Tải sách Sổ tay pháp luật đất đai: Những quy định mới được sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Áp dụng từ ngày 01/01/2019 – Word, PDF – Miễn phí


Nhà xuất bản: Thế giới. Năm 2019. Số trang: 431

Tác giả: Phượng Vũ

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002191 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019), trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai quy định tại Điều 6 của Luật này… Cuốn sách ra đời nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai và bạn đọc quan tâm biết đến những quy định mới nêu trên.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất: Luật Đất đai.

– Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29-11-2013 của Quốc hội.

Phần thứ hai: Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06-01-2017 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

– Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 của Chính phủ: Quy định về giá đất.

– Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 của Chính phủ: Quy định về thu tiền sử dụng đất.

– Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 của Chính phủ: Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-05-2014 của Chính phủ: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Phần thứ ba: Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19-05-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng dất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02-06-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

– Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27-01-2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43, 44/2014/NĐ-CP.

Phần thứ tư: Những quy định mới được sửa đổi, bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng từ ngày 01/01/2019.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20-11-2018 của Quốc hội (Trích – Điều 6. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai).

– Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14-12-2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *