Tải Quyết định 260/QĐ-BXD năm 2013 công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 11) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 260/QĐ-BXD năm 2013 công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 11) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 260/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 14/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 260/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 260/QĐ-BXD năm 2013 công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 11) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 260/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 14
tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH (ĐỢT 11)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP
ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD
ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BXD
ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục
hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị
quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-BXD
ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ
sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

Căn cứ hồ sơ đăng ký của cơ sở đào
tạo;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định
hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công
trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công nhận Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng thuộc Công ty cổ
phần Đầu tư và Xây dựng Âu Lạc được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi
công xây dựng đối với các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;
giao thông; thủy lợi, thủy điện.

Điều 2.
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ xây dựng:

– Có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng
nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại các Thông
tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp
vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công
trình, số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số
điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch
xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc
đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
và các quy định của pháp luật có liên quan.

– Được sử dụng dấu nổi theo quy định
khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công
trình.

Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng
Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ trưởng Vụ Quản lý
hoạt động xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu
và Phát triển công nghệ xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Website Bộ Xây dựng;
– Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Nghị

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *