Tải sách Tuyển tập các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (từ năm 2003 đến năm 2008) – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả: Bộ Tài nguyên và môi trường – Cục Bảo vệ môi trường.

Nhà xuất bản: Bản đồ. Năm 2008. Số trang: 1028

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001685 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học, nhà quản lý và thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang có hiệu lực ban hành trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2008. Cuốn sách được trình bày thành 9 phần như sau:

Phần I: Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần II: Văn bản định hướng của Đảng và Chính phủ.

Phần III: Văn bản về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và lồng ghép vấn đề môi trường trong các quy hoạch phát triển
Phần IV: Văn bản về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Phần V: Văn bản về quản lý chất thải.

Phần VI: Văn bản về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.

Phần VII: Văn bản về quan trắc môi trường.

Phần VIII: Văn bản về tổ chức.

Phần IX: Văn bản về phí, lệ phí, quỹ và tài chính về bảo vệ môi trường.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *