Tải Quyết định 991/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 – Word, PDF [Download]

Quyết định 991/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 991/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 20/05/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 991/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 991/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 991/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ban Dân vận Trung ương về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban Chỉ đạo Trung ương về QCDC (để b/c);
– Ban Cán sự đảng Bộ;
– Đảng ủy Bộ;
– Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Các thành viên Ban Chỉ đạo QCDCCS của Bộ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
– Lưu: VT, TCCB. BN60.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày   tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (sau đây viết tắt là QCDC) tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện QCDC trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

2. Yêu cầu

– Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức tổ chức chính trị – xã hội và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ.

– Bám sát các nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế công tác của Bộ trong điều kiện tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung chỉ đạo đảm bảo phát triển kinh tế – xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

– Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 124- QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19: số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 v.v.

– Phát huy dân chủ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Vận động toàn thể công chức, viên chức hưởng ứng, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua: Toàn Ngành tài nguyên và môi trường thực hiện phong trào “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”; thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ tại Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” và các phong trào thi đua theo các đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

2. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo thực chất, hiệu quả

Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP , Nghị định số 145/2020/NĐ-CP , Thông tư số 01/2016/TT-BNV trong đó tập trung vào các nội dung sau:

– Hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ nhiệm kỳ Chính phủ mới;

– Rà soát, hoàn thiện các Quy chế làm việc của Bộ và của các đơn vị thuộc Bộ, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ và của các đơn vị thuộc Bộ; Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ; Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Bộ; Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ; Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ … đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

– Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thông báo công khai để công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và nội dung nêu trong Chương V của Nghị định số 145/2020/NĐ-CP; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác của đơn vị theo quy định tại Mục 3, 4 Chương II Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

– Duy trì việc tổ chức các cuộc họp giao ban của Bộ, giao ban vùng và giao ban của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và 6 tháng theo quy chế làm việc của Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

– Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021.

3. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức

– Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; duy trì và thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13/CT- TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

– Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ và việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân và tăng cường dân chủ theo hướng lấy người dân là trung tâm.

– Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử; thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ năm 2021; tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ;

– Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân.

– Tích cực, chủ động trong công tác thông tin truyền thông, minh bạch các thông tin về chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ, công chức và người dân. Lãnh đạo Bộ thực hiện tiếp công chức, viên chức, người lao động của Bộ và người dân theo quy định.

– Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; thực hiện tốt công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

– Cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

– Tổ chức đánh giá, xếp loại định kỳ hàng năm đối với công chức, viên chức theo trình tự, thủ tục quy định bảo đảm thực chất, chính xác, khách quan.

4. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

– Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Kết luận số 120-KL/TW giai đoạn 2021 – 2025 gắn với các nội dung liên quan đến quyền làm chủ của công chức, viên chức; QCDC ở cơ sở trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu ở từng đơn vị, tổ chức.

– Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản về thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

– Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong thực hiện dân chủ theo nội dung quy định tại các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ: số 47- NQ/BCSĐTNMT ngày 29/5/2015 về tăng cường lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị ngành Tài nguyên và Môi trường; số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường; số 08- NQ/BCSĐTNMT ngày 29/8/2016 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành tài nguyên và môi trường; Quyết định số 117- QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban Cán sự đảng Bộ về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường. Kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, cửa quyền, dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật, đạo đức xã hội. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ hoặc vi phạm quyền làm chủ của công chức, viên chức.

– Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 01/CT- BTNMT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ tại Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ.

– Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công chức, viên chức và công dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức và công dân; có kế hoạch giải quyết, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức và công dân; quan tâm xử lý những vụ việc đông người, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

– Gắn việc thực hiện cơ chế dân chủ trực tiếp với dân chủ đại diện, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; động viên cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

– Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở các đơn vị thuộc Bộ; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Đưa việc thực hiện QCDC ở đơn vị thành một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu đơn vị.

– Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị – xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của công chức, viên chức và nhân dân.

5. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở

– Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các Quyết định của Bộ Chính trị: số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

– Các Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ và các đơn vị theo hệ thống của từng tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

6. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

– Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở và các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh.

– Đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Bộ với mục tiêu bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ năm 2021 các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; phân công đối với các thành viên Ban Chỉ đạo để bảo đảm theo đúng quy định.

– Thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của một số đơn vị, tổ chức thuộc Bộ. Xây dựng các báo cáo về kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm theo quy định.

– Quan tâm xây dựng mô hình, điển hình thực hiện QCDC ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

– Thực hiện đánh giá những mặt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Bộ có trách nhiệm giúp Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ năm 2021.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ để được hướng dẫn giải quyết.

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí, phương tiện, điều kiện để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành và tình hình quản lý ngân sách của Bộ./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Thời gian hoàn thành

I

Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

1

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, các văn bản có liên quan gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị định của Chính phủ: số 04/2015/NĐ-CP và số 145/2020/NĐ-CP gắn với các văn bản về công tác dân vận trong tình hình mới

– Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

2

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ: số 47-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/5/2015 về tăng cường lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị Ngành TN&MT; số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành TN&MT; số 08-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/8/2016 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong Ngành TN&MT; Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban Cán sự đảng Bộ về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành TN&MT

– Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

– Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2021

3

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Chương trình hành động số 145-CTr/BCSĐTNMT ngày 02/02/2017 của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

– Văn phòng Đảng – Đoàn thể

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

4

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Chương trình hành động số 315-CTr/BCSĐTNMT ngày 01/02/2017 của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

– Văn phòng Đảng – Đoàn thể

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

5

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 444-KH/BCSĐTNMT ngày 14/11/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ trong cán bộ, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị bằng các hình thức thường xuyên, đa dạng và phù hợp

– Văn phòng Đảng – Đoàn thể

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

6

Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua Ngành TN&MT năm 2021

– Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền

– Các đơn vị thuộc Bộ

– Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2021

7

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ

– Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền;

– Báo TN&MT;

– Tạp chí TN&MT;

– Cổng thông tin điện tử của Bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

8

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19: số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021

– Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền;

– Báo TN&MT;

– Tạp chí TN&MT;

– Cổng thông tin điện tử của Bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

II

Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

1

Tổ chức triển khai thực hiện Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ năm 2021 tại Thông báo số 104/TB-BTNMT ngày 22/12/2020 của Bộ

– Thanh tra Bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

2

Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại Quyết định số 2950/BTNMT-TTr ngày 28/12/2020 của Bộ

– Vụ Pháp chế

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

3

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021

– Thanh tra Bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

4

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2021

Các đơn vị thuộc Bộ

12/2021

5

Tổ chức các cuộc họp giao ban của Bộ, giao ban vùng và giao ban của cơ quan, đơn vị theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và 6 tháng

– Văn phòng Bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

6

Giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2021; Xây dựng kế hoạch biên chế công chức hành chính và và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2022

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

4-5/2021

7

Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ theo nhiệm kỳ Chính phủ mới

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

8

Đề án quy hoạch định hướng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

6/2021

9

Tổ chức đánh giá phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ năm 2021

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

12/2021

10

Sửa đổi văn bản hướng dẫn của Ban Cán sự đảng Bộ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

11

Sửa đổi Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

12

Sửa đổi Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc Bộ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các doanh nghiệp thuộc Bộ

Quý II/2021

13

Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

14

Sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

15

Xây dựng Quy định về trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

16

Xây dựng và ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

17

Phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2030 của các đơn vị trực thuộc Bộ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2021

18

Thực hiện công tác tinh giản biên chế đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ năm 2021

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

19

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

20

Thẩm định trình lãnh đạo Bộ phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm trước liền kề của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ TN&MT

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các doanh nghiệp thuộc Bộ

6/2021

21

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

22

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2021; đề xuất kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường;

– Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

23

Thẩm định chương trình bồi dưỡng cho công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường cấp xã

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; các Cơ quan, đơn vị có liên quan

10/2021

24

Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025 tại Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– các Cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2021

25

Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản lý đầu tư công; Quy chế Quản lý ODA

– Vụ Kế hoạch – Tài chính

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

26

Xây dựng đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công năm 2021.

– Vụ Kế hoạch – Tài chính

– Các đơn vị thuộc Bộ

12/2021

27

Xây dựng định mức – kinh tế kỹ thuật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025.

– Vụ Kế hoạch – Tài chính

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2021

28

Xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Bộ

– Vụ Kế hoạch – Tài chính

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I/2021

29

Xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ

– Vụ Kế hoạch – Tài chính

– Các đơn vị thuộc Bộ

12/2021

30

Phân bổ, giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

– Vụ Kế hoạch – Tài chính

– Các đơn vị thuộc Bộ

12/2021

31

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

– Vụ Kế hoạch – Tài chính

– Các đơn vị thuộc Bộ

7/2021

32

Xây dựng trình Bộ trưởng phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành TN&MT năm 2021.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

Quý I/2021

33

Xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến Ngành TN&MT giai đoạn 2021-2023.

– Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I- II/2021

34

Xây dựng văn bản định hướng nội dung công tác tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm của Bộ năm 2021.

– Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I/2021

35

Văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Ngành TN&MT năm 2021

– Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2021

36

Tổ chức các Lớp tập huấn: về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính, thanh tra, công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền.

– Các Vụ: TCCB, KH-TC, Thanh tra, Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

– Các đơn vị thuộc Bộ

Quý III/2021

III

Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính; cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức

1

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2021 tại Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2020 của Bộ

Theo phân công của Kế hoạch

Năm 2021

2

Sửa đổi Bộ chỉ số chấm điểm theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

7/2021

3

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

4

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ theo Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

5

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động tại Công văn số 1150/BTNMT-VP ngày 12/3/2018 của Bộ

– Văn phòng Bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

6

Thực hiện phong trào toàn Ngành TN&MT về “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

– Các đơn vị thuộc Bộ

– Sở TN&MT

Năm 2021

IV

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

1

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2988/BTNMT-TCCB ngày 27/11/2017 của Bộ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2021

2

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị

– Các đơn vị thuộc Bộ

– Sở TN&MT

Năm 2021

3

Giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bảo đảm đúng thời hạn, hiệu quả.

– Thanh tra Bộ

– Các đơn vị thuộc Bộ

– Sở TN&MT

Năm 2021

V

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hiện QCDC ở Bộ Tài nguyên và Môi trường

1

Đoàn viên, hội viên tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Các tổ chức chính trị – xã hội

Năm 2021

2

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua Ngành tài nguyên và môi trường năm 2021; thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Các tổ chức chính trị – xã hội

Năm 2021

3

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

– Công đoàn Bộ

– Ban Thanh tra nhân dân Bộ và các cơ quan, đơn vị

Năm 2021

VI

Kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

1

Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

6/2021

2

Xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ gửi Ban Chỉ đạo Trung ương

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị có liên quan

5/2021

3

Xây dựng Báo cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ gửi Ban Chỉ đạo Trung ương

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Các đơn vị có liên quan

11/2021

4

Bố trí kinh phí, điều kiện, phương tiện để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động năm 2021 của Bộ

– Vụ Kế hoạch – Tài chính

– Văn phòng Bộ

Năm 2021

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *