Tải Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 03/2015/TT-BTNMT   Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 13/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/03/2015   Số công báo: Từ số 363 đến số 364
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Thông tư 03/2015/TT-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Thông tư 03/2015/TT-BTNMT quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/2015/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 13
tháng 02 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY
ĐỊNH VỀ THĂM DÒ VÀ PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG, CẤP TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀNG GỐC

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày
17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng
3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04
tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng
đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban
hành Thông tư quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng
sản vàng gốc.

Chương I

QUY ĐỊNH
CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều
chỉnh

Thông tư này quy định về thăm dò và phân cấp
trữ lượng, cấp tài nguyên trong thăm dò khoáng sản vàng gốc.

Điều 2. Đối tượng áp
dụng

Thông tư này được áp dụng đối
với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản;
tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân khác có
liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Chương
II

ĐÁNH GIÁ CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ CẤP TÀI NGUYÊN

Điều
3. Phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên

1. Tài nguyên khoáng sản
vàng gốc được phân

làm 02 nhóm:

a) Tài nguyên xác định;

b) Tài nguyên dự báo.

2. Nhóm tài nguyên xác định phân thành 2 loại:
trữ lượng và tài nguyên

a) Loại trữ lượng được phân thành 3 cấp, gồm:
cấp trữ lượng 111, cấp trữ lượng 121 và cấp trữ lượng 122.

b) Loại tài nguyên được phân thành 6 cấp, gồm:
cấp tài nguyên 211; cấp tài nguyên 221; cấp tài nguyên 222; cấp tài nguyên 331;
cấp tài nguyên 332 và cấp tài nguyên 333.

3. Nhóm tài nguyên dự báo phân thành 2 cấp, gồm:
cấp tài nguyên 334a và cấp tài nguyên 334b.

4. Bảng phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên
chi tiết quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Yêu cầu về
đánh giá trữ lượng cấp 121

1. Mức độ đánh giá địa chất:

a) Xác định được hình dạng, kích thước, thế nằm,
quy luật biến đổi hình thái và cấu tạo bên trong thân quặng vàng gốc; khoanh nối
chi tiết ranh giới các lớp đá kẹp, thấu kính không quặng hoặc quặng không đạt
chỉ tiêu và sự có mặt của các đứt gãy làm dịch chuyển quặng;

b) Xác định được các kiểu quặng tự nhiên, hạng
quặng công nghiệp với những đặc điểm riêng biệt về thành phần khoáng vật, cấu tạo,
kiến trúc, thành phần hóa học, tính chất cơ lý và tính chất công nghệ quặng;

c) Xác định thành phần vật chất, tính chất cơ
lý và tính chất công nghệ của các loại quặng; đã xác định được sơ đồ tuyển, hòa
tách thu hồi vàng hợp lý, đảm bảo đủ số liệu tin cậy để xác định sơ đồ công nghệ
chế biến quặng;

d) Xác định được các điều kiện địa chất thủy
văn, địa chất công trình, điều kiện khai thác mỏ và các yếu tố tự nhiên khác có
liên quan được đánh giá chi tiết đảm bảo cung cấp đủ số liệu tin cậy để lập dự
án đầu tư khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ;

đ) Độ tin cậy của trữ lượng bảo đảm tối thiểu
80%.

2. Ranh giới khoanh nối tính trữ lượng:

Ranh giới trữ lượng cấp 121 được khoanh định
trong phạm vi khống chế bởi các công trình thăm dò và (hoặc) công trình khai
thác.

3. Đánh giá tính khả thi về kỹ thuật công nghệ
và hiệu quả kinh tế:

a) Lựa chọn được các giải pháp kỹ thuật, công
nghệ khai thác và chế biến quặng hợp lý;

b) Cấp trữ lượng được xác định có hiệu quả
kinh tế trên cơ sở chỉ tiêu tính trữ lượng.

Điều 5. Yêu cầu về
đánh giá trữ lượng cấp 122

1. Mức độ đánh giá địa chất:

a) Xác định được các thông số cơ bản về hình
dạng, kích thước, thế nằm, quy luật biến đổi hình thái, cấu tạo bên trong và sự
biến đổi chiều dày của các thân quặng vàng gốc. Số lượng và kích thước các lớp,
thấu kính đá kẹp không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng bên trong thân quặng;

b) Phân chia được các kiểu quặng tự nhiên, hạng
quặng công nghiệp trên cơ sở đặc điểm về thành phần khoáng vật, cấu tạo, kiến
trúc, thành phần hóa học, tính chất cơ lý và tính chất công nghệ của quặng;

c) Chất lượng quặng vàng gốc được đánh giá
chi tiết, xác định rõ thành phần vật chất, tính chất cơ lý và tính chất công
nghệ của các loại quặng; xác định được sơ đồ tuyển và hòa tách vàng hợp lý;

d) Xác định đặc điểm địa chất thủy văn, địa
chất công trình và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ làm cơ sở cho lập dự án đầu
tư khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ;

đ) Độ tin cậy của trữ lượng bảo đảm tối thiểu
50%.

2. Ranh giới khoanh nối tính trữ lượng:

Ranh giới trữ lượng cấp 122 được khoanh định
trong phạm vi khống chế bởi các công trình thăm dò. Đối với thân quặng có cấu
trúc không phức tạp, chiều dày và chất lượng quặng tương đối ổn định được phép
ngoại suy có giới hạn theo tài liệu địa chất, địa vật lý nhưng không vượt quá một
phần hai mạng lưới quy định.

3. Đánh giá tính khả thi về kỹ thuật, công
nghệ và hiệu quả kinh tế thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư
này.

Điều 6. Yêu cầu về
đánh giá tài nguyên cấp 221

1. Mức độ đánh giá địa chất và khoanh ranh giới
tính tài nguyên thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư
này.

2. Mức độ đánh giá tính khả thi về kỹ thuật,
công nghệ và hiệu quả kinh tế được thực hiện theo khoản 3 Điều 4 Thông tư này.
Tài nguyên cấp 221 là phần tài nguyên đã thăm dò nhưng không đạt chỉ tiêu tính
trữ lượng hoặc nằm trong khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

Điều 7. Yêu cầu về
đánh giá tài nguyên cấp 222

1. Yêu cầu đánh giá địa chất và khoanh ranh
giới tính tài nguyên cấp 222 thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều
5 Thông tư này.

2. Yêu cầu đánh giá khả thi về kỹ thuật, công
nghệ và mức độ hiệu quả kinh tế thực hiện theo khoản 3 Điều 4 Thông tư này. Tài
nguyên cấp 222 là phần tài nguyên đã thăm dò nhưng không đạt chỉ tiêu tính trữ
lượng hoặc nằm trong khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.

Điều 8. Yêu cầu về
đánh giá đối với tài nguyên cấp 333

1. Yêu cầu đánh giá địa chất:

a) Xác định được những nét cơ bản về hình dạng,
thế nằm, sự phân bố các thân quặng vàng gốc;

b) Xác định sơ bộ được chiều dày, cấu tạo và
mức độ ổn định của thân quặng vàng gốc;

c) Chất lượng quặng vàng gốc được xác định sơ
bộ theo kết quả lấy mẫu ở các vết lộ tự nhiên, công trình dọn sạch, hào, giếng,
khoan hoặc ngoại suy theo tài liệu của khoảnh liền kề có mức độ đánh giá địa chất
chi tiết hơn;

d) Các yếu tố tự nhiên quyết định điều kiện
khai thác mỏ chưa bắt buộc đánh giá chi tiết, chủ yếu được tìm hiểu sơ bộ và lấy
tương tự ở các vùng liền kề đã được đánh giá chi tiết hơn;

đ) Ranh giới tài nguyên cấp 333 được khoanh định
theo ranh giới cấu tạo địa chất thuận lợi cho thành tạo quặng vàng trên cơ sở tổng
hợp kết quả đánh giá địa vật lý, địa hóa kết hợp công trình khai đào đơn lẻ.
Tài nguyên cấp 333 chủ yếu ngoại suy hoặc trong phạm vi khống chế các công
trình thăm dò chưa đạt trữ lượng cấp 122; đối với các thân quặng nhỏ lẻ, ranh
giới tài nguyên cấp 333 phải có ít nhất 2 công trình khống chế được chiều dày,
xác định được hàm lượng.

2. Đánh giá khả thi về kỹ thuật, công nghệ và
mức độ hiệu quả kinh tế:

Chưa xác định việc khai thác và chế biến quặng
vàng từ nguồn tài nguyên này có hiệu quả kinh tế hay có tiềm năng hiệu quả kinh
tế tại thời điểm đánh giá.

Chương III

PHÂN
CHIA NHÓM MỎ VÀ YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT THĂM DÒ

Điều 9. Phân chia
nhóm mỏ thăm dò

1. Cơ sở phân chia nhóm mỏ thăm dò:

a) Căn cứ vào hình dạng, kích thước, thế nằm
các thân quặng vàng gốc, mức độ ổn định về chiều dày, biến đổi hàm lượng vàng
và mức độ phức tạp về cấu trúc địa chất mỏ;

b) Căn cứ vào chỉ số định lượng đánh giá mức
độ biến đổi chiều dày, hàm lượng thân quặng và điều kiện địa chất khai thác mỏ
để phân chia nhóm mỏ thăm dò;

c) Căn cứ vào việc lập luận, đánh giá cụ thể
đối với thân quặng vàng gốc chính, chiếm không dưới 70% trữ lượng của mỏ. Nhóm
mỏ thăm dò được dự kiến trong Đề án thăm dò khoáng sản và được xác định trong
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

2. Phân chia nhóm mỏ thăm dò thành các nhóm:

a) Nhóm mỏ đơn giản (I);

b) Nhóm mỏ tương đối phức tạp (II);

c) Nhóm mỏ phức tạp (III);

d) Nhóm mỏ rất phức tạp (IV).

3. Điều kiện xếp nhóm mỏ thăm dò

a) Nhóm mỏ đơn giản (I):

Gồm những mỏ hoặc một phần mỏ có cấu trúc địa
chất đơn giản với các thân quặng dạng mạch, thấu kính lớn có thế nằm ngang hoặc
dốc thoải, các thân quặng có hình dạng đơn giản; chiều dày thân quặng ổn định,
hệ số biến đổi chiều dày theo công trình không lớn hơn 40%; hàm lượng các thành
phần có ích chính phân bố đồng đều, hệ số biến đổi hàm lượng theo mẫu đơn không
lớn hơn 40% và hệ số chứa quặng từ 0,8-1,0;

b) Nhóm mỏ tương đối phức tạp (II):

Gồm những mỏ hoặc một phần mỏ từ lớn đến trung
bình, cấu trúc địa chất tương đối phức tạp với các thân quặng dạng mạch, mạch
thấu kính lớn; chiều dày thân quặng tương đối ổn định đến không ổn định, hệ số
biến đổi chiều dày theo công trình từ trên 40% đến 100%; hàm lượng các thành phần
có ích chính phân bố trong các thân quặng từ tương đối đồng đều đến không đồng
đều, hệ số biến đổi hàm lượng theo mẫu đơn từ trên 40% đến 100% và hệ số chứa
quặng từ 0,7 đến 0,8;

c) Nhóm mỏ phức tạp (III):

Gồm những mỏ hoặc một phần mỏ từ nhỏ đến
trung bình có cấu trúc địa chất phức tạp với các thân quặng dạng vỉa, dạng mạch,
mạch thấu kính, dạng ổ, cột, ống; hình dạng các thân quặng phức tạp, chiều dày
các thân quặng không ổn định, hệ số biến đổi chiều dày theo công trình từ trên
100% đến 150%; hàm lượng các thành phần có ích chính phân bố không đồng đều, hệ
số biến đổi hàm lượng theo mẫu đơn từ trên 100% đến 150%; hệ số chứa quặng từ
0,6 đến 0,7;

d) Nhóm mỏ rất phức tạp (IV):

Gồm những mỏ hoặc một phần mỏ nhỏ có cấu trúc
địa chất rất phức tạp với các thân quặng kích thước nhỏ đến rất nhỏ, dạng mạch,
mạng mạch, mạch thấu kính, cột, ổ…; hình dạng thân quặng rất phức tạp, chiều
dày thân quặng đặc biệt không ổn định, hệ số biến đổi chiều dày theo công trình
trên 150%; hàm lượng các thành phần có ích chính biến đổi đặc biệt không đồng đều,
hệ số biến đổi hàm lượng theo mẫu đơn trên 150%; hệ số chứa quặng dưới 0,6.

Điều 10. Yêu cầu
chung về công tác thăm dò

1. Thăm dò từ khái quát đến chi tiết, từ trên
mặt xuống dưới sâu, mạng lưới thăm dò từ thưa đến dày, đo vẽ bản đồ địa chất từ
tỷ lệ nhỏ đến bản đồ tỷ lệ lớn.

2. Thu thập đầy đủ các thông tin, số liệu,
tài liệu địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa chất môi trường
và điều kiện khai thác mỏ phục vụ cho việc lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản
và thiết kế mỏ.

3. Trình tự thăm dò được xây dựng trên cơ sở
phù hợp với mức độ phức tạp về cấu trúc địa chất, quy mô trữ lượng và giá trị
kinh tế mỏ.

4. Thực hiện công tác thăm dò trên toàn bộ diện
tích và chiều sâu tồn tại của thân quặng trong ranh giới được lựa chọn trong đề
án thăm dò khoáng sản.

Điều 11. Yêu cầu về
cơ sở địa hình và công tác trắc địa

1. Diện tích thăm dò phải thực hiện công tác
đo về bản đồ địa hình tỷ lệ tương ứng theo yêu cầu của công tác thăm dò. Bản đồ
địa hình phải được thành lập theo quy định hiện hành về công tác trắc địa trong
thăm dò khoáng sản. Tỷ lệ bản đồ địa hình từ 1/2.000 đến 1/500, tùy thuộc vào cấu
trúc địa chất và quy mô thân quặng.

2. Các công trình thăm dò, điểm khép góc khu
vực thăm dò phải xác định tọa độ, độ cao và liên hệ với mạng lưới tọa độ quốc
gia theo quy định hiện hành về trắc địa, địa chất.

3. Khu vực thăm dò phải sử dụng ít nhất 2 điểm
mốc giới quốc gia.

Điều 12. Yêu cầu về
đo vẽ địa chất

1. Công tác đo vẽ bản đồ địa chất trong thăm
dò vàng gốc thực hiện ở tỷ lệ từ 1/2.000 đến 1/1.000, tùy thuộc vào kích thước
thân quặng và mức độ phức tạp về cấu trúc địa chất mỏ.

2. Bản đồ địa chất phải làm rõ đặc điểm về cấu
tạo địa chất mỏ, đặc điểm phân bố của các thành tạo magma, trầm tích, các nếp uốn,
các đứt gãy phá hủy, kiến tạo, các đới đá biến đổi, các đới khoáng hóa, các
thân quặng vàng gốc trên mỏ; có cơ sở đánh giá về đặc điểm phân bố, điều kiện
thành tạo quặng, mối quan hệ quặng hóa với đá vây quanh và cấu trúc địa chất
chính.

Điều 13. Yêu cầu về lựa
chọn và bố trí công trình thăm dò

1. Lựa chọn công trình thăm dò:

a) Trong thăm dò khoáng sản vàng gốc có thể lựa
chọn các công trình khai đào (hào, giếng, lò) và khoan. Các công trình thăm dò
được lựa chọn phải phù hợp với điều kiện thế nằm, chiều sâu phân bố, cấu tạo địa
chất, hình thái, chiều dày từng thân quặng và đặc tính của lớp phủ;

b) Tại các công trình phải lấy mẫu chi tiết để
xác định chất lượng, quy luật phân bố các loại quặng, chiều sâu phong hóa, đặc điểm
cấu tạo vách, trụ của thân quặng;

c) Đối với các mỏ có cấu tạo địa chất rất phức
tạp, để làm rõ điều kiện thế nằm, các hình dạng, cấu tạo bên trong thân quặng sử
dụng các công trình lò theo vỉa hoặc xuyên vỉa, hạn chế sử dụng công trình
khoan;

d) Công trình khoan phải thu hồi cao nhất lõi
khoan nguyên thỏi. Tỷ lệ lấy mẫu lõi khoan không nhỏ hơn 70% theo từng hiệp
khoan qua đá và 85% khi khoan qua quặng. Để nâng cao độ tin cậy của công trình
khoan khuyến khích sử dụng các phương pháp địa vật lý lỗ khoan;

đ) Lỗ khoan có chiều sâu trên 100m cứ 10m đến
20m phải đo kiểm tra độ lệch và góc dốc lỗ khoan;

e) Các thân quặng có góc dốc lớn, cần áp dụng
phương pháp khoan xiên hoặc khoan ngang;

g) Công trình thăm dò phải cắt qua hết chiều
dày thân quặng.

2. Bố trí công trình và lựa chọn mật độ mạng
lưới thăm dò:

a) Bố trí công trình thăm dò bảo đảm đánh giá
toàn diện đặc điểm về cấu tạo địa chất, hình thái, kích thước, điều kiện thế nằm,
mức độ ổn định về chiều dày và chất lượng các thân quặng;

b) Mạng lưới công trình thăm dò quy định tại
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Công trình thăm dò, công trình khai thác,
các vết lộ tự nhiên và nhân tạo có trong khu vực thăm dò đều phải được tiến
hành mô tả, đo vẽ địa chất và thành lập tài liệu nguyên thủy kịp thời, đầy đủ
và chính xác theo quy định hiện hành về thu thập tài liệu nguyên thủy trong
thăm dò khoáng sản và đưa lên bản đồ tài liệu thực tế.

Điều 14. Yêu cầu về
công tác lấy mẫu

1. Công trình thăm dò gặp quặng phải được lấy
mẫu chi tiết và có hệ thống để khoanh nối thân quặng và đánh giá chất lượng đối
với thành phần chính. Vị trí lấy mẫu phải được thể hiện chi tiết trên tài liệu
nguyên thủy.

2. Kích thước các loại mẫu dựa trên cơ sở đặc
điểm phân bố thành phần vật chất bên trong thân quặng, phải bảo đảm độ tin cậy
cao nhất, đánh giá đầy đủ về thành phần chính.

3. Nguyên tắc lấy mẫu:

a) Đối với công trình gặp quặng phải lấy mẫu
liên tục đảm bảo đủ cơ sở để khoanh nối ranh giới thân quặng và lớp kẹp. Chiều
dài mẫu rãnh được xác định bởi cấu tạo bên trong thân quặng; sự biến đổi thành
phần vật chất; đặc điểm cấu tạo, kiến trúc, tính chất cơ lý của quặng;

b) Kết quả lấy mẫu của từng loại phải được thể
hiện bằng hình ảnh;

c) Mẫu thử nghiệm công nghệ phải mang tính đại
diện về thành phần hóa học, thành phần khoáng vật, tính chất cơ lý, độ hạt và
các tính chất khác phù hợp với thành phần trung bình của từng loại quặng, thân
quặng chính trong mỏ;

d) Mẫu thể trọng lớn phải lấy tối thiểu 03 mẫu
cho từng loại quặng tự nhiên. Kèm theo mỗi mẫu thể trọng lớn phải lấy tối thiểu
03 mẫu thể trọng nhỏ để phân tích kiểm tra, đối sánh. Thể tích của mẫu thể trọng
lớn dao động từ 0,5 đến 1m3. Đối với thân quặng cứng chắc hoặc chiều
dày mỏng không thể lấy được mẫu thể trọng lớn, thì thể trọng quặng được xác định
bằng giá trị trung bình các mẫu thể trọng nhỏ. Cùng với việc xác định thể trọng
nhỏ phải xác định độ ẩm của quặng.

Điều 15. Yêu cầu về
công tác gia công mẫu

1. Toàn bộ mẫu được đập, nghiền đến cỡ hạt có
kích thước nhỏ hơn 1mm, việc gia công và rút gọn tiếp theo được thực hiện theo
sơ đồ gia công cho từng mỏ.

2. Chất lượng gia công mẫu phải được kiểm tra
một cách có hệ thống ở các công đoạn, phải kiểm tra sự tuân thủ sơ đồ gia công
mẫu.

3. Trường hợp quặng chứa vàng tự sinh cần rửa
đãi thu hồi các hạt vàng tự sinh trước khi đập nghiền ở các cỡ rây 0,1 mm.

Điều 16. Yêu cầu về
công tác phân tích mẫu

1. Kết quả phân tích mẫu phải xác định hàm lượng,
dạng tồn tại của thành phần có ích chính và thành phần có ích đi kèm (nếu có).

a) Hàm lượng Au, Ag trong quặng vàng gốc được
xác định bằng phân tích nung luyện hoặc hấp thụ nguyên tử, quy trình phân tích
thực hiện theo quy định hiện hành;

b) Mẫu phân tích cơ bản phải phân tích 2
thành phần Au, Ag. Phân tích cơ bản thực hiện 100% số mẫu đã lấy tại công trình
thăm dò. Các thành phần có hại và các thành phần khác xác định theo mẫu nhóm ít
nhất bằng 10% số mẫu cơ bản;

c) Mẫu nhóm phải lấy đại diện cho các khối quặng
tự nhiên hoặc các hạng quặng công nghiệp. Với mẫu nhóm, ngoài thành phần Au, Ag
cần phân tích các thành phần Cu, As, Pb, Zn, Sb, WO3, S, Hg, Bi, Se,
Te..;

d) Thành phần khoáng vật, các đặc điểm về cấu
tạo, kiến trúc, kích cỡ hạt vàng, các tính chất vật lý khác của quặng phải được
nghiên cứu bằng các phương pháp thạch học, khoáng vật, vật lý, hóa học và các dạng
phân tích khác;

đ) Công tác nghiên cứu mẫu công nghệ:

Mẫu công nghệ phải được nghiên cứu ở quy mô
phòng thí nghiệm, hoặc phòng thí nghiệm mở rộng. Đối với loại quặng mới, quặng
khó tuyển hoặc chưa có kinh nghiệm sản xuất công nghiệp cần phải có chương
trình nghiên cứu riêng;

Kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ phải đánh
giá thành phần vật chất quặng, xác định các thông số kinh tế – kỹ thuật chủ yếu
của các công đoạn nghiền tuyển và hòa tách vàng, đề xuất sơ đồ công nghệ nghiền
tuyển và hòa tách hợp lý để thu hồi kim loại vàng, bạc.

Điều 17. Yêu cầu về
công tác kiểm tra phân tích mẫu

1. Kiểm tra phân tích mẫu phải được thực hiện
thường xuyên và có hệ thống.

2. Kiểm soát chất lượng kết quả phân tích mẫu
được thực hiện theo Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản.

Điều 18. Yêu cầu về
đánh giá địa chất thủy văn và địa chất công trình

1. Yêu cầu đánh giá địa chất thủy văn:

a) Thu thập tài liệu khí tượng thủy văn khu vực
thăm dò tối thiểu trong 5 năm gần nhất;

b) Kết quả thăm dò phải đánh giá được các tầng
chứa nước chính có thể làm ngập lụt mỏ, đặc biệt ở phần mỏ có nhiều khả năng ngập
lụt nhất để giải quyết vấn đề thoát nước, tháo khô mỏ;

c) Đối với các tầng chứa nước phải xác định
chiều dày, thành phần thạch học, điều kiện cấp nước; phải xác định quan hệ giữa
các tầng chứa nước với nhau; quan hệ giữa nước mặt, mực nước ngầm và các thông
số liên quan khác;

d) Phải nghiên cứu thành phần hóa học và vi
sinh của nước, đánh giá khả năng ăn mòn bê tông, kim loại, hàm lượng các thành
phần có ích, có hại trong nước đánh giá ảnh hưởng của việc bơm thoát nước mỏ đến
các công trình sử dụng nước ngầm trong vùng, cũng như khả năng sử dụng nước
sinh hoạt. Kiến nghị các giải pháp liên quan đến việc cấp, thoát nước và mức độ
ảnh hưởng của việc tháo khô mỏ đến môi trường xung quanh.

2. Yêu cầu đánh giá địa chất công trình:

a) Kết quả thăm dò phải làm sáng tỏ tính chất
cơ lý của quặng, đá vây quanh và đất phủ trong điều kiện tự nhiên và trong điều
kiện bão hòa nước; đặc điểm địa chất công trình của các tầng đất đá và tính dị
hưởng của chúng, thành phần đất đá, độ nứt nẻ, phá hủy kiến tạo, karst, hiện tượng
phá hủy trong đới phong hóa;

b) Kết quả thăm dò phải đánh giá được độ bền
vững của công trình mỏ và tính toán các thông số cơ bản của moong khai thác, độ
ổn định của lò;

c) Toàn bộ các điều kiện địa chất thủy văn, địa
chất công trình và các yếu tố tự nhiên khác cần được đánh giá đáp ứng cho việc
lập dự án đầu tư khai thác và thiết kế mỏ. Trường hợp điều kiện địa chất thủy
văn, địa chất công trình phức tạp cần phải có đề án đánh giá điều tra chuyên
ngành. Công tác đánh giá địa chất thủy văn, địa chất công trình tuân thủ theo
các quy định hiện hành.

Điều 19. Yêu cầu về
đánh giá tác động môi trường

1. Quá trình thăm dò phải tiến hành thu thập
các dữ liệu về địa chất môi trường để dự báo và đánh giá các yếu tố chính tác động
đến môi trường.

2. Đánh giá các tai biến địa chất, các tác động
tiêu cực đến môi trường do hoạt động thăm dò quặng vàng gốc gây ra và đề ra các
giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu. Nội dung và mức độ đánh giá tác động môi trường
phải được đề cập trong đề án thăm dò.

Điều 20. Yêu cầu về
công tác đánh giá điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ

1. Đánh giá sơ bộ ranh giới khai trường, góc
dốc sườn tầng, góc dốc bờ moong, hệ số bóc, khối lượng đất bóc; đánh giá sơ bộ
áp lực đất đá ở vách và trụ thân quặng.

2. Đánh giá các diện tích không chứa quặng
vàng công nghiệp là cơ sở lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ.

Điều 21. Công tác
tính trữ lượng và tài nguyên

1. Việc tính trữ lượng, tài nguyên quặng vàng
gốc phải căn cứ vào chỉ tiêu tính trữ lượng được luận giải chi tiết trong Báo
cáo kết quả thăm dò khoáng sản cho từng mỏ.

2. Phương pháp tính trữ lượng và tài nguyên
quặng vàng gốc phải được lựa chọn phù hợp với đặc điểm cấu trúc thân quặng
trong từng mỏ. Khuyến khích áp dụng các phần mềm chuyên dụng để tính trữ lượng.

3. Trữ lượng, tài nguyên quặng vàng được tính
là trữ lượng hiện có trong lòng đất, không tính đến sự tổn thất khi khai thác,
chế biến và tính theo đơn vị nghìn tấn cho trữ lượng quặng và kilogam cho trữ
lượng kim loại vàng.

4. Trữ lượng và tài nguyên quặng vàng gốc được
thể hiện trên bình đồ tính trữ lượng ở tỷ lệ từ 1/2.000 đến 1/500, tùy theo quy
mô và đặc điểm thân quặng. Kết quả tính trữ lượng phải được thể hiện theo từng
thân quặng, theo cấp trữ lượng, tài nguyên và theo mức cao tối đa 10m.

Điều 22. Yêu cầu về cấp
trữ lượng cao nhất và tỷ lệ giữa các cấp trữ lượng

1. Cấp trữ lượng cao nhất đối với mỏ nhóm I
và II phải thăm dò đến cấp 121; đối với mỏ nhóm III và IV, cấp trữ lượng cao nhất
phải thăm dò là cấp 122.

2. Tỷ lệ các cấp trữ lượng 121 và 122 do chủ
đầu tư xác định trên cơ sở đặc điểm địa chất của mỏ, khả năng tài chính, điều
kiện kỹ thuật khai thác, công suất dự kiến khai thác, nhưng phải đảm bảo tỷ lệ
trữ lượng cao nhất trên tổng trữ lượng của mỏ không thấp hơn 10% và phải được
thể hiện trong đề án thăm dò.

Điều 23. Nội dung,
hình thức trình bày báo cáo kết quả thăm dò

Nội dung, hình thức trình bày báo cáo kết quả
thăm dò thực hiện theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản,
đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản
trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản,
hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Chương IV.

TỔ CHỨC
THỰC HIỆN

Điều 24. Hiệu lực thi
hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng
04 năm 2015.

Điều 25. Tổ chức thực
hiện

1. Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng
sản quốc gia, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn,
kiểm tra và thực hiện các quy định Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khán
vướng mắc, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường
để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Quốc Hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Viện KSNDTC, TANDTC;
– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Lưu: VT, VPTLKS, ĐCKS, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

 

PHỤ LỤC I

BẢNG
PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ CẤP TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN
(ban
hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài
nguyên khoáng sản vàng gốc)

Mức độ
nghiên
cứu địa
chất

Mức độ
hiệu quả
kinh tế

Chắc chắn

Tin cậy

Dự tính

Dự báo

Suy đoán

Phỏng đoán

Có hiệu quả kinh tế

Tr lượng 111



 

Trữ lượng 121

‚

Trữ lượng 122

‚

 

Có tiềm năng hiệu quả kinh tế

Tài nguyên 211



 

Tài nguyên 221

‚

Tài nguyên 222

‚

 

Chưa rõ hiệu quả kinh tế

Tài nguyên 331

ƒ

Tài nguyên 332

ƒ

Tài nguyên 333

ƒ

Tài nguyên 334a

Tài nguyên 334b


– Nghiên
cứu khả thi.

‚
– Nghiên cứu tiền khả thi.

ƒ
– Nghiên cứu khái quát.

 

PHỤ LỤC 2

MẠNG
LƯỚI ĐỊNH HƯỚNG CÁC CÔNG TRÌNH THĂM DÒ MỎ VÀNG GỐC
(ban
hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài
nguyên khoáng sản vàng gốc)

Nhóm mỏ

Công trình thăm dò

Khoảng cách công
trình đối với các cấp trữ lượng (m)

121

122

Đường phương

Hướng dốc

Đường phương

Hướng dốc

I

Trên mặt

Hào, giếng

30¸40

 

60¸80

 

Dưới sâu

Khoan

60¸80

40¸60

120¸160

60¸80

II

Trên mặt

Hào, giếng

20¸30

 

40¸60

 

Dưới sâu

Khoan, lò hoặc kết
hợp khoan và lò

40¸60

20¸40

80¸120

40¸60

III

Trên mặt

Hào, giếng

 

 

20¸30

 

Dưới sâu

Khoan, lò hoặc kết
hợp khoan và lò

 

 

40¸60

20¸40

IV

Trên mặt

Hào, giếng

 

 

20¸30

20

Dưới sâu

Khoan, lò hoặc kết
hợp khoan và lò

 

 

20

20

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *