Tải Quyết định 49/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 49/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 49/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 15/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 49/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 49/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 49/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15
tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – TNHH MTV GIAI
ĐOẠN 2012 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP
ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg
ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp
nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 –
2015;

Tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các
văn bản số 10807/BKHĐT-PTDN ngày 26/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số
4562/BNV-TCBC ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ, số 4570/LĐTBXH-LĐTL ngày
06/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số 17048/BTC-TCDN ngày
07/12/2012 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và
Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng
số 1 – TNHH MTV (CC1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng
số 1 – TNHH MTV giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” với các nội dung
sau:

I. MỤC TIÊU:

Bảo đảm Tổng công ty Xây dựng số 1 –
TNHH MTV (CC1) có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực xây lắp; đầu tư các
dự án theo hình thức BT, BOT, BOO và PPP; sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp
và điện năng; phát huy tốt các nguồn lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
và năng lực cạnh tranh; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp và quy chế quản
lý theo các thông lệ quốc tế.

II. NỘI DUNG:

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

Ngành xây lắp các công trình dân dụng,
công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và môi
trường đô thị;

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng,
công nghiệp; sản xuất và kinh doanh điện năng;

Đầu tư và kinh doanh các dự án hạ tầng
giao thông, năng lượng và vệ sinh môi trường theo hình thức BT, BOT, BOO và
PPP.

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan:

Tư vấn Xây dựng (bao gồm tư vấn thiết
kế, giám sát, đầu tư, kiểm định các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp
và hạ tầng kỹ thuật);

Đầu tư và kinh doanh bất động sản.

c) Các ngành, nghề kinh doanh khác được
Bộ Xây dựng chấp thuận.

2. Vốn điều lệ: do Bộ Xây dựng phê
duyệt điều chỉnh, sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính.

3. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp
hiện có trực thuộc CC1 giai đoạn 2012-2015:

a) Công ty mẹ: thực hiện cổ phần hóa
theo Văn bản số 283/TTg-ĐMDN ngày 05/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% v
n nhà nước thuộc
Bộ Xây dựng.

b) Các đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ
ch
ế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ, gồm:

Văn phòng;

Phòng Tổ chức – Pháp chế;

Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đầu
tư;

Phòng Tài chính kế toán;

Phòng Quản lý dự án;

Các Ban quản lý dự án đầu tư;

Các Ban điều hành các dự án xây lắp.

c) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ trên 50%
vốn điều lệ:

Công ty cổ phần Mê Kông (dự kiến cổ
phần hóa cùng Công ty mẹ);

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt
Hưng;

Công ty cổ phn
Xây dựng số 1 Việt Nguyên;

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt
Quang;

Công ty cổ phần Xây dựng số 14;

d) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ từ
36% đến 50% vốn điều lệ, gồm:

Công ty cổ phần Thủy điện ĐakR’tih;

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu
Đồng Nai;

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt
Hòa;

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt Sơn;

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt
Tổng;

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh
doanh vật tư;

Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa;

Công ty cổ phần Trường Giang.

e) Các doanh nghiệp CC1 nắm giữ dưới
36% vốn điều lệ, gồm:

Công ty cổ phần Chương Dương;

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất
Vật liệu xây dựng;

Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Cửu
Long;

Công ty cổ phần Xây dựng số 5;

Công ty cổ phần Miền Đông.

4. Trường hợp cần thiết, thành lập thêm Công ty con mới và tham gia góp vốn vào Công ty liên kết khác để
thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng công ty xây dựng phương án
trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt từng trường hợp cụ thể.

5. Lộ trình thoái vốn đến năm 2015:
Thoái vốn của Công ty mẹ tại các doanh nghiệp sau:

Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Việt
Thành An;

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng
An Thịnh;

Công ty Liên doanh Lenex;

Công ty cổ phần Điện Lực Dầu khí
Nhơn Trạch;

Công ty cổ phần Xi măng Đô Lương.

6. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp,
tập trung vào các nội dung sau:

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn
thiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động, hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý
nội bộ;

b) Hoàn thiện chiến lược phát triển
giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn đến 2020; trong đó tập trung đầu tư chiều sâu,
nâng cao năng lực máy móc thiết bị, thi công, chất
lượng
nguồn nhân lực; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành
theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa;

c) Áp dụng các nguyên tắc quản trị
doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; tăng cường công tác
kiểm soát nội bộ;

d) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa
học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

đ) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn,
kiểm tra và giám sát của CC1 đối với người đại diện phần vốn của CC1 tại các
doanh nghiệp khác;

e) Tiếp cận để tham gia Chương trình
“Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” được Ngân hàng Phát
triển Châu Á (ADB) cho Chính
phủ Việt Nam vay nhằm thực hiện
tái cơ cấu doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Đổi mới và Phát triển doanh
nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và
giám sát việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng và
các cơ quan liên quan; chủ trì, phối h
p với các đơn vị
liên quan kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc phát sinh.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ
chức và hoạt động của CC1;

c) Hướng dẫn, phối hợp với CC1 lập
phương án, lộ trình thoái vốn đối với các khoản đầu tư được nêu tại Khoản 5 Phần
II Điều này.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

a) Thẩm định, trình Bộ trưởng quyết định
điều chỉnh vốn điều lệ của CC1, sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn
2012-2015, tầm nhìn đến 2020;

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Hướng dẫn CC1 xây dựng Xây dựng
Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của
CC1 đầu tư vào doanh nghiệp khác;

b) Phối hợp với Ban Đổi mới và Phát
triển doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện Khoản 1, 2 Phần III Điều
này.

4. Hội đồng thành viên Tổng công ty
Xây dựng số 1 – TNHH MTV:

a) Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Điều
lệ Tổ chức và hoạt động; Xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2012 – 2015,
tầm nhìn đến năm 2020, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt;

b) Xây dựng phương án tổ chức lại sản
xuất kinh doanh, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội
dung Đ
án này để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp
tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực và tránh cạnh tranh nội bộ;

c) Xây dựng Quy chế hoạt động của Người
đại diện theo ủy quyền đối với
phần vốn nhà nước của CC1 đầu
tư vào doanh nghiệp khác;

d) Xây dựng phương án và lộ trình cụ
thể để hết năm 2015 hoàn thành thoái vốn đã đầu tư vào các doanh nghiệp nêu ở
Khoản 5 Phần II Điều này, trình Bộ xem xét, phê duyệt;

đ) Tập trung thực
hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu ở Khoản 6 Phần II
Điều này.

Xây dựng, triển khai thực hiện các
quy chế, quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực
hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt
động của các công ty con theo quy định.

e) Tham gia, tổ chức, triển khai các nội dung công việc thuộc Chương trình “Cải cách doanh nghiệp
Nhà nước và hỗ
trợ quản trị công ty”
được Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

f) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Xây dựng
kết quả thực hiện đề án này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký ban hành.

Điều 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng,
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng thành
viên Tổng công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển
doanh nghiệp;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để phối hợp);
– Tổng công ty XD số 1 – TNHH MTV;
– Vụ KHTC, TCCB;
– Lưu VT, ĐMDN (N20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *