Tải Quyết định 505/QĐ-BXD năm 2015 về việc công nhận thị trấn Cần Đước mở rộng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 505/QĐ-BXD năm 2015 về việc công nhận thị trấn Cần Đước mở rộng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 505/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 505/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 505/QĐ-BXD năm 2015 về việc công nhận thị trấn Cần Đước mở rộng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 505/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 27
tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN
THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC MỞ RỘNG, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ
LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,
cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009
của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ công văn số 2358/VPCP-KTN ngày 08/4/2015 của
Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giai đoạn nâng loại đô thị Cần Đước,
tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Long An tại Tờ trình số 1254/TTr-UBND ngày 09/4/2015 về việc đề nghị công nhận
thị trấn Cần Đước mở rộng, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị
loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Cần Đước mở rộng (gồm
thị trấn Cần Đước và phần mở rộng một phần các xã Tân Lân, Phước Đông, Tân Ân,
Phước Tuy)
, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An; Chủ tịch Ủy
ban nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An; Chánh Văn phòng – Bộ Xây dựng, Cục
trưởng Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Giao thông vận tải,
Tài nguyên và Môi trường, Công thương;
– Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh Long An;
– Lưu: VP, Cục PTĐT (3).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *