Tải Thông tư 51/2013/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác điều tra lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 51/2013/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác điều tra lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 51/2013/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 27/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/02/2014   Số công báo: Từ số 203 đến số 204
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 51/2013/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 51/2013/TT-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật công tác điều tra lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 51/2013/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 27
tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA LŨ

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo
vệ c
ô
ng trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

Căn cứ Nghị định s21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc
Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Cục trưởng Cục Kh
í
tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

B trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật c
ô
ng
tác điều
tr
a lũ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Định mức
kinh tế – kỹ thuật công tác điều tra lũ”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15
tháng 02 năm 2014.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương,
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách,
nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xem
xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
Thủ tướng Chính phủ;
Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Văn phòng Quc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng Trung ương và
các Ban của Đảng;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Kiểm toán nhà nước;
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
HĐND, UBND, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp)
Các Đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website của Bộ;
Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
Lưu: VT, PC, KH, KTTVBĐKH, TTKTTVQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

 

QUY ĐỊNH

ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA LŨ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 51/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh

Điều chỉnh cho công tác điều tra lũ.

Điều 2. Đối tượng
áp dụng

Tập định mức kinh tế – kỹ thuật được
áp dụng để tính đơn giá sản phẩm, phục vụ lập dự toán, thanh quyết toán các
công trình, dự án và nhiệm vụ
liên quan đến công tác điều
tra lũ do các cơ quan, t
chức và cá nhân thực hiện bằng
ngân sách nhà nước.

Điều 3. Định mức
thành phần

Định mức bao gồm các định mức thành
phần sau:

1) Định mức lao động công nghệ

a) Định mức lao động công nghệ (sau
đây gọi tắt là Định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để
sản xuất ra một sản phẩm.

b) Nội dung của định mức lao động gồm:

Nội dung công việc: liệt kê các
thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc;

Định biên: xác định số lượng lao động
và cấp bậc kỹ thuật thực hiện bước công việc.

Định mức: quy định thời gian lao động
trực tiếp sản xuất một sản phẩm; đơn vị tính định mức là công nhóm hoặc công cá
nhân/đơn vị sản ph
m. Một ngày công làm việc là 8 giờ.

2) Định mức vật tư và thiết bị

Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định
mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị:

a) Định mức sử dụng vật liệu: là số
lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm.

b) Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị:
là thời gian người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản
xuất ra một sản ph
m. Đơn vị tính là ca/đơn vị sản phẩm.

c) Thời hạn sử dụng dụng cụ, thiết bị:
là thời gian sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện
bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế – kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.

Thời hạn sử dụng dụng cụ: Đơn vị tính là tháng.

Thời hạn sử dụng thiết bị: theo quy
định của Bộ Tài chính.

d) Mức điện năng tiêu thụ được tính
theo công suất máy và thời gian sử dụng, với 5% hao hụt điện trên đường dây.
Đơn vị tính là k
W.

đ) Mức cho dụng cụ nhỏ, phụ được tính
bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ.

e) Mức vật liệu nhỏ và hao hụt được
tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.

Điều 4. Quy định
những chữ viết tắt

ĐTVC7: Điều tra viên chính Tài nguyên
môi trường (T
NMT) bậc 7

ĐTV6 : Điều tra viên Tài nguyên môi
trường bậc 6

KS6: Kỹ sư bậc 6

ĐTVCĐ3: Điều tra viên cao đẳng bậc 3
TNMT

ĐTVTC5: Điều tra viên Trung cấp TNMT
bậc 5

KTV8: Kỹ thuật viên bậc 8

ĐVT: Đơn vị tính

ADCP: Máy đo tốc độ dòng chảy
Acoustic Doppler Current Pro
filer

TCN: Tiêu chuẩn ngành

GPS: Hệ thống định
vị toàn cầu (Global Positioning System)

BHLĐ: Bảo hộ lao động

Phần 2.

ĐỊNH MỨC KINH TẾ
– KỸ THUẬT ĐIỀU TRA LŨ

Chương 1.

ĐIỀU TRA MỰC
NƯỚC VÀ THỜI GIAN XUẤT HIỆN ĐỈNH LŨ

Mục 1: CÔNG TÁC
CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐI THỰC ĐỊA

Điều 5. Định mức
lao động công tác chuẩn bị trước khi đi thực địa

1) Nội dung công việc:

a) Nhận nhiệm vụ điều tra lũ.

b) Thu thập bản đồ các loại (địa
hình, thổ nhưỡng, lâm nghiệp, giao thông, hành chính, dân tộc…).

c) Thu thập tài liệu về mốc độ cao.

d) Thu thập tài liệu mưa, bão tại các
trạm khí tượng, thủy văn, điếm đo mưa trong khu vực điều tra có liên quan đến
trận lũ điều tra.

đ) Thu thập tài liệu về các trận lũ
đã xảy ra tại các trạm thủy văn trong hoặc gần khu vực điều tra.

e) Thu thập tài liệu kỹ thuật hướng dẫn tính toán, chỉnh biên tài liệu điều tra.

f) Thu thập sách báo về trận lũ trong
khu vực điều tra.

g) Thu thập tình hình kinh tế xã hội,
giao thông khu vực điều tra.

h) Phân loại các tài liệu đã thu thập
được (thành loại khai thác trực tiếp và gián tiếp), đánh giá mức độ tin cậy.

i) Xây dựng và trình duyệt phương án điều
tra lũ.

2) Định biên: nhóm 4 lao động gồm 3
ĐTV8 và 1 ĐTVC6.

3) Định mức: 5,00 công nhóm/1 đoạn
sông điều
tra lũ (sau đây gọi tắt là vị trí).

Định mức trên quy định cho Công tác
chuẩn bị trước khi đi thực địa điều tra 8 vết lũ; Định mức cho Công tác chuẩn bị
trước khi đi thực địa điều tra 01 vết lũ tính bằng 0,25 định mức trên.

Điều 6. Định mức
vật tư, thiết bị công tác chuẩn bị trước khi đi thực địa

1) Định mức dụng cụ:

(ca/1 đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục dụng cụ

ĐVT

Thời
hạn
(tháng)

Định
mức

1

Đèn Neon 40 W

bộ

24

16,00

2

Máy tính bỏ túi

cái

36

0,01

3

Tủ đựng tài liệu

cái

72

4,00

4

Thẻ nhớ loại 2Gb

cái

12

4,00

5

Áo BHLĐ

cái

9

4,00

6

Dép đi trong phòng

đôi

6

16,00

7

Máy hút bụi 1,50 kW

cái

36

0,12

8

Máy hút ẩm 2 kW

cái

36

1,00

9

Đồng hồ treo tường

cái

48

1,00

10

Quạt trần 10 0 W

cái

60

2,68

11

Quạt thông gió 40 W

cái

36

2,68

12

Điện năng

kW

 

26,84

Ghi chú:

Định mức trên quy định cho Công tác
chuẩn bị trước khi đi thực địa điều tra 8 vết lũ; Định mức cho Công tác chuẩn bị
trước khi đi thực địa điều tra 01 vết lũ tính bằng 0,25 định mức trên.

2) Định mức thiết bị:

(ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục thiết bị

ĐVT

Công
suất

(kW)

Định
mức

1

Điều hòa nhiệt độ

bộ

2,20

2,68

2

Máy tính xách tay

cái

0,10

0,01

3

Máy ảnh số (chụp tài liệu)

cái

 

0,01

4

Điện năng

kW

 

49,53

Ghi chú:

Định mức trên quy định cho Công tác
chuẩn bị trước khi đi thực địa điều tra 8 vết lũ; Định mức cho Công tác chuẩn bị
trước khi đi thực địa điều tra 01 vết lũ tính bằng 0,25 định mức trên.

3) Định mức vật liệu:

(tính cho
01 đoạn sông điều tra)

TT

Danh
mục vật liệu

ĐVT

Định
mức

1

Bản đồ địa hình

tờ

1,00

2

Bản đồ thổ nhưỡng, thảm phủ, giao
thông

tờ

1,00

3

Bản đồ hành chính

tờ

1,00

4

Bìa đóng sách

Ram

0,02

5

Giấy A4

Ram

1,00

6

Bút bi

Cái

5,00

7

Cặp đựng tài liệu

Cái

1,00

8

Cồn dán

lọ

1,00

9

Đĩa CD

hộp

0,20

10

Hộp đựng tài liệu

Cái

1,00

11

Mực in laser

hộp

0,01

12

Mực photocopy

hộp

0,01

13

Sổ 15 x 20 cm

quyển

0,10

Ghi chú:

Định mức trên quy định cho Công tác
chuẩn bị trước khi đi thực địa điều tra 8 vết lũ; Định mức cho Công tác chuẩn bị
trước khi đi thực địa điều tra 01 vết lũ tính bằng 0,25 định mức trên.

Mục 2: ĐIỀU TRA
NGOÀI THỰC ĐỊA

Điều 7. Định mức
lao động điều tra ngoài thực địa

1. Nội dung công việc:

a) Ngoại nghiệp

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy, phương
tiện, dụng cụ vật liệu phục vụ điều tra thực địa:

Điều tra, xác nhận vết lũ.

Điều tra thời gian xuất hiện đỉnh
lũ.

Điều tra khái quát tình hình đoạn
sông.

Khảo sát lựa chọn đoạn sông điều
tra lũ.

Điều tra vết lũ:

Phỏng vấn dân hai bờ sông tại đoạn
đã lựa chọn để tìm hi
u tình hình lũ lụt: diễn biến của trận
lũ và thời gian xảy ra lũ.

Xác định vết lũ tại từng vật thể.

Sơ bộ phân tích, tổng hợp tính chất
h
p lý và đầy đủ của thông tin thu thập để quyết định tiếp
tục hay chấm dứt điều tra.

Điều tra thời gian xuất hiện mực nước
đỉnh lũ.

Điều tra sự thay đổi của lòng sông
theo thời gian từ khi lũ xảy ra (diễn biến độ rộng, độ cao đáy sông, thành
phần cấu tạo địa chất đáy sông, diễn biến các bãi nổi, bãi tràn, diễn biến
hướng chảy..

Điều tra thiệt hại do lũ gây ra
(tài sản, người, gia súc…).

b) Nội nghiệp

Tập hp, hoàn
thiện tài liệu, phiếu điều tra hiện trường.

Phân tích, so sánh, kiểm tra tính hp lý giữa các vết lũ.

Đánh giá độ tin cậy của vết lũ (tin
cậy, tương đối tin cậy, tham khảo).

Lập biểu xác nhận vết lũ.

Phân tích, lựa chọn đoạn sông đ
điều tra lũ.

Lập báo cáo kết quả điều tra.

2. Phân loại khó khăn

a) Loại 1: Vùng đồng bằng, địa hình
ít bị phân cắt, độ chênh cao trong vùng không lớn, mạng lưới giao thông phát
tri
n, việc đi lại dễ dàng thuận tiện, khu vực điều tra
cách đường ô tô không quá 5
0m.

b) Loại 2: Vùng đồng bằng, địa hình bị
phân cắt, độ cao chênh cao trong vùng không lớn, mạng lưới giao thông tương đối
phát triển, khu vực điều tra cách đường ô tô trên 5
0m đến
500m.

c) Loại 3: Vùng trung du, địa hình bị
phân cắt vừa phải, rừng thưa, việc đi lại tương đối dễ dàng, khu vực điều tra
cách xa đường ô tô 500 đến 1000m.

d) Loại 4: Vùng núi, địa hình bị phân
cắt mạnh, lũng sông hẹp, khu vực điều tra cách xa đường ô tô 1000 đến
10.000m.

đ) Loại 5: Vùng núi cao hiểm tr, địa hình bị phân cắt rất mạnh, không có đường hoặc chỉ có một số đường
nhỏ hẹp, khu vực điều tra cách xa đường ô tô trên
10.000m.

3. Định biên

TT

Công
việc

ĐTV8

ĐTVC6

Nhóm

1

Ngoại nghiệp

2

1

3

2

Nội nghiệp

2

1

3

4. Định mức

(công nhóm/đoạn sông điều tra)

TT

Công
việc

Loại
1

Loại
2

Loại
3

Loại
4

Loại
5

1

Ngoại nghiệp

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

2

Nội nghiệp

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Ghi chú:

(1) Định mức cho Ngoại nghiệp của Điều
tra ngoài thực địa tại vị trí điều tra có điều kiện thủy văn, thủy lực khác
nhau tính theo hệ số mức quy định trong bảng 1 dưới.

Bảng 1. Hệ số định mức theo điều kiện
thủy văn, thủy lực

Mức

Điều
kiện thủy văn, thủy lực

Hệ số

1

Sông rộng<300m, sông có nhiều
đoạn thẳng.

Nước chảy chậm, tốc độ chảy
<0,5m/s.

Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại
thuận tiện, gần dân.

Sông có dạng đơn dòng khi ở mực
nước cao.

Mặt cắt ngang sông dạng hình chữ
U.

1,00

2

Sông rộng 300÷<500m, gió vừa, có sóng nhỏ.

Sông có nhiều đoạn thẳng, cồn
bãi, tốc độ chảy 0,5m/s<
V≤1m/s.

Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối
vướng tầm ngắm phải chặt phát, xa dân.

Sông có dạng đơn dòng, khi ở mực
nước cao tràn bãi hẹp.

Mặt cắt ngang sông dạng hình chữ
U.

1,20

3

Sông rộng 500÷<1000m, gió, sóng trung bình.

Sông có thác ghềnh, suối sâu, tốc
độ chảy
1m/s<V≤1,5m/s.

Hai bờ sông là đồi núi, cây cối
vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều, dân ở thưa, xa dân.

Khi mực nước cao tràn bãi rộng.

Mặt cắt ngang sông có hình dạng
phức tạp.

1,50

4

Sông rộng ≥1.000m, có sóng cao, gió to.

Sông vùng núi cao, bờ dốc, lòng
sông quanh co, sóng cao, tốc độ chảy xiết
V>1,5m/s.

Hai bờ có địa hình him trở, đi lại khó khăn, vùng đầm lầy, mọc nhiều cây tạp, vướng tầm ngắm,
phải chặt phá nhiều, xa dân.

Khi mực nước cao tràn bãi sông rất
rộng, có dòng phụ xuất
hiện

– Mặt cắt ngang sông có hình dạng phức tạp.

1,80

(2) Định mức cho Ngoại nghiệp của Điều
tra ngoài thực địa khi thời điểm điều tra khác nhau tính theo hệ số mức quy định
trong bảng 2 dưới.

Bảng 2. Hệ số định mức theo thời gian
tiến hành điều tra sau lũ.

Mức

Thời
gian tiến hành điều tra sau lũ

Hệ số

1

Điều tra ngay sau khi xảy ra lũ đến
1 năm (năm thủy văn)

1,00

2

Điều tra sau một năm đến 3 năm xảy
ra lũ.

1,20

3

Điều tra sau ba năm đến 5 năm xảy
ra lũ.

1,40

4

Điều tra sau năm năm đến 10 năm xảy
ra lũ.

1,60

5

Điều tra sau 10 năm xảy ra lũ.

1,80

(3) Định mức tại bảng 5 trên quy định
cho điều tra 8 vết lũ. Khi điều tra 01 vế
t lũ, định mức tính bằng 0,25 định mức trên.

Điều 8. Định mức
vật tư, thiết bị điều tra ngoài thực địa

1. Dụng cụ

(ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục dụng cụ

ĐVT

Thời
hạn (th
áng)

Định
mức

Ngoại
nghiệp

Nội
nghiệp

1

Áo mưa bạt

cái

18

6,00

 

2

Áo rét BHLĐ

cái

18

6,00

 

3

Dép đi trong phòng

đôi

6

 

9,60

4

Quần áo BHLĐ

bộ

9

12,00

 

5

ng BHLĐ

đôi

6

12,00

 

6

Mũ BHLĐ

cái

12

12,00

 

7

Tất chống vắt

đôi

6

12,00

 

8

Đèn sạc điện

cái

12

0,05

 

9

Địa bàn

cái

36

0,02

 

10

Máy GPS cầm tay

cái

60

0,01

 

11

Đèn Neon 40 W

bộ

24

 

9,60

12

Máy tính bỏ túi

cái

36

0,12

0,10

13

Tủ đựng tài liệu

cái

72

 

2,40

14

Thẻ nhloại
2Gb

cái

12

 

0,10

15

Máy ảnh số

cái

36

0,02

 

16

Máy hút bụi 1,50 kW

cái

36

 

0,07

17

Máy hút ẩm 2 kW

cái

36

 

0,60

18

Đồng hồ treo tường

cái

48

 

2,40

19

Quạt trần 100 W

cái

60

 

1,61

20

Quạt thông gió 40 W

cái

36

 

1,61

21

Điện năng

kW

 

 

16,08

Ghi chú:

(1) Định mức dụng cụ cho Ngoại nghiệp
của Điều tra ngoài thực địa tại các vùng điều tra theo loại khó khăn tính theo
hệ số mức quy định dưới.

Bảng 3. Hệ số định mức dụng cụ theo
loại khó khăn

TT

Công
việc

Loại
1

Loại
2

Loại
3

Loại
4

Loại
5

1

Ngoại nghiệp

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

(2) Định mức cho Ngoại nghiệp của Điều
tra ngoài thực địa tại vị trí điều tra có điều kiện thủy văn, thủy lực khác
nhau tính theo hệ số mức quy định trong bảng 1.

(3) Định mức cho Ngoại nghiệp của Điều
tra ngoài thực địa khi thời điểm điều tra khác nhau tính theo hệ số mức quy định
trong bảng 2.

(4) Định mức tại bảng 8 trên quy định
cho điều tra 8 vết lũ. Khi điều tra 01 vết lũ, định mức t
ính
bằng 0,25 định mức trên.

2. Định mức thiết bị

(ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục thiết bị

ĐVT

Công
su
t (kW)

Định
mức

Ngoại
nghiệp

Nội
nghi
ệp

1

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

 

1,61

2

Máy vi tính đ
bàn

cái

0,40

 

3,60

3

Máy vi tính xách tay

cái

 

0,12

 

4

Máy in laser A3

cái

0,50

 

0,12

5

Máy in laser A4

cái

0,40

 

0,24

6

Máy photocopy

cái

1,50

 

1,08

7

Điện năng

kW

 

 

56,76

(1) Định mức cho Ngoại nghiệp của Điều
tra ngoài thực địa tại các vùng điều tra theo phân loại khó khăn tính theo hệ số
mức quy định trong Bảng 3.

(2) Định mức cho Ngoại nghiệp của Điều
tra ngoài thực địa tại vị trí điều tra có điều kiện thủy văn, thủy lực khác
nhau tính theo hệ số mức quy định trong Bảng 1.

(3) Định mức cho Ngoại nghiệp của Điều
tra ngoài thực địa khi thời điểm điều tra khác nhau tính theo hệ số mức quy định
trong Bảng 2.

(4) Định mức tại bảng 10 trên quy định
cho điều tra 8 vết lũ. Khi điều tra 01 vết lũ, định mức tính bằng 0,25 định mức
trên.

3. Định mức vật liệu

(tính
cho 01 đoạn sông điều tra)

TT

Danh
mục vật liệu

ĐVT

Định
mức

Ngoại
nghiệp

Nội
nghiệp

1

Bản đồ địa hình

tờ

1,00

1,00

2

Sơn hộp (màu đỏ hoặc vàng)

hộp

1,00

 

3

Bút lông (các loại)

cái

2,00

 

4

Đinh bê tông (5cm, 10cm)

kg

0,30

 

5

Băng dính trắng khổ 5cm

cuộn

0,50

 

6

Bìa đóng sách

ram

 

0,10

7

Bút bi

cái

1,00

1,00

8

Bút chì đen

cái

0,50

0,50

9

Kẹp tài liệu

cái

0,50

 

10

Cặp đựng tài liệu

cái

0,10

 

11

Hộp đựng tài liệu

cái

 

0,20

12

Cồn dán

lọ

0,10

0,10

13

Đĩa CD

đĩa

 

1,00

14

Giấy A4

ram

0,01

0,20

15

Mực in laser

hộp

 

0,01

16

Mực photocopy

hộp

 

0,01

17

Pin 1,5V

đôi

2,00

 

18

Sổ 15 x 20 cm

quyn

0,01

1,00

Ghi chú:

Định mức tại bảng 11 trên quy định cho
điều tra 8 vết lũ. Khi điều tra 01 vết lũ, định mức tính bằng 0,25 định mức
trên.

Mục 3: ĐO ĐẠC
NGOÀI THỰC ĐỊA

Phần này kế thừa và áp dụng các định
mức đã có.

Điều 9. Đo dẫn tọa
độ, độ cao các điểm khống chế, vết lũ

Đo dẫn độ cao: Lưới độ cao hạng 3, 4
và lưới độ cao kỹ thuật tính theo mức tương ứng trong “Định mức Kinh tế –
kỹ thuật đo đạc bản đồ” Mục III, phần 1, 2, 3, Chương 1 (Đo đạc cơ bản Nhà
nước) tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Bộ TNMT.

Đo dẫn tọa độ: Lưới mặt bằng (đường
chuyền cấp 1, 2) áp dụng theo Mục 1.2 (Lưới mặt bằng), Chương 1 (Khảo sát địa
hình phục vụ khảo sát thủy văn), Phần III (Khảo sát thủy văn – khí tượng thủy
văn biển) của Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường.

Điều 10. Đo vẽ mặt
cắt ngang, mặt cắt dọc đoạn sông điều tra lũ

Đo vẽ mặt cắt ngang, mặt cắt dọc trên
cạn và dưới nước: Áp dụng theo Mục 3 (Đo vẽ mặt cắt địa hình), Chương 1 (Khảo
sát địa hình phục vụ khảo sát thủy văn), Phần III (Khảo sát thủy văn – khí tượng
thủy văn biển) của Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy
văn tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 11. Đo vẽ
bình đồ đoạn sông điều tra lũ

Đo vẽ địa hình trên cạn và dưới nước:
Áp dụng theo Mục 2 (Đo vẽ chi tiết địa hình), Chương 1 (Khảo sát địa hình phục
vụ khảo sát thủy văn), Phần III (Khảo sát thủy văn – khí tượng thủy văn biển) của
Định mức
kinh tế – kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy
văn tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTNMT ngày 01
tháng 10
năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 12. Đo khảo
sát mực nước, lưu lượng đoạn sông điều tra lũ

Quan trắc mực nước: áp dụng Mục 1.1
(quan trắc mực nước), Mục 1 Quan trắc thủy văn vùng sông không ảnh hưởng thủy
triều, Chương 2 (Khảo sát thủy văn), Ph
n III (Khảo sát thủy
văn – khí tượng thủy văn biển) của Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra khảo
sát khí tượng thủy văn tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm
2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quan trắc lưu lượng: áp dụng Mục 1.2
(Quan trắc lưu lượng nước sông bằng lưu tốc kế), Mục 1 Ouan trắc thủ
y văn vùng sông không ảnh hưởng thủy triều, chương 2 (Khảo sát thủy văn), Phần III (Khảo sát thủy văn – khí tượng thủy
văn biển) của Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
tại Quyết định số 15/2007/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ
trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương 2.

CHỈNH LÝ KIỂM
TRA TÀI LIỆU ĐIỀU TRA, ĐO ĐẠC

Điều 13. Chỉnh
lý số liệu điều tra

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc

Tập hợp tài liệu: nhận nhiệm vụ, tập
h
p, hoàn thiện tài liệu, phiếu điều tra hiện trường.

Kiểm tra, đánh giá vết lũ:

Phân tích, so sánh, kiểm tra tính
chất hợp lý giữa các vết lũ.

Đánh giá cấp độ tin cậy của vết lũ
(tin cậy, tương đối tin cậy, tham khảo).

Lập biểu xác nhận vết lũ.

Lập biểu xác nhận vết lũ (theo biểu
1, Phụ lục B, Qu
y phạm điều tra lũ).

b) Định biên: nhóm 4 lao động gồm 2
ĐTV8, 1 ĐTVC5 và 1 ĐTVC6.

c) Định mức:

(công
nhóm/đoạn sông điều tra)

TT

Nội
dung công việc

Định
mức

 

Chỉnh lý số liệu điều tra

5,00

1

Tập hợp tài liệu

0,50

2

Kiểm tra, đánh giá vết lũ

3,00

3

Lập biểu xác nhận vết lũ

1.50

2. Định mức vật tư, thiết bị

a) Định mức dụng cụ

(ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục dụng cụ

ĐVT

Thời hạn
(tháng)

Định
mức

1

Bộ lưu điện UPS

Cái

36

1,80

2

Máy tính bỏ túi

Cái

36

0,29

3

Tủ đựng tài liệu

Cái

72

2,40

4

Thẻ nhớ loại 2 Gb

Cái

12

2,40

5

Máy ảnh số

Cái

36

0,01

6

Dép đi trong phòng

Đôi

6

9,60

7

Máy hút bụi 1,50 kW

Cái

36

0,07

8

Máy hút ẩm 2 kW

Cái

36

0,60

9

Đồng hồ treo tường

Cái

48

2,40

10

Quạt trần 100 W

Cái

60

1,61

11

Quạt thông gió 40 W

Cái

36

1,61

12

Đèn neon 0,040 kW

bộ

24

9,60

13

Điện năng

Kw

 

15,70

Ghi chú:

Mức cho từng bước công việc tính theo
hệ số quy định trong bảng dưới.

TT

Nội
dung công việc

Hệ số

 

Chỉnh lý số liệu

1,67

1

Tập hợp tài liệu

0,17

2

Kiểm tra, đánh giá vết lũ

1,00

3

Lập biểu xác nhận vết lũ

0,50

b) Thiết bị

(ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục thiết bị

ĐVT

Công
suất (kW)

Định
mức

 

Chỉnh lý số liệu

 

 

 

1

Tập hợp tài liệu

 

 

 

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

0,27

 

Điện năng

kW

 

4,99

2

Kiểm tra, đánh giá vết lũ

 

 

 

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

1,61

 

Điện năng

kW

 

29,75

3

Lập biu xác
nhận vết lũ

 

 

 

 

Điều hòa nhiệt
độ

cái

2,20

0,80

 

Máy tính để bàn 0,4KW

cái

0,40

1,80

 

Máy in laser A4

cái

0,40

0,18

 

Máy photocopy

cái

1,50

0,54

 

Điện năng

kW

 

28,24

c) Định mức vật liệu: tính cho 01 đoạn
sông điều tra

(tính
cho 01 đoạn sông điều tra)

TT

Danh
mục
vật liệu

ĐVT

Định
mức

1

Bản đồ địa hình

tờ

1,00

2

Bản đồ thổ nhưỡng, thảm phủ, giao
thông

tờ

1,00

3

Bản đồ hành chính

tờ

1,00

4

Bìa đóng sách

ram

0,02

5

Bút bi

cái

5,00

6

Cặp đựng tài liệu

cái

1,00

7

Cồn dán

lọ

1,00

8

Đĩa CD

hộp

0,20

9

Giấy A4

Ram

1,00

10

Hộp đựng tài liệu

Cái

1,00

11

Mực in laser

hộp

0,01

12

Mực photocopy

hộp

0,01

13

Sổ 15 x 20 cm

quyn

0,10

Ghi chú:

Mức cho từng bước công việc tính theo
hệ s
trong bảng dưới.

TT

Nội
dung công việc

Hệ số

 

Chỉnh lý số liệu

1,00

1

Tập hợp tài liệu

0,10

2

Kiểm tra, đánh giá vết lũ

0,60

3

Lập biu xác
nhận vết lũ

0,30

Điều 14. Chỉnh
lý số liệu đo đạc

1. Định mức lao động

a) Nội dung công việc:

Tập hợp phân loại tài liệu đo đạc:

Tập hợp, sắp xếp số liệu, tài liệu
phục vụ chỉnh biên và chỉnh lý tài liệu thực đo.

Chỉnh lý số liệu đo dẫn độ cao.

Kiểm tra sổ đo, tính toán sổ đo địa
hình đoạn sông điều tra.

Chỉnh lý số liệu đo địa hình:

Tuân theo quy định Hướng dẫn Khảo
sát trạm thủy văn.

Vẽ bình đồ khu vực đoạn sông điều
tra v
i các nội dung được biu thị
(đường mép nước trong thời gian đo đạc và thời gian xuất hiện mực nước đỉnh lũ điều
tra, vị trí các vết lũ đã được xác nhận, vị trí nhập lưu các suối, khu vực dân
cư, địa vật, thực vật, mặt cắt ngang, vị trí mốc xuất phát) để xem xét tính h
p lý.

Chỉnh lý số liệu đo mặt cắt ngang,
dọc: chỉnh lý số liệu đo mặt cắt ngang, vẽ mặt cắt ngang, nội suy tuyến tính độ
cao mực nước lũ tại mặt cắt ngang, vẽ mặt cắt dọc để xem xét tính hợp lý.

Kiểm tra sổ đo, tính toán, bình sai số
liệu đo dẫn tọa độ, độ cao vết lũ:

Tính toán, bình sai đo dẫn độ cao
các vết lũ, tính s
đo dẫn độ cao, hiệu chỉnh và phân phối
sai số khép.

Kiểm tra sổ đo, tính toán kết quả
đo lưu tốc dòng chảy, mực nước và tính toán độ dốc mặt nước.

Chỉnh lý số liệu quan trắc lưu lượng
nước, độ dốc mặt nước.

Kiểm tra, xác định vùng ngập.

Xác định vùng ngập lụt và diện tích
vùng ngập lụt tại đoạn sông điều tra.

Thu thập số liệu khí tượng, thủy
văn từ cơ quan chuyên ngành.

b) Định biên: nhóm 5 lao động, gồm 3
ĐTV10, 1 ĐTVC5 và 1 ĐTVC6.

c) Định mức

(công nhóm/đoạn sông điều tra)

TT

Nội
dung công việc

Định
mức

 

Chỉnh lý số liệu

14,00

1

Tập hợp phân loại tài liệu đo đạc

0,40

2

Kiểm tra sổ đo, tính toán sổ đo địa
hình đoạn sông điều tra

6,00

3

Kiểm tra sổ đo, tính toán, bình sai
số liệu đo dẫn tọa độ, độ cao vết lũ

2,00

4

Kiểm tra sổ đo, tính toán kết quả đo
lưu tốc dòng chảy, mực nước và tính toán độ dốc mặt nước

4,00

5

Kiểm tra, xác định vùng ngập

1,20

6

Thu thập số liệu khí tượng, thủy
văn

0,40

2. Định mức vật tư, thiết bị

a) Định mức dụng cụ

(ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục dụng cụ

ĐVT

Thời
hạn (tháng)

Định
mức

1

Bộ lưu điện UPS

cái

36

21,00

2

Đèn Neon 0,040KW

bộ

24

56,00

3

Máy tính bỏ túi

cái

36

1,68

4

Tủ đựng tài liệu

cái

72

14,00

5

Thẻ nhớ loại 2 Gb

cái

12

1,68

6

Áo BHLĐ

cái

9

56,00

7

Dép đi trong phòng

đôi

6

56,00

8

Máy hút bụi 1,50 kW

cái

36

0,42

9

Máy hút ẩm 2 kW

cái

36

3,50

10

Đồng hồ treo tường

cái

48

14,00

11

Quạt trần 100 W

cái

60

9,52

12

Quạt thông gió 40 W

Cái

36

9,52

13

Đèn neon 40 W

bộ

24

56,00

14

Điện năng

kW

 

93,94

Mức cho từng bước công việc tính theo
hệ số trong Bảng dưới.

TT

Nội
dung công việc

Hệ số

 

Chỉnh lý số liệu

1,00

1

Tập hợp phân loại tài liệu đo đạc

0,03

2

Kiểm tra sổ đo, tính toán sổ đo địa
hình đoạn sông điều tra

0,43

3

Kiểm tra sổ đo, tính toán, bình sai
số liệu đo dẫn tọa độ, độ cao v
ết lũ

0,14

4

Kiểm tra sổ đo, tính toán kết quả đo lưu tốc dòng chảy, mực nước và tính toán độ dốc mặt
nước

0,29

5

Kim tra, xác
định vùng ngập

0,08

6

Thu thập số liệu khí tượng, thủy
văn

0,03

b) Định mức thiết bị

(ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục thiết bị

ĐVT

Công
suất (kW)

Định
mức

 

Chỉnh lý số liệu đo đạc

 

 

 

1

Tập hợp phân loại tài liệu đo đạc

 

 

 

 

Điều hòa nhit
độ

Cái

2,20

0,27

 

Điện năng

kW

 

4,99

2

Kiểm tra sổ đo, tính toán sổ đo địa
hình đoạn sông điều tra

 

 

 

 

Điều hòa nhiệt độ

Cái

2,20

4,02

 

Máy vi tính

Cái

0,40

9,00

 

Máy in laser A4

Cái

0,40

0,90

 

Máy photocopy

cái

1,50

2,70

 

Điện năng

kw

 

141,57

3

Kiểm tra sổ đo, tính toán, bình sai
số liệu đo dẫn tọa độ, độ cao vết lũ

 

 

 

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

1,34

 

Máy vi tính

cái

0,40

3,00

 

Máy in laser
A4

cái

0,40

0,30

 

Máy photocopy

cái

1,50

0,90

 

Điện năng

kW

 

47,19

4

Kiểm tra sổ đo, tính toán kết quả
đo lưu tốc dòng chảy, mực nước và tính toán độ dốc mặt nước

 

 

 

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

2,68

 

Máy vi tính

cái

0,40

6,00

 

Máy in laser A4

cái

0,40

0,60

 

Máy photocopy

cái

1,50

1,80

 

Điện năng

kW

 

94,38

5

Kim tra, xác
định vùng ngập

 

 

 

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

0,80

 

Máy vi tính

cái

0,40

1,80

 

Máy in laser A4

cái

0,40

0,18

 

Máy photocopy

cái

1,50

0,54

 

Đầu ghi CD

Cái

0,04

0,01

 

Điện năng

kW

 

28,32

6

Thu thập số liệu khí tượng, thủy
văn

 

 

 

 

Điều hòa nhiệt độ

Cái

2,20

0,27

 

Máy vi tính

Cái

0,40

0,07

 

Máy in laser A4

Cái

0,40

0,01

 

Máy photocopy

Cái

1,50

0,03

 

Đầu ghi CD

Cái

0,04

0,01

 

Điện năng

kW

 

5,65

c) Định mức vật liệu

(tính
cho 01 đoạn sông điều tra)

TT

Danh
mục vật liệu

ĐVT

Định
mức

1

Bản đồ địa hình, bình đồ khu vực điều
tra lũ

tờ

1,00

2

Bìa đóng sách

ram

 

3

Bút bi

cái

3,00

4

Cặp đựng tài liệu

cái

1,00

5

Cồn dán

lọ

1,00

6

Đĩa CD

hộp

 

7

Giấy A4

ram

1,00

8

Hộp đựng tài liệu

cái

1,00

9

Mực in laser

hộp

0,01

10

Mực photocopy

hộp

0,01

11

Sổ 15 x 20 cm

quyn

0,10

Ghi chú: Mức cho từng bước công việc
tính theo hệ s
trong bảng dưới.

TT

Nội
dung công việc

Hệ số

 

Chỉnh lý số liệu

1,00

1

Tập hợp phân loại tài liệu đo đạc

0,02

2

Kiểm tra sổ đo, tính toán sổ đo địa
hình đoạn sông điều tra

0,45

3

Kiểm tra sổ đo, tính toán, bình sai
số liệu đo dẫn tọa độ, độ cao vết lũ

0,15

4

Kiểm tra sổ đo, tính toán kết quả
đo lưu tốc dòng chảy, mực nước và tính toán độ dốc mặt nước

0,28

5

Kiểm tra, xác định vùng ngập

0,08

6

Thu thập số liệu khí tượng, thủy
văn

0,02

Chương III

TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG
LŨ ĐIỀU TRA

Điều 15. Định mức
lao động tính toán lưu lượng lũ điều tra

1. Nội dung công việc

a) Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị, tập hợp
tài liệu cho công tác tính toán lưu lượng; mực nư
ớc điều
tra.

b) Phân tích tình hình số liệu về điều
kiện địa hình, thủy văn, thủy lực đoạn sông điều tra và lựa chọn phương pháp
tính lưu lượng đỉnh lũ, mực nước lớn nhất.

c) Tính toán lưu
lượng nước đỉnh lũ theo phương pháp
lựa chọn (4 phương
pháp).

d) Phân tích, kiểm tra sơ bộ tính hợp
lý giữa đường mặt nước điều tra với đường mặt nước tính toán bằng phương pháp
đường cong mặt nước, đường mặt nước tính bằng phương pháp độ dốc, hoặc đường mặt
nước tính bằng phương pháp mặt cắt phân giới với đường độ dốc trung bình đáy
sông.

2. Định biên

TT

Nội
dung công việc

Định
biên

ĐTV8

ĐTVC6

Nhóm

1

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị, tập hợp
tài liệu cho công tác tính toán lưu lượng, mực nước điều tra.

1

1

2

2

Xem xét, phân tích tình hình số liệu,
điều kiện địa hình, thủy văn, thủy lực đoạn sông lựa chọn các phương pháp
tính toán lưu lượng, mực nước lũ điều tra.

 

1

1

3

Tính toán, xây dựng các quan hệ B,
H, F của từng mặt cắt; lựa chọn hệ số nhám, hệ số co hẹp…; tính toán lưu lượng,
mực nước lũ điều tra theo phương pháp được lựa chọn.

3

1

4

4

Phân tích, so sánh, kiểm tra tính hợp
lý của kết quả tính toán.

 

1

1

3. Định mức

(công nhóm/đoạn sông điều tra)

TT

Nội
dung công việc

Định
mức

1

Nhận nhiệm vụ, chun bị, tập hợp tài liệu cho công tác tính toán lưu lượng, mực nước điều
tra

1,00

2

Phân tích tình hình số liệu, điều
kiện địa hình, thủy văn, thủy lực đoạn sông lựa chọn các phương pháp tính
toán lưu lượng, mực nước lũ điều tra.

4,00

3

Tính toán, xây dựng các quan hệ B,
H, F của từng mặt cắt; lựa chọn hệ số nhám, hệ số co hẹp…; tính toán lưu lượng,
mực nước lũ điều tra theo phương pháp được lựa chọn;

6,00

4

Phân tích, so sánh, kiểm tra tính hợp
lý của kết quả tính toán.

4,00

Ghi chú:

Khi áp dụng phương pháp tính lưu lượng, mức nước lũ điều tra bằng các phương pháp khác nhau, định
mức được xác định theo các hệ số quy định trong bảng dưới.

Bảng 4. Hệ số điều chỉnh định mức
theo phương pháp tỉnh

TT

Phương
pháp tính

Hệ số

1

Phương pháp kéo dài đường quan hệ mực
nước và lưu lượng

1,00

2

Phương pháp độ dốc mặt nước

1,20

3

Phương pháp mặt cắt phân gii

1,40

4

Phương pháp đường cong mặt nước

1,60

Điều 16. Định mức
vật tư, thiết bị tính toán lưu lượng lũ điều tra

1. Định mức dụng cụ

 (ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục dụng cụ

ĐVT

Thời
hạn (tháng)

Định
mức

1

Bộ lưu điện UPS

Cái

36

7,20

2

Máy tính bỏ túi

Cái

36

0,58

3

Tủ đựng tài liệu

Cái

72

4,80

4

Thẻ nhớ loại 2 Gb

Cái

12

4,80

5

Áo BHLĐ

Cái

9

19,20

6

Dép đi trong phòng

Đôi

6

19,20

7

Máy hút bụi 1,50 kW

Cái

36

0,14

8

Máy hút ẩm 2 kW

Cái

36

1,20

9

Đồng hồ treo tường

Cái

48

4,80

10

Quạt trần 100 W

cái

60

3,22

11

Quạt thông gió 40 W

cái

36

3,22

12

Đèn neon 40 W

bộ

24

19,20

13

Điện năng

kW

 

32,16

Ghi chú:

(1) Mức cho từng bước công việc tính theo
hệ số trong bảng dưới

TT

Nội
dung công việc

Hệ số

1

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị, tập hợp
tài liệu cho công tác tính toán lưu lượng, mực nước điều tra

0,08

2

Phân tích tình hình số liệu, điều
kiện địa hình, thủy văn, thủ
y lực đoạn sông lựa chọn các
phươn
g pháp tính toán lưu lượng, mực nước lũ điều tra.

0,17

3

Tính toán, xây dựng các quan hệ B,
H, F của từng mặt cắt; lựa chọn hệ số nhám, hệ số co hẹp…
; tính toán lưu lượng, mực nước lũ điều tra theo phương pháp được lựa
chọn;

1,00

4

Phân tích, so sánh, kiểm tra tính hợp
lý của kết quả tính toán

0,17

(2) Khi áp dụng phương pháp tính lưu
lượng, mức nước lũ điều tra bằng các phương pháp khác nhau, định mức được xác định
theo các hệ số quy định trong bảng 4.

2. Định mức thiết bị

 (ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục thiết bị

ĐVT

Công
suất (kW)

Định
mức

 

Tính toán lưu lượng lũ điều tra

 

 

 

1

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị, tập hợp tài
liệu cho công tác tính toán lưu lượng, mực nước điều tra

 

 

 

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

0,27

 

Điện năng

kW

 

4,99

2

Phân tích tình hình số liệu, điều kiện
địa hình, thủy văn, thủy lực đoạn sông lựa chọn các phương pháp tính toán lưu
lượng, mực nước lũ điều tra.

 

 

 

 

Máy vi tính

cái

0,40

1,20

 

Máy in laser A4

cái

0,40

0,12

 

Máy photocopy

cái

1,50

0,36

 

Đầu ghi CD

cái

0,04

0,03

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

0,54

 

Điện năng

kW

 

18,96

3

Tính toán, xây dựng các quan hệ B,
H, F của từng mặt cắt; lựa chọn hệ số nhám, hệ số co hẹp…; tính toán lưu lượng,
mực nước lũ điều tra theo phương pháp được lựa chọn.

 

 

 

 

Máy vi tính

cái

0,40

7,20

 

Máy in laser A4

cái

0,40

0,72

 

Máy photocopy

cái

1,50

2,16

 

Đầu ghi CD

cái

0,04

0,12

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

3,22

 

Điện năng

kW

 

113,37

4

Phân tích, so sánh, kiểm tra tính hợp
lý của kết quả tính toán

 

 

 

 

Máy vi tính

cái

0,40

1,20

 

Máy in laser A4

cái

0,40

0,12

 

Máy photocopy

cái

1,50

0,36

 

Đầu ghi CD

cái

0,04

0,03

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

0,54

 

Điện năng

kW

 

18,96

Ghi chú:

Khi áp dụng phương pháp tính lưu lượng,
mức nước lũ điều tra bằng các phương pháp khác nhau, định mức được xác theo các
hệ s
quy định trong bảng 4.

3. Định mức vật liệu

(tính cho 01 đoạn sông
điều tra)

TT

Danh
mục vật liệu

ĐVT

Định
mức

1

Bản đồ đa
hình,

tờ

1,00

2

Bản đồ thổ nhưỡng,
thảm phủ, giao thông

tờ

1,00

3

Bản đồ hành chính, văn hóa, dân tộc…,
bình đồ khu vực điều tra lũ

tờ

1,00

4

Bìa đóng sách

ram

0,01

5

Bút bi

cái

5,00

6

Cặp đựng tài liệu

cái

1,00

7

Đĩa CD

hộp

0,20

8

Giấy A4

ram

1,00

9

Hộp đựng tài liệu

cái

1,00

10

Mực in laser

hộp

0,01

11

Mực photocopy

hộp

0,01

12

Sổ 15 x 20 cm

quyển

0,10

Ghi chú:

Mức cho từng bước
công việc tính theo hệ số trong bảng
dưới:

TT

Nội
dung công việc

Hệ số

 

Tính toán lưu lượng lũ điều tra

1,00

1

Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị, tập
hợp tài liệu cho công tác tính toán lưu lượng, mực nước điều tra

0,06

2 .

Phân tích tình hình số liệu,
điều kiện địa hình, thủy văn, thủy lực đoạn sông lựa chọn các phương pháp
tính lưu lượng, mực nước lũ điều tra

0,12

3

Tính toán, xây dựng các quan hệ B,
H, F
của từng mặt ct; lựa chọn hệ
số nhám, hệ
số co hẹp…; tính toán lưu lượng, mực nước lũ điều tra theo
phương pháp được lựa chọn.

0,70

4

Phân tích, so sánh, kiểm tra tính hợp lý của kết
quả tính toán

0,12

Chương IV

HOÀN CHỈNH BÁO
CÁO ĐIỀU TRA LŨ

Điều 17. Định mức
lao động hoàn chỉnh báo cáo điều tra lũ

1. Nội dung công việc

a) Kiểm tra tính hợp lý của mực nước
lũ điều tra.

b) Kiểm tra tính hợp lý giữa lưu lượng
nước lũ điều tra với lưu lượng lũ
của lưu vực có điều kiện
địa lý tương tự.

c) Kiểm tra lưu lượng lũ điều tra bằng
cách xem xét tương quan với lưu lượng nước trạm trên, trạm dưới (nếu có).

d) Đánh giá độ tin cậy của kết quả
tính toán lưu lượng lũ điều tra.

đ) Xây dựng các nội dung và hạng mục
trong thuyết minh.

e) Biên tập các loại biểu bảng.

f) Các quan hệ phục vụ tính toán.

g) In ấn, sắp xếp báo cáo, tài liệu.

2. Những công việc chưa tính trong định
mức

Thm định báo
cáo kết quả tính toán

3. Định biên

TT

Nội
dung công việc

Định
biên lao động

ĐTV8

ĐTVC5

ĐTVC6

Nhóm

 

Hoàn chỉnh báo cáo điều tra lũ

 

 

 

 

1

Kiểm tra tính hợp lý của mực nước
lũ điều tra

 

 

1

1

2

Kiểm tra tính hợp lý giữa lưu
lượng nước lũ điều tra với lưu lượng của
lưu vực có điều kiện địa lý tương tự

 

1

 

1

3

Kiểm tra lưu lượng lũ điều tra bằng
cách xem xét tương quan với lưu lượng nước trạm trên, trạm dưới

 

1

 

1

4

Đánh giá độ tin cậy của kết quả
tính toán lưu lượng lũ điều tra

 

1

 

1

5

Xây dựng các nội dung và hạng mục trong
thuyết minh

1

 

1

2

6

Biên tập các loại biểu bảng

2

 

 

2

7

Biên tập các loại sơ đồ, bình đồ, mặt
cắt

2

 

 

2

8

Các quan hệ phục vụ tính toán

1

 

 

1

9

In ấn, sắp xếp báo cáo, tài liệu

1

1

1

3

4. Định mức

(công nhóm/đoạn sông điều tra)

TT

Nội
dung công việc

Định
mức

 

Hoàn chỉnh báo cáo điều tra lũ

 

1

Kiểm tra tính hợp lý của mực nước
lũ điều tra

1,00

2

Kiểm tra tính hợp lý giữa lưu lượng
nước lũ điều tra với lưu lượng của lưu vực có điều kiện địa lý tương tự

1,00

3

Kiểm tra lưu lượng lũ điều tra bằng
cách xem xét tương quan v
i lưu lượng nước trạm trên, trạm
dưới

2,00

4

Đánh giá độ tin cậy của kết quả tính
toán lưu lượng lũ điều tra

2,00

5

Xây dựng các nội
dung và hạng mục trong thuyết minh

10,00

6

Biên tập các loại biểu bảng

2,00

7

Biên tập các loại sơ đồ, bình đồ, mặt
cắt

5,00

8

Các quan hệ phục vụ tính toán

5,00

9

In ấn, sắp xếp báo cáo, tài liệu

1,00

Điều 18. Định mức
vật tư, thiết bị hoàn chỉnh báo cáo điều tra lũ

1. Định mức dụng cụ

 (ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh mục dụng cụ

ĐVT

Thời
hạn (tháng)

Định mức

1

Bộ lưu điện UPS

cái

36

3,00

2

Máy tính bỏ túi

cái

36

0,24

3

Tủ đựng tài liệu

cái

72

2,00

4

Thẻ nhớ loại 2 Gb

cái

12

2,00

5

Áo BHLĐ

cái

9

8,00

6

Dép đi trong phòng

đôi

6

8,00

7

Máy hút bụi 1,50 kW

cái

36

0,06

8

Máy hút ẩm 2 kW

cái

36

0,50

9

Đồng hồ treo tường

cái

48

2,00

10

Quạt trần 100 W

cái

60

1,34

11

Quạt thông gió 40 W

cái

36

1,34

12

Đèn neon 40 W

bộ

24

8,00

13

Điện năng

kW

 

13,42

Ghi chú:

Mức cho từng bước công việc tính theo
hệ số trong bảng dưới.

TT

Nội
dung công việc

Hệ số

1

Kiểm tra tính hợp lý của mực nước
lũ điều tra

0,10

2

Kiểm tra tính hợp lý giữa lưu lượng
nước lũ điều tra với
lưu lượng của lưu vực có điều kiện địa lý tương tự

0,10

3

Kiểm tra lưu lượng lũ điều tra bằng
cách xem xét tương quan với lưu lượng nước trạm trên, trạm dưới

0,20

4

Đánh giá độ tin cậy của kết quả
tính toán l
ưu lượng lũ điều tra

0,20

5

Xây dựng các nội dung và hạng mục
trong thuyết minh

2,00

6

Biên tập các loại biu bảng

0,40

7

Biên tập các loại sơ đồ, bình đồ, mặt
cắt

1,00

8

Các quan hệ phục vụ tính toán

0,50

9

In ấn, sắp xếp báo cáo, tài liệu

0,30

2. Định mức thiết bị

(ca/đoạn
sông điều tra)

TT

Danh
mục thiết bị

ĐVT

Công
suất (kW)

Định
mức

 

Hoàn chỉnh báo cáo điều tra lũ

 

 

 

1

Kiểm tra tính hợp lý của mực nưc lũ điều tra

 

 

 

 

Máy vi tính

Cái

0,40

0,30

 

Điều hòa nhiệt độ

Cái

2,20

0,13

 

Điện năng

kW

 

3,41

2

Kiểm tra tính hợp lý giữa lưu lượng
nước lũ điều tra v
i lưu lượng của
lưu vực có điều kiện địa lý tương tự

 

 

 

 

Máy vi tính

cái

0,40

0,30

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

0,13

 

Điện năng

kW

 

3,41

3

Kiểm tra lưu lượng lũ điều tra bằng
cách xem xét tương quan với lưu lượng nước trạm trên, trạm dưới

 

 

 

 

Máy vi tính

cái

0,40

0,60

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

0,27

 

Điện năng

kW

 

7,00

4

Đánh giá độ tin cậy của kết quả
tính toán lưu lượng lũ điều tra

 

 

 

 

Máy vi tính

cái

0,40

0,60

 

Máy in laser A4

cái

0,40

0,06

 

Máy photocopy

cái

1,50

0,18

 

Đầu ghi CD

cái

0,04

0,03

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

0,27

 

Điện năng

kW

 

9,49

5

Xây dựng các nội dung và hạng mục
trong thuyết minh

 

 

 

 

Máy vi tính

cái

0,40

6,00

 

Máv in laser A4

cái

0,40

0,60

 

Máy photocopy

cái

1,50

1,80

 

Đầu ghi CD

cái

0,04

0,25

 

Điều hòa nhiệt độ

cái

2,20

2,68

 

Điện năng

kW

 

94,46

6

Biên tập các loại biểu bảng

 

 

 

 

Máy vi tính

cái

0,40

1,20

 

Máy in laser A4

cái

0,40

0,12

 

Máy photocopy

Cái

1,50

0,36

 

Đầu ghi CD

Cái

0,04

0,05

 

Điều hòa nhiệt độ

Cái

2,20

0,54

 

Điện năng

kW

 

18,88

7

Biên tập các loại sơ đồ, bình đồ, mặt
cắt

 

 

 

 

Máy vi tính

Cái

0,40

3,00

 

Máy in laser A4

Cái

0,40

0,30

 

Máy photocopy

Cái

1,50

0,90

 

Đầu ghi CD

Cái

0,04

0,12

 

Điều hòa nhiệt độ

Cái

2,20

1,34

 

Điện năng

kW

 

47,23

8

Các quan hệ phục vụ tính toán

 

 

 

 

Máy vi tính

Cái

0,40

1,50

 

Điều hòa nhiệt độ

Cái

2,20

0,67

 

Điện năng

kW

 

17,42

9

In ấn, sắp xếp báo cáo, tài liệu

 

 

 

 

Máy vi tính

Cái

0,40

0,90

 

Máy in laser
A4

Cái

0,40

0,09

 

Máy photocopy

Cái

1,50

0,27

 

Đầu ghi CD

Cái

0,04

0,05

 

Điều hòa nhiệt độ

Cái

2,20

0,40

 

Điện năng

kW

 

14,20

3. Định mức vật liệu

(tính
cho 01 đoạn sông điều tra)

TT

Danh
mục vật liệu

ĐVT

Định
mức

1

Bản đồ địa hình

tờ

1,00

2

Bản đồ hành chính

tờ

1,00

3

Bản đồ văn hóa, dân tộc, bình đồ đoạn
sông…

tờ

1,00

4

Bìa đóng sách

ram

0,10

5

Bút bi

cái

5,00

6

Cặp đựng tài liệu

cái

2,00

7

Cồn dán

lọ

2,00

8

Đĩa CD

hộp

0,20

9

Giấy A4

ram

2,00

10

Hộp đựng tài liệu

cái

1,00

11

Mực in laser

hộp

0,10

12

Mực photocopy

hộp

0,01

13

Sổ 15 x 20 cm

quyn

0,10

Ghi chú:

Mức cho từng bước công việc tính theo
hệ số trong bảng dưới.

TT

Nội
dung công việc

Hệ số

 

Hoàn chỉnh báo cáo điều tra lũ

1,00

1

Kiểm tra tính hợp lý của mực nước
lũ điều tra

0,02

2

Kiểm tra tính hợp lý giữa lưu
lượng nước lũ điều tra với lưu lượng của
lưu vực có điều kiện địa lý tương tự

0,02

3

Kiểm tra lưu lượng lũ điều tra bằng
cách xem xét tương quan với lưu lượng nước trạm trên, trạm dưới

0,04

4

Đánh giá độ tin cậy của kết quả
tính toán lưu lượng lũ điều tra

0,04

5

Xây dựng các nội dung và hạng mục
trong thuyết minh

0,42

6

Biên tập các loại biểu bảng

0,08

7

Biên tập các loại sơ đồ, bình đồ, mặt
cắt

0,21

8

Các quan hệ phục vụ tính toán

0,10

9

In ấn, sắp xếp
báo cáo, tài liệu

0,07

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *