Tải Quyết định 472/QĐ-BTNMT năm 2020 về đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 472/QĐ-BTNMT năm 2020 về đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 472/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 26/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 472/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 472/QĐ-BTNMT năm 2020 về đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 472/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA TRẠM RA ĐA THỜI TIẾT QUY NHƠN VÀO HOẠT ĐỘNG CHÍNH THỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về  việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thủy văn;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng Thủy văn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ vào hoạt động chính thức từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 2. Giao Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức việc thực hiện đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào hoạt động chính thức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ: Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– UBND tỉnh Bình Định;
– Sở TN & MT tỉnh Bình Định;
– Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ;
– Lưu: VT, TCKTTV. T.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *