Tải Quyết định 377/QĐ-BXD năm 2014 ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Thông tin quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số chuyên dùng sử dụng tại cơ quan Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 377/QĐ-BXD năm 2014 ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Thông tin quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số chuyên dùng sử dụng tại cơ quan Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 377/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 17/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 377/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 377/QĐ-BXD năm 2014 ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Thông tin quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số chuyên dùng sử dụng tại cơ quan Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 377/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
17 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUẢN LÝ THUÊ BAO CHỨNG THỰC CHỮ
KỸ SỐ CHUYÊN DÙNG SỬ DỤNG TẠI CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP
ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP
ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử
về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg
ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện
tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV
ngày 01/7/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn cung cấp, quản lý và sử dụng dịch
vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung
tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Trung tâm Thông tin thực hiện trách nhiệm quản
lý thuê bao chứng thực chữ ký số chuyên dùng sử dụng tại cơ quan Bộ Xây dựng
thuộc thẩm quyền quản lý thuê bao của Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo quy định của
pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Thông tin có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển
khai sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng; phối hợp với Văn phòng Bộ và các
đơn vị trong cơ quan Bộ sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ công
tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn
vị trong cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4 (để thi hành);
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Ban Cơ yếu Chính phủ;
– Lưu: VT, TTTT(Q.05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *