Tải Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 05/2017/TT-BXD   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 05/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/05/2017   Số công báo: Từ số 363 đến số 364
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 05/2017/TT-BXD

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
05/2017/TT-BXD

Hà Nội,
ngày 05 tháng
04 năm 2017

 

THÔNG

HƯỚNG
DẪN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày
25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày
07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy
hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày
06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch
xây dựng;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh
tế xây dựng và Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông
tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Chương I

QUY
ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc xác định,
quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị gồm: quy hoạch xây dựng
vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết đô
thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức
năng đặc thù và quy hoạch xây dựng nông thôn.

Điều 2. Đối tượng áp
dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức,
cá nhân sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách để xác định,
quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử
dụng vốn khác vận dụng các quy định tại Thông tư này để xác định, quản lý chi
phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Điều 3. Nguyên tắc
xác định chi phí

1. Chi phí quy hoạch xây dựng và quy
hoạch đô thị phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với đặc điểm, tính chất và
yêu cầu sản phẩm từng loại công việc quy hoạch.

2. Định mức chi phí được công bố tại
Phụ lục kèm theo Thông tư này để tham khảo, sử dụng trong quá trình lập và quản
lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Trường hợp quy mô của đồ án
quy hoạch nằm trong khoảng giữa hai quy mô công bố tại Phụ lục kèm theo thì sử
dụng phương pháp nội suy để xác định định mức chi phí.

3. Xác định chi phí bằng dự toán đối với
trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng hoặc đồ án quy hoạch đô thị có quy mô lớn
hơn quy mô theo công bố và đối với các công việc quy hoạch xây dựng, quy hoạch
đô thị chưa có định mức chi phí được công bố tại Thông tư này, áp dụng chi phí
kèm theo Thông tư này không phù hợp.

Chương II

XÁC
ĐỊNH CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 4. Xác định chi
phí lập đồ án quy hoạch

1. Chi phí xác định theo định mức chi
phí lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (sau đây gọi là lập đồ án
quy hoạch) công bố tại Thông tư này đã bao gồm các khoản chi phí cần thiết, để
hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch. Khi xác định chi phí lập đồ án quy hoạch
theo định mức cần bổ sung thuế giá trị gia tăng.

2. Chi phí lập đồ án quy hoạch xác định
như sau:

a) Chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng
vùng được xác định trên cơ sở quy mô diện tích, mật độ dân số của vùng quy hoạch
và định mức chi phí tại Bảng số 1 – Phụ lục số 1.

b) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung
đô thị được xác định trên cơ sở quy mô dân số dự báo theo thời hạn quy hoạch
trong nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (không kể dự báo dân số theo tầm nhìn) và định
mức chi phí tại Bảng số 2 – Phụ lục số 1.

c) Chi phí lập đồ án quy hoạch phân
khu đô thị được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi
phí tại Bảng số 3 – Phụ lục số 1.

d) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết
đô thị được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch và định mức chi phí
tại Bảng số 4 – Phụ lục số 1.

đ) Chi phí lập đồ án thiết kế đô thị
riêng xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá 1,5 lần mức chi phí tính theo
định mức chi phí quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 tương ứng với diện tích
của đồ án thiết kế đô thị.

e) Chi phí lập đồ án quy hoạch chuyên
ngành hạ tầng kỹ thuật của các thành phố trực thuộc Trung ương tính theo tỷ lệ
% tại Bảng số 5 – Phụ lục số 1 so với chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị
tương ứng.

g) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây
dựng các khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch
và định mức chi phí tại Bảng số 6 – Phụ lục số 1.

h) Chi phí lập đồ án quy hoạch phân
khu xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở quy mô diện
tích quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 7 – Phụ lục số 1.

i) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết
xây dựng các khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở quy mô diện tích
quy hoạch và định mức chi phí tại Bảng số 8 – Phụ lục số 1.

k) Chi phí lập đồ án quy hoạch chung
xây dựng xã được xác định trên cơ sở quy mô dân số dự báo theo thời hạn quy hoạch
trong nhiệm vụ quy hoạch được duyệt (không kể dự báo dân số theo tầm nhìn) và định
mức chi phí tại Bảng số 9 – Phụ lục số 1.

l) Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết
xây dựng điểm dân cư nông thôn được xác định trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch
và định mức chi phí tại Bảng số 10 – Phụ lục số 1.

3. Chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch
được xác định bằng dự toán, cụ thể như sau:

a) Trường hợp điều chỉnh cục bộ đồ án
quy hoạch: căn cứ nội dung công việc cần điều chỉnh để xác định chi phí.

b) Trường hợp điều chỉnh tổng thể đồ
án quy hoạch nhưng phạm vi điều chỉnh không vượt quá quy mô diện tích hoặc dân
số của đồ án đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng
vùng, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chi tiết đô thị tối đa không vượt quá
70% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng; chi phí điều chỉnh quy hoạch
phân khu đô thị xác định tối đa không vượt quá 50% của chi phí lập đồ án quy hoạch
mới tương ứng.

Trường hợp phạm vi điều chỉnh vượt quá
quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh đồ
án quy hoạch tối đa không vượt quá 100% của chi phí lập đồ án quy hoạch mới
tương ứng.

4. Chi phí lập đồ án quy hoạch không
gian xây dựng ngầm đô thị; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật có tính chất
liên vùng, liên tỉnh, liên đô thị và các đồ án quy hoạch xây dựng khác được xác
định bằng dự toán.

5. Đối với các công việc lập đồ án quy
hoạch phải xác định chi phí bằng dự toán thì nội dung dự toán xác định theo hướng
dẫn tại Phụ lục số 2. Dự toán được xác định phải dựa trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Xác định chi
phí lập nhiệm vụ, thẩm định nhiệm vụ, thẩm định đồ án, quản lý nghiệp vụ lập
quy hoạch và một số công việc khác

1. Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch tính
theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11 – Phụ lục số 1 so với chi phí lập đồ án
quy hoạch tương ứng.

2. Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch
được xác định bằng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch.

3. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch
tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11 – Phụ lục số 1 so với chi phí lập đồ
án quy hoạch, Riêng chi phí thuê tổ chức, chuyên gia (kể cả tổ chức, chuyên gia
nước ngoài) phản biện đồ án quy hoạch phục vụ công tác thẩm định đồ án quy hoạch
(nếu có) được xác định bằng dự toán chi phí bổ sung ngoài chi phí thẩm định đồ
án quy hoạch xây dựng tính theo định mức tỷ lệ % tại Bảng số 11.

4. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy
hoạch tính theo tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch. Định mức chi phí quản
lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch được xác định tại Bảng số 11 – Phụ lục số 1.
Trường hợp công việc quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng có phạm vi một
vùng, liên vùng và lập đồ án quy hoạch chung của đô thị đặc biệt thì chi phí quản
lý nghiệp vụ lập quy hoạch tính theo định mức và điều chỉnh với hệ số K=2.

5. Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ
quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư được xác định bằng dự toán chi phí
nhưng tối đa không vượt quá 2% của chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng.

6. Chi phí công bố đồ án quy hoạch được
xác định bằng dự toán chi phí nhưng tối đa không vượt quá 3% chi phí lập đồ án
quy hoạch tương ứng.

7. Chi phí làm mô hình quy hoạch tính
theo định mức chi phí tại Bảng số 12 – Phụ lục số 1 và nhân với diện tích của
mô hình quy hoạch.

Điều 6. Xác định các
chi phí khác có liên quan

1. Chi phí lập đồ án quy hoạch xác định
theo định mức chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch.

b) Khảo sát xây dựng phục vụ lập đồ án
quy hoạch.

c) Mua hoặc lập các bản đồ địa hình phục
vụ lập đồ án quy hoạch.

d) Các công việc khác phục vụ công tác
lập đồ án quy hoạch.

2. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy
hoạch xác định theo định mức chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc
sau:

a) Thuê tổ chức, chuyên gia phản biện
đồ án quy hoạch hoặc hội thảo chuyên đề phục vụ phản biện đồ án quy hoạch, nếu
có.

b) Tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ
chức và đại diện cộng đồng dân cư góp ý cho đồ án quy hoạch, n
ếu có.

c) Cắm mốc giới theo quy hoạch ra
ngoài thực địa.

d) Công bố đồ án quy hoạch được duyệt.

e) Thuê tổ chức, cá nhân tư vấn lập,
thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch.

g) Các công việc khác phục vụ công tác
quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch.

3. Chi phí để thực hiện các công việc
tại điểm 1 và 2 của Điều này được xác định bằng dự toán chi phí (theo hướng dẫn
trong Phụ lục số 2) hoặc xác định theo các quy định, hướng dẫn hiện hành có
liên quan.

Điều 7. Xác định chi
phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch

Việc thuê tổ chức, cá nhân tư vấn nước
ngoài lập quy hoạch phải phù hợp với quy định liên quan đến thuê tư vấn nước
ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn
nước ngoài lập quy hoạch xác định bằng dự toán nhưng không vượt quá mức chi phí
sau:

1. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn
trong nước chủ trì phối hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài để lập nhiệm vụ, lập
đồ án quy hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và chi phí thuê
chuyên gia tư vấn nước ngoài không vượt quá 1,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập
đồ án quy hoạch tính theo Thông tư này.

2. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn
trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài phối hợp để lập nhiệm vụ, lập đồ án quy
hoạch: Mức chi phí thuê tổ chức tư vấn trong nước và tổ chức tư vấn nước ngoài
xác định không vượt quá 2,5 lần mức chi phí lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch
tính theo Thông tư này.

3. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn nước
ngoài thực hiện toàn bộ công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch: Mức chi
phí thuê tổ chức tư vấn nước ngoài không vượt quá 3,5 lần mức chi phí lập nhiệm
vụ, lập đồ án quy hoạch tính theo Thông tư này.

Chương III

QUẢN
LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 8. Quản lý chi
phí lập quy hoạch

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý
nghiệp vụ lập quy hoạch có trách nhiệm quản lý tiết kiệm, hiệu quả chi phí lập
quy hoạch và chi phí của các công việc khác có liên quan đến lập quy hoạch.
Trong quá trình quản lý chi phí, cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập
quy hoạch được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ kinh nghiệm năng lực để lập,
thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch.

2. Chi phí thuê tư vấn lập
nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch được quản lý thông qua hợp đồng. Hợp đồng
lập quy hoạch được xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu, đàm phán và
ký kết hợp đồng. Nội dung hợp đồng tư vấn lập quy hoạch phải tuân thủ các quy định
của pháp luật về hợp đồng có liên quan; trong đó cần phải làm rõ quy định về
giá của hợp đồng, các căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng (nếu có), số lần tạm ứng,
thanh toán hợp đồng và sản phẩm cần phải hoàn thành.

3. Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý
nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm quản lý chi phí lập quy hoạch theo nội
dung của hợp đồng và các quy định có liên quan.

Điều 9. Quản lý các
chi phí có liên quan đến việc lập đồ án quy hoạch

1. Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy
hoạch là giới hạn chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập
quy hoạch. Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm quản lý chi
phí này theo các quy định có liên quan.

2. Trường hợp nhiệm vụ quy hoạch do cơ
quan quản lý nhà nước lập thì chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch xác định bằng dự
toán và được quản lý theo quy định của cơ chế tài chính đối với cơ quan quản lý
nhà nước.

3. Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch
được quản lý theo dự toán được duyệt. Việc thanh toán chi phí thẩm định lập đồ
án quy hoạch phải phù hợp với các quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều 10. Thẩm quyền
thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí quy hoạch

1. Cấp phê duyệt đồ án quy hoạch hoặc
cấp được ủy quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy
hoạch, lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến
lập quy hoạch.

2. Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập
nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có
liên quan đến lập quy hoạch đối với đồ án do mình tổ chức lập thuộc thẩm quyền
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chương IV

TỔ
CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Xử lý chuyển
tiếp

1. Đối với các công việc lập quy hoạch
đang thực hiện theo hợp đồng, việc thanh toán chi phí lập quy hoạch phải căn cứ
nội dung của hợp đồng đã ký kết.

2. Đối với các công việc lập quy hoạch
đã tổ chức lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch và đang trong quá trình đàm phán hợp
đồng thì cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí lập đồ án quy hoạch quyết định việc
áp dụng quy định tại Thông tư này để xác định giá trị hợp đồng.

3. Đối với các công việc lập quy hoạch
đã phê duyệt dự toán chi phí nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì cấp có thẩm
quyền phê duyệt chi phí lập đồ án quy hoạch quyết định việc áp dụng quy định tại
Thông tư này để điều chỉnh chi phí, nếu cần.

Điều 12. Hiệu lực thi
hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày
08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng
và quy hoạch đô thị hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng
mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:

Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– T
òa án nhân dân
tối cao;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở KT-QH TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
– Công báo; Website của Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;

Lưu: VP, Vụ PC, Vụ QH-KT, Vụ KTXD, Viện KTX
D(Kh)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đình Toàn

 


Phụ lục kèm theo Thông tư số:
05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng

PHỤ
LỤC SỐ 1: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH

1. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch
xây dựng vùng

Bảng số 1: Định mức chi phí lập đồ án
quy hoạch xây dựng vùng

Quy mô (km2)

≤20

50

100

250

500

750

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Định mức chi phí
(triệu đồng/km2)

25,29

14,64

9,43

6,20

3,73

2,99

2,49

1,34

0,71

0,53

0,32

0,29

0,24

0,21

Ghi chú:

a) Định mức chi phí tại Bảng số 1 quy
định để lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong phạm vi ranh giới hành chính của
một tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương (vùng tỉnh) và một huyện (vùng
huyện). Trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng không thuộc ranh giới một
tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương hoặc một huyện thì định mức chi phí
được điều chỉnh với các hệ số K như sau:

Số lượng tỉnh (đối
với vùng liên tỉnh) hoặc huyện (đối với vùng liên huyện) thuộc vùng quy hoạch

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hệ số điều chỉnh
(K) đối với vùng liên tỉnh

1,03

1,06

1,09

1,12

1,15

1,18

1,21

1,24

1,27

1,3

1,33

Hệ số điều chỉnh
(K) đối với vùng liên huyện

1,04

1,08

1,12

1,15

1,19

1,23

1,27

1,31

1,35

1,4

1,45

b) Định mức chi phí tại Bảng số 1 quy
định tương ứng với mật độ dân số của đồ án quy hoạch xây dựng vùng có mật độ
dân số từ: 500 đến 1000 người/km2. Khi mật độ dân số của đồ án quy
hoạch vùng khác với mật độ dân này thì định mức chi phí điều chỉnh với các hệ số
K như sau:

+ Mật độ dân số >1500 người/km2:
K=1,2

+ Mật độ dân số >1000 – 1500 người/km2:
K = 1,1

+ Mật độ dân số >200 – < 500 người/km2:
K = 0,8

+ Mật độ dân số ≤ 200 người/km: K =
0,6

c) Định mức chi phí tại Bảng số 1 quy
định để lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng trong phạm vi ranh giới hành chính của
một tỉnh, một thành phố trực thuộc trung ương (vùng tỉnh) và một huyện (vùng
huyện). Trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng chức năng đặc thù thì định
mức chi phí được điều chỉnh hệ số K = 1,2. Trường hợp lập đồ án quy hoạch xây dựng
vùng dọc tuyến thì định mức chi phí được điều chỉnh hệ số K = 1,0.

2. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch
đô thị

2.1 Định mức chi phí
lập đồ án quy hoạch chung đô thị

Bảng số 2: Định mức chi phí lập đồ án
quy hoạch chung đô thị

Loại đô thị

Loại đặc biệt
và loại I

Loại II và
III

Loại IV và
V

Quy mô dân
số quy hoạch (nghìn người)

10.000

7.000

5.000

3.000

1.500

1.000

1.000

500

250

100

100

80

50

30

10

4

Định mức
chi phí (triệu đồng)

34.887

26.285

20.550

14.815

9.081

6.691

6.021

4.541

3.315

2.386

2.147

1.792

1.552

955

718

430

Ghi chú: Đnh mức chi
phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị tại Bảng số 2 đó bao gồm chi phí thiết kế
đô thị và chi phí đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch

2.2 Định mức chi phí
lập đ
án quy hoạch
phân khu đô thị (tỷ tệ 1/2000)

Bảng số 3: Định mức chi phí lập đồ án
quy hoạch phân khu đô thị (Tỷ lệ 1/2000)

Quy mô (ha)

75

100

200

300

500

750

1.000

2.000

3.000

5.000

Định mức
chi phí (triệu đồng/ha)

9,75

8,53

6,47

4,52

3,05

2,44

2,08

1,76

1,48

1,14

Ghi chú:

a) Trường hợp lập đồ án quy hoạch phân
khu đô thị có tỷ lệ 1/5.000 thì định mức chi phí điều chỉnh với hệ số K = 0,7
so với định mức chi phí quy định tại Bảng số 3.

b) Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch
phân khu trong đô thị tại Bảng số 3 đó bao gồm chi phí thiết kế đô thị và chi
phí đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch.

2.3 Định mức chi phí
lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500)

Bảng số 4: Định mức chi phí lập đồ án
quy hoạch chi tiết đô thị (Tỷ lệ 1/500)

Quy mô (ha)

≤5

10

20

30

50

75

100

200

300

500

750

1.000

Định mức
chi phí (triệu đồng/ha)

56,29

41,28

33,77

26,27

18,76

15,01

13,14

9,2

6,94

4,7

3,75

3,19

Ghi chú: Định mức chi phí lập
đồ án quy hoạch chi tiết đô thị tại Bảng số 4 đó bao gồm chi phí thiết kế đô thị
và chi phí đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch.

2.4 Định mức chi phí
lập đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của các thành phố trực thuộc
Trung ương

Bảng số 5: Định mức chi phí lập đồ án
quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố trực thuộc Trung ương

TT

Loại đồ án

Định mức
chi phí (tỷ lệ %) so với chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị

1

Quy hoạch chuyên ngành giao thông đô
thị

50

2

Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt
đô thị

46

3

Quy hoạch cấp nước đô thị

25

4

Quy hoạch thoát nước thải đô thị

35

5

Quy hoạch xử lý chất thải rắn đô thị

19

6

Quy hoạch nghĩa trang đô thị và cơ sở
hỏa táng đô thị

11

7

Quy hoạch chiếu sáng đô thị

12

8

Quy hoạch cấp điện đô thị

15

9

Quy hoạch thông tin liên lạc đô thị

17

3. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch
xây dựng khu chức năng đặc thù

3.1. Định mức chi phí
lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù

Bảng số 6: Định mức chi phí quy hoạch
chung xây dựng khu chức năng đặc thù

Quy mô (ha)

≤500

1.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

40.000

60.000

Định mức
chi phí (triệu đồng/ha)

2,35

1,57

0,55

0,32

0,25

0,21

0,18

0,16

0,14

0,10

Ghi chú:

a) Trường hợp phải lập đồ án quy hoạch
chung xây dựng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thì định mức chi phí điều
chỉnh với hệ số K = 0,55 so với định mức chi phí tại Đảng số 6.

b) Trường hợp phải lập đồ án quy hoạch
chung xây dựng khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật thì
định mức chi phí điều chỉnh với hệ số K = 1,2 so với định mức chi phí tại Bảng
số 6.

c) Chi phí lập đồ án quy hoạch theo định
mức chi phí tại Bảng số 6 đó bao gồm chi phí đánh giá môi trường chiến lược.

3.2. Định mức chi phí
lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

Bảng số 7: Định mức chi phí quy hoạch
phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

Quy mô (ha)

≤75

100

200

300

<500

Định mức
chi phí (triệu đồng/ha)

9,75

8,53

6,47

4,52

3,05

Ghi chú: Chi phí lập đồ án
quy hoạch theo định mức chi phí tại Bảng số 7 đó bao gồm chi phí đánh giá môi
trường chiến lược

3.3. Định mức chi phí
lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù

Bảng số 8: Định mức chi phí quy hoạch
chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù

Quy mô (ha)

≤5

10

20

30

50

75

100

200

Định mức
chi phí (triệu đồng/ha)

56,29

41,28

33,77

26,27

18,76

15,01

13,14

9,20

Ghi chú: Chi phí lập đồ án
quy hoạch theo định mức chi phí tại Bảng số 8 đó bao gồm chi phí đánh giá môi
trường chiến lược.

4. Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch
xây dựng nông thôn

4.1 Định mức chi phí
lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã

Bảng số 9: Định mức chi phí lập quy hoạch
chung xây dựng xã

Quy mô dân
số (nghìn người)

≤5

10

15

20

30

Định mức
chi phí (triệu đồng)

129,60

189,00

216,00

239,76

270,00

Ghi chú: a) Định mức chi phí
quy định tại Bảng số 9 chưa bao gồm chi phí lập quy hoạch sản xuất và quy hoạch
sử dụng đất của xã nông thôn.

b) Định mức chi phí quy định tại Bảng
số 9 được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

– Quy hoạch chung xây dựng xã có làng
cổ: k =1,2;

– Quy hoạch chung xây dựng xã có làng
nghề sản xuất, xã ven đê: k =1
,3.

4.2 Định mức chi phí
lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Bảng số 10: Định mức chi phí lập đồ án
quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Quy mô diện
tích (ha)

≤10

20

30

50

100

Định mức
chi phí (triệu đồng/ha)

12,40

9,22

7,63

6,25

4,24

5. Định mức chi phí cho một s công việc liên quan đến
quá trình lập đồ án quy hoạch

Bảng số 11: Định mức chi phí cho một số
công việc xác định theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch :

TT

Chi phí lập đồ án
(triệu đồng)

≤200

500

700

1.000

2.000

5.000

7.000

≥10.000

1

Lập nhiệm vụ (tỷ lệ%)

14,1

10,6

8,8

7,9

6,0

4,1

3,4

3,0

2

Thẩm định đồ án (tỷ
lệ%)

12,3

9,7

8,4

7,5

5,5

3,9

3,2

2,8

3

Quản lý nghiệp vụ lập
đồ án quy hoạch (tỷ lệ%)

10,6

8,8

7,9

7,1

5,1

3,7

3,0

2,6

Ghi chú: Chi phí thẩm định đồ
án quy hoạch theo định mức chi phí quy định tại Bảng số 11 chưa bao gồm chi phí
cho công việc khảo sát thực địa phục vụ việc thẩm định đồ án quy hoạch (nếu
có). Trường hợp phải đi khảo sát thực địa phục vụ công tác thẩm định đồ án quy
hoạch thì cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch lập dự toán để bổ sung chi
phí thẩm định đồ án quy hoạch.

6. Định mức chi phí làm mô hình quy hoạch

Bảng số 12: Định mức chi phí làm mô
hình quy hoạch

Tỷ lệ mô
hình

1/5.000

1/2.000

1/1.000

1/500

1/200

Định mức
chi phí (triệu đồng/m2)

24

46

55

66

78

Ghi chú:

a) Diện tích để xác định chi phí làm
mô hình quy hoạch theo định mức chi phí quy định tại Bảng số 12 là diện tích của
mô hình quy hoạch.

b) Định mức chi phí làm mô hình quy định
tại Bảng số 12 tương ứng với mô hình được làm bằng các loại vật liệu có chất lượng
tốt gồm: gỗ nhóm II, kính, mica, composit, hệ thống điều khiển, chỉ dẫn bằng điện
tự động.


PHỤ
LỤC SỐ 2: HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ

1. Công thức xác định dự toán chi phí

Ctv = Ccg +
Cql + Ck + TN + VAT + Cdp

Trong đó:

– Ctv: Chi phí của công việc quy hoạch
xây dựng cần lập dự toán.

– Ccg: Chi phí chuyên gia.

– Cql: Chi phí quản lý.

– Ck: Chi phí khác.

– TN: Thu nhập chịu thuế tính trước.

– VAT: Thuế giá trị gia tăng.

– Cdp: Chi phí dự phòng.

2. Cách xác định các thành phần chi
phí của dự toán chi phí

a) Chi phí chuyên gia (Ccg): Xác định
theo số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia và tiền lương của
chuyên gia.

– Số lượng chuyên gia (gồm các kỹ sư,
kiến trúc sư, chuyên gia, kỹ thuật viên) được xác định theo yêu cầu cụ thể của
từng loại công việc quy hoạch xây dựng, yêu cầu về tiến độ thực hiện công việc,
trình độ chuyên môn của từng loại chuyên gia
. Việc dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời
gian thực hiện của từng chuyên gia phải được thể hiện trong đề cương thực hiện
công việc quy hoạch xây dựng. Đề cương thực hiện công việc quy hoạch xây dựng
phải phù hợp với nội dung, phạm vi của công việc trong nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
được duyệt
.

– Tiền lương chuyên gia tư vấn được
xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội tương ứng với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên
gia tư vấn.

b) Chi phí quản lý (Cql): Chi phí quản
lý là khoản chi phí liên quan đến tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy
trì hoạt động của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng làm việc, các khoản chi phí
bảo hiểm thuộc trách nhiệm của tổ chức tư vấn phải đúng. Chi phí quản lý xác định
bằng khoảng từ 45% đến 55% của chi phí chuyên gia.

c) Chi phí khác (Ck): gồm; Chi
phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ các loại, văn phòng phẩm, ph
n mềm lập quy
hoạch (nếu có); chi phí kh
u hao thiết bị; chi phí đi lại của chuyên gia; chi phí
lưu tr
; chi phí hội
nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có).

– Chi phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ
các loại, văn phòng phẩm, phần mềm lập quy hoạch (nếu có): Dự kiến trên cơ sở
yêu cầu cần thiết để thực hiện công việc lập quy hoạch xây dựng.

– Chi phí khấu hao thiết bị: Dự kiến
trên cơ sở yêu cầu về số lượng thiết bị, thời gian sử dụng thiết bị cần thiết để
thực hiện công việc và giá thiết bị phổ biến trên thị trường.

– Chi phí hội nghị, hội thảo: Dự kiến
trên cơ sở nhu cầu cần thiết của công việc lập quy hoạch xây dựng.

– Các khoản chi phí khác xác định trên
cơ s
dự kiến nhu
cầu thực hiện của từng loại công việc lập quy hoạch xây dựng.

d) Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): Xác định bằng
6% của (Chi phí chuyên gia + Chi phí quản lý + Chi phí khác).

e) Thuế giá trị gia tăng (VAT): Xác định
theo quy định.

f) Chi phí dự phòng (Cdp): Là khoản
chi phí cho những phát sinh trong quá trình thực hiện công việc quy hoạch xây dựng.
Chi phí dự phòng xác định tối đa không quá 10% so với toàn bộ các khoản mục chi
phí nói trên.

TỔNG HỢP DỰ
TOÁN

TT

Khoản mục
chi phí

Diễn giải

Giá trị (đồng)

Ghi chú

1

Chi phí chuyên gia

 

 

Ccg

2

Chi phí quản lý

(45%-55%)*Ccg

 

Cql

3

Chi phí khác

 

 

Ck

4

Thu nhập chịu thuế tính trước

6%*(Ccg+Cql+Ck)

 

TN

5

Thuế giá trị gia tăng

%*(Ccg+Cql+Ck+TN)

 

VAT

6

Chi phí dự phòng

10%*(Ccg+Cql+Ck+TN+VAT)

 

Cdp

 

Tổng cộng

Ccg+Cql+Ck+TN+VAT+Cdp

 

Ctv

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *