Tải Quyết định 28/QĐ-TCQLĐĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2015 của Tổng cục Quản lý đất đai – Word, PDF [Download]

Quyết định 28/QĐ-TCQLĐĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2015 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 28/QĐ-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Lê Thanh Khuyến
Ngày ban hành: 09/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 28/QĐ-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 28/QĐ-TCQLĐĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2015 của Tổng cục Quản lý đất đai

BỘ
TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
28/QĐ-TCQLĐĐ


Nội, ngày 09 tháng 2 năm 20
1
5

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI
CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Căn cứ
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương
trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết số
76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số
30c/NQ-CP;

Căn
cứ Quyết định 21/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý
đất đai;

Quyết định số 3304/QĐ-BTNMT ngày
31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch
tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm của Bộ
Tài nguyên và Môi trường năm 2015;

Căn cứ
Quyết định số 555/QĐ-TCQLĐĐ ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Quản lý đất
đai về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Tổng cục Quản lý
đất đai;

Xét đề
nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ
chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2015 của
Tổng cục Quản lý đất đai.

Điều 2. Quyết định này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng
cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Lãnh đạo Tổng cục;
– Đảng ủy, Công đoàn Tổng cục;
– Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Hội CCBCQ
Tổng cục;
– Lưu: VT, TCCB.

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH

Lê Thanh Khuyến

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 28 /QĐ-TCQLĐĐ ngày 09 tháng 2 năm 2015)

1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức, ý thức trách
nhiệm của các đơn vị trực thuộc Tổng cục và toàn thể công chức, viên chức trong
quá trình tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Tổng cục.

Thông qua công tác thông tin,
tuyên truyền, đội ngũ công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nội
dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Nội dung
thông tin, tuyên truyền

Công tác thông tin tuyên truyền về
cải cách hành chính của Tổng cục năm 2015 tập trung các nội dung sau:

– Tuyên truyền, phổ biến các chủ
trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ
và của Tổng cục;

– Tuyên truyền nâng cao vai trò,
trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể và thủ trưởng các đơn vị đối với việc
triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Tổng cục;

– Tuyên truyền, phổ biến các nội
dung của Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà
nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục năm 2015.
Trong đó nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sau:

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống
thể chế: triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của
Tổng cục năm 2015; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (tuyên truyền nội
dung của các dự thảo văn bản, đặc biệt là các nội dung có liên quan trực tiếp đến
quyền và lợi ích của người dân cần tham vấn ý kiến rộng rãi); kiểm tra, theo
dõi việc thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai;

+ Tình hình triển khai cải cách thủ
tục hành chính: tuyên truyền về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
của Tổng cục; sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất
đai; các thủ tục hành chính cần phải tiếp tục cải cách; kế hoạch thực hiện việc
kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và những kết quả đã đạt được;
tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục;

+ Tổ chức và hoạt động của Bộ máy
hành chính nhà nước: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Quản lý đất đai; hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực
đất đai ở địa phương;

+ Xây dựng và nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ công chức, viên chức: công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức,
viên chức của Tổng cục đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; triển khai Đề án vị trí
việc làm;

+ Cải cách tài chính công: quản lý
xét duyệt, thực hiện kịp thời việc quyết toán đối với các đơn vị quản lý và đơn
vị sự nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tài chính công; thực hiện
quy chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Tổng cục.

+ Hiện đại hóa hành chính: đẩy mạnh
triển khai có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của
Tổng cục năm 2015; tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
9001:2008 đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

– Phản ánh đầy đủ, kịp thời về
tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính của Tổng cục; tập
thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực
hiện.

3. Hình thức
tuyên truyền

– Triển khai tuyên truyền, phổ biến,
quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập tuấn…;

– Đăng tải thông tin cải cách hành
chính trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục;

4. Kế hoạch
triển khai các nội dung

TT

Nội dung hoạt
động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực
hiện

Nguồn kinh phí

1

Phát động nội dung thi đua về cải cách hành chính

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực
thuộc Tổng cục

Quý I/2015

 

2

Cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành, tình hình và
kết quả hoạt động cải cách hành chính của Tổng cục trên trang thông tin điện
tử của Tổng cục

Trung tâm Dữ liệu
và Thông tin đất đai

Vụ Tổ chức cán bộ,
Vụ Chính sách và Pháp chế; Văn Phòng; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất
đai

Năm 2015

Hoạt động của
trang thông tin điện tử của Tổng cục

3

Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động cải cách
hành chính (hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính…)

Trung tâm Đào tạo
và Truyền thông đất đai

Vụ Chính sách và
Pháp chế

Năm 2015

Hoạt động tuyên
truyền của Tổng cục

4

Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến
nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính trên
trang thông tin điện tử của Tổng cục

Văn phòng

Các đơn vị trực
thuộc Tổng cục

Quý II/2015

Hoạt động của
trang thông tin điện tử của Tổng cục

5

Phối hợp tuyên truyền trong các hội nghị, họp
giao ban, hội thảo… quán triệt và tuyên truyền mục đích, nội dung, nhiệm vụ cải
cách hành chính của Tổng cục.

Văn phòng

Các đơn vị trực
thuộc Tổng cục

Năm 2015

Tổ chức Hội thảo,
hội nghị

6

Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính
vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Trung tâm Đào tạo
và Truyền thông đất đai

Vụ Chính sách và
Pháp chế

Năm 2015

Hoạt động tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Tổng cục

5. Kinh phí

– Kinh phí cho công tác thông tin,
tuyên truyền cải cách hành chính được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.

– Kinh phí từ các đề tài, dự án, hợp
tác quốc tế.

6. Tổ chức thực
hiện

– Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi đôn đốc
các đơn vị triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả
thực hiện cải cách hành chính.

– Vụ Kế hoạch – Tài chính đề xuất điều
chỉnh dự toán từ ngân sách nhà nước năm 2015 để phân bổ kinh phí thực hiện Kế
hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành
chính.

– Vụ Chính sách và Pháp chế có trách
nhiệm chủ trì biên tập các nội dung cần thông tin, tuyên truyền liên quan đến nội
dung cải cách thể chế, đặc biệt là việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh
vực đất đai; phối hợp tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành
chính trong lĩnh vực đất đai theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng cục.

– Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất
đai thực hiện tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành
chính về đất đai; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện biên soạn, phát
hành tài liệu về các nội dung của cải cách hành chính.

– Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất
đai cập nhật thông tin về cải cách hành chính lên trang thông tin điện tử của Tổng
cục.

– Các đơn vị thuộc Tổng cục triển
khai công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính theo nội dung kế
hoạch./.

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *