Tải Quyết định 93/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 93/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 93/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 21/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 93/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 93/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 93/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
21 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN
THỊ XÃ PHÚC YÊN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III TRỰC THUỘC TỈNH VĨNH PHÚC

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ – CP ngày
18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ – CP ngày
04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ – CP ngày
07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 15/8/2012 về việc thẩm định và quyết
định công nhận thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại III;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô
thị,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Công nhận thị xã Phúc Yên là đô
thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Phúc Yên, Chánh Văn phòng – Bộ Xây dựng, Cục trưởng
Cục Phát triển Đô thị – Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư; Tài Chính; Quốc Phòng; Công thương;
Tài Nguyên & Môi trường; Giao thông Vận tải; Văn hóa-Thể thao & Du lịch;
– Các Sở: XD; NV tỉnh Vĩnh Phúc;
– Lưu: VP, Cục PTĐT(3).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *