Tải Thông tư 06/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 06/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 06/2015/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 25/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/03/2015   Số công báo: Từ số 365 đến số 366
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 06/2015/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 06/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

B TÀI NGUYÊN
MÔI

TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: 06/2015/TT-BTNMT

Hà Nội,
ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY
ĐỊNH KỸ THUẬT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CÓ KHOÁNG
SẢN ĐỘC HẠI

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12
ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
ngày 23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày
09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khoáng
sản;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày
04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng
cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ
trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành Thông tư quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi
trường khu vực có khoáng sản độc hại.

Chương I

QUY
ĐỊNH CH
UNG

Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh

Thông tư này quy định kỹ thuật công
tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại.

Điều 2. Đối tượng áp
dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan
quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo vệ môi trường; tổ chức điều tra, đánh giá địa
chất môi trường; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động điều tra,
đánh giá địa chất môi trường, bảo vệ môi trường để giao nộp báo cáo, số liệu
cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở trung ương và địa phương.

Điều 3. Giải thích từ
ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới
đây được hiểu như sau:

1. Điều tra, đánh giá địa chất môi trường
khu vực có khoáng sản độc hại
điều tra, đánh giá các thành phần
của môi trường địa chất ở khu vực có khoáng sản độc hại để xác định nguyên
nhân, quy mô, mức độ ảnh hưởng của khoáng sản độc hại đến sức khỏe con người và
đời sống sinh vật.

2. Môi trường địa chất của khoáng sản
độc hại bao gồm
môi trường đất, đá, nước, thực vật do khoáng sản độc hại
gây ra mà thông số môi trường liên quan vượt quá giới hạn cho phép theo quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam.

Điều 4. Phân nhóm
khoáng sản độc hại

1. Khoáng sản độc hại nhóm I, bao gồm:
khoáng sản phóng xạ và khoáng sản chứa các nguyên tố phóng xạ (urani, thori,
khoáng sản khác có chứa các nguyên tố phóng xạ).

2. Khoáng sản độc hại nhóm II, bao gồm:
thủy ngân, arsen, asbest và khoáng sản khác có thành phần đi kèm là thủy ngân,
arsen, asbest.

Điều 5. Điều tra,
đánh giá địa chất môi trường

1. Căn cứ kết quả điều tra cơ bản địa
chất về khoáng sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xác định diện tích
khu vực có khoáng sản độc hại để điều tra ở tỷ lệ bản đồ 1:25.000 nhằm làm rõ
quy mô phân bố, mức độ ảnh hưởng của khoáng sản độc hại hoặc đánh giá chi tiết ở
tỷ lệ bản đồ 1:5.000 nhằm đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường.

2. Trên cơ sở kết quả điều tra ở tỷ lệ
bản đồ 1:25.000, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xác định diện tích
đánh giá chi tiết ở tỷ lệ bản đồ 1:5.000 nhằm đề xuất các giải pháp quản lý, bảo
vệ môi trường.

3. Phương pháp, tỷ lệ, mạng lưới định
hướng cho hoạt động điều tra, đánh giá địa chất môi trường ở khu vực có khoáng
sản độc hại được quy định như sau:

Giai đoạn

Phương pháp
khảo sát

Mạng lưới định
hướng khảo sát

I. Đối với khoáng sản
độc hại nhóm I

Điều tra
1:25.000

1. Lộ trình địa chất môi trường

2. Đo địa vật lý môi trường

250×250(m)

– Đo gamma môi trường

250×20(m)

– Đo khí phóng xạ môi trường

250×50(m)

– Đo phổ gamma môi trường

250×50(m)

3. Lấy, gia công phân tích các loại
mẫu

 

– Mu đất

1mẫu/1km2

– Mu nước

1mẫu/2km2

– Mu thực vật

1mẫu/3km2

Đánh giá
chi tiết

1:5.000

1. Lộ trình địa chất môi trường

550(m)

2. Đo địa vật lý môi trường

 

– Đo gamma môi trường

50x10(m)

– Đo khí phóng xạ môi trường

50×50(m)

– Đo phổ gamma môi trường

50×25(m)

3. Lấy, gia công phân tích các loại
mẫu

 

– Mu đất

5mẫu/1km2

– Mu nước

5mẫu/1km2

– Mu thực vật

2mẫu/1km2

II. Đối với khoáng
sản độc hại nhóm II

Điều tra
1:25000

1. Lộ trình địa chất môi trường

250×250(m)

2. Đo hơi thủy ngân (với khu vực có
khoáng sản thủy ngân)

250×20(m)

3. Lấy, gia công phân tích các loại
mẫu

 

– Mu đất

1mẫu/1km2

– Mu nưc

1mẫu/2km2

Đánh giá
chi tiết

1:5000

1. Lộ trình địa chất môi trường

50×50(m)

2. Đo hơi thủy ngân (với khu vực có
khoáng sản thủy ngân)

50x10(m)

3. Lấy, gia công phân tích các loại
mẫu

 

– Mu đất

5mẫu/1km2

– Mu nước

5mẫu/1km2

– Mu thực vật (để phân
tích As)

2mẫu/1km2

Chương II

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT
MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI

Mục I: LẬP
ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

Điều 6. Căn cứ, yêu cầu
lập đề án

1. Cơ sở pháp lý, tính cấp thiết.

2. Sản phẩm của đề án phải phù hợp với
mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

3. Dự toán kinh phí được lập theo định
mức kinh tế – kỹ thuật.

4. Nhu cầu thông tin phục vụ quản lý
nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác bảo vệ môi trường ở khu
vực có khoáng sản độc hại.

5. Quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.

Điều 7. Tài liệu,
thông tin lập đề án

1. Tài liệu, thông tin được sử dụng để
lập đề án điều tra, đánh giá địa chất môi trường bao gồm:

a) Tài liệu địa chất, khoáng sản (địa
chất, khoáng sản, địa mạo, kiến tạo, địa hóa);

b) Tài liệu địa vật lý (số liệu đo địa
vật lý liên quan);

c) Tài liệu khí tượng, địa chất thủy
văn, địa chất công trình (mạng lưới sông suối, các điểm xuất lộ nước ngầm, mực
nước ngầm, tính chất cơ lý của đất, đá trong khu vực, thành phần khoáng sản độc
hại trong nước);

d) Tài liệu trắc địa (bản đồ địa hình
và các điểm khống chế gần nhất);

đ) Tài liệu kinh tế – xã hội (các công
trình văn hóa, dân sinh, các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế – xã hội);

e) Các tài liệu khác (các báo cáo địa
chất môi trường trong và lân cận khu vực lập đề án).

2. Tài liệu thu thập phải bảo đảm các
thông tin liên quan về sự có mặt của khoáng sản độc hại trong khu vực điều tra,
đánh giá; các yếu tố tự nhiên, xã hội chịu ảnh hưởng bởi khoáng sản độc hại và
quy mô phân bố.

Điều 8. Nội dung đề
án

1. Nội dung đề án bao gồm:

a) Hiện trạng thông tin, dữ liệu liên
quan và nêu rõ các vấn đề thực tiễn cần được giải quyết;

b) Xác định dạng tồn tại trong tự
nhiên của khoáng sản độc hại; loại hình mỏ, điểm khoáng, tích tụ tự nhiên và
quy mô của chúng; phương thức lan truyền, phát tán theo từng thành phần môi trường;
khả năng gây độc, gây hại đối với con người, sinh vật; tác động tự nhiên và
nhân tạo làm gia tăng khả năng lan truyền, phát tán của khoáng sản độc hại;

c) Xác định phạm vi điều tra, đánh
giá; phương pháp, khối lượng và chất lượng các hạng mục công việc thực hiện;

d) Kế hoạch, kinh phí, tổ chức thực hiện;
đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp;

đ) Kết quả xử lý các tài liệu điều tra
cơ bản địa chất về khoáng sản, tài liệu về môi trường, tài liệu về điều kiện tự
nhiên, kinh tế xã hội;

e) Dự kiến sản phẩm, kết quả, hiệu quả
sử dụng, hiệu quả kinh tế – xã hội.

2. Nội dung chính của đề án thực hiện
theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định,
trình phê duyệt đề án thực hiện theo quy định về lập, thẩm định đề án, dự án do
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Mục II: THI CÔNG ĐỀ
ÁN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

Điều 9. Phương pháp kỹ
thuật

Tùy thuộc vào loại khoáng sản độc hại,
phương pháp kỹ thuật được sử dụng là tổ hợp các phương pháp sau:

1. Lộ trình địa chất môi trường.

2. Đo gamma môi trường.

3. Đo khí phóng xạ môi trường.

4. Đo phổ gamma môi trường.

5. Đo hơi thủy ngân.

6. Lấy mẫu môi trường (mẫu đất, mẫu
đá, mẫu nước, mẫu thực vật).

7. Phân tích mẫu môi trường (mẫu đất,
mẫu đá, mẫu nước, mẫu thực vật).

8. Công tác trắc địa.

Điều 10. Lộ trình địa
chất môi trường

Công tác lộ trình địa chất môi trường
gồm các nhiệm vụ sau:

1. Khảo sát thực địa để so sánh với kết
quả điều tra địa chất, khoáng sản về thành phần thạch học, ranh giới địa chất,
khoáng sản, cấu trúc, kiến tạo đã thu thập trước đó.

2. Chọn vị trí lấy mẫu.

3. Thu thập thông tin cần thiết về địa
chất môi trường.

4. Mô tả chi tiết các đối tượng phát
hiện mới, những sai khác so với tài liệu thiết kế.

5. Quá trình khảo sát địa chất phải sử
dụng thiết bị định vị vệ tinh (máy GPS), máy ảnh để định vị, chụp ảnh các đối
tượng địa chất môi trường.

6. Thông tin thu thập được phải thể hiện
rõ trên các bản vẽ, nhật ký lộ trình.

7. Kết thúc mỗi hành trình phải có tổng
kết, nêu sơ bộ diễn biến chính trong hành trình khảo sát vào sổ nhật ký theo mẫu
quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Phương pháp
đo gamma môi trường, đo khí phóng xạ môi trường, đo phổ gamma môi trường, đo
hơi thủy ngân

1. Phương pháp đo gamma môi trường thực
hiện theo TCVN 9414:2012 . Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – Phương pháp
gamma.

2. Phương pháp đo khí phóng xạ môi trường
thực hiện theo TCVN 9416:2012 . Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – Phương pháp
khí phóng xạ.

3. Phương pháp đo phổ gamma môi trường
thực hiện theo TCVN 9419:2012 . Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản –
Phương pháp phổ gamma mặt đất.

4. Phương pháp đo hơi thủy ngân thực
hiện theo quy trình công nghệ đo hơi thủy ngân được cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền ban hành.

5. Kết quả đo phải được ghi vào sổ đo
theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 12. Lấy mẫu đất
môi trường

1. Dụng cụ, kỹ thuật lấy, bảo quản mẫu
đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ
thuật quan trắc môi trường đất.

2. Phương pháp lấy mẫu:

a) Lấy lớp đất, đá trên bề mặt (lấy lớp
đất, đá đại diện từ trung tâm vị trí có khoáng sản độc hại và lấy ra ngoài về 2
phía theo phương phát tán của khoáng sản);

b) Thiết lập mạng lưới ô vuông 50cm x 50cm
trên diện tích 2m2 để lấy mẫu đất, đá tại các điểm giao nhau; tại mỗi
điểm lấy sâu 10cm, đường kính 10cm sau khi loại bỏ lớp thực vật bề mặt. Trọng
lượng mẫu phải lấy từ 5kg-7kg; ghi eterket mẫu và đưa vào hộp bảo quản.

Điều 13. Lấy mẫu nước
môi trường

1. Phương pháp lấy, bảo quản mẫu nước
mặt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ
thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa.

2. Phương pháp lấy, bảo quản mẫu nước
dưới đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng
08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật
quan trắc môi trường nước dưới đất.

3. Yêu cầu vị trí lấy, số lượng mẫu nước:

a) Mẫu nước đầu vào được lấy ở vị trí
phía trên (phía thượng nguồn) của khu vực điều tra, đánh giá. Số lượng: 01 mẫu;

b) Mẫu nước đầu ra được lấy ở vị trí
phía dưới (phía hạ nguồn) của khu vực điều tra, đánh giá. Số lượng: 01 mẫu;

c) Mẫu nước trong khu vực điều tra,
đánh giá được lấy theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này;

d) Mẫu nước để phân tích tổng hàm lượng
các kim loại nặng. Số lượng: tối đa 02 mẫu.

4. Yêu cầu lấy mẫu nước để phân tích
các tham số phóng xạ:

a) Tại mỗi vị trí lấy mẫu, dùng can nhựa
và dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng hút phần nước cách bề mặt tối thiểu 20cm;

b) Phương pháp lấy mẫu thực hiện theo
TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006), Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 1: Hướng dẫn
lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu.

Điều 14. Yêu cầu lấy
mẫu thực vật

Việc lấy mẫu thực vật phải bảo đảm các
yêu cầu sau đây:

1. Lấy loại thực vật đặc trưng hoặc
các loại cây trồng (lương thực, thực phẩm, hoa, lá, củ, quả, hạt) sống trực tiếp
trong khu vực điều tra.

2. Lấy tại thực địa thuộc khu vực điều
tra.

3. Khối lượng mẫu tối đa 5,0kg.

4. Bảo quản mẫu: phơi hoặc sấy khô hoặc
bảo quản lạnh. Không được để mẫu mốc, thối rữa trước khi hóa tro.

Điều 15. Chỉ tiêu
phân tích mẫu

1. Chỉ tiêu phân tích mẫu khoáng sản độc
hại nhóm I:

a) Chỉ tiêu phân tích mẫu đất, đá gồm:
các đồng vị phóng xạ: U238; Th232, K40, Ra226,
Cs137 trên hệ thiết bị phổ gamma phân giải cao;

b) Chỉ tiêu phân tích mẫu nước gồm: tổng
hoạt độ phóng xạ alpha, beta. Trường hợp tổng hoạt độ phóng xạ alpha, beta
trong nước vượt giới hạn cho phép, thì phân tích các đồng vị phóng xạ U238;
Th232, K40, Ra226, Pb210;

c) Chỉ tiêu phân tích mẫu thực vật gồm:
các đồng vị phóng xạ: U238; Th232, K40, Ra226.

2. Chỉ tiêu phân tích mẫu khoáng sản độc
hại nhóm II:

a) Chỉ tiêu phân tích mẫu đất gồm: Hg,
As;

b) Chỉ tiêu phân tích mẫu nước gồm:
Hg, As;

c) Chỉ tiêu phân tích mẫu thực vật:
As.

Điều 16. Công tác trắc
địa

1. Công tác khảo sát thực địa, sử dụng
bản đồ địa chất, khoáng sản được biên tập trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ lớn
nhất.

2. Chuyển đổi các dữ liệu liên quan về
một hệ tọa độ thống nhất là hệ tọa độ VN-2000.

3. Xác định tọa độ điểm khảo sát trên
các tuyến trục, tuyến thường, các công trình xây dựng và các công trình khác bằng
máy định vị vệ tinh (GPS).

4. Định tuyến đo địa vật lý, địa chất
môi trường.

Điều 17. Kiểm soát chất
lượng các phương pháp địa vật lý môi trường

1. Các thiết bị đo địa vật lý môi trường
phải được kiểm tra, xác định độ nhạy, độ ổn định để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ
thuật của nhà sản xuất và được kiểm chuẩn theo quy định trước khi thi công.

2. Tại mỗi điểm khảo sát phải xây dựng
01 điểm kiểm tra máy. Hàng ngày, trước và sau mỗi buổi hành trình phải đo kiểm
tra các máy đo địa vật lý, nếu số liệu đo kiểm tra nằm trong giới hạn cho phép
mới được thi công.

3. Chất lượng tài liệu thực địa được
đánh giá thông qua việc đo kiểm tra lặp đối với mỗi phương pháp, khối lượng kiểm
tra từ 7%-10% khối lượng được duyệt. Việc đo kiểm tra được bố trí theo hành
trình độc lập trên cơ sở các hành trình đã đo trước đó.

4. Chất lượng đo đạc của mỗi phương pháp
được đánh giá thông qua việc tính sai số đo. Sai số của từng phương pháp được
tính như sau:

a) Sai số tuyệt đối tính theo công thức:

                           (1)

Trong đó xi, yi
– là giá trị (theo đơn vị đo riêng của từng phương pháp) của phép đo lần đầu và
đo lặp lại tại điểm thứ i.

n – là tổng số điểm đo lặp.

b) Sai số tương đối được tính theo
công thức sau:

Trong đó:               (2)

c) Sai số đo của từng phương pháp như
sau: phương pháp gamma môi trường:
d ≤ 10%; phương pháp khí phóng xạ môi trường: d ≤ 30%; phương pháp
phổ gamma môi trường: U, Th, K ≤15%; phương pháp đo hơi thủy ngân:
d ≤ 30%.

Điều 18. Công tác văn
phòng thực địa

1. Kiểm tra, hoàn thiện, thống kê các
tài liệu nguyên thủy đã thực hiện, rà soát, đối chiếu các tuyến, các vị trí khảo
sát với các sơ đồ, bản đồ bố trí thi công.

2. Chỉnh lý, hoàn thiện hệ thống sổ
sách, tài liệu thu thập từ thực địa, đánh giá chất lượng, số lượng các công
trình khảo sát.

3. Xây dựng các bản đồ, mặt cắt tài liệu
thực tế đối với từng phương pháp.

4. Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết
quả khảo sát và xây dựng các bản đồ kết quả.

5. Lập báo cáo kết quả.

Mục III: BÁO CÁO KẾT
QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG KHU VỰC CÓ KHOÁNG SẢN
ĐỘC HẠI

Điều 19. Yêu cầu, nội
dung báo cáo

1. Báo cáo phải phản ánh tổng quát các
tài liệu thu thập ngoài thực địa, các phương pháp, khối lượng đã thực hiện, chất
lượng tài liệu.

2. Nội dung báo cáo bao gồm:

a) Tổng quan về điều kiện địa lý, tự
nhiên, kinh tế, xã hội và đặc điểm địa chất, khoáng sản tác động đến môi trường
địa chất khu vực điều tra;

b) Các phương pháp, khối lượng, chất
lượng và các dạng tài liệu thành lập;

c) Kết quả điều tra, đánh giá thành phần
môi trường ở khu vực có khoáng sản độc hại;

d) Đề xuất các biện pháp quản lý, bảo
vệ nhằm giảm thiểu tác động, ảnh hưởng của khoáng sản độc hại đến sức khỏe con
người, đời sống sinh vật và các hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế – xã
hội;

đ) Tổ chức thực hiện và hiệu quả kinh
tế, xã hội của đề án;

e) Các phụ lục, bản vẽ kèm theo báo
cáo tổng kết gồm:

– Phụ lục kèm theo thuyết minh báo cáo
gồm: tính sai số các phương pháp khảo sát địa vật lý; kết quả phân tích mẫu và
tính sai số phân tích; ảnh chụp, bản vẽ công trình, vết lộ quặng, tài liệu chứng
minh mức độ ảnh hưởng của khoáng sản độc hại đến môi trường sức khỏe con người
và đời sống sinh vật;

– Các bản vẽ gồm: sơ đồ tài liệu thực
tế địa chất môi trường của vùng khảo sát; sơ đồ, tài liệu thực tế của các
phương pháp đo địa vật lý môi trường; mặt cắt thay đổi các thành phần môi trường
theo không gian; bản đồ hiện trạng thành phần môi trường; bản đồ tổng hợp, phân
vùng môi trường các loại; các bản vẽ khác.

Quy cách bản vẽ được thực hiện theo
quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 06 năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo
quản và cung cấp dữ liệu về địa chất và khoáng sản.

g) Ngoài báo cáo được lập trên giấy,
báo cáo và các tài liệu kèm theo phải được số hóa 01 bộ (tài liệu nguyên thủy
phải được quét dưới dạng ảnh hoặc số hóa).

Điều 20. Nộp lưu trữ
và bàn giao kết quả điều tra

1. Sau khi được cấp có thẩm quyền nghiệm
thu, phê duyệt, báo cáo kết quả điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực
có khoáng sản độc hại và các tài liệu nguyên thủy kèm theo phải nộp vào lưu trữ
theo quy định của pháp luật.

2. Các tài liệu khác của đề án phải được
đơn vị chủ trì thực hiện đề án quản lý và lưu trữ theo quy định hiện hành.

3. Kết quả điều tra, đánh giá phải được
bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có
khoáng sản độc hại để quản lý theo quy định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU
KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi
hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 15 tháng 4 năm 2015.

Điều 22. Tổ chức thực
hiện

1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất
và Khoáng sản Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư
này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát
sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên
và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:

Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư Pháp;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;
– Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
– Lưu: VT, PC, KHCN, TCĐC&KS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

 

PHỤ
LỤC 1

CÁC
MẪU SỔ THỰC ĐỊA

I. MẪU SỔ NHẬT KÝ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

1. Mu bìa ngoài:

B TÀI NGUYÊN
VÀ M
ÔI TRƯỜNG
TNG CỤC ĐỊA
CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Tên
đơn vị thực hiện

 

Đề án: “……”

 

 

SỔ NHẬT KÝ
ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

Quyển số:
……………

Vùng:……………………………………………

Điểm quan
sát: Từ…………… Đến……………

 

Năm…………

 

2. Mẫu trang 1:

B TÀI NGUYÊN
VÀ M
ÔI TRƯỜNG
TNG CỤC ĐỊA
CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Tên
đơn vị thực hiện

 

Đề án: “……”

 

SỔ NHẬT KÝ
ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

Quyển số:
……………

Vùng:……………………………………………

Điểm quan
sát: Từ………….. Đến…………..

Người sử dụng:………………………………..

Ai nhặt được
sổ này xin gửi đến địa chỉ:………, ĐT:………

Năm…………

 

II. MẪU SỔ ĐO HƠI THỦY NGÂN

1. Mu trang bìa

B TÀI NGUYÊN
VÀ M
ÔI TRƯỜNG
TNG CỤC ĐỊA
CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Tên
đơn vị thực hiện

 

Đề án: “……”

 

 

SỔ GHI KẾT
QUẢ ĐO HƠI THỦY NGÂN

Quyển số: ……………

 

 

 

Năm…………

 

2. Mẫu trang 1:

BỘ TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện

 

Đề án: “……”

 

SỔ GHI KẾT
QUẢ ĐO HƠI THỦY NGÂN

Quyển số:
……………

Khu vực
công tác:……………………………

Ngày bắt đầu:………Ngày
kết thúc:………

Loại máy:………………………………………

Đoàn trưởng/Chủ
nhiệm

Liên đoàn
trưởng/Giám đốc

Ai nhặt được
sổ này x
in gửi đến địa
chỉ:
………, ĐT:………

 

Năm…………

 

3. Mẫu các trang nội
dung:

Kiểm định ngày:

Máy: … Số

Ngày: ……

Vùng: ……

Hệ số chuẩn máy: ….

Thời tiết: ……

Tuyến: ……

Bắt đầu lúc: ……

Người lấy mẫu: ……

Bước đo: ……

Kết thúc lúc: ……

Người phân tích: ……

 

TT

Điểm lấy mẫu

Sống mẫu

Giá trị

Ghi chú

A

Nồng độ Hg
(ng/m3)

Lưu lượng
(lít/phút)

Thời gian
(giây)

Độ sâu
(m)

Đặc điểm địa
chất, địa mạo và các ghi chú khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MẪU SỔ ĐO GAMMA MÔI TRƯỜNG

1. Mu trang bìa

BỘ TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện

 

Đề án: “……”

 

 

SỔ GHI KẾT
QUẢ ĐO GAMMA MÔI TRƯỜNG

Quyển số: ……………

 

 

 

Năm…………

 

 

BỘ TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện

 

Đề án: “……”

 

 

SỔ GHI KẾT
QUẢ ĐO GAMMA MÔI TRƯỜNG

Quyển số:
……………

Khu vực
công tác:……………………………

Ngày bắt đầu:………Ngày
kết thúc:………

Chủ nhiệm:.……………………………………

 

Ai nhặt được
sổ này xin gửi đến địa chỉ:………, ĐT:………

 

Năm…………

 

3. Mẫu các trang sau

Khu vực khảo sát:……………………………………………………………………………………………..

Tên lộ trình:…………………………….Ngày đo:………………………………………………………….

Người đo: ……………………………… Người kiểm tra:……………………………………………….

Loại máy:………………………………Số máy:……………………………………………………………

Thời tiết: ………………………………………………………………………………………………………….

Đo kiểm tra máy:……………………………………………………………………………………………….

 

Sáng

Chiều

Lần 1

Lần 2

Lần 3

TB

Lần 1

Lần 2

Lần 3

TB

Số đọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

SH điểm
quan sát

Vtrí (m)

Vị trí đo

Số đọc

Giá tr suất liều
(
mSv/h)

Ghi chú

Lần 1

Lần 2

Lần 3

TB

 

 

 

0m

 

 

 

 

 

 

1m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0m

 

 

 

 

 

 

1m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0m

 

 

 

 

 

 

1m

 

 

 

 

 

 

IV. MẪU SỔ ĐO KHÍ PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG

1. Mu trang bìa

BỘ TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
Tên đơn vị thực hiện

 

Đề án: “……”

 

 

SỔ GHI KẾT
QUẢ ĐO KHÍ PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG

Quyển số: ……………

 

 

 

Năm…………

 

2. Mu trang 1

B TÀI NGUYÊN
VÀ M
ÔI TRƯỜNG
TNG CỤC ĐỊA
CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Tên
đơn vị thực hiện

 

Đề án: “……”

 

 

SỔ GHI KẾT
QUẢ ĐO KHÍ PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG

Quyển số: …………

Khu vực công
tác:………………………………..

Ngày bắt đầu:…………
Ngày kết thúc:…………

Chủ nhiệm:
………………………………………..

 

 

Ai nhặt được sổ này
xin gửi đến địa chỉ:…………, ĐT:…………

Năm…………

 

3. Mẫu các trang nội dung

Vùng khảo sát:

Ngày   tháng   năm 2009

Lộ trình:

Người đo:

Máy đo:

Số máy:

Người kiểm tra:

Đặc điểm thời tiết:

 

Đo kiểm tra
máy (thời gian đo 20p):

Thời gian đo

Lượng đo

Sáng

Chiều

Lần 1

Lần 2

TB

Lần 1

Lần 2

TB

Rn

 

 

 

 

 

 

Tn

 

 

 

 

 

 

 

STT

SH điểm
quan sát

Vtrí
(m)

Tọa độ

Thi gian đo
(phút)

Số đếm (xung)

Nồng độ khí
phóng xạ
(Bq/m3)

Ghi chú

X

Y

Rn

Tn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MẪU SỔ ĐO PHỔ GAMMA MÔI TRƯỜNG

1. Mẫu trang bìa

B TÀI NGUYÊN
VÀ M
ÔI TRƯỜNG
TNG CỤC ĐỊA
CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Tên
đơn vị thực hiện

 

Đề án: “……”

 

 

SỔ GHI KẾT
QUẢ ĐO
PHỔ
GAMMA
MÔI TRƯỜNG

Quyển số: ……………

 

 

 

Năm

 

 

B TÀI NGUYÊN
VÀ M
ÔI TRƯỜNG
TNG CỤC ĐỊA
CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Tên
đơn vị thực hiện

 

Đề án: “……”

 

 

SỔ GHI KẾT
QUẢ ĐO

PHỔ

GAMMA MÔI TRƯỜNG

Quyển số: ……………

Khu vực
công tác:
………………………………………

Ngày bắt đầu:……………Ngày kết
thúc:
……………

Kỹ thuật
trưởng:
…………………………………………

 

Ai nhặt được
sổ này xin gửi đ
ến địa chỉ:………, ĐT:………

 

Năm…………

 

3. Mẫu các trang nội dung

Khu vực khảo sát: …………………………………………………………………………………………..

Ngày đo: ………………………………………………………………………………………………………

Người đo máy: ………………………………………………………………………………………………

Người kiểm tra: ………………………………………………………………………………………………

Loại máy: ………………………………………Số máy: ………………………………………………

Thời tiết: ……………………………………………………………………………………………………….

TT

Tuyến đo

V trí (m)

Thời gian
đo (
giây)

Số đọc (xung)

Hàm lượng

giá trị suất
liều

(mSv/h)

Ghi chú

Tng

K

U

Th

K
(%)

U
(ppm)

Th
(ppm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ
LỤC 2

BỐ
CỤC ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Cơ sở pháp lý

2. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ
thể của dự án

3. Phạm vi thực hiện dự án

4. Tóm tắt nội dung về các hoạt động
chủ yếu của đề án

5. Thời gian thực hiện dự án

6. Tổng dự toán kinh phí thực hiện dự
án

7. Nguồn vốn thực hiện dự án

8. Đơn vị chủ trì dự án, đơn vị phối hợp

B. NỘI DUNG DỰ ÁN

PHẦN I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA DỰ ÁN

Chương I: Tổng quan về khoáng sản độc
hại trong vùng nghiên cứu

I.1. Đặc điểm tự nhiên – kinh tế nhân
văn

I.2. Đặc điểm địa chất khoáng sản

I.3. Lịch sử nghiên cứu địa chất

I.4. Lịch sử nghiên cứu địa chất môi
trường khoáng sản độc hại

I.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng
phát tán khoáng sản độc hại

Chương II: Lựa chọn diện tích điều
tra, đánh giá

II.1. Lựa chọn diện tích điều tra sơ bộ
địa chất môi trường khoáng sản độc hại.

II.2. Lựa chọn diện tích đánh giá chi tiết
địa chất môi trường khoáng sản độc hại

PHẦN II. HỆ PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG, TỔ
CHỨC THI CÔNG

Chương III. Hệ phương pháp điều tra,
đánh giá địa chất môi trường khoáng sản độc hại

III.1. Cơ sở lựa chọn hệ phương pháp điều
tra, đánh giá

III.2. Nội dung các phương pháp kỹ thuật
điều tra, đánh giá

III.3. Công tác văn phòng thực địa và
văn phòng bước

III.4. Phương pháp xử lý, tổng hợp tài
liệu

III.5. Dự kiến sản phẩm của dự án

Chương IV: Thông báo và chuyển giao kết
quả đánh giá địa chất môi trường khoáng sản độc hại cho địa phương

IV.1. Thông báo kết quả điều tra

IV.2. Tổ chức bàn giao kết quả điều
tra cho địa phương

Chương V: Tổ chức thi công

V.1. Trình tự tiến hành

V.2. Nhân lực thi công

Chương VI: Dự toán kinh phí

VI.1. Cơ sở lập dự toán

VI.2. Phương pháp tính dự toán

VI.3. Dự toán kinh phí

PHẦN III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

1. Đánh giá hiệu quả về tài chính

2. Đánh giá hiệu quả về xã hội

3. Đánh giá tác động đối với môi trường

4. Đánh giá tính bền vững của dự án

5. Khả năng rủi ro của dự án

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *