Tải sách Luật Xây dựng – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng.Năm 2014.Số trang: 168.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001949 / VT.001950 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Luật Xây dựng (sửa đổi) đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015).

Luật Xây dựng quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng

Luật gồm 10 chương, 168 điều như sau:

– Chương 1: Những quy định chung.

– Chương 2: Quy hoạch xây dựng.

– Chương 3: Dự án đầu tư xây dựng công trình.

– Chương 4: Khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng.

– Chương 5: Giấy phép xây dựng.

– Chương 6: Xây dựng công trình.

– Chương 7: Chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng.

– Chương 8: Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng.

– Chương 9: Trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ quan Nhà nước.

– Chương 10: Điều khoản thi hành.


Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *