Tải Quyết định 26/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 26/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 26/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 09/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 26/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 26/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 26/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ
DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT
NAM GIAI ĐOẠN 2012 – 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP
ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg
ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp
nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 –
2015;

Tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các
văn bản số 9458/BKHĐT-PTDN ngày 15/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số
3885/BNV-TCBC ngày 22/10/2012 của Bộ Nội vụ, s
3915/LĐTBXH
– LĐTL ngày 26/10/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số 15268/BTC-TCDN
ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và
Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng và Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy
Việt Nam (LILAMA),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc và nâng cao năng lực
quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giai đoạn 2012-2015, định hướng đến
năm 2020” với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU:

Bảo đảm Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
(LILAMA) có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực tổng thầu EPC, gia công,
chế tạo cơ khí, chế tạo thiết bị, tư vấn xây dựng cho thị trường trong nước và
xuất khẩu, tiến tới nhận thầu các công trình thi công xây lắp ở nước ngoài;
nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh; thu hút và phát
triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp
và quy chế quản lý.

II. NỘI DUNG:

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

Ngành tổng thầu EPC (bao gồm tư vấn,
mua sắm thiết bị, xây dựng và lắp đặt các công trình xây dựng dân dụng, công
nghiệp, giao thông thủy lợi, bưu điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp,
các công trình đường dây trạm biến thế điện);

Ngành Cơ khí, chế tạo;

Ngành Tư vấn (bao gồm tư vấn thiết
kế, giám sát và quản lý dự án).

b) Ngành nghề kinh doanh liên quan:

Xuất nhập khẩu, cho thuê máy móc
thiết bị;

c) Các ngành, nghề kinh doanh khác được
Bộ Xây dựng chấp thuận.

2. Vốn điều lệ: do Bộ Xây dựng phê
duyệt điều chỉnh, sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính.

3. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp
hiện có trực thuộc LILAMA giai đoạn 2012 – 2015:

a) Công ty mẹ: thực hiện cổ phần hóa
chậm nhất trước năm 2016, trong đó Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.

b) Các đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ
chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ, gồm:

Văn phòng cơ quan Tổng công ty;

Phòng tổ chức nhân sự;

Phòng kinh tế kỹ thuật;

Phòng kế hoạch đầu tư;

Phòng quản lý cơ giới;

Phòng Tài chính kế toán;

Phòng Pháp chế – thẩm định;

Viện Công nghệ Hàn;

Một số Ban quản lý dự án, Ban điều
hành, văn phòng đại diện;

Trường Cao đẳng nghề LILAMA 1;

c) Các doanh nghiệp LILAMA nắm giữ
trên 75% vốn điều lệ:

Công ty cổ phần LISEMCO;

Công ty cổ phần LILAMA 10;

Công ty cổ phần LILAMA 69-1;

Công ty cổ phần LILAMA 69-2;

Công ty cổ phần LILAMA 69-3;

Công ty cổ phần LILAMA 18;

Công ty cổ phần LILAMA 45-1;

Công ty cổ phần Tư vấn quốc tế LHT;

d) Các doanh nghiệp LILAMA nắm giữ
từ 36% vốn điều lệ trở lên, gồm:

Công ty cổ phần LILAMA 3;

Công ty cổ phần LILAMA 5;

Công ty cổ phần LILAMA 7;

Công ty cổ phần LILAMA 45-3;

Công ty cổ phần LILAMA 45-4;

Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy
LILAMA;

Công ty cổ phần LILAMA – Thí nghiệm
cơ điện;

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
đô thị LILAMA;

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế CIMAS.

4. Lộ trình thoái vốn đến năm
2015: Thoái vốn của Công ty mẹ tại các doanh nghiệp sau:

Công ty cổ phần Tôn mạ màu Việt
Pháp;

Công ty cổ phần LILAMA Hà Nội;

Công ty cổ phần Thủy điện Sông
Vàng;

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ông;

Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao;

Công ty cổ phần Xi măng Đô Lương;

Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na;

Công ty cổ phần Xi măng Thăng Long;

Công ty cổ phần LILAMA Land;

Công ty cổ phần Cơ điện Môi trường
LILAMA;

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng
Không;

Công ty cổ phần Cảng và vận tải
LILAMA;

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây
dựng và Công nghệ LILAMA;

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài
Gòn – Hà Nội (SHB);

Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan
dầu khí;

5. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp,
tập trung vào các nội dung sau:

a) Xây dựng, hoàn thiện Điều lệ Tổ chức
và hoạt động; rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản
lý nội bộ.

b) Hoàn thiện Chiến lược phát triển
giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn đến 2020; trong đó tập trung đầu tư phát triển
chiều sâu, nâng cao năng lực thi công, máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực; Sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành
theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa;

c) Áp dụng các nguyên tắc quản trị
doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; tăng cường công tác
kiểm soát nội bộ;

d) Đy mạnh
nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng lực
sản xuất, năng suất lao động, tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh
doanh;

đ) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn,
kiểm tra và giám sát của LILAMA đối với người đại diện phần vốn của LILAMA tại
các doanh nghiệp khác;

e) Tiếp cận để tham gia dự án “Cải
cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty” được Ngân hàng Phát triển
Châu Á (ADB) cho Chính Phủ Việt Nam vay nhằm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp
đạt hiệu quả cao nhất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Đổi mới và Phát triển doanh
nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và
giám sát việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng và
các cơ quan liên quan; chủ trì, phối h
p với các đơn vị
liên quan kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc phát sinh.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động
của LILAMA;

c) Hướng dẫn, phối hợp với LILAMA lập
phương án, lộ trình thoái vốn đối với các khoản đầu tư được nêu tại Khoản 4 Phần
II Điều này.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

a) Thẩm định, trình Bộ trưởng quyết định
điều chỉnh vốn điều lệ của LILAMA, sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn
2012-2015, định hướng đến 2020;

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Hướng dẫn LILAMA xây dựng Xây dựng
Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của
LILAMA đầu tư vào doanh nghiệp khác;

b) Phối hợp với Ban Đổi mới và Phát
triển doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện Khoản 1, 2 Phần III Điều
này.

4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp
máy Việt Nam:

a) Xây dựng, hoàn thiện Điều lệ Tổ chc và hoạt động, Chiến lược thát triển giai đoạn
2012 – 2015, định hướng đến năm 2020, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt;

b) Xây dựng phương án tổ chức lại sản
xuất kinh doanh, phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên
phù hợp
với nội dung Đề án này để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp
tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực và tránh cạnh tranh nội bộ.

c) Xây dựng Quy chế hoạt động của Người
đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của LILAMA đầu tư vào doanh
nghiệp khác.

d) Xây dựng phương án và lộ trình cụ
thể để hết năm 2015 hoàn thành thoái vốn đã đầu tư vào các doanh nghiệp nêu tại
Khoản 4 Phần II Điều này trình Bộ xem xét, phê duyệt.

đ) Tập trung thực hiện tái cơ cấu quản
trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu ở Khoản 5 Phần II Điều này;

Xây dựng, triển khai thực hiện các
quy chế, quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực
hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt
động của các công ty con theo quy định.

e) Tham gia, tổ chức, triển khai các
nội dung công việc thuộc dự án “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản
trị công ty” được Ngân hàng Phát triển Châu Á cho Ch
ính Phủ
Việt Nam vay để thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

f) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Xây dựng
kết quả thực hiện đề án này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký ban hành.

Điều 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng,
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng thành
viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghip
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;

Bộ trưởng Trịnh
Đình Dũng (để báo cáo);

Thứ trưởng Cao Lại Quang (để
phối hợp);

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;
Vụ KHTC, TCCB;
Lưu VT, ĐMDN (N20).

KT.
BỘ
TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *