Tải sách Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam – Word, PDF – Tải miễn phí


Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia. Năm 2006.  Số trang: 439

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002660 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Thị trường bất động sản bao gồm thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất. Để phát triển thị trường bất động sản cần bảo đảm quyền sử dụng đất chuyển thành hàng hoá một cách thuận lợi, làm cho đất đai từ nguồn tài nguyên trở thành nguồn vốn quan trọng phục vụ đắc lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thị trường bất động sản ở nước ta hiện nay tuy còn ở dạng sơ khai, nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên đã thu được một số lượng vốn khá lớn vào đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện về mặt bằng cho các ngành sản xuất, kinh doanh phát triển, cải thiện điều kiện về nhà ở cho nhân dân, nhất là tại các đô thị… Bên cạnh đó, các chính sách nhằm thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản vẫn còn những hạn chế, đòi hỏi phải khắc phục như: Cần phải tiến hành nhanh hơn nữa việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch xây dựng công trình công khai, đổi mới thủ tục cho vay kinh doanh bất động sản, ban hành cơ chế tài chính về khung giá đất hợp lý. Đồng thời cung cấp các thông tin về bất động sản, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản hoạt động công khai, minh bạch.

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc những thông tin bổ ích về Chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản, nội dung cuốn sách đã đề cập đến một số vấn đề lý luận về thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản, kinh nghiệm của Australia và New Zealand về vấn đề trên; hoạt động đầu tư vào thị trường bất động sản tại một số tỉnh, thành phố Việt Nam. Đồng thời, các tác giả cũng nêu lên thực trạng chính sách đất đai, xây dựng, tín dụng, ngân hàng và tài chính, những ưu điểm và tồn tại hiện nay nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản ở nước ta trong thời gian tới.

Cuốn sách gồm có 8 chương như sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tăng cường thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản.

Chương 2: Kinh nghiệm AustraliaNew Zealand về chính sách đầu tư vào thị trường bất động sản.

Chương 3: Chính sách đầu tư phát triển thị trường bất động sản tại một số tỉnh, thành phố nước ta.

Chương 4: Chính sách, pháp luật đất đai trong thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Chương 5: Chính sách xây dựng trong thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Chương 6: Chính sách tín dụng thúc đẩy đầu tư vào thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Chương 7: Chính sách tài chính thúc đẩy thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Chương 8: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào thị trường bất động sản trong thời gian tới.

Thư viện Bộ Xây dựng

Click để tải Sách

Một số từ viết tắt trong bài viết (nếu có)

 • Bộ Xây dựng: BXD
 • Hoạt động xây dựng: HĐXD
 • Quy hoạch kiến trúc: QHKT
 • Hạ tầng kỹ thuật: HTKT
 • Phát triển đô thị: PTĐT
 • An toàn lao động: ATLĐ
 • Kinh tế xây dựng: KTXD
 • Vật liệu xây dựng: VLXD
 • Bất động sản: BĐS
 • Khoa học công nghệ môi trường: KHCNMT
 • Văn bản quy phạm pháp luật: VBQPPL
 • Văn bản Chỉ đạo điều hành: VBCĐĐH
 • Văn bản hợp nhất: VBHN
 • Kế hoạch tài chính: KHTC
 • Tổ chức cán bộ: TCCB
 • Hợp tác quốc tế: HTQT
 • Công nghệ thông tin: CNTT
 • Thủ tục hành chính: TTHC
 • Cải cách hành chính: CCHC
 • Ban quản lý dự án: BQLDA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *