Tải Quyết định 2604/QĐ-BTNMT năm 2013 về thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 2604/QĐ-BTNMT năm 2013 về thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2604/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 23/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 2604/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 2604/QĐ-BTNMT năm 2013 về thành lập Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI
NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
2604/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày
23 tháng 12 năm 2013

 

 QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NHÃN XANH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04
tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-BTNMT ngày 05
tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt
Chương trình cấp nhãn sinh thái;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi
trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn Chương
trình Nhãn xanh Việt Nam.

1. Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn xanh Việt
Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng tư vấn, giúp Bộ Tài nguyên và
Môi trường triển khai và phát triển Chương trình Nhãn xanh Việt Nam.

2. Hội đồng được sử dụng con dấu của Tổng cục
Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được Bộ Tài
nguyên và Môi trường bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.

4. Hội đồng hoạt động theo Quy chế làm việc do
Chủ tịch Hội đồng ban hành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

1. Thẩm định danh mục nhóm sản phẩm là đối tượng
tham gia của Chương trình Nhãn xanh Việt Nam; tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam cho
các nhóm sản phẩm là đối tượng của Chương trình.

2. Tư vấn cơ chế, chính sách và pháp luật về
phát triển sản phẩm thân thiện môi trường được chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

3. Tư vấn xây dựng và triển khai mô hình sản xuất
và tiêu dùng sản phẩm phẩm thân thiện môi trường.

4. Truyền thông, quảng bá Chương trình Nhãn xanh
Việt Nam.

5. Huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động của
Chương trình Nhãn xanh Việt Nam.

Điều 3. Thành viên của Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục Môi trường.

2. Ủy viên Hội đồng:

a) Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công
Thương;

b) Đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Bộ Xây dựng;

d) Đại diện Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế;

đ) Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công
nghệ, Tổng cục Môi trường;

e) Đại diện Cục Kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục Môi
trường;

g) Đại diện Cục Quản lý chất thải và Cải thiện
môi trường thuộc Tổng cục Môi trường;

h) Trong trường hợp cần thiết Chủ tịch Hội đồng
quyết định mời đại diện cơ quan có liên quan làm Ủy viên Hội đồng để thực hiện
các nhiệm vụ cụ thể.

i) Đại diện Vụ Chính sách và Pháp chế Tổng cục
Môi trường, ủy viên kiêm thư ký Hội đồng;

3. Chủ tịch Hội đồng tư vấn Chương trình Nhãn
xanh Việt Nam phê duyệt danh sách thành viên của Hội đồng trên cơ sở đề nghị của
Chánh văn phòng Nhãn xanh Việt Nam.

Điều 4. Cơ quan giúp việc Hội đồng

1. Tổng cục Môi trường là
cơ quan thường trực của Hội đồng.

2. Văn phòng Nhãn xanh Việt
Nam là cơ quan giúp việc Hội đồng, đặt tại Tổng cục Môi trường do Vụ trưởng Vụ
Chính sách, Pháp chế làm Chánh Văn phòng. Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam làm việc
theo chế độ kiêm nhiệm, sử dụng công chức của Vụ Chính sách Pháp chế để thực hiện
nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp cần thiết, đề xuất Tổng Cục trưởng Tổng cục
Môi trường ký hợp đồng lao động có thời hạn.

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày ký và thay thế Quyết định số 1492/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 8
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng
Tư vấn Chương trình nhãn sinh thái

Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh văn
phòng Bộ, thành viên Hội đồng, các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 5;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, TCMT
(100).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *