Tải sách Những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013 – Word, PDF – Tải miễn phí


Tác giả: ThS.Quách Dương (Sưu tầm và hệ thống hóa).

Nhà xuất bản: Tư pháp.Năm 2014.Số trang: 399.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001940 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Ngày 29/11/2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi, với 14 chương, 212 điều (sau đây gọi là Luật Đất đai năm 2013), tăng 7 chương và 66 điều so với Luật Đất đai năm 2003, đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Đồng thời, luật hóa tối đa các quy định hiện hành đang phát huy hiệu quả để khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003, trong đó có những vấn đề về quyền, trách nhiệm của Nhà nước và quản lý Nhà nước đối với đất đai, các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được Luật quy định cụ thể.

Luật Đất đai 2013 gồm các chương như sau:

– Chương 1: Quy định chung.

– Chương 2: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai.

– Chương 3: Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai.

– Chương 4: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Chương 5: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

– Chương 6: Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

– Chương 7: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Chương 8: Tài chính về đất đai, giá đất và đấu giá quyền sử dụng đất.

– Chương 9: Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

– Chương 10: Chế độ sử dụng các loại đất.

– Chương 11: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

– Chương 12: Thủ tục hành chính về đất đai.

– Chương 13: Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

– Chương 14: Điều khoản thi hành.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *