Tải sách Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tập 2: Phần Lắp đặt – Khảo sát – Sửa chữa – Word, PDF – Miễn phí


Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 575

Tác giả: Hữu Đại, Vũ Tươi

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002180 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 2891/QĐ-UBND về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung khu vực thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các phần: Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung); Phần Lắp đặt (bổ sung); Phần Khảo sát xây dựng (thay thế). Quyết định này thay thế, sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố Bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Các nội dung còn lại không thể hiện trong Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung này thay thế, sửa đổi, bổ sung thì giữ nguyên theo Bộ đơn giá xây dựng đã công bố theo quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm kịp thời thông tin đến bạn đọc những thông tin mới nêu trên, Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: “Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tập 2: Phần Lắp đặt – Khảo sát – Sửa chữa”.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 và đã được bổ sung theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Phần thứ hai: Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Khảo sát đặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/07/2018 thay thế Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Phần thứ ba: Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần Sửa chữa đặt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).
 

Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *