Tải Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 30/2013/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/11/2013   Số công báo: Từ số 785 đến số 786
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 30/2013/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 30/2013/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 14
tháng 10 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN LỒNG GHÉP VIỆC ĐO ĐẠC LẬP HOẶC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA
CHÍNH VÀ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ
TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA
CHÍNH

Căn cứ
Luật Đất đai ngày 26 tháng
11
năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dng cơ bản ngày 19
tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đt đai;

Căn cứ Nghị định s 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của
Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quy
n sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài nguyên
và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp
chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành Thông tư quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc
chỉnh
bản đđịa chính và đăng
ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đ
t, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ
li
ệu địa
chính.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh

1. Thông tư này quy định việc thực hiện
l
ng ghép giữa các công đoạn đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản
đồ địa chính; kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g
n liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận); xây dựng hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

2. Thông tư này áp dụng trong các trường hp sau:

a) Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi
chung là xã) tri
n khai thực hiện đồng bộ các công việc từ
đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính đến đăng ký đất đai, tài sản gắn liền
với đất; cấp mới, cấp đổi Giấ
y chứng nhận; xây dựng h
sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính;

b) Xã đã hoàn thành đo đạc lập hoặc
chỉnh lý bản đồ địa chính, nay tri
n khai thực hiện một phần
hoặc toàn bộ các công việc còn lại về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất;
cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận; xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa
chính.

Điều 2. Đối tượng
áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan
chuyên môn về tài nguyên và môi trường và các cơ quan khác có liên quan; công
chức địa chính xã.

2. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn li
n với đt.

3. Các tổ chức và cá nhân khác có
liên quan.

Điều 3. Điều kiện
để bảo đảm thực hiện lồng ghép

1. Dự án đu tư
hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật và dự toán được duyệt
phải bao gồm tất cả các công đoạn cần thực hiện theo quy định như sau:

a) Trường hợp phải đo đạc lập hoặc chỉnh
lý bản đồ địa chính thì phải thực hiện các công đoạn: đo đạc lập hoặc chỉnh lý
bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận;
xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính;

b) Trường hợp đã hoàn thành đo đạc lập
hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính nhưng chưa hoàn thành đăng ký đất đai, cấp Giấy
chứng nhận thì phải thực hiện các công đoạn: đ
ăng ký đất
đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận; xây dựng hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu địa chính.

2. Kế hoạch thực
hiện phải được xây dựng, thực hiện thống nhất đối với tất cả các lực lượng tham
gia thực hiện gồm cơ quan tài nguyên và môi trường; Văn phòng đăng ký quyền sử
dụng đất các cấp tỉnh, huyện;
y ban nhân dân cấp xã và
đơn vị tư vấn (nếu có); trong đó phải thể hiện đầy đủ các nội dung công việc cụ
thể của từng công đoạn cần thực hiện; các nội dung phải thực hiện lồng ghép giữa
các công đoạn; thời gian triển khai và hoàn thành, thời gian ki
m tra, nghiệm thu từng nội dung công việc của mỗi công đoạn; lực lượng
thực hiện từng nội dung công việc cụ th
.

3. Kinh phí để thực hiện các công đoạn
quy định tại khoản 1 Điều này phải được bố trí đầy đủ, bảo đảm thời gian để triển
khai thực hiện của từng nội dung, công đoạn theo kế hoạch được duyệt.

4. Các lực lượng chuyên môn ở các cấp
xã, huyện, tỉnh và đơn vị tư v
n (nếu có) trực tiếp tham
gia thực hiện ở mỗi xã phải được tổ chức thành một lực lượng thống nhất trong một
tổ công tác ở mỗi xã, huyện; có sự phân công trách nhiệm cụ thể, r
õ ràng cho từng thành viên hoặc nhóm thành viên tham gia và phải ký cam kết
thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng thực hiện, bảo đảm thời gian theo kế hoạch
đã thống nhất.

Chương 2.

NỘI DUNG THỰC HIỆN
LỒNG GHÉP

Điều 4. Thực hiện lồng ghép việc
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận với việc đo đạc
lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính

Đối với các xã, huyện trin khai thực hiện từ công đoạn đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính
thì thực hiện các nội dung công việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất,
cấp Giấy chứng nhận lồng ghép trong quá trình đo đạc theo quy định như sau:

1. Trong quá trình chuẩn bị triển
khai đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính, cần thực hiện lồng ghép các
công việc chu
n bị cho tchức kê
khai đăng ký đất đai, tài sản gắn
liền với đất gồm: thu thập,
ki
m tra, đánh giá hồ sơ địa chính; lập danh sách các trường
h
p phải kê khai đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lần
đầu, trường h
p cấp đổi Giấy chứng nhận và trường hợp phải
đăng ký biến động đất đai.

2. Trong quá trình thực hiện xác định
ranh giới thửa đất và đo đạc chi tiết bản đồ địa chính ở thực địa, cần thực hiện
lồng ghép các công việc phục vụ cho đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận gồm:
thu thập tin về mục đích đang sử dụng đất, người đang sử dụng đất; nguồn gốc sử
dụng đất; tình trạng tranh chấp sử dụng đất; tình hình biến động ranh giới, diện
tích thửa đất so với giấy t
về quyền sử dụng đất (nếu
có).

3. Trong quá trình thực hiện giao nhận
kết quả đo đạc địa chính thửa đất cho người sử dụng đất, cần thực hiện lồng
ghép việc cấp phát mẫu đơn và hướng dẫn kê khai, lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng
nhận lần đầu, hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận, hồ sơ đăng ký biến động đất đai
(sau đây gọi là hồ sơ đ
ăng ký).

4. Trong quá trình thực hiện kiểm
tra, xác minh, chỉnh sửa bản đồ địa chính theo ý kiến phản ánh của người sử dụng
đất, cần hướng dẫn cho người sử dụng đ
t kê khai đăng ký lại
theo kết quả chỉnh sửa, hoàn thiện bản đồ địa chính.

Điều 5. Thực hiện
lồng ghép việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử
dụng đất cấp huyện và của Ủy ban nhân dân cấp xã

Trong quá trình Ủy ban nhân dân cấp
xã thực hiện kiểm tra, xác nhận hồ sơ đ
ăng ký của hộ gia
đình, cá nhân, cộng đ
ng dân cư, Văn phòng đăng ký quyền sử
dụng đất cấp huyện cần phối hợp đ
thực hiện tại xã đối với
các công việc sau đây:

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã cùng thực hiện kim tra sự đy đủ, rõ ràng, thống nhất của hsơ kê khai đăng
ký đã tiếp nhận; phân loại h
sơ đăng ký để phục vụ cho thm tra, xác nhận của y ban nhân dân cấp xã và việc
duyệt cấp Gi
y chứng nhận của Ủy ban
nhân dân c
p huyện gồm:

a) Hồ sơ đăng ký, cp Giấy chứng nhận lần đầu, trong đó được phân theo từng loại nguồn gốc
sử dụng đất;

b) Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận;

c) Hồ sơ đăng ký biến động đất đai,
trong đó phân theo từng loại hình biến động.

2. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực
hiện việc thẩm tra, xác nhận hồ sơ đăng ký của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư theo quy định của pháp luật đất đai đối với mỗi loại thủ tục hành chính.

3. Kiểm tra kết quả xác nhận của Ủy
ban nhân dân cấp xã đối với từng hồ sơ đăng ký của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư ngay sau khi được xác nhận.

4. Xác định điều kiện cấp Giấy chứng
nhận, điều kiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và ghi ý kiến
của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào từng hồ sơ đăng ký theo
th
m quyn phân cấp quy định đối với
mỗi loại thủ tục hành chính.

Điều 6. Thực hiện lồng ghép việc
xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính với quá trình đo đạc lập hoặc
chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Việc xây dựng hsơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính cần được thực hiện lồng ghép với
quá trình đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng
nhận theo quy định như sau:

1. Trong quá trình thực hiện các công
việc chu
n bị cho đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa
chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, cần thực hiện lồng ghép các công việc
chuẩn bị về nhân lực, vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm và thu thập các tài
liệu hồ sơ địa chính đã lập trước đây phục vụ cho xây dựng hồ sơ địa chính, cơ
sở dữ liệu địa chính.

2. Trong quá trình thực hiện đo đạc lập
hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính cần thực hiện lồng ghép v
iệc
xây dựng dữ liệu không gian địa chính gắn với quá trình thực hiện công việc nội
nghiệp của quy trình đo đạc lập hoặc chỉnh
lý bản đồ địa
chính.

3. Trong quá trình thực hiện đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận, cần thực hiện lồng ghép việc xây dựng dữ liệu thuộc tính địa
chính, đồng thời hoàn thiện dữ liệu không gian địa chính theo quy định như sau:

a) Thực hiện việc nhập, chun hóa dữ liệu thuộc tính địa chính về lịch sử thửa đt (từ hồ sơ địa chính hoặc hồ sơ đăng ký trước khi đo vẽ bản đồ địa
chính) vào cơ sở dữ liệu địa chính ngay trong quá trình t
chức kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất.

b) Thực hiện việc nhập, chun hóa dữ liệu thuộc tính địa chính vào cơ sở dữ liệu địa chính đối với
từng hồ sơ đăng ký ngay sau khi được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm
tra, ghi ý kiến vào đơn theo quy định.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền
duyệt cấp Giấy chứng nhận phải thực hiện việc quét lưu Giấy chứng nhận trước
khi trao cho người được cấp; cập nhật bổ sung thông tin về Giấy chứng nhận được
cấp; chỉnh lý dữ liệu thuộc tính địa chính đối với trường hợp dữ liệu cấp Giấy
chứng nhận có thay đổi so với dữ liệu kê khai đăng ký.

c) Thực hiện việc chỉnh lý, hoàn thiện
dữ liệu không gian địa chính trong quá trình t
chức kê
khai đăng ký đất đai đối với trường hợp có ý kiến phản ánh kết quả đo đạc có
sai sót và sau khi được kiểm tra, xác minh ý kiến phản ánh là đúng.

Trường hợp sau khi được cơ quan có thẩm
quyền cấp Giấy chứng nhận mà dữ liệu không gian thửa đất có thay đ
ổi so với kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính thì chỉnh lý, hoàn thiện dữ
liệu không gian địa chính cho phù h
p với Giấy chứng nhận
đã cấp.

4. Trong quá trình thực hiện đo đạc,
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cần thực hiện lồng
ghép việc lập hồ sơ địa chính theo quy định như sau:

a) Sao Giấy chứng nhận để lưu trước
khi trao cho người sử dụng đất;

b) Tập hợp, sắp xếp, đánh số thứ tự hồ
sơ thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận gắn với quá trình thực hiện ki
m tra, xét duyệt cấp Giấy chứng nhận ở các cấp để quản lý, lưu trữ theo
quy định;

c) Đối với các huyện, tỉnh chưa xây dựng
cơ sở dữ liệu địa chính thì phải thực hiện việc lập hồ sơ địa chính gắn với quá
trình xét duyệt hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và in bản đồ địa chính, sổ địa
chính, sổ mục kê đất, sổ cấp Giấy chứng nhận trên giấy để sử dụng ở các cấp
theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đi với các tỉnh,
huyện đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, nhưng còn có xã, huyện chưa có điều
kiện khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính thì phải thực hiện việc
in, sao bản đ
địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đt, scấp Giấy chứng nhận cho các xã, huyện đó sử dụng, cập nhật biến động theo quy định.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hiệu lực
thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 29 tháng 11 năm 2013.

Điều 8. Trách nhiệm
thực hiện

1. Tổng cục Quản lý đất đai có trách
nhiệm theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Thông tư này ở địa
phương.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có
trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến,
hướng dẫn thực hiện và tổ chức chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp huyện, xã, Phòng
Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp
và đơn vị tư vấn (nếu có) phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện ở từng xã
đ
bảo đảm việc lồng ghép giữa các công đoạn theo đúng quy
định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài
nguyên và Môi trường đ
xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
Thủ
tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chính phủ;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
Lưu: VT, PC, TCQLĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *