Tải Quyết định 99/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban Điều hành và phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 99/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban Điều hành và phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 99/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 22/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 99/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 99/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban Điều hành và phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 99/QĐ-BXD


Nội, ngày
22
tháng 01
năm 201
3

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP
BAN ĐIỀU HÀNH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM
ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP
ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-TTg
ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng
cường năng lực kiếm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục
Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành
lập Ban Điều hành Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình
xây dựng ở Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Ban Điều hành), gồm các Ông, Bà có tên
sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng
Bộ Xây dựng – Trưởng ban;

2. Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục
Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng – Phó Trưởng
ban thường trực;

3. Ông Lê Quang, Phó Cục trưởng Cục
Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng – Phó Trưởng
ban;

4. Ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng – y viên;

5. Ông Trần Tường Lân, Vụ trưởng Vụ
Kết cấu, Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư –
y
viên;

6. Ông Trần Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch Tài chính, Bộ Xây dựng –
y viên;

7. Ông Bùi Trung Dung, Vụ trưởng Vụ
Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Ủy viên;

8. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế, Bộ Xây dựng – Ủy viên;

9. Ông Trần Hữu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ
Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng – Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Vụ
trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính – Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Đình Hậu, Phó Vụ
trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và
Công nghệ – Ủy viên;

12. Ông Lê Thanh Hà, Phó Cục trưởng
Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải
Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn – Ủy viên.

Điều 2. Ban
Điều hành có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo, điều hành Đề án
với những nội dung cụ thể như sau:

1. Xem xét, cho ý kiến về chương
trình, kế hoạch hàng năm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Tăng
cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”;

2. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
Đề án theo chương trình, kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt;

3. Định kỳ hàng năm họp tối thiểu 2
lần để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án;

4. Tham mưu, đề xuất các giải pháp
giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện;

5. Hàng năm, tổng kết tình hình thực
hiện Đề án và báo cáo Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ;

Ban Điều hành được sử dụng con dấu
của Bộ Xây dựng trong các văn bản của Ban Điều hành.

Điều 3.
Cơ quan thường trực của Ban Điều hành là Cục Giám định Nhà nước về chất lượng
công trình xây dựng – Bộ Xây dựng (Sau đây viết tắt là Cục Giám định) có trách
nhiệm là đầu mối thực hiện và đôn đốc thực hiện Đề án.

Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính,
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các Cục, Vụ khác có liên quan theo chức
năng của mình phối hợp với Cục Giám định kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án.

Cục trưởng Cục Giám định được quyết
định thành lập các bộ phận tổng hợp, các chuyên gia để giúp thực hiện Đề án.

Điều 4. Trưởng
ban Điều hành Đề án có trách nhiệm ban hành Quy chế điều hành thực hiện Đề án.

Điều 5. Kinh
phí hoạt động của Ban Điều hành và các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng và
các Bộ ngành khác, các cá nhân có liên quan tới điều hành, thực hiện Đề án được
cấp từ nguồn ngân sách Trung ương trong tổng mức đầu tư cấp cho Đề án.

Điều 6. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số
1191/QĐ-BXD ngày 31/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban
Điều hành Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở
Việt Nam”; Quyết định số 85/QĐ-BXD ngày 06/02/2012 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Điều hành Đề án
Tăng cường năng lực kim định chất lượng công
trình xây dựng ở Việt Nam”.

Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về
chất lượng công trình xây dựng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: T

chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Khoa học
Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cán
bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:;
Như điều 6;
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
Văn phòng Chính phủ;
Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
Các Bộ: KH&ĐT, TC,
KH&CN, NN&P
TNT, GTVT;
UBND, SXD
các tỉnh, Tp trực thuộc TW;

Tng cục
Đường bộ Việt Nam;

Tổng cục Thy lợi;
– Lưu: VT, GĐ,
TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *