Tải Quyết định 306/QĐ-BXD giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014 – Word, PDF [Download]

Quyết định 306/QĐ-BXD giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 306/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 306/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 306/QĐ-BXD giao Cục Quản lý hoạt động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 306/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
04 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CỤC
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI KẾ HOẠCH
ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ
ban hành ngày 06/11/2009 về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-BXD ngày 23/9/2013
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của
cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông
tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý hoạt
động xây dựng làm chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch ứng dụng
CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014 có tên dưới đây:

– Hệ thống thông tin cấp phép thầu cho nhà
thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Điều 2. Cục Quản lý hoạt động xây dựng chủ
trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan trong cơ quan Bộ
tổ chức triển khai lập và thực hiện dự án được nêu tại Điều 1, trên nguyên tắc
tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng
công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt
động xây dựng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ TTTT;
– Lưu: VT, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *