Tải sách Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội. – Word, PDF – Miễn phí


Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Văn Tài (Tổng Chủ biên)…

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia. Năm 2010. Số trang: 999

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001736 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trải qua quá trình lịch sử Thăng Long – Hà Nôi đã có nghìn năm văn hiến và là nơi “địa linh, nhân kiệt”, luôn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử tồn tại và phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Dưới góc độ nhất định, hầu như toàn bộ lịch sử thành văn của dân tộc ta đều hiện diện ở đây – một trong những kinh đô đầu tiên và là quốc đô qua hầu hết các thời kỳ lịch sử của đất nước…

Dựa trên cơ sở khoa học, đặc biệt là góc nhìn logic – lịch sử, cuốn sách “Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội” phân tích sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội gắn bó hữu cơ với lịch sử dựng nước, đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, dựa trên cơ sở phân tích khá toàn diện các yếu tố đồng đại và lịch đại, cuốn sách đã khái quát nên một hệ giá trị văn hoá – lịch sử quân sự phong phú, đa dạng. Cuốn sách cũng đề xuất những vấn đề cơ bản về phát huy những giá trị văn hoá quân sự đó trong sự nghiệp bảo vệ Thủ đô Hà Nội hiện nay.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

Chương I: Những vấn đề chung về sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội.

Chương II: Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội trong thời đại phong kiến.

Chương III: Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thủ đô Hà Nội thời kỳ Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống Pháp.

Chương IV: Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thủ đô Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chương V: Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thủ đô Hà Nội thời kỳ cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chương VI: Tổng quan bài học kinh nghiệm lịch sử của sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội.

Chương VII: Bối cảnh thời đại – kinh nghiệm và những nhân tố mới tác động đến sự nghiệp bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Chương VIII: Định hướng giải pháp về phát huy những bài học kinh nghiệm lịch sử để bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ mới.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *