Tải Quyết định 3584/QĐ-BTNMT năm 2015 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 – 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Quyết định 3584/QĐ-BTNMT năm 2015 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 – 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 3584/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 3584/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 3584/QĐ-BTNMT năm 2015 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 – 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3584/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC
TẾ NỔI BẬT NĂM 2015 – 2016 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ
Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1615/QĐ-TTg
ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện
hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 – 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi
đua, Khen thưởng và Tuyên truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Thông
tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 – 2016 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi
đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này
./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để
báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Đ
U, CĐ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội CCB Cơ quan Bộ;
– Lưu: VT, TĐKTTT, N

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

THÔNG
TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT NĂM 2015 – 2016 CỦA BỘ
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
3584
/QĐ-BTNMT ngày
31
tháng 12 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thực hiện Quyết định số 1615/QĐ-TTg
ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch
thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 –
2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên
truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015 – 2016 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Kế hoạch) với các nội dung sau đây:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức về hội nhập quốc
tế về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
nước.

b) Đảm bảo tăng cường sự phối hợp giữa
các đơn vị về công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế
nổi bật năm 2015 – 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, góp phần thực hiện có
hiệu quả đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

c) Tạo sự chuyển biến về nhận thức và
hành động của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị thuộc Bộ và toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm mở rộng và nân
g cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập
quốc tế năm 2015 – 2016 của Bộ; góp phần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước,
con người và văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và nước ngoài.

2. Yêu cầu

a) Các thông tin về những thành tựu
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường mà ASEAN đạt được trong quá trình phát
triển được tuyên truyền, quảng bá rộng rãi ở trong nước và nước ngoài.

b) Phối hợp chặt với các cơ quan, đơn
vị, các tổ chức chính trị thuộc Bộ trong việc thông tin, tuyên truyền về các hoạt
động hợp tác, các thỏa thuận giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức
quốc tế.

II. Đối tượng, thời gian thực hiện

1. Đối tượng thông tin tuyên truyền

– Trong nước: Các Bộ, ngành, địa
phương, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương; cộng đồng doanh nghiệp; các tầng
lớp nhân dân, người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

– Ngoài nước: Người Việt Nam sinh sống,
làm việc và học tập tại nước ngoài; người nước ngoài; các tổ chức, cá nhân nước
ngoài.

2. Thời gian thực hiện và mức độ
tuyên truyền

– Thời gian thực hiện từ nay đến hết
năm 2016.

– Tuyên truyền định kỳ hàng tuần,
hàng tháng và phối hợp tổ chức các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật.

III. Kế hoạch
triển khai

TT

Nội
dung hoạt động

Đơn
vị chủ
trì

Đơn
vị phối hợp

Thời gian thực
hiện

1

Xây dựng bộ dữ liệu số hóa giới thiệu,
quảng bá hình ảnh của Bộ và ngành tài nguyên và môi trường bằng tiếng Việt và
tiếng Anh để đưa lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn
phòng Bộ

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên
truyền, Vụ Hợp tác quốc tế, các Tổng cục, các Cục và các đơn vị có liên quan.

2016

2

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về
các hoạt động hợp tác, các thỏa thuận giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với
các cơ quan tổ chức quốc tế; cung cấp thông tin về các dự án hợp tác trong
khuôn khổ ASEAN và các cam kết Việt Nam tham gia.

Vụ Hợp
tác quốc tế

Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng
và Tuyên truyền, các Tổng cục, các Cục và các đơn vị có liên quan.

2016

3

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng
bá địa danh, bản đồ và hình ảnh của Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại
chúng.

Cục
Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ
Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị có liên quan.

2016

4

Xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về
Cộng đồng chung ASEAN

Nhà
xuất bản TN-MT và Bản đồ VN

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên
truyền và các đơn vị có liên quan

2016

IV. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên
truy
n

Tổng hợp kế hoạch thực hiện, thẩm định nội dung thông tin, tuyên truyền các sự
kiện hội nhập quốc tế nổi bật năm 2015-2016 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

2. Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua,
Khen thưởng và Tuyên truyền và các đơn vị liên quan hàng năm cân đối, bố trí
kinh phí từ ngân sách để thực hiện Kế hoạch
và dự toán ngân sách các nhiệm vụ, dự án về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật
năm 2015 – 2016 của Bộ theo quy định.

3. Các Tổng cục, Cục và các đơn vị trực
thuộc Bộ căn cứ nội dung Kế hoạch, phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và
Tuyên truyền và các đơn vị liên quan xây dựng dự án chi tiết và kế hoạch thực
hiện trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

V. Kinh phí thực
hiện

Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà
nước và nguồn huy động khác. Căn cứ kế hoạch của Bộ được phê duyệt, ngân sách
được giao và các nguồn huy động khác, Bộ sẽ cân đối bố trí kinh phí để thực hiện.

VI. Chế độ báo cáo

Các đơn vị báo cáo Bộ kết quả thực hiện
(qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) trước ngày 28 tháng 10 năm 2016 để
tổng hợp, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ./.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *