Tải Quyết định 388/QĐ-BXD năm 2014 phê duyệt Kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu lĩnh vực ngành Xây dựng giai Đoạn 2013 – 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 388/QĐ-BXD năm 2014 phê duyệt Kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu lĩnh vực ngành Xây dựng giai Đoạn 2013 – 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 388/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 21/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 388/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 388/QĐ-BXD năm 2014 phê duyệt Kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu lĩnh vực ngành Xây dựng giai Đoạn 2013 – 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 388/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
21 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC
NHIỆM VỤ TÁI CƠ CẤU CÁC LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị Định số 62/2013/NĐ-CP ngày
25/6/2013 của Chính phủ quy Định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết Định số 339/QĐ-TTg ngày
19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế
gắn với mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực
cạnh tranh giai Đoạn 2013-2020;

Theo Đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài
chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các
lĩnh vực ngành Xây dựng giai Đoạn 2013 – 2020: Chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục
1 kèm theo.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ Đạo thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các
lĩnh vực ngành Xây dựng giai Đoạn 2013 – 2020, gồm các cán bộ có tên trong danh
sách tại Phụ lục 2 kèm theo.

Ban Chỉ Đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ triển khai Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng
theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai Đoạn
2013-2020 Đã Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết Định số 339/QĐ-TTg
ngày 19/02/2013 và các nhiệm vụ Được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số
11/CT-TTg ngày 19/6/2013 về một số nhiệm vụ triển khai trong 3 năm 2013-2015 thực
hiện Đề án.

Điều 3. Văn phòng Bộ, Các Cục, Vụ chức năng, Thanh tra Bộ và các Đơn
vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ Được phân
công theo chức năng, nhiệm vụ Được giao, Đảm bảo tiến Độ, chất lượng; Định kỳ
hàng quý có Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi về Vụ Kế hoạch Tài chính Để
tổng hợp chung.

Giao Vụ Kế hoạch Tài chính là cơ quan Đầu mối,
giúp việc Ban Chỉ Đạo trong việc Đôn Đốc, kiểm tra, Đánh giá tình hình thực hiện
các nhiệm vụ nêu trên; Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng
các Đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết Định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC 1

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU ĐỂ TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU CÁC LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2013-2020

(Kèm theo Quyết Định số 388 /QĐ-BXD ngày 21
tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Nội dung

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

Thời gian
hoàn thành

I

Tiếp tục nghiên cứu, sửa Đổi,
bổ sung hoàn thiện thể chế

 

 

 

1

Sửa Đổi Luật Xây dựng số
16/2003/QH11

Cục Quản lý hoạt Động XD

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2014

2

Sửa Đổi Luật Nhà ở số
56/2005/QH11 kết hợp mở rộng Đối tượng và Điều kiện tổ chức, cá nhân nước
ngoài Được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Cục Quản lý nhà &TTBĐS

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2014

3

Sửa Đổi Luật Kinh doanh bất Động
sản số 63/2006/QH11

Cục Quản lý nhà &TTBĐS

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2014

4

Nghiên cứu, xây dựng Luật
phát triển Đô thị

Cục
Phát triển ĐT

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2015

5

Nghiên cứu, xây dựng Luật
Hành nghề kiến trúc sư

Vụ
Quy hoạch KT

Các Bộ, ngành liên quan

Năm 2015

6

Nghị Định thay thế Nghị Định
số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về việc phân loại Đô thị

Cục
Phát triển ĐT

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

7

Nghị Định thay thế Nghị Định
59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lí chất thải rắn

Cục Hạ tầng KT

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

8

Nghị Định quy Định chi tiết
và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng

Cục Quản lý hoạt Động XD

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

9

Nghị Định về quy hoạch xây dựng

Vụ
Quy hoạch KT

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

10

Nghị Định sửa Đổi, bổ sung một
số Điều của Nghị Định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy Định
chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật xây dựng về xử lí vi phạm trật tự
xây dựng Đô thị

Thanh tra Bộ

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

11

Nghị Định về hợp Đồng xây dựng

Vụ Kinh tế XD

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

12

Nghị Định về quản lý chi phí
Đầu tư xây dựng

Viện Kinh tế XD

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

13

Nghị Định quản lý chất lượng
công trình xây dựng

Cục Giám Định NN

về chất lượng CTXD

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

14

Nghị Định về quản lý và lưu
trữ thông tin về nhà ở và thị trường bất Động sản

Viện Kinh tế XD

Các Cục, Vụ, các Đơn vị liên quan

Năm 2014

15

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn,
quy chuẩn quốc gia trong các lĩnh vực của Ngành Xây dựng

Vụ KHCN

Các Cục, Vụ và Đơn vị có liên quan

Hàng năm

II

Xây dựng, phát triển cơ cấu
vùng kinh tế hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy hoạch, gắn chiến lược
với quy hoạch, kế hoạch

 

 

 

16

Xây dựng và thực hiện Đề án Rà
soát tổng thể tình hình thực hiện công tác quy hoạch trên phạm vi cả nước

Vụ
Quy hoạch KT

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

2014

17

Rà soát, Đẩy
nhanh tiến Độ lập các QHXD vùng, QH chung các Đô thị, QHXD các khu kinh tế,
công nghiệp,…; Quy hoạch cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn,…


Vụ Quy hoạch KT


Cục Hạ tầng KT

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

Thường
xuyên

18

Tập trung hoàn thành Chương
trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn

Vụ
Quy hoạch KT

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

2014

19

Tiếp tục thực hiện Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển Đô thị Việt Nam Đến năm 2025
và tầm nhìn Đến năm 2050

Cục
PTĐT

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

20

Tiếp tục thực hiện Chương trình nâng cấp Đô thị quốc gia giai Đoạn từ năm 2009 Đến năm
2020

Cục
PTĐT

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

21

Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển Đô thị quốc gia giai Đoạn 2012 Đến năm 2020

Cục
PTĐT

 

 

III

Tái cơ cấu, huy Động các nguồn
lực Đầu tư phát triển các lĩnh vực của ngành Xây dựng

 

 

 

22

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề
án Định hướng phát triển dịch vụ xã hội, Đô thị

Cục
PTĐT

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

2015

23

Tổ chức thực hiện Đề án phát triển
các Đô thị Việt Nam ứng phó với biến Đổi khí hậu giai Đoạn 2013-2020

Cục
PTĐT

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

24

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề
án Huy Động các nguồn lực Đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và
xử lí chất thải rắn Đô thị


Cục Hạ tầng KT


Viện Kinh tế XD

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

2014

25

Tiếp tục tổ chức thực hiện
Chương trình thất thoát, thất thu nước sạch Đến năm 2025

Cục
Hạ tầng Kỹ thuật

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

26

Tiếp tục tổ chức thực hiện
Chương trình Đầu tư xử lý chất thải rắn giai Đoạn 2011-2020

Cục
Hạ tầng Kỹ thuật

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

27

Tiêp tục triển khai thực hiện Chiến
lược phát triển nhà ở quốc gia Đến năm 2020 và tầm nhìn Đến năm 2030, gắn với
phát triển nhà ở xã hội

Cục
QLN&TTBĐS

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

28

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách và giải pháp
hỗ trợ cải thiện nhà ở các Đối tượng xã hội, khuyến khích phát triển nhà ở xã
hội

Cục
QLN&TTBĐS

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

Thường xuyên

29

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề
án Chiến lược phát triển thị trường bất Động sản

Cục
QLN&TTBĐS

Các Đơn vị liên quan

2014

30

Tổ chức thực hiện một số giải
pháp về nhà ở và thị trường bất Động sản tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày
29/8/2013 về Định hướng nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý Đầu tư
trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới

Cục
QLN&TTBĐS

Các Đơn vị liên quan

 

31

Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện
Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về giảI pháp tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giảI quyết nợ xấu

 

 

 

 

– Rà soát, Đánh giá, bổ
sung và thực hiện hiệu quả các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất
Động sản

Cục
QLN&TTBĐS

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

 

Rà soát, phân loại, Điều chỉnh
cơ cấu các dự án phát triển nhà ở, dự án khu Đô thị mới Để phân loại các dự
án Được tiếp tục thực hiện, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần Điều chỉnh
cơ cấu, loại hình nhà ở, chuyển Đổi sang phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp
với nhu cầu thị trường và nguồn lực xã hội

Cục
QLN&TTBĐS

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

 

– Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh
nghiệp bất Động sản chủ Động Điều chỉnh hoạt Động kinh doanh, tái cơ cấu hàng
hóa cho phù hợp với khả năng chi trả của thị trường

Cục
QLN&TTBĐS

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

 

-Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp,
người dân Được tiếp cận gói nguồn vốn ưu Đãi Để phát triển, cải thiện nhà ở

Cục
QLN&TTBĐS

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

32

Tiếp tục chỉ Đạo thực hiện
các Chương trình phát triển nhà ở quốc gia

 

 

 

 

– Chương trình phát triển
nhà ở sinh viên; Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân tại khu công
nghiệp, người có thu nhập thấp tại Đô thị; Chương trình xây dựng cụm, tuyến
dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long (giai Đoạn 2)

Cục
QLN&TTBĐS

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

 

– Chương trình hỗ trợ nhà ở
Đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai Đoạn 2011-2015 (Chương
trình 167 giai Đoạn 2)

Cục
QLN&TTBĐS

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

 

– Chương trình hỗ trợ hộ
nghèo nâng cao Điều kiện an toàn chỗ ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền
Trung

Cục
QLN&TTBĐS

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

33

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề
án Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng Để sử dụng trong nước và xuất khẩu
giai Đoạn 2013-2020, tầm nhìn Đến năm 2030

Vụ
VLXD

Các Đơn vị liên quan

2014

34

Kiểm tra, kiểm soát thường
xuyên tình hình Đầu tư, sản xuất, thị trường giá cả toàn ngành VLXD; thực hiện
các giải pháp Để cân Đối cung – cầu, bình ổn thị trường VLXD

Vụ
VLXD

Các Đơn vị liên quan

Thường xuyên

35

Rà soát, Điều chỉnh, Đẩy mạnh thực
hiện các Chương trình, Quy hoạch các sản phẩm vật liệu xây dựng: Quy hoạch xi
măng; Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Quy hoạch khoáng sản làm
nguyên liệu xi măng;…

Vụ
VLXD

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

36

Tập trung thực hiện Chương
trình phát triển vật liệu xây không nung Đến năm 2020

Vụ
VLXD

Các Đơn vị liên quan

 

37

Thực hiện cơ chế xử lý, sử dụng
tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt Điện, nhà máy hóa chất Để làm nguyên liệu
sản xuất vật liệu xây dựng giai Đoạn 2013-2020, Định hướng Đến năm 2030

Vụ
VLXD

Các Đơn vị liên quan

2014

IV

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh
nghiệp; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học công nghệ tạo
Điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu kinh tế, chuyển Đổi mô hình tăng trưởng

 

 

 

38

Xây dựng Đề án tái cơ cấu
DNNN ngành Xây dựng không phân biệt cấp, ngành quản lý

Vụ Quản lý Doanh nghiệp

Các
Bộ, ngành, Địa phương liên quan

 

39

Tiêp tục thực hiện các nhiệm
vụ tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng; nâng cao năng lực,
sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng

– Vụ QLDN

– Vụ KHTC

Các Đơn vị liên quan

 

40

Triển khai các nhiệm vụ liên
quan Đến phát triển KHCN và thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công
nghệ ngành Xây dựng Đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Vụ
KHCN

Các Đơn vị liên quan

 

41

Triển khai các nhiệm vụ liên
quan Đến Đào tạo và thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng
Đến năm 2020, Định hướng Đến năm 2030

Vụ
Tổ chức CB

Các Đơn vị liên quan

 

42

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển Đô thị Đối
với công chức lãnh Đạo, chuyên môn Đô thị các cấp giai Đoạn 2010-2015

Học
viện

Các Đơn vị liên quan

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
CÁC NHIỆM VỤ TÁI CƠ CẤU CÁC LĨNH VỰC NGÀNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2013-2020

(Kèm theo Quyết Định số 388 /QĐ-BXD ngày 21 /4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng
Bộ Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng
Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;

3. Ông Ngô Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ
Tổ chức Cán bộ, thành viên;

4. Ông Trần Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ
Kế hoạch – Tài chính, thành viên;

5. Ông Đỗ Đức Duy, Chánh văn phòng
Bộ, thành viên;

6. Ông Vương Anh Dũng, Vụ trưởng Vụ
Quy hoạch – Kiến trúc, thành viên;

7. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ
Kinh tế Xây dựng, thành viên;

8. Ông Lê Văn Tới, Vụ trưởng Vụ Vật
liệu Xây dựng, thành viên;

9. Ông Nguyễn Trung Hòa, Vụ trưởng
Vụ khoa học công nghệ và môi trường, thành viên;

10. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng vụ
Pháp chế, thành viên;

11. Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng
Vụ Hợp tác Quốc tế, thành viên;

12. Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ
quản lý doanh nghiệp, thành viên;

13. Ông Phạm Gia Yên, Chánh Thanh
Tra Bộ, thành viên;

14. Ông Bùi Trung Dung, Cục trưởng
Cục Quản lý hoạt Động XD, thành viên;

15. Ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng
Cục Giám Định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thành viên

16. Ông Đỗ Viết Chiến, Cục trưởng
Cục Phát triển Đô thị, thành viên;

17. Ông Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng
Cục Hạ tầng kỹ thuật, thành viên;

18. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng
Cục Quản lý nhà và thị trường bất Động sản, thành viên;

19. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng
Viện Kinh tế xây dựng, thành viên;

20. Ông Trịnh Việt Cường, Viện trưởng
Viện Khoa học công nghệ xây dựng, thành viên;

21. Ông Đỗ Thanh Tùng, Viện trưởng
Viện Kiến trúc Quốc gia, thành viên;

22. Ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng
Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn Quốc gia, thành viên.

23. Ông Lương Đức Long, Viện trưởng
Viện Vật liệu Xây dựng, thành viên.

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *