Tải Quyết định 806/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 806/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 806/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 30/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế – dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 806/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 806/QĐ-BTNMT năm 2020 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 806/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2017 ca Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trưng;

Căn cứ Ch thsố 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 ca Thtướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gkhó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó vi dịch Covid19;

Xét đề nghị ca Vụ trưng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
Văn phòng Chính phủ;
Bộ trưng Trần Hng Hà (để báo cáo);
– Các Thứ trư
ng;
Lưu: VT, KHTC.D50.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quý Kiên

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH COVID-19
 (Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Dưới tác động của tình hình dịch bệnh do Covid-19 gây ra đến kinh tế, xã hội của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, để đảm bảo giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và các năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch hành động thực hiện với các nội dung sau đây:

I. MỤC TIÊU

Tập trung phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân trong các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1.1. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020 và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban chỉ đạo địa phương phòng chống dịch Covid-19.

1.2. Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm này đang bùng phát, lan rộng ở nhiều quốc gia như hiện nay.

1.3. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động lập phương án đảm bảo hoạt động thông suốt trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 đang có diễn biến phức tạp (tính đến cả trường hợp phải cách ly con người, cách ly trụ sở làm việc…) nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

2.1. Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao

2.2. Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trong việc tăng cường quản lý chất thải y tế lây nhiễm trong công tác phòng chống dịch bệnh để chỉ đạo trong Bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

2.3. Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

a) Rà soát việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí trình Bộ ban hành theo thẩm quyền ngay trong tháng 3 năm 2020.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 ngay trong tháng 3 năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020 (bao gồm vốn ODA); tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, quan trọng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế – xã hội. Thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình.

2.4. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan

Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục hàn h chính, điều kiện kinh doanh, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, môi trường, khoáng sản, …; có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ; công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện.

2.5. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử, đổi mới phương thức làm việc trên môi trường điện tử, gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với hiện đại hóa, cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Tạo thuận lợi về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

2.6. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ liên hệ cập nhật tình hình qua các kênh thông tin đối ngoại (Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán và các đối tác quốc tế liên quan) để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và điều phối chung các hoạt động về đối ngoại, hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

1.1. Có trách nhiệm phổ biến Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức nhân viên thuộc quyền quản lý của đơn vị, đồng thời lập kế hoạch triển khai, kiểm tra việc thực hiện.

1.2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ ngày 15 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính: Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ. Định kỳ ngày 20 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan chức năng theo quy định./.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *