Tải Quyết định 470/QĐ-BXD năm 2015 về công nhận cơ sở đào tạo sau đây đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 470/QĐ-BXD năm 2015 về công nhận cơ sở đào tạo sau đây đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 470/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 24/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 470/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 470/QĐ-BXD năm 2015 về công nhận cơ sở đào tạo sau đây đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 470/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 24
tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ
VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số
62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số
71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số
14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo,
bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công
nhận cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp
vụ quản lý vận hành nhà chung cư của các cơ sở đào tạo;

Xét đề nghị của Hội đồng
thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp
vụ quản lý vận hành nhà chung cư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận cơ sở
đào tạo sau đây đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên
môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư:

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến
đầu tư Bất động sản Việt Nam

Điều 2. Cơ sở có tên nêu
tại Điều 1 của Quyết định này được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp
Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn,
nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và phải tổ chức đào tạo theo đúng danh
sách giảng viên, địa điểm đào tạo, tài liệu giảng dạy đã đăng ký với Bộ Xây
dựng, theo đúng các quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25/11/2011 của
Bộ Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục
trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Giám đốc Trung
tâm Thông tin, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Sở XD TP. Hà Nội (để theo dõi, kiểm tra);
– Website Bộ Xây dựng, website Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (để
đăng tải);
– Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *