Tải Quyết định 2868/QĐ-BTNMT năm 2014 về Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Quyết định 2868/QĐ-BTNMT năm 2014 về Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2868/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 12/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 2868/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 2868/QĐ-BTNMT năm 2014 về Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2868/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cNghị định 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Công văn số 1734/TTg-CCHC ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm cơ chế một cửa tại một số Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
– Đảng ủy Bộ;
– Công đoàn Bộ;
– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ;
– Hội C
u chiến binh cơ quan Bộ;
– C
ng thông tin điện tử Bộ;
– Lưu: VT, TCCB, VP(TCHC)
.

BỘ TRƯỞNG


Nguyễn Minh Quang

 

QUY CHẾ

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác và trình tự, thủ tục tiếp nhận, xử lý hồ sơ của Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa (sau đây viết tắt là Văn phòng một cửa).

2. Quy chế này không quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân khi giải quyết công việc có liên quan đến nhiệm vụ của Văn phòng một cửa phải thực hiện các quy định tại Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức phải bảo đảm kịp thời, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch và đúng theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính chỉ làm việc với công chức được giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng một cửa.

3. Các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, các giấy tờ, biểu mẫu hồ sơ và thời hạn giải quyết công việc phải được công khai tại Văn phòng một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

4. Thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Bộ phải được thực hiện tuân thủ theo quy định, bảo đảm được kiểm soát trong quá trình giải quyết và được thực hiện thống nhất trên phần mềm quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả.

5. Tăng cường trách nhiệm của công chức trực tiếp được giao giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính; tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị được giao giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính giữa các đơn vị thuộc Bộ.

6. Công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính không được liên hệ, làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

7. Công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quphải đề cao trách nhiệm, có thái độ hòa nhã, lng nghe, tôn trọng trong tiếp xúc, tiếp nhận, xử lý, trả lời và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

8. Nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiu, vụ lợi, nhận quà (tiền, hiện vật) trong tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đối với cá nhân, tổ chức.

Chương 2

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 3. Các loại hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng một cửa

1. Các loại hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng một cửa được quy định tại Quy chế này, gồm:

a) Hồ sơ trong lĩnh vực quản lý đất đai;

b) Hồ sơ trong lĩnh vực môi trường;

c) Hồ sơ trong lĩnh vực tài nguyên nước;

d) Hồ sơ trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn;

đ) Hồ sơ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu;

e) Hồ sơ đánh giá trữ lượng khoáng sản.

2. Hồ sơ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản (trừ hồ sơ nêu tại điểm e Khoản 1 Điều này) được nộp tại Văn phòng một cửa của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

3. Hồ sơ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ được nộp tại Văn phòng một cửa của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Điều 4. Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng một cửa

Văn phòng một cửa có địa điểm làm việc tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Địa chỉ: s10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

– Số điện thoại: 04.37956868 (máy lẻ: 6868);

– Số fax: 04.38359221;

– Địa chỉ thư điện tử: vanphongmotcua@monre.gov.vn

Điều 5. Cách thức, thời gian tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính

1. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại Văn phòng một cửa, gửi qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tuyến; việc thu phí, lệ phí (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật, trường hợp nộp tiền mặt được thực hiện tại Văn phòng một cửa.

Trường hợp hồ sơ gửi theo đường bưu điện đến Văn phòng Bộ thì Phòng Văn thư – Lưu trữ có nhiệm vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng một cửa ngay sau khi nhận được hồ sơ.

Các đơn vị chủ trì xử lý hồ sơ thủ tục hành chính chỉ giải quyết hồ sơ đã có dấu công văn đến của Văn phòng một cửa.

2. Văn phòng một cửa chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ hành chính: sáng từ 8h00 đến 12h00; chiều từ 13h00 đến 17h00.

3. Kiểm kê hồ sơ và tài chính

a) Cuối giờ làm việc hàng ngày, Văn phòng một cửa phải kiểm kê hồ sơ đã tiếp nhận trong ngày, khớp với phiếu hẹn và sổ tiếp nhận, trả kết qu, báo cáo Chánh Văn phòng Bộ.

b) Cuối giờ làm việc hàng ngày, cán bộ tiếp nhận hồ sơ (theo lĩnh vực) tại Văn phòng một cửa phải kiểm kê phí, lệ phí đã thu và chuyển nộp cho Thủ quỹ của đơn vị theo quy định.

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

1. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hoặc phối hợp với đơn vị xử lý hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật thì Văn phòng một cửa thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật và ghi phiếu hẹn cho cá nhân, tổ chức; phiếu hẹn phải thể hiện rõ thời gian tiếp nhận, thành phần hồ sơ, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, người nhận hồ sơ, thời gian trả hồ sơ theo quy định đối với từng loại hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

2. Xử lý đối với trường hợp chưa đầy đủ thành phần hồ sơ:

a) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng một cửa thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

b) Đối với hồ sơ gửi nộp qua đường bưu điện hoặc gửi nộp trực tuyến thì Văn phòng một cửa viết và gửi phiếu báo hướng dẫn trực tuyến cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong thời hạn theo quy định.

c) Việc hướng dẫn phải bảo đảm đầy đủ, cụ thể, đúng quy định của pháp luật.

3. Trường hợp yêu cầu của cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Điều 7. Chuyển giao hồ sơ cho đơn vị giải quyết thủ tục hành chính

1. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được chuyển cho đơn vị giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ.

2. Chánh Văn phòng một cửa xử lý, phân loại hồ sơ và chuyển hồ sơ đến các đơn vị có liên quan giải quyết, cụ thể như sau:

a) Đối với hồ sơ đã xác định đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính là các đơn vị trực thuộc các Tổng cục thì Văn phòng một cửa chuyển giao hồ sơ cho đơn vị đó để xử lý; đồng thời, gi phiếu báo cho Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục) về việc chuyển giao hồ sơ, thời gian tiếp nhận và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính.

b) Đối với hồ sơ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản này, Văn phòng một cửa chuyển giao hồ sơ cho đơn vị trực thuộc Bộ có thẩm quyền theo quy định để giải quyết.

3. Việc chuyển giao hồ sơ phải được ghi vào sổ theo dõi và có xác nhận về việc tiếp nhận hồ sơ, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết của đại diện đơn vị giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 8. Giải quyết thủ tục hành chính

1. Đơn vị giải quyết thủ tục hành chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải tổ chức xử lý, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

2. Việc giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đó. Nếu phát sinh các yêu cầu về hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thì các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều 7 chuyển thông báo bằng văn bản cho Văn phòng một cửa để Văn phòng một cửa gửi cho tổ chức, cá nhân.

Trong vòng 04 giờ làm việc sau khi nhận được văn bản của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng một cửa phải có trách nhiệm thông báo đến cá nhân, tổ chức để thực hiện.

Điều 9. Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

1. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được chuyển cho Văn phòng một cửa trước ít nhất 01 (một) ngày làm việc so với thời gian hẹn trả cho cá nhân, tổ chức.

2. Hồ sơ chuyển giao gồm:

a) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, để trả cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn.

b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được lưu tại Văn phòng một cửa.

3. Việc chuyển giao hồ sơ phải được vào sổ theo dõi và xác nhận về thời gian giao, nhận hồ sơ.

4. Trường hợp không thể giải quyết hồ sơ đúng thời hạn như đã hẹn thì các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều 7 thông báo bằng phiếu báo cho Văn phòng một cửa trước thời hạn đã hẹn ít nhất 02 (hai) ngày làm việc về lý do và thời hạn xử lý để Văn phòng một cửa thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân biết. Đơn vị giải quyết thủ tục hành chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc giải quyết thủ tục hành chính không đúng thời hạn.

Chương 3

QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

1. Có quyền tiếp cận các quy định, hướng dẫn về thủ tục hành chính; yêu cầu công chức Văn phòng một cửa hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ, cách thức giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Có quyền yêu cầu Văn phòng một cửa thông báo tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đối với hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính đã được tiếp nhận của mình.

3. Có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Có nghĩa vụ tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan về giải quyết thủ tục hành chính.

5. Có thái độ văn minh, lịch sự khi đề nghị giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của công chức Văn phòng một cửa

1. Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quy chế này và các quy định có liên quan. Tôn trọng và thực thi quyền của cá nhân, tổ chức quy định tại Điều 10 Quy chế này.

2. Có thái độ văn minh, nhã nhặn, lắng nghe, tôn trọng cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Tận tình hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

3. Có quyền từ chối tiếp nhận hồ sơ khi không đủ Điều kiện theo quy định của pháp luật. Có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ có thái độ đúng mực khi yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 10 Quy chế này.

4. Có quyền yêu cầu các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính phối hợp trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

5. Công chức thuộc Văn phòng một cửa không được vng mặt nơi làm việc, trong trường hợp có việc cần thiết phải vắng mặt thì phải báo cáo Chánh Văn phòng một cửa và chi được phép vắng khi được Chánh Văn phòng một cửa đồng ý.

Điều 12. Trách nhiệm, quyền hạn của Chánh Văn phòng một cửa

1. Điều hành hoạt động của Văn phòng một cửa, tổ chức thực hiện trình tự tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Quy chế này.

2. Theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này; báo cáo, kiến nghị Chánh Văn phòng Bộ để đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ trưởng xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong trường hợp đơn vị giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế này vi phạm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính mà Chánh Văn phòng một cửa không đôn đốc, nhắc nhthì Chánh Văn phòng một cửa phải chịu trách nhiệm liên đới về sự vi phạm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính nêu trên.

3. Tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định đối với các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính và các cơ quan có thẩm quyền về trình tự, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính.

4. Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Bộ và trước pháp luật về việc tiếp nhận và trả kết quả đối với thủ tục hành chính được quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Bộ.

2. Bố trí công chức, bảo đảo cơ sở vật chất và các điều kiện làm cần thiết cho hoạt động của Văn phòng một cửa; tổ chức thực hiện công khai quy trình và danh mục hồ sơ, thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn phòng một cửa và trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Văn phòng một cửa; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức và hoạt động của Văn phòng một cửa.

Điều 14. Trách nhiệm của Tổng cục trưởng, Cục trưởng trực thuộc Bộ

1. Chỉ đạo việc phối hợp với Văn phòng một cửa trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cập nhật tình trạng giải quyết hồ sơ vào phần mềm quản lý hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả.

3. Cử công chức làm việc tại Văn phòng một cửa theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

4. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị theo quy định; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Chánh Văn phòng một cửa có trách nhiệm thường xuyên báo cáo Chánh Văn phòng Bộ về tình hình và tiến độ thực hiện, những vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc, kết quả triển khai những công việc được phân công.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng bằng văn bản tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị thông qua Văn phòng Bộ theo định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng), hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối cùng của quý báo cáo) và báo cáo năm (trước ngày 25 tháng 12 của năm báo cáo).

3. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và báo cáo năm theo Quy chế làm việc của Bộ.

Điều 16. Chế độ quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu

1. Văn phòng một cửa có trách nhiệm quản lý các loại văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu.

2. Chế độ quản lý văn bản:

a) Chế độ quản lý văn bản được thực hiện theo Quy chế công tác văn thư – lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

b) Văn bản đến Văn phòng một cửa được đánh số, vào sổ văn bản đến và phần mềm máy tính, sau đó Chánh Văn phòng một cửa xử lý và chuyển giao đến các đơn vị có liên quan giải quyết.

c) Văn bản đi của Văn phòng một cửa phải có chữ ký hoặc chữ ký tắt của Lãnh đạo Văn phòng, được đánh số, vào sổ văn bản đi và phần mềm máy tính, sau đó được gửi đến cá nhân, tổ chức, các đơn vị có liên quan theo quy định.

Điều 17. Kinh phí hoạt động của Văn phòng một cửa

Kinh phí hoạt động của Văn phòng một cửa được lấy từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Bộ cấp cho Văn phòng Bộ, một phần kinh phí trích từ nguồn thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

2. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Văn phòng Bộ để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *