Tải Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 277/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 28/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 277/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 277/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 277/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
28 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ
QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 18/2/2014 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP , ngày
25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/2/2014
của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc Hội về tăng cường công tác quản lý quy
hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà
nước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (kèm theo Quyết định này) Kế hoạch hành động của Bộ
Xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 11/NQ-CP ngày
18/2/2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số
62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc Hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch,
đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình
xây dựng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý
hoạt động xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
– Bộ KH&CN;
– Bộ Công thương;
– Bộ NN và PTNT;
– UBND các tỉnh TP trực thuộc TW;
– Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TRONG
NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số  277  /QĐ-BXD ngày 28 
tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng )

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm, kết quả

Cơ quan /

Đơn vị chủ trì

Cơ quan/

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Kiểm tra, đánh giá
tổng thể an toàn các đập, hồ chứa  trong cả nước

 

 

 

 

1.1

Xây dựng quy trình kiểm tra và
các tiêu chí đánh giá an toàn đập, hồ chứa.

Quy trình kiểm tra và các tiêu
chí đánh giá

Cục Giám định

Cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương, Bộ NN
và PTNT

30/4/2014

1.2.

Thực hiện kiểm tra, đánh giá an
toàn các đập, hồ chứa

 

 

 

1/5/201401/8/2014

1.2.1

Đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa xây dựng mới đã tích nước
nhưng chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc chuẩn bị nghiệm thu đưa vào sử
dụng

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh
giá

Cục Giám định,

Các cơ quan chuyên môn của Bộ
Công thương, Bộ NN&PTNT, UBND cấp tỉnh theo thẩm quyền quản lý tại NĐ
15/2013/NĐ-CP

Chủ đầu tư và các nhà thầu có
liên quan

1/8/2014

1.2.2

Đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa
đã được kiểm tra theo Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 09/7/2012 của Chính phủ.

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh
giá
.

Cục Giám định,

Các cơ quan chuyên môn của Bộ
Công thương, Bộ NN&PTNT, UBND cấp tỉnh
theo phân công tại công văn
số 1433/BXD-GĐ ngày 24/8/2012 của Bộ Xây dựng

Chủ đập

1/8/2014

1.2.3

Đánh giá an toàn các công trình đập, hồ chứa
chưa được kiểm tra theo Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 09/7/2012 của Chính phủ:

Báo cáo kết quả kiểm tra đánh
giá

 

 

 

 

 – Các đập thủy điện, thủy
lợi có chiều cao từ 50m trở lên hoặc các hồ chứa có ảnh hưởng nghiêm trọng tới
hạ du khi có sự cố.

 

Cục Giám định

Chủ đập

1/8/2014

 

 – Các đập thủy điện
có chiều cao từ 15m đến dưới 50m hoặc có dung tích hồ chứa từ 3 triệu m3 trở
lên (trừ danh mục công trình do Bộ Xây dựng thực hiện).

 

Cơ quan chuyên môn của Bộ Công
thương

Cục Giám định, Chủ đập

1/8/2014

 

 – Các đập thủy lợi
có chiều cao từ 15m đến dưới 50m hoặc có dung tích hồ chứa từ 3 triệu m3 trở lên
(trừ danh mục công trình do Bộ Xây dựng thực hiện).

 

Cơ quan chuyên môn của Bộ
NN&PTNT

Cục Giám định, Chủ đập

1/8/2014

 

 – Các công trình hồ đập đã tích nước còn lại.

 

UBND cấp tỉnh

Cục Giám định, Chủ đập

1/8/2014

1.3

Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh
giá báo cáo Chính phủ
.

Báo cáo tổng hợp

Cục Giám định

Cơ quan chuyên môn của Bộ Công
thương, Bộ NN&PTNT
, UBND cấp tỉnh có liên quan.

15/8/2014

1.4

Xây dựng Đề án kiểm định
an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Đề án

Cục Giám định

Cơ quan chuyên môn của Bộ Công
thương, Bộ NN&PTNT
, UBND cấp tỉnh có liên quan.

30/9/2014

2

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm
pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý chất lượng, đầu tư xây dựng công
trình đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

 

 

 

 

2.1

Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật
về xây dựng

 

 

 

 

 

 – Luật Xây dựng.

Luật

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

 

 – Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất
lượng công trình xây dựng.

Nghị định

Cục Giám định

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

 

 – Thông tư số 10/2013/TT-BXD hướng dẫn một
số điều Nghị định 15/2013/NĐ-CP .

Thông tư

Cục Giám định

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

 

 – Tham gia xây dựng Nghị định
sửa đổi Nghị định 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập.

Văn bản góp ý

Cục Giám định

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

2.2

Xây dựng bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về
xây dựng

 

 

 

 

 

 – Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn
một số nội dung của Luật Xây dựng.

Nghị định

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

 

 – Thông tư hướng dẫn về kiểm định chất
lượng công trình xây dựng.

Thông tư

Cục Giám định

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

 

 – Thông tư hướng dẫn đăng ký công bố
thông tin năng lực nhà thầu trong xây dựng.

Thông tư

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2014

3

Tham
gia hoàn thiện, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn công trình thủy điện,
thủy lợi

 

 

 

 

3.1

Tham gia hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật về xây dựng về công trình thủy điện, thủy
lợi đặc biệt là về kháng chấn, động đất

Văn bản góp ý

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2015

3.2

Tham gia xây dựng tiêu chuẩn thiết kế, nghiệm
thu chất lượng đối với một số công nghệ mới như đập bê tông đầm lăn, đập đá đổ
bản mặt…

Văn bản góp ý

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

2015

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *