Tải Thông tư 55/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 55/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 55/2014/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 12/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 55/2014/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 55/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
55/2014/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 12
tháng 9 năm 2014

 

THÔNG

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ MÔ HÌNH CẤU TRÚC, NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA
LÝ TỶ LỆ 1:2000 VÀ 1:5000

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP
ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP
ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo
đạc và Bản đồ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp
chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu
nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000:

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh

Thông tư này quy định các chỉ tiêu kỹ
thuật đối với mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000
và 1:5000.

Điều 2. Đối tượng
áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ
quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động xây dựng, cập nhật, sử dụng
mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

Điều 3.Yêu cầu kỹ
thuật đối với cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000

Hệ quy chiếu tọa độ và các chỉ tiêu kỹ
thuật mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý thực hiện theo Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở ban hành kèm theo Thông
tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và
Môi trường (QCVN 42:2012/BTNMT); Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6
năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường)
về hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

Điều 4. Nội dung
quy định kỹ thuật mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ
1:2000 và 1:5000.

Quy định kỹ thuật mô hình cấu trúc, nội
dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 gồm:

1. Quy định về mô hình cấu trúc và nội
dung dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000, thực hiện theo Phụ lục số 1 ban
hành kèm theo Thông tư này.

2. Quy định về thu nhận dữ liệu nền địa
lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000, thực hiện theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông
tư này.

3. Quy định về chất lượng dữ liệu nền
địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000, thực hiện theo Phụ lục số 3 ban hành kèm theo
Thông tư này.

4. Quy định về trình bày dữ liệu nền
địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000, thực hiện theo Phụ lục số 4 ban hành kèm theo
Thông tư này.

5. Quy định về lược đồ GML áp dụng
trong phân phối dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000, thực hiện theo Phụ lục
số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Quy định về mô hình khái niệm dữ
liệu không gian, mô hình khái niệm dữ liệu thời gian, phương pháp lập danh mục
đối tượng địa lý quy định tại các Phụ lục số 3, 4 và 5 của QCVN 42:2012/BTNMT.

Điều 5. Hiệu lực
thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 28 tháng 10 năm 2014.

Điều 6. Tổ chức
thực hiện

1. Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có
trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng
mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi
trường để xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP;
– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
– UBND các tỉnh TP trực thuộc TW;
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ TNMT;
– Lưu VT, KHCN, PC, Cục ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Linh Ngọc

 

PHỤ LỤC

(Ban
hành kèm theo Thông tư số 55/2014/TT- BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Quy định kỹ thuật về mô hình cấu
trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 gồm các phụ lục
sau:

– Phụ lục số 1: Mô hình cấu trúc và nội
dung dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

– Phụ lục số 2: Thu nhận dữ liệu nền
địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

– Phụ lục số 3: Chất lượng dữ liệu nền
địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

– Phụ lục số 4: Trình bày dữ liệu nền
địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

– Phụ lục số 5: Lược đồ GML áp dụng
trong phân phối dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

 

Ghi chú: Các đơn vị tra cứu các phụ
lục thuộc Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa
lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi
trường tại địa chỉ http://www.monre.gov.vn chuyên mục”Văn bản pháp luật
hoặc trên trang thông tin điện tử của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tại địa chỉ
http://www.dosm.gov.vn – chuyên mục “Văn bản pháp quy”.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *