Tải Quyết định 799/QĐ-BXD năm 2015 công nhận Đô thị Kiến Đức huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 799/QĐ-BXD năm 2015 công nhận Đô thị Kiến Đức huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 799/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 30/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/06/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 799/QĐ-BXD năm 2015 công nhận Đô thị Kiến Đức huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV.

Công nhận Đô thị Kiến Đức huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV.

 

Từ khóa:
Quyết định 799/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 799/QĐ-BXD năm 2015 công nhận Đô thị Kiến Đức huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 799/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 30
tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐÔ
THỊ KIẾN ĐỨC HUYỆN ĐẮK R’LẤP TỈNH ĐẮK NÔNG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009
của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 2556/TTr-UBND ngày
05/6/2015 về việc đề nghị thẩm định và ban hành quyết định công nhận Đô thị
Kiến Đức huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Đô thị Kiến Đức huyện Đắk
R’Lấp tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này
có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân huyện Đắk R’Lấp – tỉnh Đắk Nông; Chánh Văn phòng – Bộ Xây dựng, Cục
trưởng Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công
thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh Đắk Nông;
– Lưu: VP, Cục PTĐT (3).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *