Tải sách Văn kiện Đảng về phát triển kinh tế – xã hội từ đổi mới (năm 1986) đến nay – Word, PDF – Tải về máy


Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia.Năm 2014.Số trang: 1410.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001936 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986), Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra dường lối đổi mới đất nước. Kể từ đó đến nay, trải qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới với nhiều diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, song nước ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt,…diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi. Thế và lực của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên. Đạt được những thành tựu trên là do Đảng ta đề ra đường lối phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển và sự phấn đấu của toàn dân ta…

Nội dung cuốn sách đăng tải các văn kiện Đại hội, văn kiện Hội nghị Trung ương về phát triển kinh tế – xã hội từ năm 1986 đến nay. Những văn kiện này mang tính chỉ đạo đường lối trong cả một giai đoạn, một quá trình và được sắp xếp theo thời gian để bạn đọc thấy rõ quá trình bổ sung, hoàn thiện về mô hình phát triển kinh tế – xã hội, các chính sách, định hướng, các nguồn lực…thực hiện mô hình kinh tế – xã hội, nhằm đáp ứng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cuốn sách cung cấp tài liệu một cách hệ thống cho các nhà lãnh đạo, nghiên cứu, quản lý quán triệt được những chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là cung cấp tài liệu cho việc tổng kết 30 năm thực hiện đổi mới.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *