Tải sách Lợi ích kinh tế – xã hội của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát triển – Word, PDF – Tải miễn phí


Tác giả: TS. Shahid Alikhan, Đỗ Khắc Chiến dịch.

Nhà xuất bản: Cục Sở hữu trí tuệ. Năm: 2007 Số trang: 194.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002702. Thư viện KHCN – Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Trên khắp thế giới và đặc biệt là ở các nước đang phát triển, tầm quan trọng của việc bảo hộ thích đáng và có hiệu quả đối với quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn chưa được nhận thức một cách đầy đủ. Khi cho rằng việc bảo hộ sở hữu trí tuệ có một tác động to lớn đối với mọi mặt của sự tiến bộ nhân loại thì luôn luôn có nhu cầu làm sáng tỏ nội dung của sở hữu trí tuệ, để các ngành công nghiệp, doanh nghiệp và công chúng nói chung hiểu rõ hơn về vai trò của nó trong sự phát triển xã hội, văn hoá, công nghệ và kinh tế.

Cuốn sách “Lợi ích kinh tế – xã hội của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát triển” trình bày một bức tranh tổng quát về tất cả các vấn đề thu hút sự quan tâm của các độc giả một cách nghiêm túc. Đặc biệt, cuốn sách này rất có ích cho những quan chức Chính phủ làm công tác tư vấn cho giới hoạch định chính sách về các cách tiếp cận tốt nhất cần thực hiện trong khi xây dựng các chương trình hành động quốc gia, nhằm khai thác khả năng sáng chế và sáng tạo của con người, phục vụ sự tiến bộ kinh tế, văn hoá và xã hội.

Nội dung sách có 12 chương như sau:

– Chương 1: Hệ thống sở hữu trí tuệ – Một chất xúc tác cho phát triển.

– Chương 2: Sở hữu trí tuệ – Các nhánh chính của nó; Vai trò và tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.

– Chương 3: Giá trị kinh tế của sự bảo hộ có hiệu quả đối với sở hữu trí tuệ.

– Chương 4: Bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan trong kỷ nguyên kỹ thuật số: Ngành công nghiệp văn hoá; Đóng góp của nó đối với nền kinh tế quốc dân: Bảo hộ văn hoá dân gian và tri thức truyền thống.

– Chương 5: Mạng thông tin toàn cầu, thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ.

– Chương 6: Quản lý sáng kiến và hoạt động nghiên cứu – triển khai; Tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thúc đẩy đổi mới; Quan hệ qua lại với cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia.

– Chương 7: Chuyển giao công nghệ – Tiếp nhận và li-xăng công nghệ.

– Chương 8: Sở hữu công nghiệp và công nghệ làm lành mạnh đối với môi trường.

– Chương 9: Hiện đại hoá pháp luật và quản lý sở hữu trí tuệ trong nước; Tăng cường hệ thống sở hữu trí tuệ để phát triển công nghệ; Hệ thống thông tin sáng chế mạnh; Bảo hộ quốc tế về sở hữu trí tuệ: Thuận lợi đối với các nước đang phát triển.

– Chương 10: Thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ.

– Chương 11: Cơ cấu tổ chức; Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức; Giảng dạy về sở hữu trí tuệ; Hiệp hội các nhà sáng chế; Viện S hữu trí tuệ.

– Chương 12: Kết luận.

 

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *