Tải Quyết định 308/QĐ-BXD giao Vụ Kinh tế xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014 – Word, PDF [Download]

Quyết định 308/QĐ-BXD giao Vụ Kinh tế xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 308/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 308/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 308/QĐ-BXD giao Vụ Kinh tế xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 308/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
04 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO VỤ
KINH TẾ XÂY DỰNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG
CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ
ban hành ngày 06/11/2009 về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-BXD ngày 23/9/2013
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của
cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông
tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Vụ Kinh tế xây
dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng CNTT trong
hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014 có tên dưới đây:

– Hệ thống thông tin kinh tế xây dựng

Điều 2. Vụ Kinh tế xây dựng chủ trì, phối
hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan trong cơ quan Bộ tổ chức
triển khai lập và thực hiện dự án được nêu tại Điều 1, trên nguyên tắc tuân thủ
chặt chẽ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công
nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng,
Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ TTTT;
– Lưu: VT, KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *