,70

Các loại gen nhựa 100×80 và 39×18 (máng vuông dài
2m)

cái

1,25

2

WAN

Thuê bao WAN

tháng

1,00

3

Internet

Thuê bao dịch vụ đường truyền Internet

tháng

1,00

4

Website

Thuê bao tên miền WEB

tháng

1,00

Thuê host đặt máy chủ web

tháng

1,00

5

E-mail

Thuê tên miền email

tháng

1,00

Thuê host đặt máy chủ mail

tháng

1,00

Quyền sử dụng phần mềm bản quyền mail server

tháng

1,00

Chương 2.

QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH HỆ
THỐNG VÔ TUYẾN ĐIỆN

Điều 10. Tham số tính định mức

1. Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện công tác quản
trị, điều hành hệ thống vô tuyến điện phụ thuộc vào quy mô hệ thống, khi quy mô
hệ thống thay đổi thì định mức cũng thay đổi theo và được tính lại theo tỷ lệ
thuận. Quy mô hệ thống được xác định bằng số trạm vô tuyến điện kết nối trao đổi
thông tin KTTV với cấp quản trị.

2. Trong phạm vi Thông tư này, các tham số trong bảng
2.1 được lấy làm căn cứ tính định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác nghiệp vụ
quản trị, điều hành hệ thống vô tuyến điện.

Bảng 2.1. Số trạm
thu phát vô tuyến điện trao đổi với cấp quản trị

TT

Cấp quản trị

Số trạm vô tuyến
điện kết nối

1

Trung ương

100

2

Khu vực

15

3

Tỉnh

4

Điều 11. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

a. Duy trì hệ thống:

– Kiểm tra hệ thống theo định kỳ:

+ Kiểm tra theo dõi các lỗi đã ghi chép ở ca trước
gần nhất.

+ Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị và
tình trạng thu phát của trạm; khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

+ Kiểm tra hệ thống phần mềm điều hành và phần mềm ứng
dụng; khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

+ Kiểm tra an ninh mạng và khắc phục khi có sự cố tại
chỗ (nếu có).

– Giám sát, duy trì hệ thống vô tuyến điện hoạt động,
đảm bảo ổn định:

+ Vận hành hệ thống khi và trong khi trao đổi số liệu;

+ Giám sát, duy trì hệ thống vô tuyến điện hoạt động;

+ Giám sát, duy trì môi trường an ninh ổn định hoạt
động hệ thống.

– Xử lý sự cố:

+ Phát hiện hoặc nhận thông báo sự cố;

+ Cô lập, phân loại tìm nguyên nhân; đề xuất biện
pháp xử lý;

+ Xử lý sự cố thông thường;

+ Xử lý sự cố nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng
có tính chất kéo dài qua các obs quan trắc và truyền dữ liệu KTTV phục vụ dự
báo.

+ Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

b. Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống vô tuyến điện:

– Vệ sinh vật lý các thiết bị và đầu kết nối của hệ
thống;

– Chữa trị các lỗi tiềm ẩn và các dịch vụ hỗ trợ hệ
thống;

– Kiểm tra các trình ứng dụng;

– Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

c. Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa và đến đơn vị:

– Hướng dẫn các thanh viên tham gia kết nối trao đổi
với hệ thống;

– Giải đáp các thắc mắc (nếu có)

d. Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống hoạt
động ổn định:

– Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; Đề xuất
phương án khắc phục lỗi để hệ thống vô tuyến điện hoạt động ổn định;

– Báo cáo tiến độ sửa chữa bảo hành thiết bị và thiết
lập các thủ tục liên quan;

– Báo cáo tổng hợp các lỗi theo dõi;

– Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống vô tuyến điện;

– Báo cáo đánh giá tổng hợp hiện trạng hoạt động và
phương án cải thiện hệ thống vô tuyến tại đơn vị.

2. Định biên: Nhóm gồm 3 lao động, gồm 1 KS1, 1 KS3
và 1 KS4

3. Định mức:

a. Mức lao động cho công tác quản trị, điều hành hệ
thống vô tuyến điện quy định tại bảng 2.2.

Bảng 2.2. Mức lao động
cho công tác quản trị, điều hành hệ thống vô tuyến điện

TT

Công việc

Mức
(công nhóm/ tháng hệ thống)

I

Quản trị, điều hành hệ thống vô tuyến điện

16,7

1

Duy trì hệ thống

10,00

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống

3,70

3

Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa và đến đơn vị.

2,30

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

0,70

b. Mức lao động sử dụng cho từng cấp quản trị được
tính theo hệ số quy định tại bảng 2.3.

Bảng 2.3. Hệ số tính
mức cho công tác quản trị, điều hành hệ thống vô tuyến điện theo các cấp quản
trị

TT

Công việc

Cấp trung ương

Cấp khu vực

Cấp tỉnh

I

Quản trị điều hành hệ thống vô tuyến điện

1,00

0,50

0,10

1

Duy trì hệ thống

1,00

0,70

0,15

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống

1,00

0,20

0,08

3

Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa và đến đơn vị

1,00

0,35

0,07

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

1,00

0,60

0,01

Điều 12. Định mức dụng cụ, thiết
bị và vật liệu

1. Định mức dụng cụ

a. Mức sử dụng dụng cụ cho từng bước công việc được
tính theo hệ số quy định tại bảng 2.5 của tổng mức sử dụng dụng cụ thực hiện
công tác quản trị điều hành hệ thống thông tin vô tuyến điện quy định trong bảng
2.4.

b. Mức sử dụng dụng cụ cho từng cấp được tính theo
hệ số được quy định tại bảng 2.3 với tổng mức sử dụng dụng cụ thực hiện công
tác quản trị điều hành hệ thống thông tin vô tuyến điện quy định trong bảng
2.4.

Bảng 2.4. Mức sử dụng
dụng cụ cho công tác quản trị, điều hành hệ thống vô tuyên điện

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Mức
(ca/tháng hệ thống)

1

Hộp đựng tài liệu

cái

12

40,08

2

File đựng tài liệu

cái

12

40,08

3

Túi đựng tài liệu

cái

12

40,08

4

Tủ đựng tài liệu

cái

36

10,02

5

Giá để tài liệu

cái

12

10,02

6

Bàn máy tính

cái

60

40,08

7

Bàn làm việc

cái

60

40,08

8

Ghế tựa

cái

48

40,08

9

Đồng hồ treo tường

cái

36

10,02

10

Đèn neon (cả bóng) 40w

bộ

30

40,08

11

Quạt thông gió 40w

cái

36

6,71

12

Quạt trần 100w

cái

36

6,71

13

Lưu điện loại 600W

cái

60

40,08

14

Ổn áp (chung) 10A

cái

60

10,02

15

Bảng viết

cái

24

13,36

16

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,30

17

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

2,50

18

Dập ghim

cái

24

0,05

19

Nhổ ghim

cái

12

0,05

20

Máy đục 2 lỗ

cái

12

0,05

21

Dao dọc giấy

cái

12

0,05

22

Kéo cắt giấy

cái

12

0,05

23

Khay cắm bút

cái

12

40,08

24

Áo bảo hộ lao động

cái

9

40,08

25

cái

6

40,08

26

Khẩu trang

cái

1

40,08

27

Găng tay

cái

2

40,08

29

Kính bảo hộ lao động

cái

12

40,08

30

Ổ cắm điện, dây điện LIOA

cái

12

13,36

31

USB loại 2Gb

cái

24

0,05

32

Cáp đồng trục truyền tín hiệu HF/VHF (30m)

cái

12

40,08

33

Cáp đồng trục kết nối máy thu phát với bộ điều hưởng
(3m)

cái

12

40,08

34

Đầu connector chuẩn HF/VHF suy hao thấp

cái

12

40,08

35

Điện năng

kWh

 

67,14

Bảng 2.5. Hệ số quy
định để tính mức sử dụng cho từng bước công việc quản trị, điều hành hệ thống
vô tuyến điện

TT

Công việc

Hệ số

I

Quản trị, điều hành hệ thống vô tuyến điện

1,00

1

Duy trì hệ thống

0,60

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống

0,22

3

Cung cấp hỗ trợ trực tuyến từ xa và đến đơn vị

0,14

4

Báo cáo đánh giá hoạt động và đưa các phương án
khắc phục/ các đề xuất để hệ thống hoạt động ổn định

0,04

2. Định mức thiết bị

a. Mức sử dụng dụng cụ cho từng cấp được tính theo
hệ số được quy định tại bảng 2.3 với mức sử dụng thiết bị thực hiện công tác quản
trị điều hành hệ thống thông tin vô tuyến điện được quy định tại bảng 2.6.

b. Mức sử dụng thiết bị cho từng bước công việc được
tính theo hệ số được quy định tại bảng 2.5 với mức sử dụng thiết bị thực hiện
công tác quản trị điều hành hệ thống thông tin vô tuyến điện được quy định tại
bảng 2.6.

Bảng 2.6. Mức sử dụng
thiết bị cho công tác quản trị, điều hành hệ thống vô tuyến điện

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (kW)

Mức
(ca/tháng hệ thống)

1

Máy tính để bàn

bộ

0,40

1,00

2

Máy in laser

cái

0,40

0,10

3

Máy in màu

cái

0,90

0,05

4

Máy scan

cái

0,30

0,05

5

Máy photocopy

cái

1,50

0,30

6

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

cái

2,20

61,30

7

Máy HF/VHF

cái

0,02

91,50

8

Bộ điều hưởng

bộ

0,05

91,50

9

Ăng ten thu phát vô tuyến HF/VHF

cái

 

91,50

10

Cột lắp đặt ăng ten HF/VHF

cái

 

91,50

11

Ắc qui 12V-100Ah

cái

 

91,50

12

Điện năng

kWh

 

1194,61

3. Định mức vật liệu

a. Mức sử dụng vật liệu cho từng cấp quản trị được tính
theo hệ số quy định tại bảng 2.3 với mức sử dụng vật liệu thực hiện công tác quản
trị điều hành hệ thống thông tin vô tuyến điện được quy định trong bảng 2.7.

b. Mức sử dụng vật liệu cho từng bước công việc được
tính theo hệ số quy định tại bảng 2.5 trên mức sử dụng vật liệu thực hiện công
tác quản trị điều hành hệ thống thông tin vô tuyến điện quy định trong bảng
2.7.

Bảng 2.7. Mức sử dụng
vật liệu cho công việc quản trị, điều hành hệ thống vô tuyến điện trong 1 tháng

TT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức
(ca/tháng hệ thống)

1

Giấy A4

ram

0,60

2

Giấy bìa A4

ram

0,10

3

Giấy note

tập

1,50

4

Mực in laser

hộp

0,05

5

Mực photocopy

hộp

0,07

6

Bút bi

cái

2,00

7

Bút viết bảng

cái

0,25

8

Bút xóa

cái

1,00

9

Bút đánh dấu

cái

1,00

10

Bút ghi đĩa CD, DVD

cái

0,25

11

Sổ các loại

quyển

1,00

12

Hộp ghim kẹp

hộp

0,25

13

Hộp ghim dập to

hộp

0,10

14

Hộp ghim dập nhỏ

hộp

0,10

15

Kẹp tài liệu to

hộp

0,50

16

Kẹp tài liệu nhỏ

hộp

0,50

17

Băng dính to

cuộn

0,50

18

Băng dính nhỏ

cuộn

0,50

19

Băng dính điện

cuộn

0,50

20

Hồ dán

hộp

0,50

21

Pin các loại

đôi

0,25

22

Túi nilon đựng tài liệu (100 cái/hộp)

hộp

0,04

23

Vải sạch để lau giá, cặp…

cái

0,25

24

Dây co, tăng đơ

bộ

1,00

25

Dây cáp thép (50m/cuộn)

cuộn

0,10

26

Sơn (1lit/hộp)

hộp

0,20

27

Bàn chải sắt

cái

0,30

28

Bình xịt tẩy rỉ

hộp

0,20

29

Chổi sơn

cái

0,20

30

Thuê dải tần thu phát hàng năm

đầu số

0,08

Chương 3.

QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH HỆ
THỐNG MET – TV

Điều 13. Tham số tính định mức

1. Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện công tác quản
trị, điều hành hệ thống Met-TV phụ thuộc vào quy mô hệ thống, khi quy mô hệ thống
thay đổi thì định mức cũng thay đổi theo và được tính lại theo tỷ lệ thuận. Quy
mô hệ thống được xác định bằng số lượng kết nối trao đổi thông tin KTTV với cấp
quản trị.

2. Trong phạm vi Thông tư này, các tham số trong bảng
3.1 được lấy làm căn cứ tính định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác nghiệp vụ
quản trị, điều hành hệ thống Met – TV.

Bảng 3.1. Số lượng kết
nối của hệ thống Met-TV tại các cấp quản trị

TT

Cấp quản trị

Số lượng kết nối

1

Trung ương

01 kết nối đến đài
truyền hình và 01 trạm thu test

2

Khu vực

01 kết nối đến trạm
thu

3

Tỉnh

01 kết nối đến trạm
thu

Điều 14. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

a. Duy trì hệ thống:

– Kiểm tra:

+ Kiểm tra các lỗi đã ghi chép ở ca trước gần nhất
để đảm bảo kiểm soát lỗi và duy trì ổn định hệ thống MetTV.

+ Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị và
tình trạng thu phát của trạm; khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

+ Kiểm tra hệ thống phần mềm điều hành và phần mềm ứng
dụng; khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

+ Kiểm tra an ninh mạng và khắc phục khi có sự cố tại
chỗ (nếu có).

– Giám sát, duy trì hệ thống Met – TV hoạt động, đảm
bảo ổn định:

+ Giám sát, duy trì hệ thống Met-TV hoạt động, đảm
bảo ổn định;

+ Giám sát, duy trì môi trường an ninh ổn định hoạt
động hệ thống.

– Xử lý sự cố:

+ Phát hiện hoặc nhận thông báo sự cố;

+ Cô lập, phân loại tìm nguyên nhân; đề xuất các biện
pháp xử lý;

+ Xử lý sự cố thông thường;

+ Xử lý sự cố nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng
hoặc có thời gian kéo dài nhiều giờ đồng hồ;

+ Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

b. Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm:

– Vệ sinh vật lý các thiết bị và các đầu kết nối hệ
thống;

– Kiểm tra, chữa trị các lỗi tiềm ẩn;

– Dọn dẹp “rác” và tối ưu hóa các trình ứng dụng;

– Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

c. Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại các trạm:

– Giải đáp các thắc mắc (nếu có);

– Hướng dẫn hỗ trợ các thanh viên tham gia hệ thống.

d. Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống Met
– TV hoạt động ổn định:

– Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; Đề xuất
phương án khắc phục lỗi để hệ thống Met-TV hoạt động ổn định;

– Báo cáo tiến độ sửa chữa bảo hành thiết bị và thiết
lập các thủ tục liên quan;

– Báo cáo tổng hợp các lỗi theo dõi;

– Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống Met-TV;

– Báo cáo đánh giá tổng hợp hiện trạng hoạt động và
phương án cải thiện hệ thống Met-TV tại đơn vị.

2. Định biên: nhóm 3 lao động, gồm 02 KS1 và 01 KS2

3. Định mức:

Mức lao động sử dụng cho từng cấp, trong từng bước
công việc, cũng như cho toàn hệ thống, được tính theo hệ số quy định tại bảng
3.3 của tổng mức lao động sử dụng cho từng hệ thống thông tin quy định trong bảng
3.2.

Bảng 3.2. Mức lao động
cho công tác quản trị, điều hành hệ thống Met-TV

TT

Công việc

Mức
(công nhóm/tháng hệ thống)

I

Quản trị, điều hành hệ thống Met-TV

16,40

1

Duy trì hệ thống

10,00

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm

2,00

3

Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại các trạm

3,70

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

0,70

 

 

 

 

Bảng 3.3. Hệ số tính
mức lao động theo các cấp cho công tác quản trị, điều hành hệ thống Met-TV

TT

Công việc

Cấp trung tâm

Cấp khu vực

Cấp tỉnh

I

Quản trị, điều hành trạm Met-TV

1,00

0,40

0,15

1

Duy trì hệ thống

1,00

0,40

0,21

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm

1,00

0,40

0,15

3

Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại các trạm

1,00

0,40

 

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

1,00

0,40

0,15

Điều 15. Định mức dụng cụ, thiết
bị và vật liệu

1. Định mức dụng cụ

Mức sử dụng dụng cụ cho từng cấp, trong từng bước công
việc và cho cả hệ thống, được tính theo hệ số tại bảng 3.5 của mức sử dụng dụng
cụ thực hiện công tác quản trị điều hành hệ thống Met-TV được quy định trong bảng
3.4.

Bảng 3.4. Mức sử dụng
dụng cụ cho công tác quản trị, điều hành hệ thống Met-TV

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Mức
(ca/tháng hệ thống)

1

Hộp đựng tài liệu

cái

12

39,36

2

File đựng tài liệu

cái

12

39,36

3

Tủ đựng tài liệu

cái

60

9,84

4

Giá để tài liệu

cái

60

9,84

5

Bàn máy tính

cái

60

39,36

6

Bàn làm việc

cái

60

39,36

7

Ghế tựa

cái

48

39,36

8

Đồng hồ treo tường

cái

36

9,84

9

Đèn neon (cả bóng) 40 W

bộ

30

39,36

10

Quạt thông gió 40 W

cái

36

6,60

11

Quạt trần 100 W

cái

36

6,60

12

Lưu điện 600 W

cái

60

39,36

13

Bảng viết

cái

24

9,84

14

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,30

15

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

2,46

16

Dập ghim

cái

24

0,05

17

Nhổ ghim

cái

12

0,05

18

Máy đục 2 lỗ

cái

12

0,05

19

Dao dọc giấy

cái

12

0,05

20

Kéo cắt giấy

cái

12

0,05

21

Khay cắm bút

cái

12

39,36

22

Dép xốp

đôi

6

39,36

23

Ổ ghi đĩa DVD 0,04 kW

cái

36

0,02

24

USB

cái

24

0,05

25

Áo bảo hộ lao động

cái

9

39,36

26

cái

6

39,36

27

Khẩu trang

cái

1

39,36

28

Găng tay

cái

2

39,36

29

Kính bảo hộ lao động

cái

12

39,36

30

Ổ cắm điện LIOA

cái

24

39,36

31

Bàn chải

cái

2

0,13

32

Dao cạo

cái

6

0,13

33

Cáp đồng trục (100met/ cuộn)

cuộn

12

39,36

35

Ổn áp chung 10KVA

cái

60

9,84

36

Điện năng

kWh

 

93,62

Bảng 3.5. Hệ số tính
mức dụng cụ, thiết bị và vật liệu theo các cấp cho công tác quản trị, điều hành
hệ thống Met-TV

TT

Công việc

Cấp trung ương

Cấp khu vực

Cấp tỉnh

I

Quản trị, điều hành trạm Met-TV

1,00

0,40

0,15

1

Duy trì hệ thống

0,61

0,25

0,11

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm

0,12

0,08

0,03

3

Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại các trạm

0,22

0,06

 

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

0,05

0,01

0,01

2. Định mức thiết bị

Mức sử dụng thiết bị cho từng cấp, trong từng bước
công việc và cho cả hệ thống, được tính theo hệ số được quy định tại bảng 3.5 của
mức sử dụng thiết bị thực hiện công tác quản trị điều hành hệ thống Met-TV quy
định trong bảng 3.6.

Bảng 3.6. Mức sử dụng
thiết bị cho công tác quản trị, điều hành hệ thống Met-TV

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (kW)

Mức
(ca/tháng hệ thống)

1

Máy tính để bàn

bộ

0,40

0,98

2

Máy in laser

cái

0,40

0,10

3

Máy in màu

cái

0,90

0,05

4

Máy scan

cái

0,30

0,05

5

Máy photocopy

cái

1,50

0,30

6

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

cái

2,20

61,00

7

Máy chủ server

cái

0,96

91,50

8

Card giải mã số liệu

cái

 

91,50

9

Đầu thu vệ tinh

cái

 

91,50

10

Chảo ăngten

bộ

 

91,50

11

Phần mềm trao đổi số liệu

bản quyền

 

91,50

12

Điện năng

kWh

 

1878,59

3. Định mức vật liệu

Mức sử vật liệu bị cho từng cấp, trong từng bước
công việc và cho cả hệ thống, được tính theo hệ số được quy định tại bảng 3.5 với
mức sử dụng vật liệu thực hiện công tác quản trị điều hành hệ thống Met-TV quy
định trong bảng 3.7.

Bảng 3.7. Mức sử dụng
vật liệu cho công việc quản trị, điều hành hệ thống Met-TV trong 1 tháng

TT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Giấy A4

ram

0,60

2

Giấy bìa A4

ram

0,08

3

Giấy note

tập

1,42

4

Mực in laser

hộp

0,10

5

Mực in máy photocopy

hộp

0,10

6

Bút bi

cái

2,00

7

Bút viết bảng

cái

0,25

8 1

Bút xóa

cái

1,00

9

Bút đánh dấu

cái

1,00

10

Bút ghi đĩa CD, DVD

cái

0,25

11

Sổ các loại

quyển

1,00

12

Hộp ghim kẹp

hộp

0,25

13

Hộp ghim dập to

hộp

0,10

14

Hộp ghim dập nhỏ

hộp

0,10

15

Kẹp tài liệu to

hộp

0,50

16

Kẹp tài liệu nhỏ

hộp

0,50

17

Băng dính to

cuộn

0,50

18

Băng dính nhỏ

cuộn

0,50

19

Băng dính điện

cuộn

0,50

20

Hồ dán

hộp

0,50

21

Pin các loại

đôi

0,25

22

Túi nilon đựng tài liệu (100 cái/hộp)

hộp

0,50

23

Vải sạch để lau giá, cặp…

cái

0,25

24

Đĩa CD, DVD

cái

2,50

25

Sơn (1lit/hộp)

hộp

0,20

26

Bàn chải đánh rỉ

cái

0,20

27

Mỡ bò

kg

0,10

28

Chổi sơn

cái

0,20

29

Dao cạo

cái

0,20

30

Giấy ráp

cái

1,00

31

Tăng đơ, cáp néo

bộ

1,00

Chương 4.

QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH HỆ
THỐNG GTS

Điều 16. Tham số tính định mức

1. Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện công tác quản
trị, điều hành hệ thống GTS phụ thuộc vào quy mô hệ thống, khi quy mô hệ thống
thay đổi thì định mức cũng thay đổi theo và được tính lại theo tỷ lệ thuận. Quy
mô hệ thống được xác định bằng số lượng kết nối trao đổi thông tin KTTV với cấp
quản trị.

2. Trong phạm vi Thông tư này, các tham số trong bảng
4.1 được lấy làm căn cứ tính định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác nghiệp vụ
quản trị, điều hành hệ thống GTS.

Bảng 4.1. Số lượng kết
nối của hệ thống GTS tại các cấp quản trị

TT

Cấp quản trị

Số lượng kết nối

1

Trung ương

3 kết nối quốc tế

2

Khu vực

1 kết nối quốc tế

3

Tỉnh

1 kết nối quốc tế

Điều 17. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

a. Duy trì hệ thống GTS:

– Kiểm tra:

+ Kiểm tra các lỗi đã ghi chép ở ca trước gần nhất
để đảm bảo kiểm soát lỗi và duy trì ổn định hệ thống GTS.

+ Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị và tình
trạng thu phát của trạm; khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

+ Kiểm tra hệ thống phần mềm điều hành và phần mềm ứng
dụng; khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

+ Kiểm tra an ninh mạng và khắc phục khi có sự cố tại
chỗ (nếu có).

– Giám sát, duy trì hệ thống GTS hoạt động, đảm bảo
ổn định:

+ Giám sát, duy trì hệ thống GTS hoạt động, đảm bảo
ổn định;

+ Giám sát, duy trì môi trường an ninh ổn định hoạt
động hệ thống.

– Xử lý sự cố:

+ Phát hiện hoặc nhận thông báo sự cố;

+ Cô lập, phân loại tìm nguyên nhân; đề xuất các biện
pháp xử lý;

+ Xử lý sự cố thông thường;

+ Xử lý sự cố nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng
hoặc có thời gian kéo dài nhiều giờ đồng hồ;

+ Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

b. Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm:

– Vệ sinh vật lý các thiết bị và các đầu kết nối hệ
thống;

– Kiểm tra, chữa trị các lỗi tiềm ẩn;

– Dọn dẹp “rác” và tối ưu hóa các trình ứng dụng;

– Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

c. Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp hệ thống GTS:

– Giải đáp các thắc mắc (nếu có);

– Hướng dẫn hỗ trợ các thanh viên tham gia hệ thống.

d. Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống GTS
hoạt động ổn định:

– Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; Đề xuất
phương án khắc phục lỗi để hệ thống GTS hoạt động ổn định;

– Báo cáo tiến độ sửa chữa bảo hành thiết bị và thiết
lập các thủ tục liên quan;

– Báo cáo tổng hợp các lỗi theo dõi;

– Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống GTS;

– Báo cáo đánh giá tổng hợp hiện trạng hoạt động và
phương án cải thiện hệ thống GTS tại đơn vị.

2. Định biên: nhóm 03 lao động, gồm 01 KS1, 01 KS2,
01 KS3.

3. Định mức:

Mức lao động sử dụng cho từng cấp, trong từng bước
công việc, cũng như cho toàn hệ thống, được tính theo hệ số quy định tại bảng
4.3 của tổng mức lao động sử dụng cho từng hệ thống thông tin quy định trong bảng
4.2.

Bảng 4.2. Mức lao động
cho quản trị, điều hành hệ thống GTS

TT

Công việc

Mức
(công nhóm/tháng hệ thống)

I

Quản trị, điều hành trạm GTS

11,70

1

Duy trì hệ thống nhận số liệu

8,00

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm

2,00

3

Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại các trạm

1,00

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

0,70

Bảng 4.3. Hệ số tính
mức theo các cấp và cho từng bước công việc quản trị, điều hành hệ thống GTS

TT

Công việc

Hệ số cấp quản trị

Trung ương

Khu vực

Tỉnh

I

Quản trị, điều hành hệ thống GTS

1,00

0,75

0,40

1

Duy trì hệ thống

1,00

0,75

0,45

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm

1,00

0,75

0,40

3

Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại trạm

1,00

0,75

 

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

1,00

0,75

0,40

Điều 18. Định mức dụng cụ, thiết
bị và vật liệu

1. Định mức dụng cụ

Mức sử dụng dụng cụ cho trong từng bước công việc
và cho cả hệ thống, được tính theo hệ số quy định tại bảng 4.5 của mức sử dụng
dụng cụ thực hiện công tác quản trị điều hành hệ thống GTS trong bảng 4.4.

Bảng 4.4. Mức sử dụng
dụng cụ cho công tác quản trị, điều hành hệ thống GTS

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Mức
(ca/tháng hệ thống)

1

Hộp đựng tài liệu

cái

12

28,08

2

File đựng tài liệu

cái

12

28,08

3

Tủ đựng tài liệu

cái

60

7,02

4

Giá để tài liệu

cái

60

7,02

5

Bàn máy tính

cái

60

28,08

6

Ghế tựa

cái

48

28,08

7

Đồng hồ treo tường

cái

36

7,02

8

Đèn neon (cả bóng) 40W

bộ

30

28,08

9

Quạt thông gió 40W

cái

36

4,70

10

Quạt trần 100W

cái

36

4,70

11

Lưu điện 600W

cái

60

28,08

12

Bảng viết

cái

24

7,00

13

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,20

14

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

1,80

15

Dập ghim

cái

24

0,10

16

Nhổ ghim

cái

12

0,10

17

Máy đục 2 lỗ

cái

12

0,10

18

Dao dọc giấy

cái

12

0,10

19

Kéo cắt giấy

cái

12

0,10

20

Khay cắm bút

cái

12

28,08

21

USB loại 2Gb

cái

24

0,10

22

Ổ cắm điện LIOA

cái

24

28,08

23

Ổn áp chung 10KVA

cái

60

7,02

24

Điện năng

kWh

 

47,85

Bảng 4.5. Hệ số tính
mức sử dụng theo các cấp và cho từng bước công việc

TT

Công việc

Hệ số

Trung ương

Khu vực

Tỉnh

I

Quản trị, điều hành hệ thống GTS

1,00

0,75

0,25

1

Duy trì hệ thống

0,70

0,52

0,19

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm

0,15

0,11

0,05

3

Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại các trạm

0,10

0,08

 

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

0,05

0,04

0,01

2. Định mức thiết bị

Mức sử dụng thiết bị cho trong từng bước công việc và
cho cả hệ thống, được tính theo hệ số quy định tại bảng 4.5 của mức sử dụng thiết
bị thực hiện công tác quản trị điều hành hệ thống GTS trong bảng 4.6.

Bảng 4.6. Mức sử dụng
thiết bị cho công tác quản trị, điều hành hệ thống GTS

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (kW)

Mức
(ca/tháng hệ thống)

1

Máy tính để bàn

bộ

0,40

0,70

2

Máy in laser

cái

0,60

0,07

3

Máy in màu

cái

0,90

0,05

4

Máy scan

cái

0,30

0,05

5

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

cái

2,20

61,30

6

Máy photocopy

cái

1,50

0,20

7

Tủ mạng

cái

 

91,50

8

Thiết bị cân bằng tải

bộ

 

91,50

9

Router

cái

0,35

91,50

10

Switch

cái

0,45

91,50

11

Máy chủ

cái

0,96

91,50

12

Firewall

cái

0,65

91,50

13

Điện năng

kWh

 

2990,76

3. Định mức vật liệu

Mức sử dụng vật liệu cho trong từng bước công việc
và cho cả hệ thống, được tính theo hệ số quy định tại bảng 4.5 của mức sử dụng vật
liệu thực hiện công tác quản trị điều hành hệ thống GTS trong bảng 4.7.

Bảng 4.7. Mức sử dụng
vật liệu cho công việc quản trị, điều hành hệ thống GTS trong 1 tháng

TT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Giấy A4

ram

0,50

2

Giấy bìa A4

ram

0,10

3

Giấy note

tập

1,00

4

Mực in laser

hộp

0,10

5

Mực in máy photocopy

hộp

0,10

6

Bút bi

cái

1,50

7

Bút viết bảng

Cái

0,20

8

Bút xóa

cái

0,75

9

Bút đánh dấu

cái

0,75

10

Bút ghi đĩa CD, DVD

cái

0,20

11

Sổ các loại

quyển

0,50

12

Hộp ghim kẹp

hộp

0,20

13

Hộp ghim dập to

hộp

0,10

14

Hộp ghim dập nhỏ

hộp

0,10

15

Kẹp tài liệu to

hộp

0,50

16

Kẹp tài liệu nhỏ

hộp

0,50

17

Băng dính to

cuộn

0,50

18

Băng dính nhỏ

cuộn

0,50

19

Băng dính điện

cuộn

0,50

20

Hồ dán

hộp

0,50

21

Pin các loại

đôi

0,17

22

Túi nilon đựng tài liệu (100 cái/hộp)

hộp

0,10

23

Vải sạch để lau giá, cặp…

cái

0,20

24

Đĩa DVD

cái

2,00

Chương 5.

QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH HỆ
THỐNG PCVSAT

Điều 19.Tham số tính định mức

1. Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện công tác quản
trị, điều hành hệ thống PCVSAT phụ thuộc vào quy mô hệ thống, khi quy mô hệ thống
thay đổi thì định mức cũng thay đổi theo và được tính lại theo tỷ lệ thuận. Quy
mô hệ thống được xác định bằng số lượng kết nối trao đổi thông tin KTTV với cấp
quản trị.

2. Trong phạm vi Thông tư này, các tham số trong bảng
5.1 được lấy làm căn cứ tính định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác nghiệp vụ
quản trị, điều hành hệ thống PCVSAT.

Bảng 5.1. Số lượng kết
nối của hệ thống PCVSAT tại các cấp

TT

Cấp quản trị

Số lượng kết nối

1

Trung ương

3 kết nối quốc tế

2

Khu vực

1 kết nối quốc tế

3

Tỉnh

1 kết nối quốc tế

Điều 20. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

a. Duy trì hệ thống PCVSAT:

– Kiểm tra:

+ Kiểm tra các lỗi đã ghi chép ở ca trước gần nhất
để đảm bảo kiểm soát lỗi và duy trì ổn định hệ thống PCVSAT.

+ Kiểm tra trạng thái hoạt động các thiết bị và
tình trạng thu phát của trạm; khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

+ Kiểm tra hệ thống phần mềm điều hành và phần mềm ứng
dụng; khắc phục khi có sự cố tại chỗ (nếu có).

+ Kiểm tra an ninh mạng và khắc phục khi có sự cố tại
chỗ (nếu có).

– Giám sát, duy trì hệ thống PCVSAT hoạt động, đảm
bảo ổn định:

+ Giám sát, duy trì hệ thống PCVSAT hoạt động, đảm
bảo ổn định;

+ Giám sát, duy trì môi trường an ninh ổn định hoạt
động hệ thống.

– Xử lý sự cố:

+ Phát hiện hoặc nhận thông báo sự cố;

+ Cô lập, phân loại tìm nguyên nhân; đề xuất các biện
pháp xử lý;

+ Xử lý sự cố thông thường;

+ Xử lý sự cố nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng
hoặc có thời gian kéo dài nhiều giờ đồng hồ;

+ Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

b. Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm:

– Vệ sinh vật lý các thiết bị và các đầu kết nối hệ
thống;

– Kiểm tra, chữa trị các lỗi tiềm ẩn;

– Dọn dẹp “rác” và tối ưu hóa các trình ứng dụng;

– Báo cáo, đánh giá lưu hồ sơ.

c. Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp hệ thống PCVSAT:

– Giải đáp các thắc mắc (nếu có);

– Hướng dẫn hỗ trợ các thanh viên tham gia hệ thống.

d. Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
PCVSAT hoạt động ổn định:

– Tổng hợp và phân tích đánh giá các lỗi; Đề xuất
phương án khắc phục lỗi để hệ thống PCVSAT hoạt động ổn định;

– Báo cáo tiến độ sửa chữa bảo hành thiết bị và thiết
lập các thủ tục liên quan;

– Báo cáo tổng hợp các lỗi theo dõi;

– Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ
nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống PCVSAT;

– Báo cáo đánh giá tổng hợp hiện trạng hoạt động và
phương án cải thiện hệ thống PCVSAT tại đơn vị.

2. Định biên: nhóm 3 lao động, gồm 01 KS1, 01 KS3
và 01 KS4

3. Định mức:

Mức lao động sử dụng cho từng cấp, trong từng bước
công việc, cũng như cho toàn hệ thống, được tính theo hệ số quy định tại bảng
5.3 của tổng mức lao động sử dụng cho từng hệ thống thông tin quy định trong bảng
5.2.

Bảng 5.2. Mức lao động
cho quản trị, điều hành hệ thống PCVSAT

TT

Công việc

Mức
(công nhóm/tháng hệ thống)

I

Quản trị, điều hành hệ thống PCVSAT

11,70

1

Duy trì hệ thống nhận số liệu

8,00

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm

2,00

3

Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại các trạm

1,00

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

0,70

Bảng 5.3. Hệ số quy
định tính mức cho các cấp và cho từng bước công việc

TT

Công việc

Hệ số

Trung ương

Khu vực

Tỉnh

I

Quản trị, điều hành hệ thống PCVSAT

1,00

0,60

0,12

1

Duy trì hệ thống

1,00

0,60

0,13

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm

1,00

0,60

0,12

3

Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại các trạm

1,00

0,60

 

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện để hệ thống
hoạt động ổn định

1,00

0,60

0,12

Điều 21. Định mức dụng cụ, thiết
bị và vật liệu

1. Định mức dụng cụ

Mức sử dụng dụng cụ cho trong từng bước công việc
và cho cả hệ thống, được tính theo hệ số quy định tại bảng 5.5 của mức sử dụng
dụng cụ thực hiện công tác quản trị điều hành hệ thống PCVSAT trong bảng 5.4.

Bảng 5.4. Mức sử dụng
dụng cụ cho công tác quản trị, điều hành hệ thống PCVSAT

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Mức
(ca/tháng hệ thống)

1

Hộp đựng tài liệu

cái

12

28,08

2

File đựng tài liệu

cái

12

28,08

3

Tủ đựng tài liệu

cái

60

7,02

4

Giá để tài liệu

cái

60

7,02

5

Bàn máy tính

cái

60

28,08

6

Bàn làm việc

cái

60

28,08

7

Ghế tựa

cái

48

28,08

8

Đồng hồ treo tường

cái

36

7,02

9

Đèn neon (cả bóng) 40w

bộ

30

28,08

10

Quạt thông gió 40W

cái

36

4,70

11

Quạt trần 100w

cái

36

4,70

12

Lưu điện 600w

cái

60

28,08

13

Bảng viết

cái

24

7,00

14

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,20

15

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

1,80

16

Dập ghim

cái

24

0,10

17

Nhổ ghim

cái

12

0,10

18

Máy đục 2 lỗ

cái

12

0,10

19

Dao dọc giấy

cái

12

0,10

20

Kéo cắt giấy

cái

12

0,10

21

Khay cắm bút

cái

12

28,08

22

Ổ ghi đĩa DVD

cái

36

0,10

23

USB loại 2Gb

cái

24

0,10

24

Ổ cắm điện LIOA

cái

24

28,08

25

Ổn áp chung 10KVA

cái

60

7,02

26

Điện năng

kWh

 

47,85

Bảng 5.5. Hệ số quy
định tính mức sử dụng cho các cấp và cho từng bước công việc

TT

Công việc

Hệ số cấp quản trị

Trung ương

Khu vực

Tỉnh

I

Quản trị, điều hành hệ thống PCVSAT

1,00

0,65

0,12

1

Duy trì hệ thống

0,68

0,50

0,08

2

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trạm

0,17

0,07

0,03

3

Hỗ trợ trực tuyến và trực tiếp tại các trạm

0,09

0,06

 

4

Báo cáo đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống
và đề xuất các phương án khắc phục/ đề xuất phương án cải thiện đế hệ thống
hoạt động ổn định

0,06

0,02

0,01

2. Định mức thiết bị

Mức sử dụng thiết bị cho trong từng bước công việc
và cho cả hệ thống theo từng cấp đơn vị được tính theo hệ số quy định tại bảng
5.5 của mức sử dụng thiết bị thực hiện công tác quản trị điều hành hệ thống
PCVSAT trong bảng 5.6.

Bảng 5.6. Mức sử dụng
thiết bị cho công tác quản trị, điều hành hệ thống PCVSAT

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (kW)

Mức
(ca/ tháng hệ thống)

1

Máy tính để bàn

cái

0,40

0,70

2

Máy in laser

cái

0,40

0,07

3

Máy in màu

cái

0,90

0,05

4

Máy scan

cái

0,30

0,05

5

Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU

cái

2,20

61,30

6

Máy photocopy

cái

1,50

0,20

7

Tủ mạng

cái

 

91,50

8

Card thu số liệu

cái

 

91,50

9

Hệ thống chống sét

cái

 

91,50

10

Máy chủ server

cái

0,96

p 1,50

11

Điện tiêu thụ cho toàn thiết bị

kWh

 

1876,29

3. Định mức vật liệu

Mức sử dụng vật liệu cho trong từng bước công việc
và cho cả hệ thống của các cấp được tính theo hệ số quy định tại bảng 5.5 của mức
sử dụng vật liệu thực hiện công tác quản trị điều hành hệ thống PCVSAT trong bảng
5.7.

Bảng 5.7. Mức sử dụng
vật liệu cho công việc quản trị, điều hành hệ thống PCVSAT trong 1 tháng

TT

Danh mục vật liệu

ĐVT

Mức

1

Giấy A4

ram

0,50

2

Giấy bìa A4

ram

0,10

3

Giấy note

tập

1,00

4

Mực in laser

hộp

0,10

5

Mực in máy photocopy

hộp

0,10

6

Bút bi

cái

1,50

7

Bút viết bảng

cái

0,20

8

Bút xóa

cái

0,75

9

Bút đánh dấu

cái

0,75

10

Bút ghi đĩa CD, DVD

cái

0,20

11

Sổ các loại

quyển

0,40

12

Hộp ghim kẹp

hộp

0,20

13

Hộp ghim dập to

hộp

0,10

14

Hộp ghim dập nhỏ

hộp

0,08

15

Kẹp tài liệu to

hộp

0,50

16

Kẹp tài liệu nhỏ

hộp

0,50

17

Băng dính to

cuộn

0,50

18

Băng dính nhỏ

cuộn

0,50

19

Băng dính điện

cuộn

0,50

20

Hồ dán

hộp

0,50

21

Pin các loại

đôi

0,20

22

Túi nilon đựng tài liệu

hộp

0,10

23

Vải sạch để lau giá, cặp…

cái

0,20

24

Đĩa DVD

cái

2,00

Chương 6.

THU THẬP, XỬ LÝ VÀ LƯU
GIỮ SỐ LIỆU KTTV, SỐ LIỆU RA ĐA VÀ ẢNH VỆ TINH, SẢN PHẨM DỰ BÁO PHỤC VỤ DỰ BÁO

Điều 22. Tham số tính định mức

1. Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện công tác
nghiệp vụ thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu KTTV, số liệu ra đa và ảnh vệ
tinh, sản phẩm dự báo phụ thuộc vào tần suất trao đổi số liệu, khi tần suất
trao đổi thay đổi thì định mức cũng thay đổi theo và được tính lại theo tỷ lệ
thuận. Tần suất trao đổi thông tin KTTV được xác định bằng khối lượng dữ liệu cần
thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu phục vụ dự báo.

2. Trong phạm vi Thông tư này, các tham số trong bảng
6.1 được lấy làm căn cứ tính định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác nghiệp vụ
thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu KTTV, số liệu ra đa và ảnh vệ tinh, sản phẩm
dự báo.

Bảng 6.1. Khối lượng
dữ liệu cần thu thập, xử lý và lưu giữ số liệu phục vụ dự báo

TT

Loại dữ liệu

Khối lượng số liệu
trao đổi tại cấp quản trị

Trung ương

Khu vực

Tỉnh

1

Số liệu quan trắc KTTV

Toàn bộ số liệu mạng lưới trạm trên toàn quốc tần
suất 8 obs/ngày được truyền qua 7 phương thức (Internet, WAN, LAN, Email,
Met- TV,GTS, PCVSAT)

Toàn bộ số liệu mạng lưới trạm trong phạm vi Đài
quản lý tần suất 8 obs/ngày được truyền qua 7 phương thức (Internet, WAN,
LAN, Email, Met- TV, GTS, PCVSAT)

Toàn bộ số liệu mạng lưới trạm trong Tỉnh quản lý
tần suất 8 obs/ngày được truyền qua 7 phương thức (Internet, WAN, LAN, Email,
Met- TV,GTS, PCVSAT)

2

Số liệu ra đa

Số liệu truyền tức thời từ 7 trạm

Số liệu truyền tức thời từ 1 trạm

Số liệu truyền tức thời từ 1 trạm

3

Số liệu vệ tinh

Toàn bộ số liệu thu được từ 3 hệ thống (MTSAT, Phong
Vân, NOAA)

Toàn bộ số liệu thu được từ 3 hệ thống (MTSAT,
Phong Vân, NOAA)

Toàn bộ số liệu thu được từ 3 hệ thống (MTSAT,
Phong Vân, NOAA)

4

Sản phẩm dự báo

Toàn bộ dữ liệu 4 loại sản phẩm (Bản tin dự báo, Sản
phẩm phân tích của JMA, sản phẩm mô hình số trị, Sản phẩm bản đo VNFAX)

Toàn bộ dữ liệu 4 loại sản phẩm (Bản tin dự báo,
Sản phẩm phân tích của JMA, sản phẩm mô hình số trị, Sản phẩm bản đo VNFAX)

Toàn bộ dữ liệu 4 loại sản phẩm (Bản tin dự báo,
Sản phẩm phân tích của JMA, sản phẩm mô hình số trị, Sản phẩm bản đồ VNFAX)

Điều 23. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

a. Công tác chuẩn bị

b. Thu thập số liệu:

– Nhận số liệu

– Xem xét kiểm tra tính hợp lệ của số liệu KTTV

c. Xử lý số liệu:

– Nhận số liệu

– Ghi mã của từng trạm KTTV

– Xử lý số liệu KTTV

– Làm báo cáo thông tin về kết quả xử lý dữ liệu
KTTV

d. Lưu giữ:

– Lưu dữ liệu

– Dán nhãn hiệu

– Cập nhật nhật ký lưu trữ

– Bảo quản đĩa Backup

– Kiểm tra

– Truy cập sử dụng

2. Định biên: nhóm 2 lao động, gồm 01KS1 và 01KS2

3. Định mức:

a. Mức lao động cho thu thập, xử lý và lưu trữ 3 loại
dữ liệu (số liệu KTTV, số liệu ra đa và vệ tinh, sản phẩm dự báo) quy định như
nhau.

b. Tổng mức lao động cho thu thập, xử lý và lưu giữ
các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo được quy định tại bảng 6.2.

c. Mức lao động sử dụng cho từng cấp công việc được
tính theo hệ số quy định tại bảng 6.3.

Bảng 6.2. Mức lao động
cho thu thập, xử lý và lưu trữ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo

TT

Công việc

Mức
(công nhóm/tháng số liệu)

I

Thu thập, xử lý và lưu giữ các dữ liệu, thông tin
phục vụ dự báo

9,00

1

Công tác chuẩn bị

0,50

2

Thu thập số liệu

2,00

3

Xử lý số liệu

4,50

4

Lưu trữ

2,00

Bảng 6.3. Hệ số quy định
tính mức theo các cấp cho công tác thu thập, xử lý và lưu giữ các dữ liệu,
thông tin phục vụ dự báo

TT

Công việc thu thập,
xử lý và lưu giữ

Hệ số cấp quản trị

Trung ương

Khu vực

Tỉnh

1

Số liệu KTTV

1,00

1,00

0,10

2

Số liệu ra đa và vệ tinh

1,00

0,60

0,40

3

Sản phẩm dự báo

1,00

0,60

0,40

Điều 24. Định mức dụng cụ, thiết
bị và vật liệu

1. Định mức dụng cụ

a. Mức sử dụng dụng cụ cho thu thập, xử lý và lưu
trữ 3 loại dữ liệu (Số liệu KTTV, số liệu ra đa và vệ tinh, sản phẩm dự báo) tại
các cấp được tính theo hệ số quy định ở bảng 6.3.

b. Mức sử dụng dụng cụ cho từng bước công việc thu
thập, xử lý và lưu trữ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo tính theo hệ số
quy định trong bảng 6.5 của tổng mức sử dụng dụng cụ cho công tác thu thập, xử
lý và lưu giữ số liệu phục vụ dự báo trong bảng 6.4.

Bảng 6.4. Mức sử dụng
dụng cụ cho công tác thu thập, xử lý và lưu giữ các dữ liệu, thông tin phục vụ
dự báo

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Mức
(ca/tháng số liệu)

1

Hộp đựng tài liệu

cái

12

14,40

2

File đựng tài liệu

cái

12

14,40

3

Túi đựng tài liệu

cái

12

14,40

4

Tủ đựng tải liệu

cái

60

3,60

5

Giá để tài liệu

cái

60

3,60

6

Bàn làm việc

cái

60

14,40

7

Ghế

cái

48

14,40

8

Đồng hồ treo tường

cái

36

3,60

9

Đèn neon 40W

bộ

30

14,40

10

Quạt thông gió 40W

cái

36

2,41

11

Quạt trần 100W

cái

36

2,41

12

Lưu điện 600W

cái

60

3,60

13

Máy tính tay

cái

36

0,03

14

Máy hút bụi 1,5 kW

cái

60

0,11

15

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,90

16

Dập ghim

cái

24

0,03

17

Nhổ ghim

cái

12

0,03

18

Máy đục 2 lỗ

cái

12

0,03

19

Dao dọc giây

cái

12

0,03

20

Kéo cắt giấy

cái

12

0,03

21

Khay cắm bút

cái

12

14,40

22

Dép đi trong phòng

đôi

6

14,40

23

Áo BHLĐ

cái

12

14,40

24

USB loại 2 Gb

cái

24

0,03

25

Ổn áp chung 10KVA

cái

36

0,90

26

Điện năng

kWh

 

24,18

Bảng 6.5. Hệ số quy
định tính mức sử dụng cho từng bước công việc thu thập, xử lý và lưu giữ các dữ
liệu, thông tin phục vụ dự báo

TT

Công việc

Iiệu số

I

Thu thập, xử lý và lưu trữ các dữ liệu, thông tin
phục vụ dự báo

1,00

1

Công tác chuẩn bị

0,05

2

Thu thập số liệu

0,22

3

Xử lý số liệu

0,50

4

Lưu trữ

0,23

2. Định mức thiết bị

a. Mức sử dụng thiết bị cho thu thập, xử lý và lưu trữ
3 loại dữ liệu (Số liệu KTTV, số liệu ra đa và vệ tinh, sản phẩm dự báo) tại
các cấp được tính theo hệ số quy định ở bảng 6.3 của tổng mức sử dụng thiết bị
cho công tác thu thập, xử lý và lưu trữ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo
quy định trong bảng 6.6.

b. Mức sử dụng thiết bị cho từng bước công việc thu
thập, xử lý và lưu trữ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo tính theo hệ số
quy định trong bảng 6.5 của tổng mức sử dụng thiết bị cho công tác thu thập, xử
lý và lưu trữ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo quy định trong bảng 6.6.

Bảng 6.6. Mức sử dụng
thiết bị cho công tác thu thập, xử lý và lưu trữ các dữ liệu, thông tin phục vụ
dự báo

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (kW)

Mức
(ca/tháng số liệu)

1

Máy tính để bàn

bộ

0,40

3,60

2

Máy in laser

cái

0,40

0,36

3

Máy in màu

cái

0,90

0,04

4

Máy scan

cái

0,30

0,04

5

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

2,41

6

Máy photocopy

cái

1,50

1,08

7

Máy chủ server lưu số liệu

cái

0,65

7,20

8

Tủ đựng thiết bị lưu trữ chuyên dụng

cái

 

7,20

9

Điện năng

kWh

 

111,16

3. Định mức vật liệu

a. Mức sử dụng vật liệu cho thu thập, xử lý và lưu
trữ 3 loại dữ liệu (Số liệu KTTV, số liệu ra đa và vệ tinh, sản phẩm dự báo) tại
các cấp được tính theo hệ số quy định ở bảng 6.3 với mức sử dụng vật liệu cho
công việc thu thập, xử lý và lưu trữ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo quy
định trong bảng 6.7.

b. Mức sử dụng vật liệu cho từng bước công việc thu
thập, xử lý và lưu trữ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo tính theo hệ số
quy định trong bảng 6.5 trên mức sử dụng vật liệu cho công việc thu thập, xử lý
và lưu trữ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo quy định trong bảng 6.7.

Bảng 6.7. Mức sử dụng
vật liệu cho công việc thu thập, xử lý và lưu trữ các dữ liệu, thông tin phục vụ
dự báo trong 1 tháng

TT

Vật liệu

ĐVT

Mức

1

Giấy A4

ram

0,20

2

Giấy bìa A4

ram

0,05

3

Giấy note

tập

0,50

4

Mực in laser

hộp

0,02

5

Mực photocopy

hộp

0,02

6

Bút bi

cái

0,75

7

Bút viết bảng

cái

0,10

8

Bút xóa

cái

0,35

9

Bút đánh dấu

cái

0,35

10

Bút ghi đĩa CD, DVD

cái

0,10

11

Sổ các loại

quyển

0,35

12

Hộp ghim kẹp

hộp

0,10

13

Hộp ghim dập to

hộp

0,05

14

Hộp ghim dập nhỏ

hộp

0,05

15

Kẹp tài liệu to

hộp

0,20

16

Kẹp tài liệu nhỏ

hộp

0,20

17

Băng dính to

cuộn

0,20

18

Băng dính nhỏ

cuộn

0,20

19

Băng dính điện

cuộn

0,20

20

Hồ dán

hộp

0,20

21

Pin các loại

đôi

0,20

22

Túi nilon đựng tài liệu

hộp

0,01

23

Vải sạch để lau

cái

0,10

24

Đĩa DVD

cái

1,00

 

 

 

 

 

Chương 7.

PHÂN PHỐI VÀ CHIA SẺ
THÔNG TIN (SỐ LIỆU KTTV, SỐ LIỆU RA ĐA VÀ VỆ TINH, SẢN PHẨM DỰ BÁO)

Điều 25. Tham số tính định mức

1. Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện công tác
nghiệp vụ phân phối và chia sẻ số liệu KTTV, số liệu ra đa và ảnh vệ tinh, sản
phẩm dự báo phụ thuộc vào tần suất trao đổi số liệu, khi tần suất trao đổi thay
đổi thì định mức cũng thay đổi theo và được tính lại theo tỷ lệ thuận. Tần suất
trao đổi thông tin KTTV được xác định bằng khối lượng dữ liệu cần phân phối và
chia sẻ số liệu phục vụ dự báo.

2. Trong phạm vi Thông tư này, các tham số trong bảng
7.1 được lấy làm căn cứ tính định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác nghiệp vụ
phân phối và chia sẻ số liệu KTTV, số liệu ra đa và ảnh vệ tinh, sản phẩm dự
báo.

Bảng 7.1. Khối lượng
dữ liệu cần phân phối và chia sẻ

TT

Loại dữ liệu

Khối lượng số liệu
trao đổi tại cấp quản trị

Trung ương

Khu vực

Tỉnh

1

Số liệu quan trắc KTTV

Toàn bộ số liệu mạng lưới trạm trên toàn quốc tần
suất 8 obs/ngày được truyền qua 7 phương thức (Internet, WAN, LAN, Email,
Met- TV, GTS, PCVSAT)

Toàn bộ số liệu mạng lưới trạm trong phạm vi Đài
quản lý tần suất 8 obs/ngày được truyền qua 7 phương thức (Internet, WAN,
LAN, Email, Met- TV, GTS, PCVSAT)

Toàn bộ số liệu mạng lưới trạm trong tỉnh lý tần
suất 8 obs/ngày được truyền qua 7 phương thức (Internet, WAN, LAN, Email,
Met- TV, GTS, PCVSAT)

2

Số liệu ra đa

Số liệu truyền tức thời từ 7 trạm

Số liệu truyền tức thời từ 1 trạm

Số liệu truyền tức thời từ 1 trạm

3

Số liệu vệ tinh

Toàn bộ số liệu thu được từ 3 hệ thống (MTSAT,
Phong Vân, NOAA)

Toàn bộ số liệu thu được từ 3 hệ thống (MTSAT,
Phong Vân, NOAA)

Toàn bộ số liệu thu được từ 3 hệ thống (MTSAT,
Phong Vân, NOAA)

4

Sản phẩm dự báo

Toàn bộ dữ liệu 4 loại sản phẩm (Bản tin dự báo,
Sản phẩm phân tích của JMA, sản phẩm mô hình số trị, Sản phẩm bản đo VNFAX)

Toàn bộ dữ liệu 4 loại sản phẩm (Bản tin dự báo, Sản
phẩm phân tích của JMA, sản phẩm mô hình số trị, Sản phẩm bản đo VNFAX)

Toàn bộ dữ liệu 4 loại sản phẩm (Bản tin dự báo,
Sản phẩm phân tích của JMA, sản phẩm mô hình số trị, Sản phẩm bản đo VNFAX)

Điều 26. Định mức lao động

1. Nội dung công việc

a. Công tác chuẩn bị

b. Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu

c. Thu nhận số liệu

d. Xử lý số liệu

e. Phân loại

f. Phân phối, chia sẻ

g. Kiểm tra

2. Định biên: nhóm 2 lao động, gồm 01 KS2 và 01 KS3

3. Định mức:

a. Mức lao động cho phân phối chia sẻ thông tin 3 loại
dữ liệu (số liệu KTTV, số liệu ra đa và vệ tinh, sản phẩm dự báo) quy định như
nhau. Tổng mức lao động cho thu thập, xử lý và lưu giữ các dữ liệu, thông tin
phục vụ dự báo được quy định tại bảng 7.2.

b. Mức lao động sử dụng cho từng cấp công việc được
tính theo hệ số quy định tại bảng 7.3.

Bảng 7.2. Mức lao động
cho phân phối và chia sẻ thông tin phục vụ dự báo

TT

Công việc

Mức
(công nhóm/tháng số liệu)

I

Phân phối và chia sẻ thông tin

8,80

1

Công tác chuẩn bị

0,80

2

Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu

1,00

3

Thu nhận số liệu

1,50

4

Xử lý số liệu

1,50

5

Phân loại

1,50

6

Phân phối, chia sẻ

1,50

7

Kiểm tra

1,00

 

 

 

 

Bảng 7.3. Hệ số quy định
tính mức theo các cấp phân phối và chia sẻ thông tin phục vụ dự báo

TT

Công việc phân phối
và chia sẻ

Hệ số trao đổi tại
cấp

Trung ương

Khu vực

Tỉnh

1

Số liệu KTTV

1,00

1,00

0,20

2

Số liệu ra đa và vệ tinh

1,00

0,60

0,40

3

Sản phẩm dự báo

1,00

0,60

0,40

Điều 27. Định mức dụng cụ, thiết
bị và vật liệu

1. Định mức dụng cụ

a. Mức sử dụng dụng cụ cho phân phối và chia sẻ 3
loại dữ liệu (Số liệu KTTV, số liệu ra đa và vệ tinh, sản phẩm dự báo) tại các cấp
được tính theo hệ số quy định ở bảng 7.3.

b. Mức sử dụng dụng cụ cho từng bước công việc phân
phối và chia sẻ thông tin phục vụ dự báo tính theo hệ số quy định trong bảng
7.5 trên tổng mức sử dụng dụng cụ cho công tác phân phối và chia sẻ phục vụ dự
báo trong bảng 7.4.

Bảng 7.4. Mức sử dụng
dụng cụ cho công tác phân phối và chia sẻ thông tin phục vụ dự báo

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn (tháng)

Mức
(ca/tháng số liệu)

1

Hộp đựng tài liệu

cái

12

14,08

2

File đựng tài liệu

cái

12

14,08

3

Túi đựng tài liệu

cái

12

14,08

4

Tủ đựng tài liệu

cái

60

3,52

5

Giá để tài liệu

cái

60

3,52

6

Bàn làm việc

cái

60

14,08

7

Ghế tựa

cái

48

14,08

8

Đồng hồ treo tường

cái

36

3,52

9

Đèn neon 40W

bộ

30

14,08

10

Quạt thông gió 40W

cái

36

2,36

11

Quạt trần 100W

cái

36

2,36

12

Lưu điện 600W

cái

60

14,08

13

Máy tính tay

cái

36

0,03

14

Máy hút bụi 1.5 kW

cái

60

0,11

15

Máy hút ẩm 2 kW

cái

60

0,88

16

Dập ghim

cái

24

0,03

17

Nhổ ghim

cái

12

0,03

18

Máy đục 2 lỗ

cái

12

0,03

19

Dao dọc giấy

cái

12

0,03

20

Kéo cắt giấy

cái

12

0,03

21

Khay cắm bút

cái

12

14,08

22

Dép đi trong phòng

đôi

6

14,08

23

Áo BHLĐ

cái

12

14,08

24

USB

cái

24

0,03

25

Điện năng

kWh

 

23,68

Bảng 7.5. Hệ số quy
định tính mức sử dụng cho từng bước công việc phân phối và chia sẻ thông tin phục
vụ dự báo

TT

Công việc

Hệ số

I

Phân phối và chia sẻ thông tin

1,00

1

Công tác chuẩn bị

0,10

2

Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu

0,11

3

Thu nhận số liệu

0,17

4

Xử lý số liệu

0,17

5

Phân loại

0,17

6

Phân phối, chia sẻ

0,17

7

Kiểm tra

0,11

2. Định mức thiết bị

a. Mức sử dụng thiết bị cho phân phối và chia sẻ 3
loại dữ liệu (Số liệu KTTV, số liệu ra đa và vệ tinh, sản phẩm dự báo) tại các cấp
được tính theo hệ số quy định ở bảng 7.3 với tổng mức sử dụng thiết bị cho công
tác phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo quy định trong bảng
7.6.

b. Mức sử dụng thiết bị cho từng bước công việc
phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo tính theo hệ số quy
định trong bảng 7.5 của tổng mức sử dụng thiết bị cho công tác phân phối và
chia sẻ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo quy định trong bảng 7.6.

Bảng 7.6. Mức sử dụng
thiết bị cho công tác phân phối và chia sẻ thông tin phục vụ dự báo

TT

Danh mục thiết bị

ĐVT

Công suất (kW)

Mức sử dụng
(ca/tháng số liệu)

1

Máy tính để bàn

bộ

0,40

3,52

2

Máy in laser

cái

0,40

0,35

3

Máy in màu

cái

0,90

0,04

4

Máy scan

cái

0,30

0,04

5

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

2,36

6

Máy photocopy

cái

1,50

1,05

7

Máy chủ server lưu số liệu

cái

0,65

7,04

8

Tủ đựng thiết bị lưu trữ chuyên dụng

cái

 

14,08

9

Điện năng

kWh

 

108,69

3. Định mức vật liệu

Mức sử dụng vật liệu cho phân phối và chia sẻ 3 loại
dữ liệu (Số liệu KTTV, số liệu ra đa và vệ tinh, sản phẩm dự báo) tại các cấp
được tính theo hệ số quy định ở bảng 7.3 với mức sử dụng vật liệu cho công việc
phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo quy định trong bảng
7.7.

– Mức sử dụng vật liệu cho từng bước công việc phân
phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo tính theo hệ số quy định
trong bảng 7.5 của mức sử dụng vật liệu cho công việc phân phối và chia sẻ các
dữ liệu, thông tin phục vụ dự báo quy định trong bảng 7.7.

Bảng 7.7. Mức sử dụng
vật liệu cho công việc phân phối và chia sẻ thông tin trong 1 tháng

TT

Vật liệu

ĐVT

Mức

1

Giấy A4

Gram

0,20

2

Giấy bìa A4

Gram

0,05

3

Giấy note

tập

0,50

4

Mực in laser

hộp

0,02

5

Mực in máy photocopy

hộp

0,02

6

Bút bi

cái

0,75

7

Bút viết bảng

cái

0,10

8

Bút xóa

cái

. 0,35

9

Bút đánh dấu

cái

0,35

10

Bút ghi đĩa CD, DVD

cái

0,10

11

Sổ các loại

quyển

0,35

12

Hộp ghim kẹp

hộp

0,10

13

Hộp ghim dập to

hộp

0,05

14

Hộp ghim dập nhỏ

hộp

0,05

15

Kẹp tài liệu to

hộp

0,20

16

Kẹp tài liệu nhỏ

hộp

0,20

17

Băng dính to

cuộn

0,20

18

Băng dính nhỏ

cuộn

0,20

19

Băng dính điện

cuộn

0,20

20

Hồ dán

hộp

0,20

21

Pin các loại

đôi

0,20

22

Túi nilon đựng tài liệu

hộp

0,10

23

Vải sạch để lau

cái

0,10

24

Đĩa DVD

cái

1,00

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *