Tải Quyết định 504/QĐ-BXD năm 2015 về việc Công nhận thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 504/QĐ-BXD năm 2015 về việc Công nhận thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 504/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 504/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 504/QĐ-BXD năm 2015 về việc Công nhận thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 504/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 27
tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN CẦN GIUỘC MỞ RỘNG, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN ĐẠT
TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP
ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP
ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP
ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ
ban nhân dân tỉnh Long An tại Tờ trình số 4642/TTr-UBND ngày 30/12/2014 về việc
đề nghị công nhận thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt
tiêu chuẩn đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục
Phát triển đô thị,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Công nhận thị trấn
Cần Giuộc mở rộng (gồm thị trấn Cần Giuộc và phần mở rộng một phần các xã
Tân Kim, Mỹ Lộc và Trường Bình
), huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn
đô thị loại IV.

Ðiều 2. Quyết định này
có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Long An; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Chánh Văn
phòng – Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng và Thủ trưởng
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Ðiều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Giao thông vận tải,
Tài nguyên và Môi trường, Công thương;
– Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh Long An;
– Lưu: VP, Cục PTÐT (3).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Ðình Dũng

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *