Tải sách Phân tích kinh tế – kỹ thuật các công nghệ thi công xây dựng – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 200

Tác giả: Lê Anh Dũng, Bùi Mạnh Hùng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002181 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Để thúc đẩy khoa học – công nghệ trong xây dựng phát triển, việc phân tích kinh tế – kĩ thuật các công nghệ xây dựng là một khâu không thể thiếu, bởi lẽ: Phân tích kinh tế – kĩ thuật cung cấp cho nhà quản trị các thông tin để đề xuất những quyết định về quản lý; Cung cấp cho ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp các thông tin để quyết định việc cho vay, đầu tư..; Cung cấp cho Nhà nước thông tin của doanh nghiệp xây dựng, ngành xây dựng để Nhà nước đưa ra những biện pháp kiểm soát nền kinh tế, hoạch định các chính sách quản lý vĩ mô thích hợp. Ngoài ra, phân tích kinh tế – kĩ thuật còn là cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý có đủ căn cứ khoa học, qua phân tích kinh tế – kĩ thuật có thể đánh giá tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hiện và khai thác những khả năng, tiềm năng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cuốn sách “Phân tích kinh tế – kĩ thuật các công nghệ thi công xây dựng” gồm bốn nội dung chủ yếu là:

– Những vấn đề chung về phân tích kinh – tế kĩ thuật;

– Tổng quan về công nghệ và tiến bộ khoa học – công nghệ trong xây dựng;

– Phân tích kinh tế – kĩ thuật các phương án công nghệ trong xây dựng gồm: Phương pháp phân tích kinh tế – kĩ thuật; Phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án công nghệ xây dựng theo chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, lựa chọn trình độ hiện đại hợp lý của giải pháp công nghệ xây dựng;

– Phân tích kinh tế – kĩ thuật phương án tổ chức các công nghệ thi công gồm: Các chỉ tiêu đánh giá giải pháp tổ chức thi công; Phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án vật liệu, cấu kiện xây dựng và lựa chọn các phương án máy xây dựng trong công nghệ thi công xây dựng, lựa chọn các hình thức công nghiệp hóa xây dựng; Phương pháp xác định hiệu quả các biện pháp tổ chức kĩ thuật theo chỉ tiêu lao động và giá thành trong công nghệ thi công xây dựng.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *