Tải sách Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị – Word, PDF – Tải về máy


Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 152

Tác giả: Bộ Xây dựng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002183 – Thư viện KHKT-BXD. 

Tóm tắt nội dung:

Nội dung cuốn sách gồm các định mức sau:

– Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị (Công bố kèm theo quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trường Bộ Xây dựng): Định mức công bố tại văn bản này bao gồm các hao phí cần thiết về nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Phạm vi các công việc duy trì hệ thống thoát nước đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống thoát nước đô thị để đảm bảo việc tiêu thoát nước của hệ thống thoát nước đô thị.

– Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị (Công bố kèm theo quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trường Bộ Xây dựng): Định mức công bố tại văn bản này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. Phạm vi các công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị để đảm bảo việc duy trì vệ sinh môi trường đô thị.

– Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị (Công bố kèm theo quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trường Bộ Xây dựng): Định mức công bố tại văn bản này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu (phân bón, thuốc trừ sâu, nước tưới, vật tư khác), nhân công và một số phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sản xuất, trồng mới và duy trì cây xanh đô thị. Phạm vi các công việc duy trì cây xanh đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình chăm sóc cây xanh thường xuyên kể từ khi được trồng mới để đảm bảo việc sinh trưởng và phát triển bình thường của cây xanh trong đô thị.

Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị (Công bố kèm theo quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trường Bộ Xây dựng): Định mức công bố tại Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Phạm vi các công việc duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị được định mức bao gồm các công việc liên quan đến quá trình duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị để đảm bảo cho việc hoạt động của hệ thống chiếu sáng đô thị.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *