Tải Quyết định 747/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 747/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 747/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 25/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 747/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 747/QĐ-BXD năm 2015 công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 747/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số
36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số
62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số
42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 69/TTr- UBND ngày 19/12/2014 về việc đề
nghị công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III;

Xét đề nghị của Cục
trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đô thị loại
III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh Hải Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Chánh
Văn phòng, Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, TC, CT, QP, GTVT, VH-TT&DL, NN&PTNT;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;
– Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Hải Dương;
– Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh ;
– Hiệp hội các ĐT Việt Nam;
– Lưu: VT, Cục PTĐT (4b).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *