Tải Quyết định 533/QĐ-BTNMT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015 – Word, PDF [Download]

Quyết định 533/QĐ-BTNMT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 533/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 16/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/04/2016   Số công báo: Từ số 271 đến số 272
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 533/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 533/QĐ-BTNMT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015

B
TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 533/QĐ-BTNMT


Nội, ngày
16
tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP
ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật
ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP
ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP
ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP
ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP
ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp
chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài
nguyên và Môi trường năm 2015 (có danh mục kèm theo).

Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Ch
tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Ki
m sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo;
– C
ng TTĐT Bộ TN&MT;
– L
ưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

DANH MỤC

VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2015
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 533/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên
loại văn bản

Số,
ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn b
n

Tên
gọi của văn b
n/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi
chú

I

LĨNH VỰC ĐT ĐAI

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban
hành của Bộ tr
ưở
ng

1

Thông

03/2010/TT-BTNMT
ngày 01/02/2010

Ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng bảng giá đất

18/3/2010

Hết hiệu lực ngày 12/6/2015, bị
thay th
ế bi Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT
ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật để lập dự toán ngân
sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

II

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

 

Văn bn thuộc thẩm quyền ban hành của
Th
tướng
Chính ph

2

Chỉ
thị

29/2008/CT-TTg
ngày 02/10/2008

Về tiếp tục tăng cường công tác quản
nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, nạo
vét kết hợp thu hồi, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông

29/10/2008

Hết hiệu lực ngày 30/3/2015, bị
thay thế b
i Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thtướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực
thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban
hành của Bộ tr
ưởng

3

Thông

34/2009/TT-BTNMT
ngày 31/12/2009

Quy định về lập, phê duyệt, kiểm
tra, xác nhận Dự án c
i tạo, phục hồi môi trường và ký
quỹ c
i tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai
thác khoáng sản

15/02/2010

Hết hiệu lực ngày 17/8/2015, bị
thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải
tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động
khai thác khoáng sản

4

Thông
tư liên tịch

186/2009/TTLT-BTC-BTNMT
ngày 28/9/2009

Hướng dẫn phương pháp xác định giá
trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước

12/11/2009

Hết hiệu lực một phần (Khoản 1, Khoản
2 Điều 3; Khoản 3 Điều 4) ngày 10/6/2012, bị thay thế b
i
Thông tư số 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 25/4/2012 của liên Bộ Tài chính – Tài
nguyên và Môi trường sửa đ
ổi, bổ sung
Thông tư liên tịch số 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28/9/2009

5

Thông

11/2010/TT-BTNMT
ngày 05/7/2010

Quy định về Đnh
mức kinh tế – kỹ thu
t các công trình đa chất

20/8/2010

Hết hiệu lực một phn (Bng phân cấp đất đá cho
công tác khoan (Bảng 1) quy định tại Phần III. Khoan và Bảng phân cấp đất
đá cho công tác khai đào (Bảng 1) quy định tại Phần IV. Khai đào của Định mức
kinh tế – kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT)
ngày 24/6/2013, bị thay thế b
i Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT
ngày 07/5/2013 của Bộ tr
ưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi định mức kinh tế – kỹ thuật
các công trình địa chất kèm theo Thông tư
11/2010/TT-BTNMT

III

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban
hành của Chính phủ, Thủ t
ướ
ng Chính phủ

6

Nghị
định

21/2008/NĐ-CP
ngày 28/02/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Bảo vệ môi trường

21/3/2008

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị
thay thế b
i Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật B
o vệ môi trường

7

Nghị
định

04/2009/NĐ-CP
ngày 14/01/2009

Về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bo vệ môi trường

28/02/2009

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị
thay thế bởi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường

8

Nghị
định

113/2010/NĐ-CP
ngày 03/12/2010

Quy định về xác định thiệt hại đối
với môi trường

18/01/2011

Hết hiệu lực ngày 01/3/2015, bị
thay thế bởi Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với
môi trường

9

Nghị
định

27/2013/NĐ-CP
ngày 29/3/2013

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt
động quan trắc môi trường

05/6/2013

Hết hiệu lực ngày 15/02/2015, bị
thay thế b
i Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014
của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động quan trắc môi trường

10

Nghị
định

29/2011/NĐ-CP
ngày 18/4/2011

Quy định về đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

05/6/2011

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị thay
thế bởi Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi
trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch
b
o vệ môi trường

11

Nghị
định

35/2014/NĐ-CP
ngày 29/4/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011
của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động
môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

15/6/2014

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị
thay th
ế bi Nghị định số 18/2015/NĐ-CP
ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định
về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác
động môi trường và kế hoạch b
o vệ môi trường

12

Quyết
định

18/2013/QĐ-TTg
ngày 29/3/2013

Về cải tạo, phục hồi môi trường và
ký quỹ cải tạo phục h
i môi trường đối với hoạt động
khai thác khoáng sản

15/5/2013

Hết hiệu lực ngày 01/4/2015, bị
thay th
ế bi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thtướng Chính
phủ quy định chi ti
ết thi hành một sđiều của Luật Bảo vệ môi trường

13

Quyết
định

50/QĐ-TTg
ngày 09/8/2013

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm
thải bỏ.

25/9/2013

Hết hiệu lực ngày 15/7/2015, bị thay
thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

14

Quyết
định

04/2008/QĐ-BTNMT
ngày 18/7/2008

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về môi trường

17/8/2008

Hết hiệu lực một phần (QCVN 01:2008/BTNMT
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v
nước thải công nghiệp
chế biến cao su thiên nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ
BTNMT) ngày 01/6/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT
ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về môi trường

15

Thông

09/2009/TT-BTNMT
ngày 11/8/2009

Quy định về xây dựng và quản lý các
chỉ thị môi trường quốc gia

25/9/2009

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015, bị
thay thế b
i Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015
của Bộ tr
ưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo hiện
trạng môi trường, bộ ch
thị môi trường và quản lý số liệu
quan tr
c môi trường

16

Thông

10/2009/TT-BTNMT
ngày 11/8/2009

Quy định vbộ
ch
thị môi trường quốc gia đối với môi trường không
khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ

25/9/2009

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015, bị thay
thế bởi Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ tr
ưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo hiện trạng môi trường, bộ ch
thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

17

Thông

34/2009/TT-BTNMT
ngày 31/12/2009

Quy định về lập, phê duyệt, kiểm
tra, xác nhận dự án c
i tạo, phục hồi môi trường và ký
quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đ
i với các hoạt động
khai thác khoáng s
n.

15/02/2010

Hết hiệu lực ngày 17/8/2015, bị
thay thế bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ tr
ưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường v
cải tạo, phục hồi môi trường
trong hoạt động khai thác khoáng sản

18

Thông

08/2010/TT-BTNMT ngày 18/3/2010

Quy định việc xây dựng báo cáo môi trường
quốc gia, báo cáo tình hình tác động môi trường của ngành, lĩnh vực và báo
cáo hiện trạng môi trường cấp t
nh

06/5/2010

Hết hiệu lực ngày 01/12/2015, bị thay thế bi Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và
quản lý số liệu quan trắc môi trường

19

Thông

12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011

Quy định về quản lý chất thải nguy
hại

01/6/2011

Hết hiệu lực
ngày 01/9/2015, bị thay thế b
i Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
ngày 30/6/2015 của Bộ tr
ưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại

20

Thông

20/2011/TT-BTNMT ngày 20/6/2011

Sa đổi định mức
kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước
mặt lục địa; định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước
biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động
quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit

15/8/2011

Hết hiệu lực ngày 06/6/2014, bị
thay thế b
i Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định mức
kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước
mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp
và phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

21

Thông

26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011

Quy định chi tiết một số điều của Nghị
định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi
trường chiến lược, đ
ánh giá tác động
môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

02/9/2011

Hết hiệu lực ngày 15/7/2015, bị
thay thế b
i Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược,
đánh giá tác động môi trường và kế hoạch b
o vệ môi trường

22

Thông

48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009
của Bộ trư
ng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản
lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế,
khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

15/02/2012

Hết hiệu lực ngày 17/8/2015, bị
thay thế b
i Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế,
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

23

Thông

01/2012/TT-BTNMT
ngày 16/3/2012

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt
và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và
đăng ký đề án b
o vệ môi trường đơn gin

02/5/2012

Hết hiệu lực ngày 15/7/2015, bị
thay thế bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi ti
ết, đề án bo vệ môi trường
đơn gi
n

24

Thông

42/2013/TT-BTNMT
ngày 03/12/2013

Quy định chi tiết việc thẩm định điều
kiện hoạt động dịch vụ qu
an trắc môi trường và mẫu giấy
chứng nhận

20/01/2014

Hết hiệu lực ngày 09/6/2015, bị
thay thế bởi Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/4/2015 của Bộ tr
ưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch
vụ quan tr
c môi trường và mẫu giấy chứng nhận

25

Thông

22/2014/TT-BTNMT
ngày 05/5/2014

Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị
định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Ch
ính ph
sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011
của Chính
phủ
quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi
trường, cam kết bảo vệ môi trường

20/6/2014

Hết hiệu lực ngày 15/7/2015, bị
thay thế bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ
môi trường đ
ơn giản

26

Thông
tư liên tịch

34/2012/TTLT-BCT-BTNMT
ngày 15/11/2012

Hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế
liệu làm nguyên liệu sản xuất

01/01/2013

Hết hiệu lực ngày
27/10/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ tr
ưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường và nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu
sản xuất

IV

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban
hành của Thủ tướng Chính phủ

27

Quyết
định

198/2011/QĐ-TTg
ngày 10/02/2011

Ban hành Quy trình vận hành liên hồ
chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm

01/01/2012

Hết hiệu lc ngày
17/9/2015, bị thay thế b
i Quyết định số 1622/QĐ-TTg
ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy trình vận hành
liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

V

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành
của Chính phủ

28

Nghị
định

12/2002/NĐ-CP
ngày 22/01/2002

Về hoạt động đo đạc và bản đồ

06/02/2002

Hết hiệu lực ngày 01/7/2015, bị
thay thế bởi Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt
động đo đạc và bản đồ

29

Thông

28/TCCP-ĐP
ngày 17/3/1995

Hướng dẫn việc thực hiện về việc quản
lý, sử dụng hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới và mốc địa giới các cấp

17/3/1995

Hết hiệu lực một phần (mục II-3; mục
II-4) ngày 12/6/1998, bị thay th
ế bởi Thông tư số 109/1998/TT-TCCP
ngày 28/5/1998 của Ban tổ chức – cán bộ
Chính phủ sửa đổi, bổ sung Thông tư số
28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của Ban tổ chức
– cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa
giới hành chính các cấp

 

Văn bn thuộc thẩm quyền ban hành của
Bộ tr
ưở
ng

30

Quyết định

16/2005/QĐ-BTNMT
ngày 16/12/2005

Ban hành quy định về quản lý, sử dụng
và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

17/01/2006

Hết hiệu lực ngày 30/12/2015, bị thay
thế bởi Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, sử dụng và b
o
vệ công trình xây dựng đo đạc

31

Thông

03/2007/TT-BTNMT
ngày 15/02/2007

Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp
và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ

06/4/2007

Hết hiệu lực ngày 30/12/2015, bị
thay thế b
i Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định về quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc
và bản đồ

32

Quyết
định

04/2007/QĐ-BTNMT
ngày 27/02/2007

Ban hành Quy định về chế độ báo cáo
trong hoạt động đo đạc và bản đồ

06/4/2007

Hết hiệu lực ngày 15/12/2015, bị thay
thế bởi Thông tư số 46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ
báo cáo trong hoạt động đo đ
c và bản đồ

VI

LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban
hành c
a Bộ trưởng

33

Thông
tư liên tịch

01/2007/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
ngày 26/01/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc “Đề án tổng thể về điều tra
cơ b
n và quản lý tài nguyên và môi trường biển đến năm 2010
và tầm nhìn đến năm 2020”

08/3/2007

Hết hiệu lực ngày 27/7/2015, bị
thay thế b
i Thông tư số 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT
ngày 09/6/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch
và đầu tư hướng dẫn quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự
án thuộc “Đề án Tổng thể về điều tra cơ
bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nh
ìn đến năm 2020”

VII

LĨNH VC VIỄN THÁM

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban
hành của Th
tướng Chính phủ

34

Quyết
định

81/2010/QĐ-TTg
ngày 13/12/2010

Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử
lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

15/02/2011

Hết hiệu lực một phần (Điều 1; Điều
3; Khoản 1 Điều 4; điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 5; Khoản 1 Điều 11; Khoản 4, Khoản
8 Điều 12; Khoản 4 Điều 13; Điều 13a; Khoản 2 Điều 5; Khoản 1 Điều 6; Khoản 1
Điều 10) ngày 01/3/2015, bị thay thế bởi Quy
ết định số
76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Th
tướng Chính phủ sửa
đổi
, b
sung một sđiều của Quyết định s 81/2010/QĐ-TTg
ngày 1
3/12/2010 của
Th
tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử
lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

VIII

LĨNH VC KHÁC

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban
hành của Bộ trưởng

35

Thông
tư liên tịch

01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
ngày 08/01/2010

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất

22/02/2010

Hết hiệu lực ngày 19/5/2015, bị thay
thế bởi Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày
04/4/2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của
Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc S
Tài nguyên và
Môi trường

36

Thông
tư liên tịch

05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
ngày 15/3/2010

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

01/5/2010

Hết hiệu lực ngày 19/5/2015, bị thay
thế bi Thông tư liên tch s 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015
của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động Văn phòng đăng
đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và
Môi trường

37

Thông
tư liên tịch

03/2008/TTLT-BTNMT-BNV
ngày 15/7/2008

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn về
tài nguyên và môi trường giúp
Ủy ban nhân dân các cấp

17/8/2008

Hết hiệu lực ngày 20/11/2014, bị
thay thế b
i Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 
ngày 28/8/2014 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân t
nh,
thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố
thuộc t
nh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *