Tải sách Giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng – Word, PDF – Miễn phí


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 206

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002278 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Để hạn chế tình trạng các dự án đầu tư, đặc biệt là đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước bị sử dụng không hiệu quả, lãng phí, gây thất thoát. Tác giả đã biên soạn cuốn sách “Giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng” làm tài liệu tham khảo cho người thực thi công việc, các nhà quản lý có tầm nhìn cũng như quyết sách đúng về việc giám sát và đánh giá các dự án đầu tư trong xây dựng.

Nội dung sách gồm 3 chương:

Chương 1: Các khái niệm và nội dung cơ bản của giám sát, đánh giá dự án đầu tư. Giới thiệu: Các khái niệm, nguyên tắc, nội dung cơ bản giám sát, đánh giá dự án đầu tư; các chủ thể thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; cách thức, trình tự, quy trình và phương pháp giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Chương 2: Nội dung cụ thể giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng. Giới thiệu: Các loại nguồn vốn, sự cần thiết, phương pháp và hình thức kiểm soát, khống chế sử dụng vốn nhà nước cho các dự án đầu tư xây dựng; nội dung giám sát, đánh giá tổng thể dự án đầu tư xây dựng; nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước cũng như các nguồn vốn khác; nội dung giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư và các dự án đầu tư xây dựng khác; các nhân tố ảnh hưởng đến công tác giám sát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng.

Chương 3: Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng. Giới thiệu: Mục tiêu, yêu cầu công tác tổ chức giám sát, đánh giá; hệ thống tổ chức và công tác tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư; nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư; chế độ, thời hạn và nội dung báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng; chi phí thực hiện, xử lý kết quả và xử phạt vi phạm trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *