Tải Quyết định 376/QĐ-BXD năm 2014 thành lập Trung tâm Nghiên cứu phát triển hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 376/QĐ-BXD năm 2014 thành lập Trung tâm Nghiên cứu phát triển hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 376/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 17/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 376/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 376/QĐ-BXD năm 2014 thành lập Trung tâm Nghiên cứu phát triển hạ tầng kỹ thuật trực thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 376/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
17 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRỰC THUỘC CỤC
HẠ TẦNG KỸ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP
ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP
ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 997/QĐ-BXD
ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Cục Hạ tầng kỹ thuật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục
Hạ tầng kỹ thuật tại Công văn số 119/HTKT-VP ngày 28 tháng 3 năm 2014 và đề nghị
của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu phát triển hạ tầng kỹ thuật trực thuộc
Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Trung tâm nghiên cứu phát triển hạ
tầng kỹ thuật là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật, được
khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà
nước và ngân hàng theo sự uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục
trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật.

– Tên giao dịch tiếng Anh: CENTER FOR
INRASTRUCTURE RESEARCH AND DEVELOPMENT;

– Tên viết tắt: CIRD;

– Trụ sở của Trung tâm: Số 37 Lê Đại Hành, Quận
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục trưởng Hạ tầng kỹ thuật
có trách nhiệm: Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài
chính của Trung tâm Nghiên cứu phát triển hạ tầng kỹ thuật; tổ chức bộ máy tinh
gọn, chỉ đạo, quản lý các hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu phát triển hạ tầng
kỹ thuật bảo đảm hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ,
Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, TCCB (2b).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *