Tải Quyết định 424/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Quyết định 424/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 424/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 10/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 424/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 424/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ T�I NGUY�N V�
M�I TRƯỜNG
——-

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh ph�c
—————

Số: 424/QĐ-BTNMT

H� Nội, ng�y 10 th�ng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH, THỦ TỤC H�NH CH�NH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BIỂN V� HẢI ĐẢO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN L� NH� NƯỚC CỦA BỘ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ng�y 04 th�ng 4 năm 2017 của Ch�nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn v� cơ cấu tổ chức của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường;

Căn cứ Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ng�y 10 th�ng 02 năm 2021 của Ch�nh phủ quy định việc giao c�c khu vực biển nhất định cho tổ chức, c� nh�n khai th�c, sử dụng t�inguy�n biển;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh v� Nghị định số 92/2017/NĐCP ng�y 07 th�ng 8 năm 2017 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31 th�ng 10 năm 2017 của Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển v� Hải đảo Việt Nam v� Ch�nh Văn ph�ng Bộ T�i nguy�n v� M�i trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh, thủ tục h�nh ch�nh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển v� hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản l� nh� nước của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y 30 th�ng 3 năm 2021 v� thay thế Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ng�y 08 th�ng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ T�i nguy�n v� M�i trường về việc c�ng bố thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh trong lĩnh vực biển v� hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản l� nh� nước của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ph�p chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển v� Hải đảo Việt Nam, Thủ trưởng c�c đơn vị trực thuộc Bộ v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 


Nơi nhận:
Như Điều 3;
C�c bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Ch�nh phủ;
Ủy ban nh�n d�n,SởT�i nguy�n v� M�i trường c�c tỉnh th�nh phố trực thuộctrung ươngc� biển;
Cục Kiểm so�t TTHC, Văn ph�ng Ch�nh phủ;
Bộ T�i nguy�n v� M�i trường:Bộ trưởng, c�c Thứ trưởng, c�c Vụ, Văn ph�ng Bộ, Cổng th�ng tin điện tử Bộ;
– Lưu: VT, TCBHĐVN, B.

BỘ TRƯỞNG

Trần Hồng H�

 

THỦ TỤC H�NH CH�NH TRONG LĨNH VỰC BIỂN V� HẢI ĐẢO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN L� CỦA BỘ T�I NGUY�N V� M�I TRƯỜNG

(Ban h�nh k�m theo Quyết định số ���/QĐ-BTNMT ng�y ���th�ng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ T�i nguy�n v� M�i trường)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC H�NH CH�NH

1. Danh mục thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh thuộc phạm vi chức năng quản l� của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường

a) Thủ tục h�nh ch�nh cấp trung ương

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Lĩnh vực

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thẩm định hồ sơ

1

C�ng nhận khu vực biển

Biển v� Hải đảo

Văn ph�ng Tiếp nhận v� Trả kết quả giải quyết thủ tục h�nh ch�nh, Bộ T�i nguy�n v� M�i trường

Tổng cục Biển v� Hải đảo Việt Nam

b) Thủ tục h�nh ch�nh cấp tỉnh c� biển

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Lĩnh vực

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thẩm định hồ sơ

1

C�ng nhận khu vực biển

Biển v� Hải đảo

Trung t�m Phục vụ h�nh ch�nh c�ng cấp tỉnh (*)

Sở T�i nguy�n v� M�i trường

c) Thủ tục h�nh ch�nh cấp huyện c� biển

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Lĩnh vực

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thẩm định hồ sơ

1

C�ng nhận khu vực biển

Biển v� Hải đảo

Bộ phận tiếp nhận v� trả kết quả thuộc Ủy ban nh�n d�n cấp huyện (**)

Ph�ng T�i nguy�n v� �M�i trường

(*) Trường hợp chưa c� Trung t�m Phục vụ h�nh ch�nh c�ng cấp tỉnh th� Sở T�i nguy�n v� M�i trường l� cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

(**) Trường hợp chưa c� Bộ phận tiếp nhận v� trả kết quả th� Ph�ng T�i nguy�n v� M�i trường l� cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

 

2. Danh mục thủ tục h�nh ch�nh được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản l� của Bộ T�i nguy�n v� M�i trường

a) Danh mục thủ tục h�nh ch�nh cấp trung ương

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Văn bản quy phạm ph�p luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thẩm định hồ sơ

1

Giao khu vực biển

Nghị định số 11/2021 ng�y �10/02/2021 của Ch�nh phủ quy định việc giao c�c khu vực biển nhất định cho tổ chức, c� nh�n khai th�c, sử dụng t�i nguy�n biển

Biển v� �Hải đảo

Văn ph�ng Tiếp nhận v� Trả kết quả giải quyết thủ tục h�nh ch�nh, Bộ T�i nguy�n v� �M�i trường

Tổng cục Biển v� �Hải đảo Việt Nam

2

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

3

Trả lại khu vực biển

4

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

b) Danh mục thủ tục h�nh ch�nh cấp tỉnh

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Văn bản quy phạm ph�p luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thẩm định hồ sơ

1

Giao khu vực biển

Nghị định số 11/2021 ng�y �10/02/2021 của Ch�nh phủ quy định việc giao c�c khu vực biển nhất định cho tổ chức, c� nh�n khai th�c, sử dụng t�i nguy�n biển

Biển v� Hải đảo

Trung t�m Phục vụ h�nh ch�nh c�ng cấp tỉnh (*)

Sở T�i nguy�n v� M�i trường

2

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

3

Trả lại khu vực biển

4

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

c) Danh mục thủ tục h�nh ch�nh cấp huyện

STT

T�n thủ tục h�nh ch�nh

Văn bản quy phạm ph�p luật quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thẩm định hồ sơ

1

Giao khu vực biển

Nghị định số 11/2021 ng�y 10/02/2021 của Ch�nh phủ quy định việc giao c�c khu vực biển nhất định cho tổ chức, c� nh�n khai th�c, sử dụng t�i nguy�n biển

Biển v� Hải đảo

Bộ phận tiếp nhận v� trả kết quả thuộc Ủy ban nh�n d�n cấp huyện (**)

Ph�ng T�i nguy�n v� M�i trường

2

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

3

Trả lại khu vực biển

4

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

(*) Trường hợp chưa c� Trung t�m Phục vụ h�nh ch�nh c�ng cấp tỉnh th� Sở T�i nguy�n v� M�i trường l� cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

(**) Trường hợp chưa c� Bộ phận tiếp nhận v� trả kết quả th� Ph�ng T�i nguy�n v� M�i trường l� cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *