Tải Quyết định 748/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 748/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 748/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 25/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 748/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 748/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 748/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI
IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số
36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP
ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số
42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 13/4/2015 về
việc đề nghị công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô
thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục
trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
là đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình Định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thị trấn Phú Phong; Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị – Bộ
Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Văn hóa
-Thể thao và Du lịch, Công thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
– Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh Bình Định;
– Lưu: VT, Cục PTĐT.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *