Tải Quyết định 3508/QĐ-BTNMT năm 2015 phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 3508/QĐ-BTNMT năm 2015 phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 3508/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 30/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 3508/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 3508/QĐ-BTNMT năm 2015 phê duyệt Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3508/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ
DUYỆT KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ THEO
DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Xử vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền
hạn
và cơ cấu
tổ
chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của
Ch
í
nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và tổ chức bộ máy của tổ
chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của
Ch
í
nh phủ về theo dõi
tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính
phủ quy định
chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp
chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch
Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
Các Thứ trưởng;
– Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ;
– Lưu: VT, PC.

KT.
B
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ THEO DÕI THI
HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3508/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật
về tài nguyên và môi
trường và Theo dõi thi hành pháp luật
về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016 nhằm
xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi
trường; kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật
và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Yêu cầu

– Triển khai đồng bộ và hiệu quả công
tác theo dõi
thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường,
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số
59/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi thi hành pháp
luật, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các
văn
bản hướng dẫn thi hành.

– Công tác theo dõi thi hành pháp luật
về tài nguyên và môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải được thực hiện khách quan,
công khai, minh bạch, thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm
sự
phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong
quá trình triển khai thực hiện.

– Nâng cao nhận thức, đề cao trách
nhiệm, quan hệ phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác triển khai, thực
hiện theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, theo dõi thi hành
pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường, từng bước nâng cao hơn
nữa chất lượng
và đưa công tác này vào nề nếp; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích
hợp
pháp của tổ chức, công dân.

II. NHIỆM VỤ

– Thu thập xử lý thông tin về tình
hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thi hành
pháp
luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

– Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật
về tài nguyên và môi trường, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (trọng tâm là các lĩnh vực: đất đai, môi trường,
địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước).

– Điều tra, khảo sát thực tế tình
hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thông qua phiếu
khảo sát và khảo sát thực địa đối với một số tổ chức, cá nhân để tìm hiểu về việc
thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Xây dựng báo cáo tình hình thi hành
pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016; báo cáo
tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường trong năm 2016.

III. HÌNH THỨC TIẾN
HÀNH

1. Về kiểm tra tình hình thi
hành pháp luật về tài nguyên và môi trường

– Tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên
và Môi trường, đại diện các cơ quan có liên quan và một số doanh nghiệp của địa
phương để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường
trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các nội dung sau đây:

+ Tình hình ban hành văn bản quy định
chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường;

+ Tình hình bảo đảm các điều kiện cho
thi hành pháp
luật về tài nguyên và môi trường;

+ Tình hình tuân thủ pháp luật về tài
nguyên và môi trường.

– Tổ chức điều tra, khảo sát tình
hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thông qua phiếu
khảo sát và khảo sát thực địa đối với một số tổ chức, cá nhân để nắm thông tin
về việc thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường tại địa phương, cụ thể:

+ Sử dụng 03 loại phiếu điều tra đối
với 03 nhóm đối tượng khảo sát: (i) cán bộ, công chức; (ii) người dân; (iii)
doanh nghiệp.

+ Địa điểm điều tra: tại mỗi tỉnh sẽ
điều tra tại 2 – 3 đơn vị cấp huyện (trong đó bao gồm 01 thành phố trực thuộc tỉnh);
tại thành phố sẽ lựa chọn 2 phường, xã; tại huyện sẽ lựa chọn 1 thị trấn và 1
.

2. Về kiểm tra tình hình thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tổ chức làm việc với Sở Tài nguyên và
Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường và đại diện các cơ quan, tổ chức có
liên quan để kiểm tra, trao đổi về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh tập trung vào một số vấn
đề như sau:

– Tình hình ban hành văn bn quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

– Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng,
hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm cho việc thi
hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương;

– Việc áp dụng các quy định pháp luật
về x
lý vi phạm hành chính;

– Việc thực hiện chế độ thống kê về xử
lý vi phạm hành chính;

– Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ
liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp
vào cơ
sở dữ liệu quốc gia;

– Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
trong xử lý vi phạm hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm:

a) Giúp lãnh đạo Bộ hướng dẫn, kiểm
tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung theo dõi thi hành
pháp luật về tài nguyên và môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo
Kế hoạch này;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn
vị liên quan
triển khai Kế hoạch theo
dõi thi hành pháp
luật về tài nguyên và môi trường, theo dõi
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường năm 2016 được giao
chủ trì thực hiện,
cụ thể nội dung, thời gian như sau:

c) Tổ chức kiểm tra tình hình thi
hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại một số Sở Tài nguyên và
Môi trường; thời gian thực hiện Quý III, Quý IV năm 2016.

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ
lập dự toán chi tiết các nội dung theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và
môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực tài nguyên và môi trường năm 2016 được giao chủ trì thực hiện trình Lãnh đạo
Bộ xem xét, phê duyệt.

2. Các đơn vị: Tổng cục Quản lý đất
đai, Tổng cục Môi trường, Tổng
cục Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam; Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu,
có trách nhiệm:

a) Lập kế hoạch theo dõi thi hành
pháp luật và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
thuộc lĩnh vực được giao; cử cán bộ có trình độ tham gia các Đoàn kiểm tra về
theo dõi thi hành pháp luật chung của Bộ do Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức;

b) Chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch
theo dõi thi hành pháp luật và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính theo chuyên đề thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

c) Phê duyệt dự toán chi tiết về dõi
thi hành pháp luật và kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính thuộc lĩnh vực được giao phụ trách trước khi thực hiện và quản lý, sử
dụng kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành, bảo đảm tiết
kiệm, hiệu quả.

3. Văn phòng Bộ: Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ quản lý kinh
phí chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường,
theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường năm 2016.

4. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh
phí theo chế độ tài chính hiện hành và phân bổ kinh phí theo dõi
thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016 theo
kế hoạch.

5. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện Kế hoạch theo dõi
thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường, theo dõi thi hành pháp luật về
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển
khai xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường,
theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên và môi trường năm 2016; báo cáo
bằng văn bản kết quả
tổ chức thực hiện
Kế hoạch thuộc lĩnh vực được giao quản
lý về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 10 tháng 11 năm 2016.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *