Tải Thông tư 08/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 08/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 08/2014/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thái Lai
Ngày ban hành: 17/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/03/2014   Số công báo: Từ số 277 đến số 278
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 08/2014/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 08/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI
NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 08/2014/TT-BTNMT

Hà Nội,
ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT LẬP BẢN ĐỒ CHẤT
LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỶ LỆ 1:25.000

Căn cứ
Luật Tài nguyên nưc s 17/2012/QH13 ny 21 tháng 6
m
2012;

Căn cứ Ngh định s 21/2013/NĐ-CP
ngày
0
4 tháng 3 m
2013 ca Chính ph quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cấu
tổ chc ca B Tài nguyên và
Môi trường;

Xét đ ngh ca Cc trưởng Cc Quản lýi nguyên nước; Gm đốc
Trung m Quy hoạch Điều tra i nguyên nước quốc gia; V
trưởng Vụ Khoa học
ng ngh V trưởng V Pp chế;

B trưởng B Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật lp bn đồ chất lưng nước dưới đất tỷ l 1:25.000.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Thông tư này quy định chi tiết nội
dung, kỹ thuật lập bản đồ, sản phẩm của bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ
1: 25.000.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ
quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, các tổ chức và cá nhân thực hiện lập
bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000.

Điều 2. Mục
đích thành lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000

1. Thể hiện kết quả công tác điều tra,
đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000 hoặc kết quả điều tra đánh
giá ở tỷ lệ lớn hơn và các nghiên cứu khác cùng tỷ lệ liên quan chất lượng
nước.

2. Phục vụ công tác quản lý nhà nước
về tài nguyên nước và quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất tại
các khu vực nước dưới đất bị ô nhiễm, khu vực xâm nhập mặn và các khu vực bảo
hộ vệ sinh của công trình khai thác nước dưới đất.

3. Phục vụ cho nhu cầu khai thác, sử
dụng thông tin cho các ngành, các địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đến
hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

Điều 3.
Bản đồ nền trong thành lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000

1. Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ
lệ 1: 25.000 được thành lập trên cơ sở nền địa hình và nền địa chất thủy văn cùng
tỷ lệ hoặc tỷ lệ lớn hơn.

2. Nền địa hình là bản đồ địa hình tỷ
lệ 1: 25.000 (hệ tọa độ VN-2000) hoặc bản đồ tỷ lệ lớn hơn được biên tập về tỷ
lệ 1: 25.000.

Bản đồ địa hình là căn cứ để thể hiện
các yếu tố địa hình theo quy định hiện hành: Cơ sở toán học, địa hình, thủy hệ,
thực vật, giao thông, dân cư, hành chính, địa giới.

3. Nền địa chất thủy văn là bản đồ địa
chất thủy văn tỷ lệ 1: 25.000 (hệ tọa độ VN-2000) hoặc bản đồ tỷ lệ lớn hơn
được biên tập về tỷ lệ 1: 25.000.

Bản đồ địa chất thủy văn là căn cứ để
xác định các yếu tố chuyên đề: Diện phân bố các tầng chứa nước, các thành tạo
không chứa nước, độ tổng khoáng hóa, thành phần hóa học.

4. Trường hợp vùng nghiên cứu chưa có
sẵn bản đồ địa chất thủy văn, cần phải điều tra đo vẽ, lập bản đồ địa chất thủy
văn có đủ nội dung thông tin đảm bảo cho việc lập bản đồ chất lượng nước dưới
đất.

Điều 4. Cơ
sở toán học của bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000

1. Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ
lệ 1: 25.000 được thành lập ở Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 với
các đặc tính: Ê-líp-xô-ít (Ellipsoid) WGS-84 toàn cầu được định vị phù hợp với
lãnh thổ Việt Nam; Hệ tọa độ phẳng UTM quốc tế; múi 6°, hệ số điều chỉnh tỷ lệ
biến dạng chiều dài ko = 0,9996.

2. Hệ thống múi chiếu, kinh tuyến trục
sẽ được được thể hiện theo quy định tại Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20
tháng 6 năm 2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ
tọa độ quốc gia VN-2000.

Điều 5.
Công tác kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm

Công tác kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu
sản phẩm thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 6.
Các dạng sản phẩm

1. Sản phẩm của bản đồ chất lượng nước
dưới đất tỷ lệ 1: 25.000 bao gồm:

a) Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ
lệ 1: 25.000 và các mặt cắt;

b) Các bản đồ chất lượng nước dưới đất
cho các tầng hoặc phức hệ chứa nước quan trọng tỷ lệ 1: 50.000;

c) Phụ lục số liệu lập bản đồ: Sổ
thống kê thành phần hóa học và chất lượng nước dưới đất;

d) Báo cáo chuyên đề: Đặc điểm chất
lượng nước dưới đất.

2. Sản phẩm được xuất bản ở dạng giấy
và dạng số.

Chương II

NỘI
DUNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỶ LỆ 1:25.000

Điều 7. Các yếu tố nền

1. Yếu tố nền địa hình

Trên bản đồ chất lượng nước dưới đất
tỷ lệ 1: 25.000 phải đảm bảo thể hiện các yếu tố nền địa hình sau:

a) Lớp cơ sở toán học: Tên bản đồ,
khung lưới, các yếu tố ngoài khung;

b) Lớp địa hình: Đường bình độ, điểm
độ cao và ghi chú độ cao, ký hiệu dáng đất;

c) Lớp thủy hệ: Biển, sông, suối, hồ,
ao, kênh rạch, kè, đập, đê… và tên của chúng;

d) Lớp thực vật: Thực vật thân gỗ,
thực vật thân cỏ, cây trồng;

đ) Lớp giao thông: Đường bộ, đường
sắt, cầu và tên của chúng;

e) Lớp dân cư: Khu dân cư tập trung,
cụm dân cư;

g) Lớp hành chính: Đối với cấp huyện
bao gồm trụ sở ủy ban nhân dân xã, quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và
đối với cấp tỉnh bao gồm trụ sở uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; tên các đơn vị hành chính: Xã, quận, huyện, thành phố trực thuộc
tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

h) Lớp địa giới: Địa giới xã, quận, huyện,
thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đường biên
giới.

Chi tiết các yếu tố địa hình phải tuân
thủ theo các quy định trong các quy chuẩn thông tin địa lý do Bộ Tài nguyên và
Môi trường ban hành. Các yếu tố nền địa hình được lược bỏ từ 15% đến 25% để đảm
bảo ưu tiên thể hiện các yếu tố chất lượng nước dưới đất.

2. Yếu tố nền địa chất thuỷ văn:

a) Diện phân bố các đối tượng chứa
nước, không chứa nước, gồm: Tầng chứa nước và các thành tạo không chứa nước;

b) Các đứt gãy chứa nước, dự báo chứa
nước và không xác định điều kiện chứa nước.

Điều 8.
Các yếu tố chuyên môn

Các yếu tố chuyên môn thể hiện trên
bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000 gồm:

1. Chất lượng nước cho các mục đích sử
dụng.

2. Các hợp chất Nitro.

3. Thành phần các nguyên tố vi lượng.

4. Các hợp chất hữu cơ.

5. Vi sinh.

6. Vùng ô nhiễm, xâm nhập mặn.

Chương III

KỸ
THUẬT THỂ HIỆN BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỶ LỆ 1: 25.000

Điều 9.
Nguyên tắc thể hiện bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000

Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ
1: 25.000 phải thể hiện được nội dung các kết quả nghiên cứu đã được tiến hành điều
tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000. Các nội dung, thông tin
thể hiện trên bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000 dựa theo các
nguyên tắc sau:

1. Đơn vị chứa nước phân chia theo
tầng chứa nước và các thành tạo không chứa nước, thể hiện bằng các thông tin:
Tên tầng, tên thành tạo, diện phân bố, ranh giới phân bố.

2. Diện phân bố của nước có độ tổng
khoáng hóa khác nhau thích hợp với các mục đích sử dụng khác nhau được thể hiện
bằng màu.

3. Độ tổng khoáng hóa (M) của các tầng
chứa nước tại vị trí có kết quả phân tích thể hiện tại điểm đại diện; ranh giới
mặn của các tầng chứa nước bị phủ được thể hiện bằng đường đẳng giá trị M=1g/l.

4. Dấu hiệu ô nhiễm nước dưới đất do
các chỉ tiêu vi lượng, hợp chất ni-tơ, vi sinh và hợp chất hữu cơ có giá trị vượt
Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 09:2008/BTNMT và QCVN 01:2009/BYT được thể hiện bằng
dạng vùng và dạng điểm.

5. Thành phần hóa học: Các ion chính
được thể hiện bằng ký hiệu hàm lượng chiếm ưu thế nhất của chúng tại từng điểm điều
tra có lấy mẫu và công th ức Kurlov trên mặt cắt.

6. Các điểm khảo sát nước dưới đất
như: Lỗ khoan, giếng đào, điểm lộ nước dưới đất thể hiện bằng các biểu tượng
kèm theo số hiệu và ký hiệu tầng hoặc phức hệ chứa nước được khảo sát.

7. Các đứt gãy: Trên bản đồ chất lượng
nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 thể hiện các đứt gãy chứa nước, dự báo chứa nước
và không xác định điều kiện chứa nước bằng dạng đường.

8. Các mặt cắt: Các mặt cắt được thành
lập theo hướng đặc trưng như vuông góc với phương cấu trúc, theo chiều dòng
chảy điển hình nước dưới đất. Số lượng tuyến mặt cắt được chọn lựa tùy theo
từng vùng lập bản đồ cụ thể nhưng phải đảm bảo thể hiện đầy đủ thông tin của
vùng lập bản đồ.

Điều 10.
Hình thức bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000

1. Tên bản đồ, khung, êtiket được thể
hiện theo mẫu quy định ở Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

2. Trong trường hợp bản đồ gồm nhiều
mảnh thì thể hiện sơ đồ ghép mảnh ở góc bên phải, phía dưới khung của bản đồ.

3. Chú giải của bản đồ thường được đặt
ở bên phải khung bản đồ, các mặt cắt được đặt ở phía dưới khung bản đồ. Trong
một số trường hợp, chú giải có thể được đặt trong khung bản đồ ở vị trí thích
hợp hoặc bên dưới khung bản đồ.

4. Kích thước đối tượng thể hiện

Trên bản đồ chất lượng nước dưới đất
tỷ lệ 1: 25.000, các đối tượng thể hiện theo dạng vùng phải có bề rộng tối
thiểu thực tế lớn hơn hoặc bằng 50m; các đối tượng thể hiện theo dạng đường
phải có chiều dài thực tế lớn hơn hoặc bằng 250m.

Điều 11.
Nội dung thể hiện bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1: 25.000

1. Tầng chứa nước và thành tạo không
chứa nước:

a) Ranh giới các tầng chứa nước thứ
nhất là đường liền màu tím nét 0,4mm

và ranh giới phân bố các tầng chứa
nước bị phủ là đường đứt đoạn màu tím nét

0,7mm có hướng nét vạch chỉ về vùng
phân bố kèm theo ký hiệu tầng chứa nước;

b) Các thành tạo không chứa nước thể
hiện bằng vùng màu nâu.

2. Diện phân bố các vùng có độ tổng
khoáng hóa khác nhau:

a) Thang giá trị độ tổng khoáng hóa M
(g/l):

– Nước siêu nhạt: M <0,1;

– Nước nhạt: 0,1 £ M
<1,0;

– Nước khoáng hóa cao: 1,0 £ M
<1,5;

– Nước hơi lợ: 1,5 £ M
<3,0;

– Nước lợ: 3,0 £ M < 10,0;

– Nước mặn: M ≥10,0.

b) Thể hiện giá trị độ tổng khoáng
hóa: Đối với tầng chứa nước thứ nhất trên bản đồ và các tầng chứa nước trên mặt
cắt, độ tổng khoáng hóa sẽ được thể hiện bằng màu theo thang phân chia:

– Vùng nước dưới đất có giá trị M đến
nhỏ hơn 0,1g/l được thể hiện bằng màu vàng nhạt;

– Vùng nước dưới đất có giá trị M từ
0,1 g/l đến nhỏ hơn 1,0 g/l được thể hiện bằng màu vàng;

– Vùng nước dưới đất có giá trị M từ
1,0 g/l đến nhỏ hơn 1,5g/l được thể hiện bằng màu cam nhạt;

– Vùng nước dưới đất có giá trị M từ
1,5g/l đến nhỏ hơn 3,0 g/l được thể hiện bằng màu cam;

– Vùng nước dưới đất có giá trị M từ
3,0 g/l đến nhỏ hơn 10,0g/l được thể hiện bằng màu tím nhạt;

– Vùng nước dưới đất có giá trị M bằng
hoặc lớn hơn 10,0 g/l được thể hiện bằng màu tím.

c) Ranh giới các vùng có độ tổng
khoáng hóa khác nhau của tầng chứa nước thứ nhất được thể hiện bằng đường liền
màu xanh lá cây nét 0,7mm.

3. Độ tổng khoáng hóa của các tầng
chứa nước bị phủ

Độ tổng khoáng hóa của các tầng chứa
nước bị phủ sẽ được thể hiện dưới hai dạng sau:

a) Ranh giới mặn M=1g/l màu cam đứt
đoạn, nét 0,7mm kèm theo ký hiệu tầng chứa nước, có số nét vạch tương ứng với
từng tầng chứa nước, hướng nét vạch quay về vùng có giá trị M lớn hơn 1g/l;

b) Khoảng giá trị M của các tầng chứa
nước thể hiện bằng nét chải màu đỏ trong cột tại điểm đại diện.

4. Dấu hiệu ô nhiễm

Thể hiện các thành phần có hàm lượng
vượt giá trị giới hạn của QCVN 09:2008/BTNMT và QCVN 01:2009/BYT.

a) Vùng nước dưới đất có dấu hiệu ô
nhiễm bởi các yếu tố gây ô nhiễm:

– Các hợp chất Nitro: Thể hiện bằng
dạng vùng có ký hiệu nền sọc ngang màu xanh biển, ranh giới nét 0,3mm cùng màu
kèm theo ký hiệu tầng chứa nước;

– Các nguyên tố vi lượng: Thể hiện
bằng dạng vùng có ký hiệu nền sọc đứng màu xanh lá cây, ranh giới nét 0,3mm
cùng màu kèm theo ký hiệu tầng chứa nước;

– Các hợp chất hữu cơ (DDT và
lindane): Thể hiện bằng dạng vùng có ký hiệu nền sọc xiên 45o màu
tím, ranh giới nét 0,3mm cùng màu kèm theo ký hiệu tầng chứa nước;

– Vi sinh: Thể hiện bằng dạng vùng có
ký hiệu nền chấm nhỏ màu xanh dương, ranh giới nét 0,3mm cùng màu kèm theo ký
hiệu tầng chứa nước.

b) Điểm có dấu hiệu ô nhiễm nước dưới
đất bởi các yếu tố gây ô nhiễm:

– Các hợp chất Nitro: Thể hiện bằng
vòng tròn đường kính 3mm có tô màu xanh biển trong phần tư phía trên bên trái
kèm theo ký hiệu các hợp chất đó và ký hiệu tầng chứa nước màu đỏ, được thể
hiện dưới dạng phân số;

– Các nguyên tố vi lượng: Thể hiện
bằng vòng tròn đường kính 3mm có tô màu xanh lá cây trong phần tư phía trên bên
phải kèm theo ký hiệu các nguyên tố đó và ký hiệu tầng chứa nước màu đỏ, được
thể hiện dưới dạng phân số;

– Các hợp chất hữu cơ (DDT và
lindane): Thể hiện bằng vòng tròn đường kính 3mm có tô màu tím trong phần tư
phía dưới bên phải kèm theo ký hiệu các hợp chất đó và ký hiệu tầng chứa nước
màu đỏ, được thể hiện dưới dạng phân số;

– Vi sinh: Thể hiện bằng vòng tròn đường
kính 3mm có tô màu xanh dương trong phần tư phía dưới bên trái kèm theo ký hiệu
định danh vi sinh và ký hiệu tầng chứa nước màu đỏ, được thể hiện dưới dạng
phân số;

– Ô nhiễm do hỗn hợp các yếu tố được
thể hiện bằng vòng tròn đường kính 3mm có tô màu theo các yếu tố gây ô nhiễm
tương ứng kèm theo ký hiệu các hợp chất đó và ký hiệu tầng chứa nước màu đỏ,
được thể hiện dưới dạng phân số.

5. Thành phần hóa học

Thành phần hóa học nước thể hiện tại điểm
lỗ khoan, giếng đào, nguồn lộ bằng ký hiệu thể hiện hàm lượng ion chiếm ưu thế
nhất của các nguyên tố đa lượng và công thức Kurlov trên mặt cắt.

6. Các điểm khảo sát nước dưới đất:

a) Lỗ khoan: Thể hiện bằng vòng tròn
màu đen đường kính 3mm kèm theo các thông tin: số hiệu lỗ khoan, ký hiệu tầng
chứa nước khảo sát, độ tổng khoáng hóa và thành phần hóa học;

b) Giếng đào: Thể hiện bằng hình vuông
màu đen cạnh 3mm kèm theo các thông tin: Số hiệu lỗ khoan, ký hiệu tầng chứa
nước khảo sát, độ tổng khoáng hóa và thành phần hóa học;

c) Nguồn lộ: Thể hiện bằng vòng tròn
màu đen đường kính 3mm có mũi tên hướng lên trên đối với các điểm lộ chảy lên
và hướng xuống dưới đối với các điểm lộ chảy xuống kèm theo các thông tin: Số
hiệu nguồn lộ, ký hiệu tầng chứa nước khảo sát, độ tổng khoáng hóa và thành
phần hóa học.

7. Các đứt gãy: Thể hiện bằng đường
màu đỏ nét 0,7mm. Các đứt gãy chứa nước được thể hiện bằng đường liền nét có
dấu nhân (×), các đứt gãy dự báo chứa nước được thể hiện bằng đường đứt đoạn có
dấu chấm (.) và các đứt gãy không xác định điều kiện chứa nước được thể hiện
bằng đường đứt đoạn.

8. Các mặt cắt: Trên các mặt cắt, thể
hiện sự phân bố các tầng chứa nước và lớp cách nước; các vùng nước có độ tổng
khoáng hóa khác nhau trong từng tầng chứa nước; thành phần hóa học và công thức
Kurlov tại các lỗ khoan, ký hiệu các thông số gây ô nhiễm theo QCVN 09:2008/BTNMT
và QCVN 01:2009/BYT.

9. Quy cách thể hiện nội dung và ký
hiệu trên bản đồ và chú giải được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2
kèm theo Thông tư này.

Chương IV

ĐIỀU
KHOẢN THI HÀNH

Điều 12.
Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng Giám đốc Trung
tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị trực
thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư
này.

2. Cục Quản lý tài nguyên nước có
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Giá trị giới hạn của các chỉ tiêu
chất lượng nước quy định tại Thông tư này theo các QCVN 09:2008/BTNMT và QCVN
01:2009/BYT. Trong trường hợp các QCVN này sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp
dụng các giá trị giới hạn theo quy định mới.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2014

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có
vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài
nguyên và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:

Thủ tướng Chính phủ;
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
– Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Cổng thông tin điện tử CP, công báo;
– Lưu: VT, TNN, TNNQG, KH&CN, PC.

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thái Lai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *