Tải Quyết định 76/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Quyết định 76/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 76/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 15/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 76/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 76/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 76/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch – Tài chính, Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
– Lưu: VT, PC, DT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

b) Phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đến mọi đối tượng trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; cập nhật các quy định pháp luật mới cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành tài nguyên và môi trường.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bt thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bt Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

b) Đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, địa phương, người dân, doanh nghiệp và phù hợp với từng đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”;

d) Việc phổ biến, giáo dục pháp luật phải có trọng tâm, trọng điểm vào một số lĩnh vực, nội dung cụ thể; bảo đảm tiết kiệm, tránh dàn trải, kém hiệu quả và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị và đối tượng được phổ biến. Thực hiện lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong kế hoạch công tác, tuyên truyền, truyền thông của Bộ; gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng pháp luật, tham vấn, lấy ý kiến trong quá trình xây dựng pháp luật.

e) Tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật tài nguyên và môi trường; tăng cường hơn nữa sự tham gia của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cơ quan truyền thông, báo chí nhằm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đồng bộ sâu rộng và thật sự có hiệu quả. Tăng cường xã hội hóa, hợp tác quốc tế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Phổ biến, cập nhật, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường mới được ban hành gắn với đối thoại, tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật, trong đó trọng tâm là Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

b) Phổ biến, tham vấn và lấy ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường được xây dựng trong năm 2021.

c) Hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và ý thức chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường nói riêng.

2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tổ chức hội thảo, hội nghị phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên và môi trường tập trung cho các đối tượng cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường địa phương và doanh nghiệp.

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2020”; tập trung tổ chức phổ biến, giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới và thông tin  tài nguyên và môi trường trên Chuyên trang chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường; trang thông tin điện tử của các đơn vị và các ứng dụng thiết bị di động, phát thanh, truyền hình.

c) Tổ chức các sự kiện, hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11); tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp và thi tìm hiểu về pháp luật tài nguyên và môi trường;

d) Thực hiện thông cáo báo chí các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tuỳ thuộc các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị được giao chủ trì chủ động lựa chọn một hoặc nhiều các hình thức phổ biến theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế – Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ:

a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch này. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021;

b) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, Lãnh đạo Bộ và Bộ Tư pháp;

c) Chủ trì, phối hợp Văn phòng Bộ lập dự toán chi tiết các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021 được giao chủ trì và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Chủ trì, phối hợp Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường thực hiện phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật tập trung theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính: hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành và thực hiện phân bổ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021 theo Quyết định này.

3. Các đơn vị trực thuộc Bộ:

a) Xây dựng Kế hoạch và tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo phân công tại Quyết định này; biên soạn tài liệu, giáo trình phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực được giao; cử công chức có chuyên môn phù hợp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ chủ trì tổ chức hoặc được phân công tham gia;

b) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về Bộ (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ;

c) Bố trí kinh phí cho việc thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.

4. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp Vụ Pháp chế để thực hiện Quyết định này./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRỌNG TÂM NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 (Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

tt

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Hình thức

Đối tượng

Thời gian

I

Thực hiện phổ biến, giáo dục, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

1

Phổ biến, tập huấn tập trung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Hội thảo, hội nghị tập trung tại 03 miền và các hình thức khác

1. Công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường ở Trung ương, địa phương

2. Các tổ chức, doanh

nghiệp, cá nhân có liên quan

Quý II -IV

2

Phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành theo chuyên đề

Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

Hội thảo, hội nghị, tọa đàm và hình thức khác

1. Công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường

2. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan

Quý I-IV

3

Phổ biến, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Vụ Pháp chế, Cổng Thông tin điện tử Bộ

Cập nhật trên Chuyên trang chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng;

Công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường; các Sở Tài nguyên và Môi trường; các tổ chức, cá nhân có liên quan

Quý I-IV

II

Thực hiện phổ biến, tham vấn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

4

Phổ biến, tham vấn rộng rãi các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng trong năm 2021

Các đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp Vụ Pháp chế

1. Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ

2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến và các hình thức khác

Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan

Hàng tháng

III

Thực hiện thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

5

Xây dựng Thông cáo báo chí đối với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong năm 2021

Vụ Pháp chế

Thông cáo báo chí

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Hàng tháng

IV

Thực hiện phổ biến, giáo dục và cung cấp thông tin pháp luật trên môi trường mạng (internet)

6

Cập nhật, vận hành Chuyên trang chính sách, pháp luật pháp luật về tài nguyên và môi trường

Vụ Pháp chế phối hợp Cổng Thông tin điện tử Bộ

Đăng tải các bài viết trên trang thông tin điện tử pháp luật tài nguyên và môi trường

Các tổ chức, cá nhân có liên quan

Hàng tháng

V

Tổ chức ngày pháp luật Việt Nam (9/11)

7

Tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11)

Vụ Pháp chế, Chi hội Luật gia Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng

2. Tổ chức hội thảo, tọa đàm và các hoạt động khác

1. Công chức người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan

11/2021

VI

Xây dựng các ấn phẩm (sách, tờ rơi…) phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

8

Xây dựng các ấn phẩm (sách, tờ rơi… phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Các ấn phẩm sách, tờ rơi, cẩm nang….

Các tổ chức, cá nhân

Quý I-IV

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *